Structures by: Kripyakevich P. I.

Total: 101

Cr3 (Al B4)

AlB4Cr3

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Chaban, N.F.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1972) 32, 1118-1121

a=2.98Å   b=8.01Å   c=2.96Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co17.1 V20 Si12.9

Co17.1Si12.9V20

Kripyakevich, P.I.Yarmolyuk, Ya.P.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1970) 32, 948-950

a=17.17Å   b=4.66Å   c=17.62Å

α=90°   β=155°   γ=90°

Sr Si2

Si2Sr

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1966) 11, 818-821

a=6.535Å   b=6.535Å   c=6.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu Co3 B2

B2Co3Lu

Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.959Å   b=4.959Å   c=3.035Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc Co3 B2

B2Co3Sc

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.889Å   b=4.889Å   c=2.977Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm Co3 B2

B2Co3Tm

Kuz'ma, Yu.B.Bilonizhko, N.S.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=4.991Å   b=4.991Å   c=3.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Y Co3 B2

B2Co3Y

Kuz'ma, N.S.Kripyakevich, P.I.Bilonizhko, N.S.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=5.033Å   b=5.033Å   c=3.038Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr Co3 B2

B2Co3Zr

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Voroshilov, Yu.V.

Kristallografiya (1970) 15, 934-938

a=8.418Å   b=8.418Å   c=9.132Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mo2 Ni B2

B2Mo2Ni

Skolozdra, R.V.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 1290-1293

a=7.07Å   b=4.55Å   c=3.18Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Co3 B2

B2Co3Gd

Bilonizhko, N.S.Kuz'ma, N.S.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 939-941

a=5.059Å   b=5.059Å   c=3.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mo Co B

BCoMo

Kripyakevich, P.I.Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1968) 9, 327-329

a=5.767Å   b=3.251Å   c=6.649Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co2 Re5 B4

B4Co2Re5

Chepiga, M.V.Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1972) 1972, 856-858

a=5.347Å   b=5.347Å   c=7.921Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cr2 V C2

C2Cr2V

Telegus, V.S.Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1967) 1967, 545-546

a=2.854Å   b=9.284Å   c=6.999Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al24Ce3Cu8Mn

Al24Ce3Cu8Mn

Zarechnyuk, O.S.Kripyakevich, P.I.Kolobnev, I.F.Cherkashin, E.E.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1967) 3, 182-183

a=8.38Å   b=8.38Å   c=8.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ni6Si2

Ce3Ni6Si2

Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Bodak, O.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1966) 344, 95-101

a=8.858Å   b=8.858Å   c=8.858Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HoNi2Si2

HoNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.938Å   b=3.938Å   c=9.527Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LaNi2Si2

LaNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.103Å   b=4.103Å   c=9.698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuNi2Si2

LuNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.905Å   b=3.905Å   c=9.495Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NdNi2Si2

NdNi2Si2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.022Å   b=4.022Å   c=9.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2PrSi2

Ni2PrSi2

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=4.043Å   b=4.043Å   c=9.619Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Sm Si2

Ni2Si2Sm

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.997Å   b=3.997Å   c=9.577Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tb Si2

Ni2Si2Tb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.952Å   b=3.952Å   c=9.542Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Tm Si2

Ni2Si2Tm

Bodak, O.I.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.914Å   b=3.914Å   c=9.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2 Yb Si2

Ni2Si2Yb

Bodak, O.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 1861-1864

a=3.9Å   b=3.9Å   c=9.513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li22Si5

Li22Si5

Gladyshevskii, E.I.Oleksiv, G.I.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1964) 9, 338-341

a=19.78Å   b=19.78Å   c=19.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li22Si5

Li22Si5

Gladyshevskii, E.I.Oleksiv, G.I.Kripyakevich, P.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1964) 9, 269-271

a=18.75Å   b=18.75Å   c=18.75Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2Y

Mg2Y

Kripyakevich, P.I.Zalutskii, I.I.Evdokimenko, V.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1964) 1964, 766-769

a=6.02Å   b=6.02Å   c=9.74Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re24Zr5

