Structures by: Mobin S. M.

Total: 503

C38H26N2S

C38H26N2S

Jadhav, ThaksenDhokale, BhausahebPatil, YuvrajMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 42 24030

a=17.9549(11)Å   b=5.7818(3)Å   c=55.027(3)Å

α=90.00°   β=91.498(5)°   γ=90.00°

C39H28N2S

C39H28N2S

Jadhav, ThaksenDhokale, BhausahebPatil, YuvrajMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 42 24030

a=5.9323(3)Å   b=9.0092(5)Å   c=28.6842(16)Å

α=91.068(4)°   β=90.990(4)°   γ=101.891(4)°

C13H17N2O3P

C13H17N2O3P

Kumar, RahulVerma, DeeptiMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic Letters (2012) 14, 16 4070-4073

a=15.927(4)Å   b=10.8801(17)Å   c=17.331(4)Å

α=90.00°   β=90.31(2)°   γ=90.00°

C14H18N2O5

C14H18N2O5

Deb, IndubhusanDadwal, MamtaMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic letters (2006) 8, 6 1201-1204

a=6.0200(7)Å   b=15.0800(13)Å   c=16.3710(11)Å

α=90.00°   β=92.672(3)°   γ=90.00°

C15H9NO6

C15H9NO6

Deb, IndubhusanDadwal, MamtaMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic letters (2006) 8, 6 1201-1204

a=7.4374(4)Å   b=8.0243(6)Å   c=11.3999(15)Å

α=90.00°   β=92.670(7)°   γ=90.00°

C17H16N2O2

C17H16N2O2

Nair, Divya K.Mobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic letters (2012) 14, 17 4580-4583

a=15.5606(7)Å   b=9.0491(3)Å   c=20.4783(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H17N2O3P

C13H17N2O3P

Kumar, RahulVerma, DeeptiMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic Letters (2012) 14, 16 4070-4073

a=15.927(4)Å   b=10.8801(17)Å   c=17.331(4)Å

α=90.00°   β=90.31(2)°   γ=90.00°

C14H17N2O5P

C14H17N2O5P

Muruganantham, R.Mobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic letters (2007) 9, 6 1125-1128

a=13.2560(11)Å   b=8.1070(9)Å   c=15.4750(15)Å

α=90.00°   β=113.411(7)°   γ=90.00°

C27H20N7ORu.2(ClO4).(NO3).(H2O).0.5(C6H6)

C27H20N7ORu.2(ClO4).(NO3).(H2O).0.5(C6H6)

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=39.07(3)Å   b=9.625(8)Å   c=19.353(16)Å

α=90.00°   β=111.644(13)°   γ=90.00°

C27H19N6O3Ru.(ClO4).0.5(H2O)

C27H19N6O3Ru.(ClO4).0.5(H2O)

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=11.1960(9)Å   b=14.4280(10)Å   c=34.039(6)Å

α=90.000(11)°   β=90.000(10)°   γ=90.000(6)°

2[C27H18N5SRu(ClO4)].0.5CH3OH

2[C27H18N5SRu(ClO4)].0.5CH3OH

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=13.6062(16)Å   b=15.2525(18)Å   c=15.6016(19)Å

α=113.505(2)°   β=93.348(2)°   γ=105.418(2)°

C28H22Cl2N6O4Ru

C28H22Cl2N6O4Ru

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=14.3980(8)Å   b=12.1620(9)Å   c=15.4770(14)Å

α=90.00°   β=92.644(6)°   γ=90.00°

C27H19Cl2N5O5Ru

C27H19Cl2N5O5Ru

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=11.1910(11)Å   b=14.1940(10)Å   c=33.1510(10)Å

α=90.000(4)°   β=90.000(6)°   γ=90.000(7)°

C28H22ClN7O6Ru

C28H22ClN7O6Ru

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=13.7020(8)Å   b=13.8050(11)Å   c=15.1960(12)Å

