Structures by: Meerschaut A.

Total: 67

(Cr3 Gd S6)2.666

Cr7.998Gd2.666S15.996

Meerschaut, A.Lafond, A.Hoistad, L.M.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1994) 111, 276-282

a=10.909Å   b=3.5013Å   c=12.7736Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5 Ti2 Ag S5 O7

AgLa5O7S5Ti2

Lafond, A.Moelo, Y.Cario, L.Guillot-Deudon, C.Meerschaut, A.Meignen, V.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2810-2817

a=19.593Å   b=3.9963Å   c=18.2973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb6 Br6 Se20

Br6Nb6Se20

Meerschaut, A.Grenouilleau, P.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1986) 61, 90-97

a=19.37Å   b=13.026Å   c=13.598Å

α=90°   β=90.062°   γ=90°

La32Nb28S88

La32Nb28S88

Meerschaut, A.Rabu, P.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1989) 78, 35-45

a=23.031Å   b=23.216Å   c=5.806Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb3 Se10 Br2

Br2Nb3Se10

Meerschaut, A.Grenouilleau, P.Guemas, L.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1987) 70, 36-47

a=14.205Å   b=23.7219Å   c=38.243Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb2 Ti2 S2 O5

O5S2Tb2Ti2

Lafond, A.Meerschaut, A.Andre, G.Bouree, F.Leynaud, O.

Journal of Alloys Compd. (2002) 338, 185-193

a=3.78566Å   b=3.78566Å   c=22.859Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu0.146 Pb2 (Pb0.533 Sb0.467) (Pb0.463 Sb0.537) (Sb0.747 Pb0.193 Bi0.06) S6

Bi0.06Cu0.146Pb3.189S6Sb1.751

Moelo, Y.Palvadeau, P.Meisser, N.Meerschaut, A.

Comptes Rendus Geoscience (2002) 334, 529-536

a=24.08Å   b=4.1276Å   c=11.369Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu5 V3 S6 O7

Eu5O7S6V3

Meerschaut, A.Lafond, A.Palvadeau, P.Deudon, C.Cario, L.

Materials Research Bulletin (2002) 37, 1895-1905

a=17.463Å   b=3.6732Å   c=10.007Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5 Ti2 Cu S5 O7

CuLa5O7S5Ti2

Meignen, V.Cario, L.Lafond, A.Moelo, Y.Meerschaut, A.Guillot-Deudon, C.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2810-2817

a=19.423Å   b=3.9793Å   c=18.1191Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5 In3 S9 O3

In3La5O3S9

Kabbour, H.Cario, L.Moelo, Y.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1053-1059

a=4.1018Å   b=26.833Å   c=16.023Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 Ti2 S2 O4.5

O4.5S2Sm2Ti2

Guillot-Deudon, C.Lafond, A.Meignen, V.Cario, L.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 1777, 2464-2469

a=17.9987Å   b=3.71607Å   c=12.6172Å

α=90°   β=133.645°   γ=90°

(La S)1.14 (Nb S2)

La1.14NbS3.14

Meerschaut, A.Rabu, P.Monceau, P.Rouxel, J.Smontara, A.

Materials Research Bulletin (1990) 25, 855-861

a=23.216Å   b=5.806Å   c=23.031Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5 Ti3.25 Zr0.25 S5 O9.25

La5O9.25S5Ti3.25Zr0.25

Meignen, V.Meerschaut, A.Cario, L.Lafond, A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1637-1643

a=18.401Å   b=3.9032Å   c=21.944Å

α=90°   β=106.1°   γ=90°

Sn1.2 Ti.8 S3

S3Sn1.2Ti0.8

Gressier, P.Meerschaut, A.Rouxel, J.

Materials Research Bulletin (1987) 22, 1573-1580

a=8.899Å   b=3.605Å   c=13.506Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ta Se4)4 Br2

Br2Se16Ta4

Grenouilleau, P.Meerschaut, A.Guemas, L.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1987) 66, 293-303

a=12.844Å   b=13.875Å   c=16.018Å

α=90°   β=127.57°   γ=90°

(Nb Se4)4 Br2

Br2Nb4Se16

Grenouilleau, P.Guemas, L.Meerschaut, A.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1987) 66, 293-303

a=12.862Å   b=13.862Å   c=16.029Å

α=90°   β=127.7°   γ=90°

Gadolinium sulfide (0.96/1)

Gd0.957S

Rouxel, JMoelo, YLafond, ADiSalvo, F JMeerschaut, ARoesky, R

Inorganic Chemistry (1994) 33, 3358-3363

a=5.454(1)Å   b=5.8098(6)Å   c=21.461(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Niobium selenide (1/3)

