Structures by: Kuzmicheva G. M.

Total: 82

(Y0.584 Yb0.17 Er0.015 Ca0.231) (Ca0.884 Y0.073 Yb0.04 Er0.003)2 Ca2 O (B O3)3

B3Ca3.999Er0.021O10Y0.73Yb0.25

Chizhikov, V.I.Panyutin, V.L.Kuz'micheva, G.M.Ageev, A.Yu.Rybakov, V.B.Yu, Y.M.

Neorganicheskie Materialy (2001) 37, 1235-1245

a=8.065Å   b=15.998Å   c=3.5243Å

α=90°   β=101.17°   γ=90°

(Y0.792 Ca0.208) (Ca0.938 Y0.062)2 Ca2 O0.96 (B O3)3

B3Ca4.084O9.96Y0.916

Yu, Y.M.Ageev, A.Yu.Kuz'micheva, G.M.Panyutin, V.L.Chizhikov, V.I.Rybakov, V.B.

Neorganicheskie Materialy (2001) 37, 1235-1245

a=8.069Å   b=16.005Å   c=3.5275Å

α=90°   β=101.17°   γ=90°

(B0.65 Cu0.35) (Sr1.84 La0.16) La Cu2 O7.3

B0.65Cu2.35La1.16O7.3Sr1.84

Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Esaulova, Yu.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8417Å   b=3.8417Å   c=10.792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Tb0.25 Sc0.75) (B O3)

BO3Sc0.75Tb0.25

Kuz'micheva, G.M.Panyutin, V.L.Rybakov, V.B.Kuz'min, O.V.Kutovoi, S.A.

Kristallografiya (2000) 45, 990-995

a=4.773Å   b=4.773Å   c=15.48Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr Sc3 (B O3)4

B4O12PrSc3

Rybakov, V.B.Panyutin, V.L.Kuz'micheva, G.M.Kuz'min, O.V.Kutovoi, S.A.

Kristallografiya (2000) 45, 990-995

a=7.7138Å   b=9.8347Å   c=12.032Å

α=90°   β=105.387°   γ=90°

La Sc3 (B O3)4

B4LaO12Sc3

Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Kuz'min, O.V.Zharikov, E.V.Kutovoi, S.A.Ageev, A.Yu.Goryunov, A.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1605-1611

a=7.727Å   b=9.84Å   c=12.046Å

α=90°   β=105.42°   γ=90°

Ag (Ga0.665 In0.335) Se2

AgGa0.665In0.335Se2

Marenkin, S.F.Rybakov, V.B.Kuz'micheva, G.M.Shcherbakov, S.I.Shevyrdyaeva, G.S.Chizhikov, V.I.Panyutin, V.L.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1193-1199

a=6.0138Å   b=6.0138Å   c=11.1238Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag (Ga0.82 In0.18) Se2

AgGa0.82In0.18Se2

Kuz'micheva, G.M.Panyutin, V.L.Marenkin, S.F.Rybakov, V.B.Shevyrdyaeva, G.S.Shcherbakov, S.I.Chizhikov, V.I.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 1193-1199

a=5.9889Å   b=5.9889Å   c=11.0328Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Y Al3 O7

Al3CaO7Y

Kuz'micheva, G.M.Denisov, A.L.Rybakov, V.B.Mukhin, B.V.Smirnov, V.A.Zharikov, E.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 569-577

a=7.676Å   b=7.676Å   c=5.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Y (Al2.91 Cr0.09) O7

Al2.91CaCr0.09O7Y

Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Rybakov, V.B.Zharikov, E.V.Denisov, A.L.Smirnov, V.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 569-577

a=7.679Å   b=7.679Å   c=5.042Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Y Al2.91 Cr0.06 B0.03 O7

Al2.91B0.03CaCr0.06O7Y

Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Rybakov, V.B.Denisov, A.L.Smirnov, V.A.Zharikov, E.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 569-577

a=7.68Å   b=7.68Å   c=5.042Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Mg ((Si0.99 Cr0.01)2 O7)

Ca2Cr0.02MgO7Si1.98

Kuz'micheva, G.M.Zharikov, E.V.Denisov, A.L.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1422-1428

a=7.835Å   b=7.835Å   c=5.008Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Al (Al.5 B.5 Si.5 Cr.5 O7)

Al1.5B0.5Ca2Cr0.5O7Si0.5

Kuz'micheva, G.M.Zharikov, E.V.Denisov, A.L.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1422-1428

a=7.69Å   b=7.69Å   c=5.0714Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Al (Al (Si0.974 Cr0.026) O7)