α=90.000(6)°   β=101.520(6)°   γ=90.000(6)°

2[(C27H19O2N6Ru).3(ClO4)].1.5[CH3CN]

2[(C27H19O2N6Ru).3(ClO4)].1.5[CH3CN]

Nripen ChandaDebamita PaulSanjib KarShaikh M. MobinAnindya DattaVedavati G. PuranikK. Krishnamurthy RaoGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511

a=21.1704(18)Å   b=30.040(3)Å   c=14.8373(13)Å

α=90.00°   β=133.3790(10)°   γ=90.00°

C31H48N4O7

C31H48N4O7

Konda, MaruthiJadhav, Rohit G.Maiti, SayanMobin, Shaikh M.Kauffmann, BriceDas, Apurba K.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 10 1728-1735

a=12.0777(4)Å   b=21.0362(6)Å   c=14.3712(5)Å

α=90°   β=107.602(3)°   γ=90°

C31H50N4O9

C31H50N4O9

Konda, MaruthiJadhav, Rohit G.Maiti, SayanMobin, Shaikh M.Kauffmann, BriceDas, Apurba K.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 10 1728-1735

a=10.958(2)Å   b=16.851(3)Å   c=18.872(4)Å

α=90°   β=101.84(3)°   γ=90°

C112H199N16O28

C112H199N16O28

Konda, MaruthiJadhav, Rohit G.Maiti, SayanMobin, Shaikh M.Kauffmann, BriceDas, Apurba K.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 10 1728-1735

a=20.81140(10)Å   b=12.83240(10)Å   c=23.6124(2)Å

α=90°   β=100.8460(10)°   γ=90°

C40H30N2O6S2

C40H30N2O6S2

Arupula, Sanjeeva KumarGudimella, Santosh K.Guin, SoumitraMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 13 3451-3461

a=8.4665(8)Å   b=9.9099(8)Å   c=20.0858(16)Å

α=94.466(7)°   β=93.734(7)°   γ=95.165(7)°

C18H15NO3S

C18H15NO3S

Arupula, Sanjeeva KumarGudimella, Santosh K.Guin, SoumitraMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 13 3451-3461

a=13.1858(4)Å   b=8.0088(2)Å   c=15.5088(4)Å

α=90°   β=107.498(3)°   γ=90°

C24.75H22.5F2NO4S2

C24.75H22.5F2NO4S2

Arupula, Sanjeeva KumarGudimella, Santosh K.Guin, SoumitraMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 13 3451-3461

a=13.2102(5)Å   b=11.1069(3)Å   c=15.6812(6)Å

α=90°   β=106.801(4)°   γ=90°

C13H16O3

C13H16O3

Singh, VishwakarmaSahu, Bharat ChandraBansal, VarshaMobin, Shaikh M.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 19 4472-4481

a=12.448(3)Å   b=6.840(3)Å   c=13.210(4)Å

α=90.00°   β=110.22(3)°   γ=90.00°

C13H16O2

C13H16O2

Singh, VishwakarmaSahu, Bharat ChandraBansal, VarshaMobin, Shaikh M.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 19 4472-4481

a=6.5326(19)Å   b=16.022(7)Å   c=21.032(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H14BrNO3

C19H14BrNO3

Biswas, SoumenJaiswal, Pradeep KumarSingh, ShivendraMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 41 7084-7087

a=11.3964(9)Å   b=7.3357(6)Å   c=20.4793(7)Å

α=90.00°   β=103.585(5)°   γ=90.00°

C19H15NO4

C19H15NO4

Biswas, SoumenJaiswal, Pradeep KumarSingh, ShivendraMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 41 7084-7087

a=9.3019(5)Å   b=16.7028(18)Å   c=20.7326(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H16N2O4

