Structures by: Oryshchyn S.

Total: 8

Ni5 P2

Ni5.09067P1.998

Oryshchyn, S.Babizhet'sky, V.S.Guerin, P.Chikhrii, S.I.Aksel'rud, L.G.Stojko, S.Kuz'ma, Yu.B.Bauer, D.

Neorganicheskie Materialy (2004) 40, 450-456

a=12.311Å   b=12.311Å   c=4.663Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Y6 Ni14.92 P10.18

Ni14.92P10.18Y6

Stojko, S.Oryshchyn, S.Guerin, R.Babizhet'sky, V.S.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 156-161

a=16.447Å   b=16.447Å   c=3.7891Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Er Ni4 As2

As2ErNi4

Zelinska, M.Zhak, O.Pivan, J.Y.Polianska. T.Oryshchyn, S.

AnorganischeChemie, Organische (2007) 62, 1143-1152

a=7.2162Å   b=7.2162Å   c=3.7573Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er2 Ni12 As7

As7Er2Ni12

Zelinska, M.Zhak, O.Oryshchyn, S.Polianska. T.Pivan, J.Y.

AnorganischeChemie, Organische (2007) 62, 1143-1152

a=9.3505Å   b=9.3505Å   c=3.7981Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nickel phosphide (5/4)

Ni5P4

Zelinska, MariyaOryshchyn, StepanZhak, OlgaPivan, Jean-YvesPotel, MichelNoël, Henri

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 i158-i159

a=6.79210(10)Å   b=6.79210(10)Å   c=10.9922(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Ni12P7Sc2

Ni12P7Sc2

Oryshchyn, S.Babizhetsky, V.Stojko, S.Kuzma, Yu.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (1999) 214, 4 428-428

a=9.074(3)Å   b=9.074(3)Å   c=3.592(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ga3.25La12Sb24.02

Ga3.25La12Sb24.02

Iryna AntonyshynYurii ProtsStepan OryshchynOlga Zhak

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2010) 225, 2 229

a=4.3356(3)Å   b=19.7620(10)Å   c=26.816(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

NdPPd

NdPPd

Volodymyr BabizhetskyyStepan OryshchynOlga ZhakOleg LysyyArndt Simon

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2011) 226, 1 1

a=4.206(1)Å   b=4.206(1)Å   c=7.653(2)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=120.000°