Structures by: Hubbard C. R.

Total: 7

Zirconium cerium(IV) oxide (0.9/0.1/2)

Ce0.12O2Zr0.88

Wang, X.-L.Hubbard, C.R.Alexander, K.B.Becher, P.F.

Journal of the American Ceramic Society (1994) 77, 1569-1575

a=3.6270(1)Å   b=3.6270(1)Å   c=5.2336(3)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Mo5 (Si0.89 B0.11) B2

B2.11Mo5Si0.89

Hubbard, C.R.Rawn, C.J.Hoffmann, C.M.Schneibel, J.H.

Intermetallics (2001) 9, 209-216

a=6.068Å   b=6.068Å   c=11.1353Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb4 (Sb Br6)2

Br12Rb4Sb2

Hubbard, C.R.Jacobson, R.A.

Proceedings of the Iowa Academy of Science (1968) 75, 85-96

a=10.706Å   b=10.706Å   c=21.695Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Aluminium oxide

Al2O3

Wang, X - LHubbard, C RAlexander, K BBecher, P F

Journal of the American Ceramic Society (1994) 77, 6 1569-1575

a=4.7554(3)Å   b=4.7554(3)Å   c=12.9910(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3 Si C2

C2SiTi3

Barsoum, M.W.El-Raghy, T.Hubbard, C.R.Rawn, C.J.Porter, W.D.Wang, H.Payzant, E.A.

Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 429-439

a=3.07378Å   b=3.07378Å   c=17.6803Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti4 Al N3

AlN3Ti4

Rawn, C.J.Barsoum, M.W.El-Raghy, T.Procipio, A.Hubbard, C.R.Hoffmann, C.M.

Materials Research Bulletin (2000) 35, 1785-1796

a=2.991Å   b=2.991Å   c=23.396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3 Si C2

C2SiTi3

Rawn, C.J.Payzant, E.A.Hubbard, C.R.Barsoum, M.W.El-Raghy, T.

Materials Science Forum (2000) 321, 889-892

a=3.0654Å   b=3.0654Å   c=17.635Å

α=90°   β=90°   γ=120°