C20H16N2O4

Majee, DebashisBiswas, SoumenMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 15 3286-3297

a=8.1889(3)Å   b=10.3419(5)Å   c=10.9166(4)Å

α=105.058(4)°   β=98.466(3)°   γ=99.563(3)°

C12H10N2O6

C12H10N2O6

Shanbhag, PramodNareddy, Pradeep R.Dadwal, MamtaMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 21 4867-4873

a=9.0724(4)Å   b=9.7915(4)Å   c=14.0849(7)Å

α=89.657(3)°   β=77.662(4)°   γ=82.933(3)°

C20H18ClN3OS

C20H18ClN3OS

Kumar, VarunRaghavaiah, PallepoguMobin, Shaikh M.Nair, Vipin A.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 21 4960-4970

a=7.2935(2)Å   b=12.3730(3)Å   c=20.6291(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H18ClN3OS

C20H18ClN3OS

Kumar, VarunRaghavaiah, PallepoguMobin, Shaikh M.Nair, Vipin A.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 21 4960-4970

a=7.5879(2)Å   b=10.1912(2)Å   c=24.2981(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H23Cl2N3OS

C27H23Cl2N3OS

Kumar, VarunRaghavaiah, PallepoguMobin, Shaikh M.Nair, Vipin A.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 21 4960-4970

a=9.7540(9)Å   b=9.3273(8)Å   c=13.3001(12)Å

α=90.00°   β=89.90°   γ=90.00°

C27H23Cl2N3OS

C27H23Cl2N3OS

Kumar, VarunRaghavaiah, PallepoguMobin, Shaikh M.Nair, Vipin A.

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 21 4960-4970

a=10.8114(11)Å   b=10.9871(11)Å   c=11.0108(11)Å

α=90.00°   β=107.048(2)°   γ=90.00°

C14H19N3O7

C14H19N3O7

Dadwal, MamtaMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 13 2525-2528

a=8.6000(6)Å   b=10.0870(12)Å   c=10.8430(9)Å

α=67.342(8)°   β=89.563(6)°   γ=89.466(8)°

C20H18N2O5S

C20H18N2O5S

Rastogi, NamrataMohan, RenuPanda, DulalMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 17 3211-3214

a=8.8738(8)Å   b=12.5069(13)Å   c=17.5191(11)Å

α=96.519(6)°   β=92.166(6)°   γ=96.945(8)°

C25H17NO5

C25H17NO5

Biswas, SoumenDagar, AnuradhaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 6 1940-1945

a=11.9899(9)Å   b=12.8443(13)Å   c=13.7345(9)Å

α=106.461(7)°   β=90.280(6)°   γ=95.846(7)°

C25H20O3

C25H20O3

Biswas, SoumenDagar, AnuradhaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 6 1940-1945

a=9.2495(10)Å   b=8.8594(7)Å   c=26.022(3)Å

α=90.00°   β=115.322(12)°   γ=90.00°

C25H17NO5

C25H17NO5

Biswas, SoumenDagar, AnuradhaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 6 1940-1945

a=9.1585(3)Å   b=15.4867(4)Å   c=15.0435(4)Å

α=90.00°   β=107.598(3)°   γ=90.00°

C22H18FNO4

C22H18FNO4

Biswas, SoumenDagar, AnuradhaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 6 1940-1945

a=8.3205(3)Å   b=26.2500(10)Å   c=8.5535(3)Å

α=90°   β=100.859(4)°   γ=90°

C20H18N2O5S

C20H18N2O5S

Rastogi, NamrataMohan, RenuPanda, DulalMobin, Shaikh M.Namboothiri, Irishi N. N.