NbSe3

Hodeau, J LMarezio, MRoucau, CAyroles, RMeerschaut, ARouxel, JMonceau, P

Journal of Physics C (1978) 11, 4117-4134

a=10.009(1)Å   b=3.4805(6)Å   c=15.629(2)Å

α=90°   β=109.47(1)°   γ=90°

Trisamarium niobium triselenate

NbO4Se3Sm3

Meerschaut, ABoyer, CLafond, ACario, LRouxel, J

Journal of Solid State Chemistry (1998) 136, 122-126

a=6.8943(4)Å   b=7.7529(8)Å   c=14.7644(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Niobium(VI) selenide

NbSe3

Hodeau, J LMarezio, MRoucau, CAyroles, RMeerschaut, ARouxel, JMonceau, P

Journal of Physics C (1978) 11, 4117-4134

a=9.984(2)Å   b=3.4831(8)Å   c=15.591(3)Å

α=90°   β=109.47(2)°   γ=90°

Disamarium dititanium pentaoxide disulfide

O5S2Sm2Ti2

Boyer, CDeudon, CMeerschaut, A

C. R. Acad. Sci. Paris, T. 1, Serie II (1999) 2, 93-99

a=3.819(1)Å   b=3.819(1)Å   c=22.96399(500)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La10.77Nb5O20S10

La10.77Nb5O20S10

Boyer-Candalen, C.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 152, 348-352

a=32.535Å   b=12.115Å   c=3.9999Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd16 Ti5 S17 O17

Nd16O17S17Ti5

Boyer-Candalen, C.Deudon, C.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 152, 554-559

a=22.153Å   b=22.153Å   c=3.9426Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NbS2

NbS2

Cario, L.Lafond, A.Palvadeau, P.Deudon, C.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 147, 58-67

a=3.3243Å   b=5.7844Å   c=14.811Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuS

EuS

Cario, L.Meerschaut, A.Lafond, A.Palvadeau, P.Deudon, C.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 147, 58-67

a=5.762Å   b=5.7837Å   c=29.637Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce (Cr S3)

CeCrS3

Kikkawa, S.Fujii, Y.Miyamoto, Y.Rouxel, J.Meerschaut, A.Lafond, A.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 279-288

a=7.76Å   b=3.79Å   c=13.16Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd (Cr S3)

CrNdS3

Kikkawa, S.Fujii, Y.Meerschaut, A.Miyamoto, Y.Lafond, A.Rouxel, J.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 279-288

a=7.69Å   b=3.77Å   c=13.06Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm (Cr S3)

CrS3Sm

Kikkawa, S.Fujii, Y.Miyamoto, Y.Rouxel, J.Lafond, A.Meerschaut, A.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 279-288

a=7.64Å   b=3.74Å   c=12.97Å

α=90°   β=90°   γ=90°

FeNb3Se10

FeNb3Se10

Meerschaut, A.Gressier, P.Guemas, L.Rouxel, J.

Materials Research Bulletin (1981) 16, 1035-1040

a=9.213Å   b=3.482Å   c=10.292Å

α=90°   β=114.46°   γ=90°

La2.111 Nb9.849 S23.92

La2.1108Nb9.8488S11.96

Roesky, R.Meerschaut, A.van der Lee, A.Rouxel, J.

Materials Research Bulletin (1994) 29, 1149-1155

a=9.995Å   b=5.8265Å   c=23.817Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Nb O4 S3

NbO4S3Sm3

Boyer-Candalen, C.Meerschaut, A.Palvadeau, P.

Materials Research Bulletin (2000) 35, 1593-1601

a=6.689Å   b=7.663Å   c=14.216Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd4 Ti O4 Se4

Gd4O4Se4Ti

Meerschaut, A.Lafond, A.Meignen, V.Deudon, C.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 162, 182-187

a=15.7878Å   b=3.761Å   c=9.6639Å

α=90°   β=117.569°   γ=90°

Cr0.5NbSe2

Cr0.5NbSe2

Meerschaut, A.Spiesser, M.Rouxel, J.Gorochov, O.

Journal of Solid State Chemistry (1980) 31, 31-40

a=14.03Å   b=3.481Å   c=6.28Å

α=90°   β=118.96°   γ=90°

Nb Se4 I0.33

I0.33NbSe4

Meerschaut, A.Palvadeau, P.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1977) 20, 21-27

a=9.489Å   b=9.489Å   c=19.13Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ta S3

S3Ta

Meerschaut, A.Guemas, L.Rouxel, J.