Re24Zr5

Kripyakevich, P.I.Tylkina, M.A.Savitskii, E.M.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Tsvetnaya Metallurgiya (1960) 1, 12-15

a=9.645Å   b=9.645Å   c=9.645Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2Tm

Ni2Tm

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Teslyuk, M.Yu.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1965) 10, 344-345

a=6.965Å   b=6.965Å   c=6.965Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn23Y6

Mn23Y6

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics (1965) 4, 915-919

a=12.47Å   b=12.47Å   c=12.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HoMg

HoMg

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1967) 355, 104-111

a=3.758Å   b=3.758Å   c=3.758Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mg9 Pd11)0.2

Mg1.8Pd2.2

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1960) 5, 552-554

a=4.28Å   b=4.28Å   c=3.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li1.035Mg7Zn12.965

Li1.035Mg7Zn12.965

Kripyakevich, P.I.Mel'nik, E.V.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1974) 36, 847-850

a=5.215Å   b=5.215Å   c=59.89Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li23Sr6

Li23Sr6

Kripyakevich, P.I.Oleksiv, H.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 1489-1491

a=15.05Å   b=15.05Å   c=15.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2SnV

Ni2SnV

Kripyakevich, P.I.Markiv, V.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 1606-1608

a=6.035Å   b=6.035Å   c=6.035Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re2Sc

Re2Sc

Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Protasov, V.S.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 492-495

a=5.271Å   b=5.271Å   c=8.592Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re24Sc5

Re24Sc5

Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Protasov, V.S.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 492-495

a=9.65Å   b=9.65Å   c=9.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2SnTi

Fe2SnTi

Kripyakevich, P.I.Markiv, V.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 1606-1608

a=6.074Å   b=6.074Å   c=6.074Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2Tb

Mg2Tb

Kripyakevich, P.I.Zalutskii, I.I.Evdokimenko, V.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1964) 1964, 766-769

a=6.09Å   b=6.09Å   c=9.81Å

α=90°   β=90°   γ=120°

LuNi5

LuNi5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 769-771

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.969Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ni5Tm

Ni5Tm

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 769-771

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.97Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg24Tm5

Mg24Tm5

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1964) 9, 410-411

a=11.208Å   b=11.208Å   c=11.208Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuNi2

LuNi2

Kripyakevich, P.I.Teslyuk, M.Yu.Frankevich, D.P.

Kristallografiya (1965) 10, 422-423

a=7.083Å   b=7.083Å   c=7.083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga4Yb

Ga4Yb

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.36Å   b=4.36Å   c=10.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb5Ni

Nb5Ni

Kripyakevich, P.I.Pylaeva, E.N.

Kristallografiya (1967) 12, 350-352

a=11.642Å   b=11.642Å   c=11.642Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2Ta

Ni2Ta

Kripyakevich, P.I.Pylaeva, E.N.

Kristallografiya (1967) 12, 350-352

a=3.16Å   b=3.16Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga4Sr

Ga4Sr

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.44Å   b=4.44Å   c=10.75Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe23Y6

Fe23Y6

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 5, 55-61

a=12.12Å   b=12.12Å   c=12.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho6Mn23

Ho6Mn23

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 5, 55-61

a=12.34Å   b=12.34Å   c=12.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe23Yb6

Fe23Yb6

Kripyakevich, P.I.Voroshilov, Yu.V.Frankevich, D.P.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 4, 915-919

a=11.95Å   b=11.95Å   c=11.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga3Ho

Ga3Ho

Kripyakevich, P.I.Dzyana, D.I.Markiv, V.Ya.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Russian Edition) (1964) 9, 908-910

a=4.226Å   b=4.226Å   c=4.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga3Tm

Ga3Tm

Kripyakevich, P.I.Markiv, V.Ya.Dzyana, D.I.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Russian Edition) (1964) 9, 908-910

a=4.188Å   b=4.188Å   c=4.188Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LuMg

LuMg

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1967) 355, 104-111

a=3.7Å   b=3.7Å   c=3.7Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MgTm

MgTm

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1967) 355, 104-111

a=3.707Å   b=3.707Å   c=3.707Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe23Zr6

Fe23Zr6

Kripyakevich, P.I.Protasov, V.S.Cherkashin, E.E.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1965) 10, 151-152

a=11.69Å   b=11.69Å   c=11.69Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NiTa2

NiTa2

Kripyakevich, P.I.Pylaeva, E.N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1962) 3, 35-37

a=6.216Å   b=6.216Å   c=4.872Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Li0.1 Zn0.9)2 Mg

Li0.2MgZn1.8

Kripyakevich, P.I.Mel'nik, E.V.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1971) 33, 1046-1048

a=5.23Å   b=5.23Å   c=38.41Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ni Ta)6.5

Ni6.5Ta6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Pylaeva, E.N.