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 17 3211-3214

a=8.8738(8)Å   b=12.5069(13)Å   c=17.5191(11)Å

α=96.519(6)°   β=92.166(6)°   γ=96.945(8)°

C26H38N10O2Zn2

C26H38N10O2Zn2

Kundu, Bidyut KumarPragti, ?Mobin, Shaikh M.Mukhopadhyay, Suman

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15481-15503

a=10.3912(6)Å   b=13.1366(7)Å   c=10.9967(6)Å

α=90°   β=100.438(6)°   γ=90°

C30H46N16O4Zn3,1[CH4O]

C30H46N16O4Zn3,1[CH4O]

Kundu, Bidyut KumarPragti, ?Mobin, Shaikh M.Mukhopadhyay, Suman

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15481-15503

a=15.8942(2)Å   b=12.7087(1)Å   c=22.4115(2)Å

α=90°   β=110.455(1)°   γ=90°

C15H18BF2N3

C15H18BF2N3

Dhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 65 9119-9121

a=8.3942(3)Å   b=12.6829(4)Å   c=14.0136(4)Å

α=90.00°   β=95.074(3)°   γ=90.00°

C17H22BF2N3

C17H22BF2N3

Dhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 65 9119-9121

a=9.2376(16)Å   b=14.7140(12)Å   c=15.929(3)Å

α=90.00°   β=127.73(3)°   γ=90.00°

C17H22BF2N3

C17H22BF2N3

Dhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 65 9119-9121

a=11.1777(8)Å   b=11.3773(5)Å   c=14.4649(9)Å

α=90.00°   β=109.830(8)°   γ=90.00°

C16H18BF2N3

C16H18BF2N3

Dhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 65 9119-9121

a=7.8218(4)Å   b=23.1144(9)Å   c=8.5337(4)Å

α=90.00°   β=110.867(6)°   γ=90.00°

C19H17NO3

C19H17NO3

Kumari, PratibhaVerma, Sanjay KumarMobin, Shaikh M.

Chemical Communications (2018)

a=8.31350(10)Å   b=7.85760(10)Å   c=24.1360(3)Å

α=90°   β=99.4900(10)°   γ=90°

C21H22N2O2

C21H22N2O2

Kumari, PratibhaVerma, Sanjay K.Mobin, Shaikh M.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 5 539-542

a=10.467(2)Å   b=6.9909(13)Å   c=23.485(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H14N2O3

C18H14N2O3

Saini, Anoop KumarNatarajan, KaushikMobin, Shaikh M.

Chem. Commun. (2017)

a=28.115(4)Å   b=4.5482(5)Å   c=23.970(4)Å

α=90°   β=93.065(11)°   γ=90°

C14H10Br2N2

C14H10Br2N2

Saini, Anoop KumarNatarajan, KaushikMobin, Shaikh M.

Chem. Commun. (2017)

a=3.8997(4)Å   b=7.1770(5)Å   c=24.082(3)Å

α=90°   β=90.434(10)°   γ=90°

C22H20Fe2N2

C22H20Fe2N2

Saini, Anoop KumarNatarajan, KaushikMobin, Shaikh M.

Chem. Commun. (2017)

a=7.5953(15)Å   b=10.1025(15)Å   c=12.191(3)Å

α=90°   β=105.83(2)°   γ=90°

C18H14N2O3

C18H14N2O3

Saini, Anoop KumarNatarajan, KaushikMobin, Shaikh M.

Chem. Commun. (2017)

a=14.6490(13)Å   b=5.0010(4)Å   c=21.4358(17)Å

α=90°   β=108.746(9)°   γ=90°

C120H112Cu3N12O6

C120H112Cu3N12O6

Saini, Anoop KumarSaraf, MohitKumari, PratibhaMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3509

a=28.4220(6)Å   b=9.0408(2)Å   c=20.3084(4)Å

α=90°   β=99.281(2)°   γ=90°

C13H23NO4

C13H23NO4

Konda, MaruthiGhosh, TapasMobin, Shaikh M.Das, Apurba K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 12 4830

a=11.6825(7)Å   b=11.2969(5)Å   c=11.8091(8)Å

α=90.00°   β=110.399(7)°   γ=90.00°

CHNO

CHNO

Konda, MaruthiGhosh, TapasMobin, Shaikh M.Das, Apurba K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 12 4830

