Structures by: Nagae H.

Total: 37

1a

C36H72Mn4O16

Nagae, HarukiHirai, TakahiroKato, DaikiSoma, ShuseiAkebi, Shin-yaMashima, Kazushi

Chemical Science (2019)

a=12.1248(13)Å   b=14.1447(15)Å   c=14.1468(15)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

6a

C52H54Mn2N4O6

Nagae, HarukiHirai, TakahiroKato, DaikiSoma, ShuseiAkebi, Shin-yaMashima, Kazushi

Chemical Science (2019)

a=10.4733(10)Å   b=20.948(2)Å   c=10.6581(11)Å

α=90.0000°   β=94.542(2)°   γ=90.0000°

C47H62N3O2Y

C47H62N3O2Y

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=12.902(10)Å   b=21.925(16)Å   c=16.088(13)Å

α=90.00°   β=106.222(6)°   γ=90.00°

C98H128N6O2Y2

C98H128N6O2Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=13.324(6)Å   b=16.849(7)Å   c=19.590(8)Å

α=90.00°   β=104.350(5)°   γ=90.00°

C94H120N6O2Y2

C94H120N6O2Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=13.160(7)Å   b=16.367(8)Å   c=19.701(10)Å

α=90.00°   β=103.837(4)°   γ=90.00°

C98H128N6O4Y2

C98H128N6O4Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=13.2137(9)Å   b=17.8164(9)Å   c=18.8346(12)Å

α=90.00°   β=102.372(3)°   γ=90.00°

C70H100N6O2Y2

C70H100N6O2Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=16.313(7)Å   b=20.362(9)Å   c=20.231(9)Å

α=90.00°   β=92.019(4)°   γ=90.00°

C94H120N6O2Y2

C94H120N6O2Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=15.639(7)Å   b=17.514(8)Å   c=16.240(8)Å

α=90°   β=104.711(4)°   γ=90°

C72H104N6O4Y2

C72H104N6O4Y2

Shibata, YuNagae, HarukiSumiya, ShikiRochat, RaphaëlTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5394

a=13.492(12)Å   b=13.673(12)Å   c=19.028(18)Å

α=90°   β=101.334(9)°   γ=90°

Mo(silox)2O2

C24H54MoO10Si2

Yamamoto, KeishiChan, Ka WingMougel, VictorNagae, HarukiTsurugi, HayatoSafonova, Olga V.Mashima, KazushiCopéret, Christophe

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 32 3989-3992

a=16.151(5)Å   b=27.037(8)Å   c=16.893(5)Å

α=90°   β=108.232(5)°   γ=90°

C20H32Cl3NiTa

C20H32Cl3NiTa

Payel, Laskaryamamoto, KeishiSrinivas, AngaMifleur, AlexisNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Dalton Trans. (2017)

a=9.680(3)Å   b=16.427(5)Å   c=14.080(5)Å

α=90.0000°   β=104.420(3)°   γ=90.0000°

C85H97Cl6Ni2P4Ta2

C85H97Cl6Ni2P4Ta2

Payel, Laskaryamamoto, KeishiSrinivas, AngaMifleur, AlexisNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Dalton Trans. (2017)

a=13.970(12)Å   b=15.590(14)Å   c=19.400(17)Å

α=93.510(18)°   β=91.040(12)°   γ=95.950(17)°

3a

C16H17Cl2F6NSiTi

Hayato TsurugiHaruki NagaeKazushi Mashima

Chem.Commun. (2011) 47, 5620

a=8.519(6)Å   b=23.699(15)Å   c=10.892(7)Å

α=90.00°   β=110.026(7)°   γ=90.00°

4a

C26H16Cl2F12N2Ti2,C6H6

Hayato TsurugiHaruki NagaeKazushi Mashima

Chem.Commun. (2011) 47, 5620

a=15.882(6)Å   b=8.044(3)Å   c=26.068(8)Å

α=90.00°   β=98.757(16)°   γ=90.00°

3b

C21H27Cl2F6NSiTi

Hayato TsurugiHaruki NagaeKazushi Mashima

Chem.Commun. (2011) 47, 5620

a=8.9074(9)Å   b=14.6224(16)Å   c=38.661(5)Å

α=90.00°   β=91.014(7)°   γ=90.00°

5a

C26H16Cl2F12N2Ti2,C10H10Co,2(C1H2Cl2)

Hayato TsurugiHaruki NagaeKazushi Mashima

Chem.Commun. (2011) 47, 5620

a=18.139(12)Å   b=11.696(7)Å   c=21.035(14)Å

α=90.00°   β=93.064(7)°   γ=90.00°

C44H61LuN2O2Si

C44H61LuN2O2Si

Kundu, AbhinandaInoue, MarikoNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 23 7332-7342

a=14.6844(14)Å   b=16.2869(16)Å   c=17.6979(16)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C45H71N4OY

C45H71N4OY

Kundu, AbhinandaInoue, MarikoNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 23 7332-7342

a=12.9445(15)Å   b=20.055(2)Å   c=17.771(2)Å

α=90.0000°   β=107.513(3)°   γ=90.0000°

7

C40H63N2O2SiY

Hiroshi KanekoHaruki NagaeHayato TsurugiKazushi Mashima

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 19626-19629

a=9.0591(4)Å   b=17.7788(9)Å   c=24.8997(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4

