Structures by: Khlyustova S. Y.

Total: 6

Tm2 S3

S3Tm2

Kuz'micheva, G.M.Smarina, E.I.Khlyustova, S.Yu.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 869-873

a=12.489Å   b=12.489Å   c=12.489Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm Sm2 S4

S4Sm2Tm

Kuz'micheva, G.M.Khlyustova, S.Yu.Finkelstein, L.D.Efremova, N.N.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488

a=8.438Å   b=8.438Å   c=8.438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Yb3 S8

S8Sm3Yb3

Kuz'micheva, G.M.Khlyustova, S.Yu.Finkelstein, L.D.Efremova, N.N.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1990) 35, 484-488

a=8.421Å   b=8.421Å   c=8.421Å

α=90°   β=90°   γ=90°