a=9.4628(15)Å   b=10.1211(16)Å   c=10.7468(17)Å

α=90.00°   β=108.784(4)°   γ=90.00°

C44H34FeN6S

C44H34FeN6S

Rout, YogajivanMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12299

a=18.9402(4)Å   b=8.5785(2)Å   c=23.1650(6)Å

α=90°   β=90.691(2)°   γ=90°

C22H14N2OS

C22H14N2OS

Kundu, Bidyut KumarPragti, PragtiReena, ReenaMobin, Shaikh M.Mukhopadhyay, Suman

New Journal of Chemistry (2019) 43, 29 11483

a=13.6604(4)Å   b=10.0147(3)Å   c=12.6251(3)Å

α=90°   β=99.643(3)°   γ=90°

C12H16Cl4N2O3Zn2

C12H16Cl4N2O3Zn2

Sharma, VinayMohammad, AkbarMishra, VeenuChaudhary, ArchanaKapoor, KshipraMobin, Shaikh M.

New J. Chem. (2016) 40, 3 2145

a=9.4731(5)Å   b=13.5296(8)Å   c=29.0220(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H6BClF2N2

C9H6BClF2N2

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=7.6805(3)Å   b=13.5584(4)Å   c=9.0977(3)Å

α=90.00°   β=101.345(4)°   γ=90.00°

C27H24B2F4N6O

C27H24B2F4N6O

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=14.2703(2)Å   b=8.20790(10)Å   c=22.8846(2)Å

α=90.00°   β=104.5780(10)°   γ=90.00°

C24H16B2F4N4O2

C24H16B2F4N4O2

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=9.9907(7)Å   b=10.7791(9)Å   c=11.2843(9)Å

α=81.573(7)°   β=66.188(8)°   γ=83.531(7)°

C25H20B2Cl2F4N6

C25H20B2Cl2F4N6

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=10.7934(2)Å   b=15.9368(2)Å   c=14.8791(2)Å

α=90.00°   β=105.658(2)°   γ=90.00°

C36H26Fe2

C36H26Fe2

Misra, RajneeshMaragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 4 1446

a=5.9624(2)Å   b=13.0786(7)Å   c=19.7678(10)Å

α=92.174(4)°   β=95.890(4)°   γ=90.352(4)°

C34H26Fe2

C34H26Fe2

Misra, RajneeshMaragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 4 1446

a=10.1907(12)Å   b=7.5711(3)Å   c=20.759(3)Å

α=90.00°   β=126.477(19)°   γ=90.00°

C21H22FeSi

C21H22FeSi

Misra, RajneeshMaragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 4 1446

a=11.0972(4)Å   b=13.1305(3)Å   c=13.4256(4)Å

α=90.00°   β=112.670(4)°   γ=90.00°

C28H22Fe2

C28H22Fe2

Misra, RajneeshMaragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 4 1446

a=14.6452(3)Å   b=10.2825(2)Å   c=14.8003(3)Å

α=90.00°   β=111.902(2)°   γ=90.00°

C18H13FeI

C18H13FeI

Misra, RajneeshMaragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 4 1446

a=10.2384(3)Å   b=10.6457(4)Å   c=14.4194(5)Å

α=88.562(3)°   β=78.624(3)°   γ=69.948(3)°

C9H6BClF2N2

C9H6BClF2N2

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=7.6805(3)Å   b=13.5584(4)Å   c=9.0977(3)Å

α=90.00°   β=101.345(4)°   γ=90.00°

C27H24B2F4N6O

C27H24B2F4N6O

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=14.2703(2)Å   b=8.20790(10)Å   c=22.8846(2)Å

α=90.00°   β=104.5780(10)°   γ=90.00°

C24H16B2F4N4O2

C24H16B2F4N4O2

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=9.9907(7)Å   b=10.7791(9)Å   c=11.2843(9)Å

α=81.573(7)°   β=66.188(8)°   γ=83.531(7)°

C25H20B2Cl2F4N6

C25H20B2Cl2F4N6

Misra, RajneeshDhokale, BhausahebJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.