C30H58N3OSi4Y

Nagae, HarukiShibata, YuTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 2 640-643

a=11.082(6)Å   b=17.774(9)Å   c=19.160(10)Å

α=90°   β=93.361(6)°   γ=90°

6

C36H58N5Si4Y

Nagae, HarukiShibata, YuTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 2 640-643

a=25.749(13)Å   b=12.001(6)Å   c=27.085(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

5

C31H53N4Si4Y

Nagae, HarukiShibata, YuTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 2 640-643

a=30.617(8)Å   b=17.608(5)Å   c=21.674(6)Å

α=90°   β=100.565(3)°   γ=90°

C48H65Cl3N2NiTa

C48H65Cl3N2NiTa

Payel, Laskaryamamoto, KeishiSrinivas, AngaMifleur, AlexisNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Dalton Trans. (2017)

a=44.286(13)Å   b=11.294(3)Å   c=19.288(5)Å

α=90.0000°   β=105.361(4)°   γ=90.0000°

4b

C36H36Cl2F12N2Ti2

Hayato TsurugiHaruki NagaeKazushi Mashima

Chem.Commun. (2011) 47, 5620

a=8.8477(16)Å   b=22.113(3)Å   c=10.0609(14)Å

α=90.00°   β=109.928(5)°   γ=90.00°

C60H88HfO4S4,2(C7H8)

C60H88HfO4S4,2(C7H8)

Andreas SauerJean-Charles BuffetThomas P. SpaniolHaruki NagaeKazushi MashimaJun Okuda

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5764-5770

a=17.7598(10)Å   b=13.1884(7)Å   c=14.8484(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60H88O4S4Zr,2(C6H6)

C60H88O4S4Zr,2(C6H6)

Andreas SauerJean-Charles BuffetThomas P. SpaniolHaruki NagaeKazushi MashimaJun Okuda

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5764-5770

a=13.253(3)Å   b=17.565(3)Å   c=29.055(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H76O4S4Zr

C56H76O4S4Zr

Andreas SauerJean-Charles BuffetThomas P. SpaniolHaruki NagaeKazushi MashimaJun Okuda

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5764-5770

a=15.295(2)Å   b=12.3927(19)Å   c=17.217(3)Å

α=90.00°   β=99.171(4)°   γ=90.00°

C68H100O4S4Zr,3(C6H6)

C68H100O4S4Zr,3(C6H6)

Andreas SauerJean-Charles BuffetThomas P. SpaniolHaruki NagaeKazushi MashimaJun Okuda

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5764-5770

a=20.7803(10)Å   b=14.9322(7)Å   c=27.1671(13)Å

α=90.00°   β=106.4630(10)°   γ=90.00°

2(C108H116O4S4Zr),C7H8

2(C108H116O4S4Zr),C7H8

Andreas SauerJean-Charles BuffetThomas P. SpaniolHaruki NagaeKazushi MashimaJun Okuda

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5764-5770

a=58.410(5)Å   b=12.5706(10)Å   c=28.737(2)Å

α=90.00°   β=119.1348(11)°   γ=90.00°

C52H58Cl10Ta4,C6H6

C52H58Cl10Ta4,C6H6

Yamamoto, KeishiNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 14 2384

a=9.4688(9)Å   b=12.3457(12)Å   c=12.8125(12)Å

α=92.462(4)°   β=95.700(3)°   γ=93.168(3)°

C40H53Cl5P2Ta2

C40H53Cl5P2Ta2

Yamamoto, KeishiNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 14 2384

a=10.920(6)Å   b=10.937(6)Å   c=18.860(12)Å

α=82.894(15)°   β=83.623(18)°   γ=75.097(13)°

C17H29Cl5SiTa2

C17H29Cl5SiTa2

Yamamoto, KeishiNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 14 2384

a=8.912(3)Å   b=10.386(3)Å   c=13.515(3)Å

α=94.684(5)°   β=97.881(9)°   γ=99.817(7)°

C19H26Cl5NTa2

C19H26Cl5NTa2

Yamamoto, KeishiNagae, HarukiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 14 2384

a=14.511(5)Å   b=22.423(8)Å   c=14.415(5)Å

α=90.0000°   β=96.026(5)°   γ=90.0000°

C36H38HfN2O

C36H38HfN2O

Lopez, Michael J.Kondo, AiNagae, HarukiYamamoto, KojiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 22 3816

a=9.601(13)Å   b=11.974(14)Å   c=13.526(16)Å

α=91.855(14)°   β=100.13(3)°   γ=100.99(2)°

C37H39HfN3

C37H39HfN3

Lopez, Michael J.Kondo, AiNagae, HarukiYamamoto, KojiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 22 3816

a=9.460(10)Å   b=12.221(12)Å   c=13.656(13)Å

α=90.900(14)°   β=100.097(9)°   γ=101.295(16)°

C40H44HfN2

C40H44HfN2

Lopez, Michael J.Kondo, AiNagae, HarukiYamamoto, KojiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 22 3816

a=12.0238(10)Å   b=16.5697(17)Å   c=17.8604(17)Å

α=102.167(5)°   β=104.468(2)°   γ=96.960(2)°

C41H41HfN3

C41H41HfN3

Lopez, Michael J.Kondo, AiNagae, HarukiYamamoto, KojiTsurugi, HayatoMashima, Kazushi

Organometallics (2016) 35, 22 3816

a=11.367(7)Å   b=17.814(11)Å   c=16.414(10)Å

α=90.0000°   β=92.835(9)°   γ=90.0000°