Al2Ca2Cr0.026O7Si0.974

Kuz'micheva, G.M.Zharikov, E.V.Denisov, A.L.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 1422-1428

a=7.6877Å   b=7.6877Å   c=5.0659Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm2 S3

S3Tm2

Kuz'micheva, G.M.Smarina, E.I.Khlyustova, S.Yu.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 869-873

a=12.489Å   b=12.489Å   c=12.489Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (Ca0.1 Sr0.9)3 Cu4 O10

Bi2Ca0.3Cu4O10Sr2.7

Kuz'micheva, G.M.Tarasova, T.N.Mitin, A.V.Alekseevskii, N.E.Tolstova, V.A.Kim, S.F.Khlybov, E.P.Aksel'rud, L.G.Barabanenkov, Yu.A.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1990) 3, 2428-2441

a=3.8504Å   b=3.8504Å   c=39.303Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.87 Cu0.13) (Sr1.52 Ho0.48) (Ho1.95 Ce0.05) Cu2 O9

Ce0.05Cu2.13Ho2.43In0.87O9Sr1.52

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8254Å   b=3.8254Å   c=29.0557Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.98 Cu0.02) (Sr1.25 Ho0.75) (Ho1.89 Ce0.11) Cu2 O9

Ce0.11Cu2.02Ho2.64In0.98O9Sr1.25

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8272Å   b=3.8272Å   c=29.0774Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.57 Cu0.43) Ba2 (Y0.80 Ca0.20) Cu2 O6.77

Ba2Ca0.2Cu2.43In0.57O6.77Y0.8

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8799Å   b=3.8799Å   c=11.6995Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.46 Cu0.54) Ba2 (Y0.75 Ca0.25) Cu2 O6.67

Ba2Ca0.25Cu2.54In0.46O6.67Y0.75

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8683Å   b=3.8683Å   c=11.7167Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.33 Cu0.67) (Sr1.63 La0.37) (La0.98 Ca0.02) Cu2 O6.92

Ca0.02Cu2.67In0.33La1.35O6.92Sr1.63

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 1157-1173

a=3.8494Å   b=3.8494Å   c=11.4888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 Si (Be2 O7)

Be2O7SiY2

Kuz'micheva, G.M.Rybakov, V.B.Kutovoi, S.A.Panyutin, V.L.Oleinik, A.Yu.Plashkarev, O.G.

Neorganicheskie Materialy (2002) 38, 72-77

a=7.281Å   b=7.281Å   c=4.755Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 Be ((Al B) O7)

AlBBeO7Y2

Kuz'micheva, G.M.Rybakov, V.B.Kutovoi, S.A.Panyutin, V.L.Oleinik, A.Yu.Plashkarev, O.G.

Neorganicheskie Materialy (2002) 38, 72-77

a=7.267Å   b=7.267Å   c=4.708Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.68 Cu0.32) Sr2 (Y1.26 Ce0.74) Cu2 O9.74

Ce0.74Cr0.68Cu2.32O9.74Sr2Y1.26

Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Alsarraf, A.H.R.M.Esaulova, Yu.V.Palewski, T.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2002) 37, 612-626

a=3.8437Å   b=3.8437Å   c=28.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.62 Cu0.38) (Sr1.80 La0.20) (La0.54 Ca0.46) Cu2 O7.78

Ca0.46Cr0.62Cu2.38La0.74O7.78Sr1.8

Kuz'micheva, G.M.Esaulova, Yu.V.Alsarraf, A.H.R.M.Andreenko, A.S.Palewski, T.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2002) 37, 612-626

a=3.8872Å   b=3.8872Å   c=11.521Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru (Sr1.82 Nd0.18) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2Nd1.38O10RuSr1.82

Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.848Å   b=3.848Å   c=28.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Bi0.45 Cu0.55) Sr2 Ca Cu2 O7.07

Bi0.45CaCu2.55O7.07Sr2

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.796Å   b=3.796Å   c=12.689Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(V0.41 Cu0.59) Sr2 (Y1.95 Ce0.05) Cu2 O9

Ce0.05Cu2.59O9Sr2V0.41Y1.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8294Å   b=3.8294Å   c=28.335Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn0.5 Cu0.5) Sr2 (Y1.5 Ce0.5) Cu2 O9.15

Ce0.5Cu2.5Mn0.5O9.15Sr2Y1.5

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.802Å   b=3.802Å   c=28.212Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.76 Cu0.24) (Sr1.64 Er0.36) (Er0.75 Ca0.25) Cu2 O7