Kristallografiya (1962) 7, 212-216

a=4.921Å   b=4.921Å   c=26.905Å

α=90°   β=90°   γ=120°

NdZn11

NdZn11

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1547-1553

a=10.64Å   b=10.64Å   c=6.812Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaNi2Ta

GaNi2Ta

Markiv, V.Ya.Voroshilov, Yu.V.Kripyakevich, P.I.Cherkashin, E.E.

Kristallografiya (1964) 9, 737-738

a=5.933Å   b=5.933Å   c=5.933Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LiMg2Zn3

LiMg2Zn3

Mel'nik, E.V.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1974) 19, 645-646

a=10.46Å   b=10.46Å   c=17.05Å

α=90°   β=90°   γ=120°

NbNi3

NbNi3

Pylaeva, E.N.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 1626-1631

a=5.11Å   b=4.25Å   c=4.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni3Ta

Ni3Ta

Pylaeva, E.N.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 1626-1631

a=5.1Å   b=4.24Å   c=4.52Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga0.1 V0.9)

Ga0.1V0.9

Savitskii, E.M.Baron, V.V.Kripyakevich, P.I.Efimov, Yu.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1967) 3, 45-53

a=3.05Å   b=3.05Å   c=3.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg4Zn7

Mg4Zn7

Yarmolyuk, Ya.P.Mel'nik, E.V.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1975) 20, 538-542

a=25.96Å   b=5.24Å   c=14.28Å

α=90°   β=102.5°   γ=90°

(Mn Ni) Zr

MnNiZr

Cherkashin, E.E.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1958) 3, 650-653

a=7.017Å   b=7.017Å   c=7.017Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg12Nd

Mg12Nd

Evdokimenko, V.I.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1963) 8, 186-193

a=10.31Å   b=10.31Å   c=5.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg12Pr

Mg12Pr

Evdokimenko, V.I.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1964) 9, 554-555

a=10.34Å   b=10.34Å   c=5.98Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La2Mg17

La2Mg17

Evdokimenko, V. I.Kripyakevich, P. I.

Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie (1940) 46, 6 357-364

a=10.36Å   b=10.36Å   c=10.24Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce5Ga3

Ce5Ga3

Dzyana, D.I.Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Matematichni Ta Tekhnichni Nauki (1968) 30, 282-284

a=12.44Å   b=12.44Å   c=5.571Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Mg17

Ce2Mg17

Evdokimenko, V.I.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1963) 8, 186-193

a=10.35Å   b=10.35Å   c=10.26Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co2Sc

Co2Sc

Gladyshevskii, E.I.Protasov, V.S.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.

Voprosy Teorii i Primeneniya Redkozem Metal., Akad. Nauk SSSR (1964) 1983, 153-155

a=6.89Å   b=6.89Å   c=6.89Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu1.5 Ga0.5) Mn

Cu1.5Ga0.5Mn

Gladyshevskii, E.I.Zarechnyuk, O.S.Kripyakevich, P.I.Teslyuk, M.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Kristallografiya (1961) 6, 267-268

a=6.909Å   b=6.909Å   c=6.909Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuMg2

EuMg2

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.Zalutskii, I.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi (1964) 1964, 766-769

a=6.4Å   b=6.4Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CoZr3

CoZr3

Kripyakevich, P.I.Burnashova, V.V.Markiv, V.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1970) 1970, 551-553

a=3.27Å   b=10.84Å   c=8.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ErMg2

ErMg2

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.Zalutskii, I.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1964) 1964, 766-769

a=6Å   b=6Å   c=9.7Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co2SnV

Co2SnV

Kripyakevich, P.I.Markiv, V.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1963) 1963, 1606-1608

a=5.994Å   b=5.994Å   c=5.994Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Zn22

Ce3Zn22

Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Ugrin, N.S.

