Structures by: Lin J. X.

Total: 55

C3H4BrCdN3S

C3H4BrCdN3S

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=11.5428(9)Å   b=6.9491(5)Å   c=10.3800(8)Å

α=90.00°   β=116.3210(10)°   γ=90.00°

C6H8CdN6S2

C6H8CdN6S2

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=13.3271(8)Å   b=10.2322(6)Å   c=8.0646(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C3H4BrCdN3S

C3H4BrCdN3S

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=10.8254(5)Å   b=7.8337(3)Å   c=17.8083(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C3H4CdIN3S

C3H4CdIN3S

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=6.9989(8)Å   b=10.3114(12)Å   c=12.9438(12)Å

α=90.00°   β=118.441(5)°   γ=90.00°

C12H18Cd3N12O2S4

C12H18Cd3N12O2S4

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=6.8059(4)Å   b=9.6914(5)Å   c=9.7577(5)Å

α=90.5700(10)°   β=109.6640(10)°   γ=94.7980(10)°

C12H15N3O5S

C12H15N3O5S

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=8.049(4)Å   b=11.470(5)Å   c=16.228(8)Å

α=85.964(15)°   β=84.380(14)°   γ=70.814(13)°

C24H25N6NaO8S2

C24H25N6NaO8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=33.554(15)Å   b=11.965(4)Å   c=14.577(5)Å

α=90.00°   β=115.300(4)°   γ=90.00°

C24H24MnN6O8S2

C24H24MnN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=6.0026(18)Å   b=7.049(2)Å   c=15.438(5)Å

α=100.329(9)°   β=100.032(15)°   γ=96.299(12)°

C24H24CoN6O8P0S2

C24H24CoN6O8P0S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9988(2)Å   b=6.9651(2)Å   c=15.3459(2)Å

α=99.851(9)°   β=100.327(12)°   γ=97.087(9)°

C24H24N6O8S2Zn

C24H24N6O8S2Zn

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9751(16)Å   b=6.9775(19)Å   c=15.374(5)Å

α=99.920(9)°   β=100.404(16)°   γ=96.932(13)°

C24H24CdN6O8S2

C24H24CdN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9899(15)Å   b=7.103(2)Å   c=15.529(5)Å

α=101.441(6)°   β=99.923(13)°   γ=95.931(9)°

C24H24N6O8PbS2

C24H24N6O8PbS2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=6.0295(16)Å   b=7.2837(19)Å   c=15.683(5)Å

α=101.514(8)°   β=100.351(15)°   γ=94.611(12)°

C12H10AgN3O3S

C12H10AgN3O3S

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=14.813(5)Å   b=9.088(3)Å   c=9.457(3)Å

α=90.00°   β=92.837(5)°   γ=90.00°

C60H54GdN13O13S3

C60H54GdN13O13S3

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=39.812(8)Å   b=11.0386(17)Å   c=30.430(6)Å

α=90.00°   β=117.098(2)°   γ=90.00°

C60H54HoN13O13S3

C60H54HoN13O13S3

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=39.773(13)Å   b=10.995(3)Å   c=30.390(10)Å

α=90.00°   β=117.052(4)°   γ=90.00°

Triclinic

C80H102K4N40O60V10

Lin, Jing-XiangLü, JianCao, RongChen, Jiu-TongSu, Cheng-Yong

Dalton Transactions (2009) 7 1101-1103

a=13.071(4)Å   b=15.175(5)Å   c=17.812(6)Å

α=113.959(5)°   β=90.6480(10)°   γ=98.611(3)°

Triclinic

C80H133N44O64.5V10

Lin, Jing-XiangLü, JianCao, RongChen, Jiu-TongSu, Cheng-Yong

Dalton Transactions (2009) 7 1101-1103

a=13.0425(8)Å   b=15.2057(8)Å   c=17.6727(10)Å

α=113.104(5)°   β=90.714(5)°   γ=98.954(5)°

Monoclinic

C80H170Li4N40O82V10

Lin, Jing-XiangLü, JianCao, RongChen, Jiu-TongSu, Cheng-Yong

Dalton Transactions (2009) 7 1101-1103

a=16.4177(2)Å   b=17.5174(2)Å   c=24.9683(2)Å

α=90.00°   β=100.5560(10)°   γ=90.00°

C60H94N40Na4O49V4

C60H94N40Na4O49V4

Han, Li-WeiLin, Jing-XiangLü, JianCao, Rong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 33 10080-10084

