Structures by: Kanepit V. N.

Total: 3

Bi12 (Bi.03 V.89) O20.27

Bi12.03O20.27V0.89

Radaev, S.F.Muradyan, L.A.Yudin, A.N.Sarin, V.A.Kanepit, V.N.Marin, A.A.Simonov, V.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 307, 606-610

a=10.247Å   b=10.247Å   c=10.247Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na8 (Si6 Al6 O24) (H0.88 (C O3)1.44) (H2 O)2

C1.44H4.88Al6Na8O30.32Si6

Kanepit, V.N.Rider, E.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1995) 36, 763-765

a=12.644Å   b=12.644Å   c=5.146Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi4 (Ge O4)3

Bi4Ge3O12

Radaev, S.F.Muradyan, L.A.Kargin, Yu.F.Sarin, V.A.Kanepit, V.N.Simonov, V.I.

Kristallografiya (1990) 35, 361-364

a=10.524Å   b=10.524Å   c=10.524Å

α=90°   β=90°   γ=90°