Structures by: Mamedov H. C.

Total: 1

Yb Co (B O2)5

B5CoO10Yb

Abdullaev, G.K.Mamedov, H.C.Dzhafarov, G.G.

Azerbaidzhanskii Khimicheskii Zhurnal (1985) 1, 110-114

a=8.529Å   b=7.607Å   c=9.416Å

α=90°   β=93.9°   γ=90°