a=14.945(3)Å   b=18.956(3)Å   c=19.344(4)Å

α=90.00°   β=108.933(11)°   γ=90.00°

C80H154Li4N40O59V4

C80H154Li4N40O59V4

Han, Li-WeiLin, Jing-XiangLü, JianCao, Rong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 33 10080-10084

a=24.277(2)Å   b=29.3537(15)Å   c=20.5347(18)Å

α=90.00°   β=121.609(4)°   γ=90.00°

C80H144N44O46V4

C80H144N44O46V4

Han, Li-WeiLin, Jing-XiangLü, JianCao, Rong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 33 10080-10084

a=37.778(14)Å   b=14.420(5)Å   c=21.471(7)Å

α=90.00°   β=100.945(19)°   γ=90.00°

C12H15N3O5S

C12H15N3O5S

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=8.049(4)Å   b=11.470(5)Å   c=16.228(8)Å

α=85.964(15)°   β=84.380(14)°   γ=70.814(13)°

C24H25N6NaO8S2

C24H25N6NaO8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=33.554(15)Å   b=11.965(4)Å   c=14.577(5)Å

α=90.00°   β=115.300(4)°   γ=90.00°

C24H24CuN6O8S2

C24H24CuN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.933(2)Å   b=6.985(2)Å   c=15.325(6)Å

α=102.104(10)°   β=98.278(13)°   γ=95.670(10)°

C24H24MnN6O8S2

C24H24MnN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=6.0026(18)Å   b=7.049(2)Å   c=15.438(5)Å

α=100.329(9)°   β=100.032(15)°   γ=96.299(12)°

C24H24CoN6O8P0S2

C24H24CoN6O8P0S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9988(2)Å   b=6.9651(2)Å   c=15.3459(2)Å

α=99.851(9)°   β=100.327(12)°   γ=97.087(9)°

C24H24N6O8S2Zn

C24H24N6O8S2Zn

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9751(16)Å   b=6.9775(19)Å   c=15.374(5)Å

α=99.920(9)°   β=100.404(16)°   γ=96.932(13)°

C24H24CdN6O8S2

C24H24CdN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.9899(15)Å   b=7.103(2)Å   c=15.529(5)Å

α=101.441(6)°   β=99.923(13)°   γ=95.931(9)°

C12H10AgN3O3S

C12H10AgN3O3S

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=14.813(5)Å   b=9.088(3)Å   c=9.457(3)Å

α=90.00°   β=92.837(5)°   γ=90.00°

C24H24N6O8PbS2

C24H24N6O8PbS2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=6.0295(16)Å   b=7.2837(19)Å   c=15.683(5)Å

α=101.514(8)°   β=100.351(15)°   γ=94.611(12)°

C60H54HoN13O13S3

C60H54HoN13O13S3

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=39.773(13)Å   b=10.995(3)Å   c=30.390(10)Å

α=90.00°   β=117.052(4)°   γ=90.00°

C60H54GdN13O13S3

C60H54GdN13O13S3

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=39.812(8)Å   b=11.0386(17)Å   c=30.430(6)Å

α=90.00°   β=117.098(2)°   γ=90.00°

4-Amino-3,5-dichlorobenzenesulfonamide

C6H6Cl2N2O2S

Qin, Xiu-YingLiu, Han-FuLin, Jia-Xun

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 o2838

a=8.9544(17)Å   b=13.387(3)Å   c=7.5673(15)Å

α=90.00°   β=95.809(2)°   γ=90.00°

C63H74Br12N12O7

C63H74Br12N12O7

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551-3557

a=13.5750(19)Å   b=16.7167(19)Å   c=18.585(3)Å

α=64.667(4)°   β=81.375(6)°   γ=72.956(6)°

C19H20Br4N4O2

C19H20Br4N4O2

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551

a=8.0454(3)Å   b=11.2431(6)Å   c=12.4087(7)Å

α=99.128(4)°   β=104.349(4)°   γ=91.335(4)°

C21H24.667Br4N4O2.333

C21H24.667Br4N4O2.333

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551-3557

a=13.5750(19)Å   b=16.7167(19)Å   c=18.585(3)Å

α=64.667(4)°   β=81.375(6)°   γ=72.956(6)°

C21H24Br4N4O2

C21H24Br4N4O2

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551

a=7.3315(4)Å   b=11.6404(8)Å   c=14.9647(11)Å

α=103.659(6)°   β=102.636(5)°   γ=90.701(5)°

C32H38Br8N2O8

C32H38Br8N2O8

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551

a=12.557(4)Å   b=19.349(5)Å   c=8.173(3)Å

α=90.00°   β=97.837(4)°   γ=90.00°

C38H46Br8N6O4

C38H46Br8N6O4

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551

a=12.1305(4)Å   b=12.3277(3)Å   c=15.7747(5)Å

α=90.00°   β=106.318(4)°   γ=90.00°

C32H30Br8N2O5

C32H30Br8N2O5

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 8 3551

a=13.9298(5)Å   b=15.3719(5)Å   c=17.7673(8)Å

α=90.00°   β=105.553(4)°   γ=90.00°

C26H24Br4N2O5S

C26H24Br4N2O5S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangLiu, Tian-FuCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 10 4217