Journal of the Less-Common Metals (1987) 127, 189-197

a=8.94Å   b=8.94Å   c=21.33Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DyMg2

DyMg2

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1967) 355, 104-111

a=6.02Å   b=6.02Å   c=9.76Å

α=90°   β=90°   γ=120°

DyMg3

DyMg3

Kripyakevich, P.I.Evdokimenko, V.I.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1967) 355, 104-112

a=7.267Å   b=7.267Å   c=7.267Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ErZn12

ErZn12

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1547-1553

a=8.8501Å   b=8.8501Å   c=5.195Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuZn13

EuZn13

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Ugrin, N.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 630-635

a=12.21Å   b=12.21Å   c=12.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co Ni) Mg

CoMgNi

Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1962) 1962, 1460-1463

a=4.848Å   b=4.848Å   c=7.889Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Fe Nb)6.5

Fe6.5Nb6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.

Kristallografiya (1967) 12, 600-603

a=4.928Å   b=4.928Å   c=26.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Co Ta)6.5

Co6.5Ta6.5

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Skolozdra, R.V.

Kristallografiya (1967) 12, 600-603

a=4.905Å   b=4.905Å   c=26.33Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co2GaTa

Co2GaTa

Markiv, V.Ya.Cherkashin, E.E.Voroshilov, Yu.V.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1964) 9, 737-738

a=5.923Å   b=5.923Å   c=5.923Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co7Nb6

Co7Nb6

Shurin, A.K.Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1965) 10, 414-416

a=4.92Å   b=4.92Å   c=16.28Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Eu2Ni17

Eu2Ni17

Terekhova, V.F.Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Torchinova, R.S.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1967) 1967, 205-207

a=8.35Å   b=8.35Å   c=8.06Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu4InMg

Cu4InMg

Teslyuk, M.Y.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1961) 1961, 1039-1041

a=7.059Å   b=7.059Å   c=7.059Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co2GaPr

Co2GaPr

Yarmolyuk, Ya.P.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1976) 1976, 86-88

a=5.021Å   b=4.043Å   c=6.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co13La

Co13La

Zarechnyuk, O.S.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1967) 12, 512-513

a=11.33Å   b=11.33Å   c=11.33Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ScZn12

ScZn12

Kripyakevich, P.I.Protasov, V.S.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 1574-1580

a=8.814Å   b=8.814Å   c=5.14Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga3Lu

Ga3Lu

Kripyakevich, P.I.Markiv, V.Ya.Dzyana, D.I.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Russian Edition) (1964) 9, 908-910

a=4.169Å   b=4.169Å   c=4.169Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb2Zn17

Tb2Zn17

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1410-1415

a=8.984Å   b=8.984Å   c=8.77Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca Al2 Si2

Al2CaSi2

Gladyshevskii, E.I.Kripyakevich, P.I.Bodak, O.I.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Ukrainian Edition) (1967) 12, 447-452

a=4.13Å   b=4.13Å   c=7.145Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy5Ga3

Dy5Ga3

Dzyana, D.I.Kripyakevich, P.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1969) 1969, 247-250

a=7.642Å   b=7.642Å   c=13.91Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuGa4

EuGa4

Kripyakevich, P.I.Gladyshevskii, E.I.Dzyana, D.I.

Kristallografiya (1965) 10, 471-473

a=4.42Å   b=4.42Å   c=10.72Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er6Zn23

Er6Zn23

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1547-1553

a=12.63Å   b=12.63Å   c=12.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu Ga) Zr

CuGaZr

Kripyakevich, P.I.Mel'nik, Ya.Markiv, V.Ya.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya A: Fiziko-Tekhnichni ta Matematichni Nauki (1967) 1967, 750-754

a=4.197Å   b=4.197Å   c=6.491Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb Co B

BCoNb

Shoemaker, D.P.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Brink-Shoemaker, C.Voroshilov, Yu.V.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 257-261

a=3.266Å   b=17.177Å   c=5.947Å

α=90°   β=90°   γ=90°