Journal of Solid State Chemistry (1981) 36, 118-123

a=9.515Å   b=3.3412Å   c=14.912Å

α=90°   β=109.99°   γ=90°

Pb2 Sb S2 I3

I3Pb2S2Sb

Doussier, C.Moelo, Y.Meerschaut, A.Leone, P.Evain, M.

Solid State Sciences (2007) 9, 792-803

a=4.3262Å   b=14.181Å   c=16.556Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd6.044 Ti3.955 O6.268 S9.732

Gd6.044O6.268S9.732Ti3.955

Meignen, V.Meerschaut, A.Cario, L.Lafond, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2004) 59, 963-968

a=13.991Å   b=3.7124Å   c=34.029Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Niobium selenide trichloride

Cl3NbSe

Meerschaut, Alain

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 i131-i132

a=6.2993(13)Å   b=6.7205(13)Å   c=11.962(2)Å

α=90.00°   β=98.71(3)°   γ=90.00°

Tridadolinium niobium trisulfide tetraoxide

Gd3NbS3O4

Kabbour, HouriaCario, LaurentDeudon, CatherineMeerschaut, Alain

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 i101-i102

a=6.64510(10)Å   b=7.5873(2)Å   c=14.1809(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

La2Nb3O8S2

La2Nb3O8S2

Cario, LaurentKabbour, HouriaGuillot-Deudon, CatherineMeerschaut, Alain

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 6 i55-i56

a=9.8698(2)Å   b=11.7941(3)Å   c=7.66860(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Lanthanum titanium oxysulfide

La16O17S17.75Ti5

Meignen, Vincent Lafond, Alain Cario, Laurent Deudon, Catherine Meerschaut, Alain

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 7 i63-i64

a=22.633(3)Å   b=22.633(3)Å   c=4.0252(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Eu S)1.173 Nb S2

Eu1.173NbS3.173

Cario, L.Palvadeau, P.Moelo, Y.Lafond, A.Meerschaut, A.Deudon, C.Corraze, B.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 943-950

a=3.3251Å   b=5.7432Å   c=22.939Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Br3NbSe

Br3NbSe

Meerschaut, A.Grenouilleau, P.Guemas, L.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 1029-1036

a=6.6239(9)Å   b=6.901(1)Å   c=12.539(2)Å

α=90°   β=98.98(1)°   γ=90°

Nb Se2 Br2

Br2NbSe2

Grenouilleau, P.Meerschaut, A.

European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1988) 25, 77-89

a=6.736Å   b=6.688Å   c=7.402Å

α=111.6°   β=90.59°   γ=119.92°

Br2NbSe2

Br2NbSe2

Grenouilleau, P.Meerschaut, A.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1988) 25, 77-89

a=6.688(9)Å   b=6.720(17)Å   c=7.402(8)Å

α=67.9(1)°   β=111.6(1)°   γ=119.7(1)°

Br2NbSe2

Br2NbSe2

Grenouilleau, P.Meerschaut, A.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1988) 25, 77-89

a=6.662(10)Å   b=11.677(17)Å   c=7.083(12)Å

α=90°   β=111.82(19)°   γ=90°

Cu14Se10Tl5

Cu14Se10Tl5

Berger, RolfMeerschaut, Alain

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1988) 25, 279-288

a=18.097(2)Å   b=3.9582(2)Å   c=18.118(2)Å

α=90°   β=116.089(7)°   γ=90°

Br3Nb3Se10

Br3Nb3Se10

Grenouilleau, PhilippeGuemas, LouisetteMeerschaut, Alain

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1988) 25, 341-350

a=7.305(2)Å   b=19.265(4)Å   c=13.648(3)Å

α=90°   β=117.77(2)°   γ=90°

La0.809Nb2.506S5

La0.809Nb2.506S5

Meerschaut, A.David, T.Moelo, Y.Rouxel, J.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1996) 33, 551-561

a=3.3280(3)Å   b=5.803(1)Å   c=35.830(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb2Pb1.14S5.14

Nb2Pb1.14S5.14

Meerschaut, A.Guemas, L.Auriel, C.Rouxel, J.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1990) 27, 557-570

a=3.3263(9)Å   b=5.776(2)Å   c=35.876(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2F2S3Sn