a=9.043(1)Å   b=34.31(5)Å   c=9.524(2)Å

α=90.00°   β=105.40(3)°   γ=90.00°

C12H6Br4O4S

C12H6Br4O4S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangLiu, Tian-FuCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 10 4217

a=13.563(6)Å   b=12.075(5)Å   c=9.293(4)Å

α=90.00°   β=91.723(6)°   γ=90.00°

C17.5H22Br4N2O5.5S

C17.5H22Br4N2O5.5S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 6 2035

a=15.8417(6)Å   b=15.8417(6)Å   c=19.1079(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17.5H22Cl4N2O5.5S

C17.5H22Cl4N2O5.5S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 6 2035

a=15.543(3)Å   b=15.543(3)Å   c=19.210(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H26Br4N4O4S

C21H26Br4N4O4S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 6 2035

a=10.2780(4)Å   b=12.0006(3)Å   c=21.9936(6)Å

α=90.00°   β=95.190(3)°   γ=90.00°

C21H26Cl4N4O4S

C21H26Cl4N4O4S

Lü, JianHan, Li-WeiLin, Jing-XiangCao, Rong

Crystal Growth & Design (2011) 11, 6 2035

a=10.3884(4)Å   b=11.4896(3)Å   c=21.6902(6)Å

α=90.00°   β=94.662(3)°   γ=90.00°

C80H134N40Na6O76W12

C80H134N40Na6O76W12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=15.097(3)Å   b=32.092(6)Å   c=14.403(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C80H140N40Na4O80SiW12

C80H140N40Na4O80SiW12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=15.194(3)Å   b=32.016(6)Å   c=14.397(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C80H154N40Na4O87SiW12

C80H154N40Na4O87SiW12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=27.5763(15)Å   b=16.7925(9)Å   c=16.2791(10)Å

α=90.00°   β=97.954(3)°   γ=90.00°

C40H50Ag2N22O20

C40H50Ag2N22O20

Li, Hong-FangLü, JianLin, Jing-XiangCao, Rong

Inorganic chemistry (2014) 53, 11 5692-5697

a=24.5357(13)Å   b=17.6654(6)Å   c=13.0119(7)Å

α=90°   β=116.879(7)°   γ=90°

C3H4CdClN3S

C3H4CdClN3S

Jiang, Yun-LiangWang, Yu-LingLin, Jing-XiangLiu, Qing-YanLu, Zhang-HuiZhang, NaJia-Jia-Wei,Li, Li-Qin

CrystEngComm (2011) 13, 5 1697

a=10.813(2)Å   b=7.6106(16)Å   c=17.770(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H24CuN6O8S2

C24H24CuN6O8S2

Lü, JianGao, Shui-YingLin, Jing-XiangShi, Lin-XiCao, RongBatten, Stuart R.

Dalton Transactions (2009) 11 1944-1953

a=5.933(2)Å   b=6.985(2)Å   c=15.325(6)Å

α=102.104(10)°   β=98.278(13)°   γ=95.670(10)°

C40H50N21Na2O14,14.75(O),0.5(N2O4)

C40H50N21Na2O14,14.75(O),0.5(N2O4)

Lin, Jing-XiangChen, Yu-XiZhao, DanChen, YuLu, Xiu-QiangLü, JianCao, Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 303

a=10.98368(14)Å   b=14.58477(15)Å   c=19.3219(3)Å

α=90°   β=99.2140(11)°   γ=90°

C36H36N24Na2O22,3(O),2(NO2)

C36H36N24Na2O22,3(O),2(NO2)

Lin, Jing-XiangChen, Yu-XiZhao, DanChen, YuLu, Xiu-QiangLü, JianCao, Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 303

a=31.578(5)Å   b=14.455(2)Å   c=12.0570(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H36N24O12,2Na3H2O,2I,2H2O

C36H36N24O12,2Na3H2O,2I,2H2O

Lin, Jing-XiangLiang, JunFeng, Ji-FeiKaradeniz, BaharLü, JianCao, Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2016) 3, 11 1393

a=11.6184(7)Å   b=15.9574(10)Å   c=15.0119(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°