New Journal of Chemistry (2014) 38, 8 3579

a=10.7934(2)Å   b=15.9368(2)Å   c=14.8791(2)Å

α=90.00°   β=105.658(2)°   γ=90.00°

Fc Trip

C10H10Fe,C20H14

Singh, AjeetTorubaev, YuryAnsari, Shagufi N.Singh, Sandip K.Mobin, Shaikh M.Mathur, Pradeep

CrystEngComm (2020) 22, 8 1314-1320

a=9.4217(5)Å   b=10.3198(6)Å   c=13.0913(6)Å

α=67.835(5)°   β=71.685(5)°   γ=86.556(5)°

FCC2trip

C24H18Fe2,2(C20H14)

Singh, AjeetTorubaev, YuryAnsari, Shagufi N.Singh, Sandip K.Mobin, Shaikh M.Mathur, Pradeep

CrystEngComm (2020) 22, 8 1314-1320

a=13.3320(15)Å   b=13.4018(12)Å   c=16.138(2)Å

α=95.029(9)°   β=105.145(11)°   γ=119.521(10)°

TripPCPfc

C28H24Fe,C20H14

Singh, AjeetTorubaev, YuryAnsari, Shagufi N.Singh, Sandip K.Mobin, Shaikh M.Mathur, Pradeep

CrystEngComm (2020) 22, 8 1314-1320

a=7.9500(4)Å   b=28.507(2)Å   c=15.5007(8)Å

α=90°   β=104.262(5)°   γ=90°

C45H33Fe3O3P

C45H33Fe3O3P

Mathur, PradeepTauqeer, Mohd.Ji, Radhe ShyamLahiri, Goutam K.Mobin, Shaikh M.

RSC Advances (2014) 4, 14 6878

a=15.4026(4)Å   b=11.2473(3)Å   c=22.2283(5)Å

α=90.00°   β=108.394(2)°   γ=90.00°

C88H56Fe12O20Te2

C88H56Fe12O20Te2

Mathur, PradeepTauqeer, Mohd.Ji, Radhe ShyamLahiri, Goutam K.Mobin, Shaikh M.

RSC Advances (2014) 4, 14 6878

a=22.3039(3)Å   b=22.5704(3)Å   c=16.4850(2)Å

α=90.00°   β=102.9210(10)°   γ=90.00°

C41H29Cl2Fe5O6Te

C41H29Cl2Fe5O6Te

Mathur, PradeepTauqeer, Mohd.Ji, Radhe ShyamLahiri, Goutam K.Mobin, Shaikh M.

RSC Advances (2014) 4, 14 6878

a=12.4459(12)Å   b=16.7817(12)Å   c=19.1562(12)Å

α=90.00°   β=91.587(7)°   γ=90.00°

C32H15Fe3O8PSe2

C32H15Fe3O8PSe2

Mathur, PradeepRai, Dhirendra K.Ji, Radhe ShyamPathak, BiswarupBoodida, SathyanarayanaMobin, Shaikh M.

RSC Advances (2013) 3, 48 26025

a=15.8108(5)Å   b=12.3955(3)Å   c=17.2329(4)Å

α=90.00°   β=103.966(3)°   γ=90.00°

C55H30Fe3O7P2Te2

C55H30Fe3O7P2Te2

Mathur, PradeepRai, Dhirendra K.Ji, Radhe ShyamPathak, BiswarupBoodida, SathyanarayanaMobin, Shaikh M.

RSC Advances (2013) 3, 48 26025

a=13.2129(4)Å   b=13.5675(5)Å   c=16.7696(4)Å

α=69.220(3)°   β=79.805(2)°   γ=67.923(3)°

C86H54Cl6Fe9O8P2Te2

C86H54Cl6Fe9O8P2Te2

Mathur, PradeepRai, Dhirendra K.Ji, Radhe ShyamPathak, BiswarupBoodida, SathyanarayanaMobin, Shaikh M.