Ca0.25Cu2.24Er1.11O7Pb0.76Sr1.64

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.8716Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.74 Cu0.26) (Sr1.75 Yb0.25) (Yb0.7 Ca0.3) Cu2 O7

Ca0.3Cu2.26O7Pb0.74Sr1.75Yb0.95

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8161Å   b=3.8161Å   c=11.8649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.83 Cu0.17) (Sr1.67 Lu0.33) (Lu0.64 Ca0.36) Cu2 O7.00

Ca0.36Cu2.17Lu0.97O7Pb0.83Sr1.67

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.809Å   b=3.809Å   c=11.8437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.55 Cu0.45) (Sr1.26 Gd0.74) Gd Cu2 O8

Cu2.45Gd1.74Mo0.55O8Sr1.26

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8385Å   b=3.8385Å   c=11.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.74 Cu0.26) (Sr1.7 La0.3) (La0.52 Sr0.48) Cu2 O8

Cr0.74Cu2.26La0.82O8Sr2.18

Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.894Å   b=3.894Å   c=11.559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.53 Cu0.47) (Sr1.39 La0.61) (La0.7 Sr0.3) Cu2 O7

Cr0.53Cu2.47La1.31O7Sr1.69

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8223Å   b=3.8223Å   c=11.601Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.92 Cu0.08) (Sr1.78 Pr0.22) (Pr0.95 Sr0.05) Cu2 O7.45

Al0.92Cu2.08O7.45Pr1.17Sr1.83

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.9005Å   b=3.9005Å   c=11.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.62 Cu0.38) (Sr1.42 Nd0.58) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2.38Nd1.78O10Ru0.62Sr1.42

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.8617Å   b=3.8617Å   c=28.502Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.59 Cu0.41) (Sr1.12 Nd0.88) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O10

Ce0.8Cu2.41Nd2.08O10Ru0.59Sr1.12

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.87Å   b=3.87Å   c=28.487Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.67 Cu0.33) (Sr1.66 Nd0.34) (Nd1.2 Ce0.8) Cu2 O9.74

Ce0.8Cu2.33Nd1.54O9.74Ru0.67Sr1.66

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Esaulova, Yu.V.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.

Physica C (Amsterdam) (2003) 383, 315-322

a=3.849Å   b=3.849Å   c=28.575Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mo0.7 Cu0.3) (Sr1.46 Gd0.54) (Gd1.4 Ce0.6) Cu2 O10

Ce0.6Cu2.3Gd1.94Mo0.7O10Sr1.46

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8277Å   b=3.8277Å   c=28.229Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cr0.35 Cu0.65) Sr2 (Y1.73 Ce0.27) Cu2 O9

Ce0.27Cr0.35Cu2.65O9Sr2Y1.73

Kuz'micheva, G.M.Afanas'eva, I.N.Kostyleva, I.E.Esaulova, Yu.V.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 871-890

a=3.8317Å   b=3.8317Å   c=28.284Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl4 (Hg I6)

HgI6Tl4

Badikov, D.V.Badikov, V.V.Kuz'micheva, G.M.Panyutin, V.L.Shevyrdyaeva, G.S.Rybakov, V.B.Chizhikov, V.I.Shcherbakova, E.S.

Neorganicheskie Materialy (2004) 40, 372-379

a=9.416Å   b=9.416Å   c=9.237Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al0.74 Cu0.26) Y Sr2 Cu2 O6.76

Al0.74Cu2.26O6.76Sr2Y

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 195-201

a=3.8378Å   b=3.8378Å   c=11.259Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y2.74 Sc0.26) (Sc1.78 Ga0.22) (Ga2.79 Sc0.15) O12

Ga3.01O12Sc2.19Y2.74

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Chernyshev, V.V.Mukhin, B.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.428Å   b=12.428Å   c=12.428Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 (Sc1.43 Ga0.57) Ga3 O12

Ga3.57O12Sc1.43Y3

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.446Å   b=12.446Å   c=12.446Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y2.97 Sc0.03) (Sc1.36 Ga0.64) Ga3 O12

Ga3.64O12Sc1.39Y2.97

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.411Å   b=12.411Å   c=12.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.83 Sr0.17) Ru O2.94

La0.83O2.94RuSr0.17

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.939Å   b=3.939Å   c=3.939Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.84 La0.16) (Ru O3)

La0.16O3RuSr0.84

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.9283Å   b=3.9283Å   c=3.9283Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.78 La0.22) Ru O2.96

