Structures by: Jinshun H.

Total: 9

Ag3 K3 (Nb S4)2

Ag3K3Nb2S8

Guo GuocongZhou GuoweiDong ZhenchaoDeng LeiChen WentongMa HongweiHuang Jinshun

Bulletin of the Chemical Society of Japan (2004) 77, 505-509

a=23.638Å   b=5.544Å   c=14.29Å

α=90°   β=121.14°   γ=90°

Ag3 K3 (Ta S4)2

Ag3K3S8Ta2

Guo GuocongZhou GuoweiMa HongweiDong ZhenchaoDeng LeiChen WentongHuang Jinshun

Bulletin of the Chemical Society of Japan (2004) 77, 505-509

a=23.598Å   b=5.5889Å   c=14.307Å

α=90°   β=120.631°   γ=90°

Ag3 (P Se4)

Ag3PSe4

Guo GuocongZhou GuoweiHuang JinshunDeng LeiDong ZhenchaoMa HongweiChen Wentong

Jiegon Huaxue (2003) 22, 161-164

a=7.689Å   b=6.66Å   c=6.379Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 (B Si O6) (Si O4)

BGd3O10Si2

Chen, H.-Y.Zhuang, H.-H.Huang JinshunLin, X.Chi Lisheng

Jiegon Huaxue (1998) 17, 297-301

a=9.63Å   b=6.959Å   c=22.792Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2 K (Nb Se4)

Ag2KNbSe4

Guo GuocongHuang JinshunZhou GuoweiDeng LeiDong ZhenchaoMa HongweiChen Wentong

Bulletin of the Chemical Society of Japan (2004) 77, 505-509

a=7.7413Å   b=19.024Å   c=5.6935Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2 K (Ta Se4)

Ag2KSe4Ta

Ma HongweiChen WentongDong ZhenchaoHuang JinshunDeng LeiGuo GuocongZhou Guowei

Bulletin of the Chemical Society of Japan (2004) 77, 505-509

a=7.8103Å   b=19.004Å   c=5.7303Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4) H3 (Cu2 Mo2 O10)

Cu2H7Mo2NO10

Wu ChuandeLu CanzhongLin XiangLu ShaofangZhuang HonghuiHuang Jinshun

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 342-348

a=6.094Å   b=6.094Å   c=21.698Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K H (Fe2 Mo2 O10)

Fe2HKMo2O10

Wu ChuandeLu ShaofangLin XiangLu CanzhongZhuang HonghuiHuang Jinshun

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 342-348

a=9.6355Å   b=6.5914Å   c=7.8509Å

α=90°   β=115.917°   γ=90°

Cu4 V2 (O H)2 O8

Cu4H2O10V2

Wu ChuandeLu CanzhongZhuang HonghuiHuang Jinshun

European Journal of Inorganic Chemistry (2003) 2003, 2867-2871

a=14.9251Å   b=6.0607Å   c=8.546Å

α=90°   β=90°   γ=90°