RSC Advances (2013) 3, 48 26025

a=13.5732(2)Å   b=14.7934(4)Å   c=23.9691(4)Å

α=93.640(2)°   β=102.4020(10)°   γ=113.657(2)°

C79H54Fe9O7P2Se2

C79H54Fe9O7P2Se2

Mathur, PradeepRai, Dhirendra K.Ji, Radhe ShyamPathak, BiswarupBoodida, SathyanarayanaMobin, Shaikh M.

RSC Advances (2013) 3, 48 26025

a=13.7660(8)Å   b=34.2279(15)Å   c=16.4303(8)Å

α=90.00°   β=103.375(5)°   γ=90.00°

C44H27Fe6O8PSe2

C44H27Fe6O8PSe2

Mathur, PradeepRai, Dhirendra K.Ji, Radhe ShyamPathak, BiswarupBoodida, SathyanarayanaMobin, Shaikh M.

RSC Advances (2013) 3, 48 26025

a=13.6063(9)Å   b=15.1594(9)Å   c=21.7386(14)Å

α=90.00°   β=104.529(7)°   γ=90.00°

C20H17N2O5

C20H17N2O5

Jaiswal, Pradeep KumarBiswas, SoumenSingh, ShivendraPathak, BiswarupMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

RSC Advances (2013) 3, 27 10644

a=9.0098(8)Å   b=11.0194(11)Å   c=18.008(2)Å

α=90.00°   β=101.284(10)°   γ=90.00°

C15H11NO3S

C15H11NO3S

Majee, DebashisSrivastava, AnvitaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

RSC Advances (2013) 3, 29 11502

a=12.6212(3)Å   b=6.9825(2)Å   c=15.3469(9)Å

α=90.00°   β=101.991(3)°   γ=90.00°

C21H25NO5S

C21H25NO5S

Majee, DebashisSrivastava, AnvitaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

RSC Advances (2013) 3, 29 11502

a=9.8446(3)Å   b=14.2440(3)Å   c=15.0095(3)Å

α=90.00°   β=97.378(2)°   γ=90.00°

C21H24N4O2

C21H24N4O2

Majee, DebashisSrivastava, AnvitaMobin, Shaikh M.Samanta, Sampak

RSC Advances (2013) 3, 29 11502

a=5.47870(10)Å   b=21.0779(6)Å   c=16.8942(4)Å

α=90.00°   β=93.526(2)°   γ=90.00°

C88H80Fe4O4

C88H80Fe4O4

Sharma, RekhaMargani, RameshMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

RSC Advances (2013) 3, 17 5785

a=15.7383(4)Å   b=50.6519(11)Å   c=18.0535(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C69H63Fe3N3O3

C69H63Fe3N3O3

Maragani, RameshJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

RSC Advances (2013) 3, 9 2889

a=11.750(5)Å   b=15.514(5)Å   c=16.213(5)Å

α=72.754(5)°   β=85.225(5)°   γ=73.299(5)°

C55H43BF2Fe2N2

C55H43BF2Fe2N2

Gautam, PrabhatDhokale, BhausahebMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

RSC Advances (2012) 2, 32 12105

a=29.777(3)Å   b=11.2969(6)Å   c=14.2126(10)Å

α=90.00°   β=117.784(10)°   γ=90.00°

C44H36BCl3F2Fe2N2

C44H36BCl3F2Fe2N2

Gautam, PrabhatDhokale, BhausahebMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