La0.22O2.96RuSr0.78

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.991Å   b=3.991Å   c=3.991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.76 La0.24) Ru0.96 O2.7

La0.24O2.7Ru0.96Sr0.76

Kuz'micheva, G.M.Kokunova, V.N.Mitin, A.V.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 246-267

a=3.94Å   b=3.94Å   c=3.94Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.24 Gd0.59 Yb0.17) (W O4)0.98

Gd0.59Na0.24O3.92W0.98Yb0.17

Zharikov, E.V.Kuz'micheva, G.M.Lis, D.A.Papin, Yu.M.Subbotin, K.A.Rybakov, V.B.Smirnov, B.A.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 200-211

a=5.225Å   b=5.225Å   c=11.331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.5 Gd0.5) (W O4)0.78

Gd0.5Na0.5O3.12W0.78

Zharikov, E.V.Kuz'micheva, G.M.Subbotin, K.A.Lis, D.A.Papin, Yu.M.Rybakov, V.B.Smirnov, B.A.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 200-211

a=5.225Å   b=5.225Å   c=11.326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.5 Gd0.5) (W O4)0.94

Gd0.5Na0.5O3.76W0.94

Zharikov, E.V.Kuz'micheva, G.M.Smirnov, B.A.Lis, D.A.Papin, Yu.M.Rybakov, V.B.Subbotin, K.A.

Neorganicheskie Materialy (2003) 39, 200-211

a=5.224Å   b=5.224Å   c=11.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In0.82 Cu0.18) Sr2 Y Cu2 O7

Cu2.18In0.82O7Sr2Y

Afanas'eva, I.N.Kuz'micheva, G.M.Mitin, A.V.Khlybov, E.P.

Physica C (Amsterdam) (2001) 353, 307-315

a=3.812Å   b=3.812Å   c=11.9758Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.92 La0.08) Cu O1.89

CuLa0.08O1.89Sr0.92

Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.931Å   b=3.931Å   c=3.423Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.94 La0.06) Cu O1.89

CuLa0.06O1.89Sr0.94

Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9284Å   b=3.9284Å   c=3.4331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.83 Pr0.17) Cu O2.02

CuO2.02Pr0.17Sr0.83

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9492Å   b=3.9492Å   c=3.3833Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.92 Eu0.08) Cu O2.03

CuEu0.08O2.03Sr0.92

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.932Å   b=3.932Å   c=3.402Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.98 Eu0.02) Cu O1.96

CuEu0.02O1.96Sr0.98

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Khlybov, E.P.Kostyleva, I.E.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.93Å   b=3.93Å   c=3.426Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.79 Eu0.21) Cu O1.94

CuEu0.21O1.94Sr0.79

Luparev, V.V.Khlybov, E.P.Kuz'micheva, G.M.Palewski, T.Kostyleva, I.E.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9421Å   b=3.9421Å   c=3.371Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hg0.29 (Sr0.61 Pr0.39)2 (Pr0.51 Sr0.49)2 Cu3 O9

Cu3Hg0.29O9Pr1.8Sr2.2

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 1219-1232

a=3.8294Å   b=3.8567Å   c=15.2763Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hg0.29 (Sr0.67 Pr0.33)2 (Pr0.61 Sr0.39)2 Cu3 O9.32

Cu3Hg0.29O9.32Pr1.88Sr2.12

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 1219-1232

a=3.8294Å   b=3.8567Å   c=15.2763Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hg0.36 (Sr0.5 Pr0.5)2 (Pr0.63 Sr0.37)2 Cu3 O9.36

Cu3Hg0.36O9.36Pr2.26Sr1.74

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 1219-1232

a=3.8464Å   b=3.8464Å   c=15.2615Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hg0.44 Ce0.31 Cu0.25) (Sr0.9 Pr0.1)2 (Pr0.52 Sr0.48) Cu2 O7

Ce0.31Cu2.25Hg0.44O7Pr0.72Sr2.28

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 1219-1232

a=3.8634Å   b=3.8634Å   c=12.203Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li (Ga0.9 Cr0.1) O1.97

Cr0.1Ga0.9LiO1.97

Kuz'micheva, G.M.Rybakov, V.B.Gaister, A.V.Zharikov, E.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (2001) 37, 281-285

a=5.3956Å   b=6.3675Å   c=5.0024Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li (Ga O2)

GaLiO2

Kuz'micheva, G.M.Gaister, A.V.Rybakov, V.B.Zharikov, E.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (2001) 37, 281-285

a=5.395Å   b=6.367Å   c=5.005Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li (Ga0.967 V0.033) O2