Ba2F2S3Sn

Kabbour, HouriaCario, LaurentDanot, MichelMeerschaut, Alain

Inorganic Chemistry (2006)

a=6.20370(10)Å   b=19.2950(3)Å   c=6.32338(10)Å

α=90.00000°   β=90.00000°   γ=90.00000°

Ba2F2Se3Sn

Ba2F2Se3Sn

Kabbour, HouriaCario, LaurentDanot, MichelMeerschaut, Alain

Inorganic Chemistry (2006)

a=6.38442(4)Å   b=19.75793(14)Å   c=6.44925(4)Å

α=90.00000°   β=90.00000°   γ=90.00000°

F2Se3SnSr2

F2Se3SnSr2

Kabbour, HouriaCario, LaurentDanot, MichelMeerschaut, Alain

Inorganic Chemistry (2006)

a=6.10779(10)Å   b=19.45339(15)Å   c=6.10511(11)Å

α=90.00000°   β=90.00000°   γ=90.00000°

Sr2 F2 Sn S3

F2S3SnSr2

Kabbour, H.Meerschaut, A.Cario, L.Danot, M.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 917-922

a=5.9365Å   b=18.842Å   c=5.949Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2.89 Nb1.11 S2 O5 I0.22

I0.22La2.89Nb1.11O5S2

Cario, L.Popa, A.F.Adamson, P.Lafond, A.Guillot-Deudon, C.Kabbour, H.Clarke, S.J.Meerschaut, A.

Inorganic Chemistry (2007) 46, 9584-9590

a=4.0639Å   b=4.0639Å   c=25.735Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H3F2N

C4H3F2N

Leroy, JacquesBondon, ArnaudToupet, LoicMeerschaut, Alain

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2004) 219, 4 389-390

a=5.5515(11)Å   b=11.017(2)Å   c=13.597(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cl1.45Pb3.45S6.55Sb2.55

Cl1.45Pb3.45S6.55Sb2.55

Doussier, C.Moelo, Y.Meerschaut, A.Leone, P.Guillot-Deudon C

Journal of Solid State Chemistry (2008) 181, 920-934

a=15.194Å   b=23.035Å   c=4.0591Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pillaite

ClO0.5Pb9.167S23Sb9.833

Meerschaut, A.Palvadeau, P.Moello, Y.Orlandi, P.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 779-790

a=49.49Å   b=4.1259Å   c=21.828Å

α=90°   β=99.62°   γ=90°

Marrucciite

Hg3Pb16.08S46Sb17.92

Orlandi, P.Moelo, Y.Campostrini, I.Meerschaut, A.

European Journal of Mineralogy (2007) 19, 267-279

a=48.32Å   b=4.1170Å   c=24.056Å

α=90°   β=118.84°   γ=90°

Nuffieldite

Bi2.39Cu1.37Pb2.37S7Sb0.24

Moelo, Y.Meerschaut, A.Makovicky, E.

The Canadian Mineralogist (1997) 35, 1497-1508

a=14.4949Å   b=21.4195Å   c=4.0420Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Crookesite

Cu7Se4Tl

Eriksson, L.Werner, P. E.Berger, R.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (1991) 90, 61-68

a=10.4500Å   b=10.4500Å   c=3.9708Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Crookesite

Cu7Se4Tl

Eriksson, L.Werner, P. E.Berger, R.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (1991) 90, 61-68

a=10.4500Å   b=10.4500Å   c=3.9708Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Crookesite

Cu6.52Se4Tl

Eriksson, L.Werner, P. E.Berger, R.Meerschaut, A.

Journal of Solid State Chemistry (1991) 90, 61-68

a=10.4445Å   b=10.4445Å   c=3.9378Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pellouxite

Ag0.26Cl0.5Cu0.68O0.5Pb10.44S27.5Sb11.56

Palvadeau, P.Meerschaut, A.Orlandi, P.Moelo, Y.

European Journal of Mineralogy (2004) 16, 845-855

a=55.824Å   b=4.0892Å   c=24.128Å

α=90°   β=113.14°   γ=90°

Scainiite

O5Pb14S54Sb30

Moelo, Y.Meerschaut, A.Orlandi, P.Palvadeau, P.

European Journal of Mineralogy (2000) 12, 835-846

a=51.996Å   b=8.148Å   c=24.311Å

α=90°   β=104.09°   γ=90°

Moeloite

Pb6S17Sb6

Orlandi, P.Meerschaut, A.Palvadeau, P.Merlino, S.

European Journal of Mineralogy (2002) 14, 599-606

a=15.328Å   b=4.0400Å   c=23.054Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rouxelite

Cu2HgO1.34Pb22.612S64.66Sb27.388

Orlandi, P.Meerschaut, A.Moelo, Y.Palvadeau, P.Leone, P.

The Canadian Mineralogist (2005) 43, 919-933

a=43.113Å   b=4.0591Å   c=37.874Å

α=90°   β=117.35°   γ=90°