RSC Advances (2012) 2, 32 12105

a=12.2026(10)Å   b=15.5375(13)Å   c=20.834(2)Å

α=90.00°   β=90.456(8)°   γ=90.00°

C25H17B2F8N5O3Ru

C25H17B2F8N5O3Ru

Chowdhury, Abhishek DuttaDe, PrinakaMobin, Shaikh M.Lahiri, Goutam Kumar

RSC Advances (2012) 2, 8 3437

a=8.4478(2)Å   b=8.9532(2)Å   c=17.6431(4)Å

α=94.079(2)°   β=91.367(2)°   γ=98.405(2)°

C25H17BClF4N5O8Ru

C25H17BClF4N5O8Ru

Chowdhury, Abhishek DuttaDe, PrinakaMobin, Shaikh M.Lahiri, Goutam Kumar

RSC Advances (2012) 2, 8 3437

a=8.5160(3)Å   b=10.1858(4)Å   c=16.7736(6)Å

α=92.631(3)°   β=102.713(3)°   γ=93.147(3)°

C7H8CuN2O4

C7H8CuN2O4

Mobin, Shaikh M.Srivastava, Ashwini K.Mathur, PradeepLahiri, Goutam Kumar

RSC Advances (2011) 1, 5 893

a=13.5980(5)Å   b=4.7885(2)Å   c=14.5449(8)Å

α=90.00°   β=112.389(5)°   γ=90.00°

C15H15CuNO4

C15H15CuNO4

Mobin, Shaikh M.Srivastava, Ashwini K.Mathur, PradeepLahiri, Goutam Kumar

RSC Advances (2011) 1, 5 893

a=4.794(5)Å   b=24.697(5)Å   c=11.500(5)Å

α=90.000(5)°   β=93.631(5)°   γ=90.000(5)°

C15H24Cu2N2O9

C15H24Cu2N2O9

Mobin, Shaikh M.Srivastava, Ashwini K.Mathur, PradeepLahiri, Goutam Kumar

RSC Advances (2011) 1, 5 893

a=18.0701(7)Å   b=6.6051(3)Å   c=15.6456(7)Å

α=90.00°   β=104.807(4)°   γ=90.00°

C45H29N3S2

C45H29N3S2

Ekbote, AnupamaMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 40 10888

a=7.6932(3)Å   b=9.9070(2)Å   c=22.3507(6)Å

α=88.016(2)°   β=83.522(3)°   γ=83.631(2)°

C45H29N3S2

C45H29N3S2

Ekbote, AnupamaMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 40 10888

a=11.0588(10)Å   b=8.5477(7)Å   c=36.929(3)Å

α=90°   β=98.260(7)°   γ=90°

C45H29N3S2

C45H29N3S2

Ekbote, AnupamaMobin, Shaikh M.Misra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 40 10888

a=7.6440(8)Å   b=9.8294(8)Å   c=22.3403(19)Å

α=87.824(7)°   β=83.835(8)°   γ=83.258(7)°

C28H18N4NaO16Zn2

C28H18N4NaO16Zn2

Rajak, RichaSaraf, MohitMobin, Shaikh M.

Journal of Materials Chemistry A (2019) 7, 4 1725

a=9.7489(5)Å   b=10.0757(5)Å   c=10.6156(5)Å

α=71.619(4)°   β=65.447(5)°   γ=86.347(4)°

C65H45N3

C65H45N3

Ekbote, AnupamaHan, Si HyunJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Lee, Jun YeobMisra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 8 2077

a=11.0325(4)Å   b=13.8922(5)Å   c=17.6967(8)Å

α=100.024(4)°   β=94.455(4)°   γ=109.496(4)°

C39H27IN3

C39H27IN3

Ekbote, AnupamaHan, Si HyunJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Lee, Jun YeobMisra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 8 2077

a=8.1689(12)Å   b=11.2594(9)Å   c=17.439(2)Å

α=96.245(9)°   β=91.993(13)°   γ=101.903(10)°

C39H26BrN3

C39H26BrN3

Ekbote, AnupamaHan, Si HyunJadhav, ThaksenMobin, Shaikh M.Lee, Jun YeobMisra, Rajneesh

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 8 2077

a=16.0838(5)Å   b=6.9446(2)Å   c=26.8363(7)Å

α=90°   β=91.926(3)°   γ=90°