Ga0.967LiO2V0.033

Kuz'micheva, G.M.Gaister, A.V.Rybakov, V.B.Zharikov, E.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (2001) 37, 281-285

a=5.3995Å   b=6.3996Å   c=5.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li (Ga0.82 V0.18) O1.94

Ga0.82LiO1.94V0.18

Kuz'micheva, G.M.Zharikov, E.V.Rybakov, V.B.Gaister, A.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (2001) 37, 281-285

a=5.395Å   b=6.367Å   c=5.0039Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.92 Ce0.08) (Sr0.85 Eu0.15)2 (Eu0.75 Ce0.25)2 Cu2 O10.024

Ce0.58Cu2Eu1.8O10.024Ru0.92Sr1.7

Kuz'micheva, G.M.Andreenko, A.S.Khlybov, E.P.Luparev, V.V.Kostyleva, I.E.Gavrilov, K.N.

Physica C (Amsterdam) (2001) 350, 105-114

a=3.8424Å   b=3.8424Å   c=28.559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru0.96 Cu0.04) (Sr0.98 Gd0.02)2 (Gd0.84 Sr0.16) Cu2 O8.02

Cu2.04Gd0.88O8.02Ru0.96Sr2.12

Kuz'micheva, G.M.Luparev, V.V.Khlybov, E.P.Andreenko, A.S.Kostyleva, I.E.Gavrilov, K.N.

Physica C (Amsterdam) (2001) 350, 105-114

a=3.8405Å   b=3.8405Å   c=11.568Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y0.60 Yb0.136 Er0.015 Ce0.03 Ca0.219) (Ca0.89 Y0.075 Yb0.032 Er0.003)2 Ca2 O (B O3)3

B3Ca3.999Ce0.03Er0.021O10Y0.75Yb0.2

Chizhikov, V.I.Yu, Y.M.Kuz'micheva, G.M.Ageev, A.Yu.Panyutin, V.L.Rybakov, V.B.

Neorganicheskie Materialy (2001) 37, 1235-1245

a=8.063Å   b=15.995Å   c=3.5231Å

α=90°   β=101.15°   γ=90°

(Y0.680 Yb0.102 Ca0.218) (Ca0.891 Y0.085 Yb0.024)2 Ca2 O (B O3)3

B3Ca4O10Y0.85Yb0.15

Chizhikov, V.I.Kuz'micheva, G.M.Yu, Y.M.Panyutin, V.L.Rybakov, V.B.Ageev, A.Yu.

Neorganicheskie Materialy (2001) 37, 1235-1245

a=8.062Å   b=15.996Å   c=3.524Å

α=90°   β=101.16°   γ=90°

(Sr0.83 Nd0.17) Cu O2.00

CuNd0.17O2Sr0.83

Luparev, V.V.Kuz'micheva, G.M.Kostyleva, I.E.Khlybov, E.P.Palewski, T.

Crystal Research and Technology (2001) 36, 557-564

a=3.9453Å   b=3.9453Å   c=3.3836Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U S2

S2U

Ellert, G.V.Kuz'micheva, G.M.Slovyanskikh, V.K.Eliseev, A.A.Morozov, S.P.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1974) 19, 1548-1551

a=7.06Å   b=4.12Å   c=8.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U Se2

Se2U

Ellert, G.V.Kuz'micheva, G.M.Eliseev, A.A.Slovyanskikh, V.K.Morozov, S.P.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1974) 19, 1548-1551

a=7.57Å   b=4.26Å   c=8.97Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm Sm2 S4

S4Sm2Tm

Kuz'micheva, G.M.Khlyustova, S.Yu.Finkelstein, L.D.Efremova, N.N.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488

a=8.438Å   b=8.438Å   c=8.438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Yb3 S8

S8Sm3Yb3

Kuz'micheva, G.M.Khlyustova, S.Yu.Finkelstein, L.D.Efremova, N.N.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488

a=8.421Å   b=8.421Å   c=8.421Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (S2)

PrS2

Tamazyan, R.Arnold, H.Kuz'micheva, G.M.Molchanov, V.N.Vasil'eva, I.G.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2000) 215, 272-277

a=4.054Å   b=8.058Å   c=8.079Å

α=90.08°   β=90°   γ=90°

Sm S1.9

S1.9Sm

Tamazyan, R.Kuz'micheva, G.M.Arnold, H.Molchanov, V.N.Vasil'eva, I.G.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2000) 215, 346-351

a=8.818Å   b=8.818Å   c=15.928Å

α=90°   β=90°   γ=90°