Structures by: Huang W. J.

Total: 23

C42H26Co3N4O14

C42H26Co3N4O14

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=31.3901(7)Å   b=10.9106(2)Å   c=15.8458(3)Å

α=90.00°   β=90.5530(10)°   γ=90.00°

C40H28Co3K2N4O20

C40H28Co3K2N4O20

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=26.5485(4)Å   b=9.48230(10)Å   c=18.7577(3)Å

α=90.00°   β=101.1850(10)°   γ=90.00°

C14H16N2O5

C14H16N2O5

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=7.2328(4)Å   b=11.2111(5)Å   c=17.3601(7)Å

α=90.00°   β=98.222(3)°   γ=90.00°

C14H12N2O3

C14H12N2O3

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=5.7769(12)Å   b=7.8170(18)Å   c=13.529(3)Å

α=90.857(14)°   β=100.574(13)°   γ=106.749(13)°

C14H12N2O3

C14H12N2O3

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=3.9462(2)Å   b=28.9809(11)Å   c=5.2402(2)Å

α=90.00°   β=95.337(2)°   γ=90.00°

C56H48Ag4N12O24

C56H48Ag4N12O24

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=8.1294(2)Å   b=11.4747(2)Å   c=15.7778(3)Å

α=95.4790(10)°   β=102.8020(10)°   γ=90.9920(10)°

C28H24Ag2N6O12

C28H24Ag2N6O12

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=5.28700(10)Å   b=9.2477(2)Å   c=15.5312(3)Å

α=76.3060(10)°   β=85.8970(10)°   γ=89.3840(10)°

C28H24AgClN4O10

C28H24AgClN4O10

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=31.2148(4)Å   b=5.56930(10)Å   c=16.1812(3)Å

α=90.00°   β=99.6650(10)°   γ=90.00°

C32H30AgClN6O10

C32H30AgClN6O10

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=7.38710(10)Å   b=11.65940(10)Å   c=20.3813(3)Å

α=88.7040(10)°   β=79.7520(10)°   γ=79.0920(10)°

C28H24AgN5O9

C28H24AgN5O9

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=8.17570(10)Å   b=9.9244(2)Å   c=18.2818(4)Å

α=84.1830(10)°   β=87.7800(10)°   γ=67.1820(10)°

C30H27AgClN5O10

C30H27AgClN5O10

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=8.5792(2)Å   b=10.5968(2)Å   c=17.2908(4)Å

α=82.5200(10)°   β=89.7910(10)°   γ=89.6930(10)°

C26H22AgClN6O10

C26H22AgClN6O10

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=10.9516(12)Å   b=11.4924(15)Å   c=12.3178(12)Å

α=97.684(10)°   β=115.890(7)°   γ=91.832(10)°

C26H22AgF6N6O6P

C26H22AgF6N6O6P

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=11.1676(15)Å   b=11.3893(18)Å   c=12.6805(12)Å

α=80.868(10)°   β=63.900(9)°   γ=88.796(12)°

C15H16N3O7Zn

C15H16N3O7Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=9.7536(12)Å   b=11.3569(17)Å   c=15.934(3)Å

α=90.00°   β=107.790(11)°   γ=90.00°

C15H12N3O5Zn

C15H12N3O5Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=16.031(3)Å   b=7.3539(8)Å   c=13.9631(7)Å

α=90.00°   β=109.457(7)°   γ=90.00°

C15H22N3O10Zn

C15H22N3O10Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=12.0604(13)Å   b=9.1735(10)Å   c=17.818(3)Å

α=90.00°   β=100.645(12)°   γ=90.00°

C23H31CdN5O11

C23H31CdN5O11

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=10.5240(4)Å   b=11.2622(5)Å   c=12.3561(5)Å

α=72.554(2)°   β=74.971(2)°   γ=83.246(2)°

C25H22N4O8Zn

C25H22N4O8Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.6305(17)Å   b=15.905(3)Å   c=13.6118(15)Å

α=90.00°   β=95.368(14)°   γ=90.00°

C17H17CdN2O9

C17H17CdN2O9

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.52730(10)Å   b=9.04880(10)Å   c=18.0697(2)Å

α=90.00°   β=97.7070(10)°   γ=90.00°

C25H26CdN4O10

C25H26CdN4O10

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.3111(2)Å   b=13.8834(3)Å   c=16.8506(3)Å

α=90.00°   β=99.992(1)°   γ=90.00°

C17H20N2O11Zn1.5

C17H20N2O11Zn1.5

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=6.0834(9)Å   b=20.891(2)Å   c=16.210(2)Å

α=90.00°   β=94.148(12)°   γ=90.00°

1-(3,4-Dihydroxyphenyl)hexan-1-one

C12H16O3

Peng, Xiao-ChunHuang, Wei-JunWang, XiWu, Dao-HongXiao, Zhu-Ping

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 o1725

a=7.170(2)Å   b=8.070(3)Å   c=10.634(4)Å

α=75.638(17)°   β=73.373(19)°   γ=88.323(17)°

C26H22AgBF4N6O6

C26H22AgBF4N6O6

Hsiao, Hui-LinWu, Chia-JunHsu, WayneYeh, Chun-WeiXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2012) 14, 23 8143

a=10.8318(16)Å   b=11.5968(12)Å   c=12.2368(15)Å

α=98.530(9)°   β=115.595(9)°   γ=91.721(9)°