Structures by: Fesenko O. E.

Total: 1

Pb (Zr O3)

O3PbZr

Shuvaeva, V.A.Antipin, M.Yu.Fesenko, O.E.Smotrakov, V.G.Struchkov, Yu.T.

Kristallografiya (1992) 37, 1033-1035

a=5.89Å   b=5.897Å   c=4.134Å

α=90°   β=90°   γ=90°