Structures by: Demyanets L. N.

Total: 16

Cd (Mo O4)

CdMoO4

Chichagov, A.V.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1966) 11, 686-689

a=5.17Å   b=5.17Å   c=11.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 Cd Ge O4

CdGeLi2O4

Korjakina, N.S.Suvorova, N.V.Dem'yanets, L.N.Belov, N.V.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1971) 200, 329-332

a=6.64Å   b=5.47Å   c=5.13Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Nd Ge O4

GeLiNdO4

Merinov, B.V.Maksimov, B.A.Dem'yanets, L.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 357-360

a=5.096Å   b=11.923Å   c=5.399Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm4 Ge3 O9 (O H)6

Ge3H6O15Sm4

Nikol'skii, Yu.V.Maksimov, B.A.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 362-365

a=15.195Å   b=10.909Å   c=7.161Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er13 Ge6 O31 (O H)

Er13Ge6HO32

Genkina, E.A.Maximov, B.A.Dem'yanets, L.N.Mamin, B.F.

Kristallografiya (1990) 35, 642-646

a=15.617Å   b=15.617Å   c=9.398Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K1.46 Ti7.2 Fe0.8 O16

Fe0.8K1.46O16Ti7.2

Genkina, E.A.Dem'yanets, L.N.Maksimov, B.A.Lazarevskaya, O.A.

Kristallografiya (1993) 38, 66-70

a=10.147Å   b=10.147Å   c=2.962Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Al F (P O4)

AlFKO4P

Slovokhotova, O.L.Ilyushin, G.D.Tsirel'son, V.G.Triodina, N.S.Gerr, R.G.Dem'yanets, L.N.Mel'nikov, O.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 103-109

a=12.522Å   b=10.149Å   c=6.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Ba Nd (Ge3 O9)

BaGe3NaNdO9

Malinovskii, Yu.A.Belokoneva, E.L.Dem'yanets, L.N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 90-92

a=5.876Å   b=11.688Å   c=12.899Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu (Mo O4)

CuMoO4

Tali, R.Tabachenko, V.V.Kovba, L.M.Dem'yanets, L.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 1642-1644

a=4.7366Å   b=4.872Å   c=5.8637Å

α=88.967°   β=99.016°   γ=92.553°

Ca1.75 Sr1.5 Cu0.75 Pt O6

Ca1.75Cu0.75O6PtSr1.5

Bykov, A.B.Dem'yanets, L.N.Radaev, S.F.Genkina, E.A.Maximov, B.A.Mel'nikov, O.K.

Kristallografiya (1990) 35, 869-873

a=9.442Å   b=9.442Å   c=11.125Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba41 Cu44 O84 Cl2

Ba41Cl2Cu44O84

Yakubovich, O.V.Bykov, A.B.Dem'yanets, L.N.Kanunnikov, G.A.Mel'nikov, O.K.

Kristallografiya (1990) 35, 324-327

a=18.27Å   b=18.27Å   c=18.27Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb2 (Ge2 O7)

Ge2O7Yb2

Dem'yanets, L.N.Radaev, S.F.Mamin, B.F.Maksimov, B.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1988) 29, 150-152

a=9.827Å   b=9.827Å   c=9.827Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CdGeO3

CdGeO3

Kornev, A.N.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 289-291

a=10.6Å   b=5.36Å   c=9.73Å

α=90°   β=90°   γ=104°

Al4F9K3O8P2

Al4F9K3O8P2

Massa, W.Yakubovich, O. V.Karimova, O. V.Dem'yanets, L. N.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 7 1246-1249

a=6.7214(6)Å   b=13.8558(7)Å   c=7.2764(4)Å

α=90.00°   β=105.927(6)°   γ=90.00°

AlGeNaO4

AlGeNaO4

Sandomirskii, P. A.Meshalkin, S. S.Rozhdestvenskaya, I. V.Dem'yanets, L. N.Uvarova, T. G.

Kristallografiya (1986) 31, 522-527

a=8.783Å   b=15.432Å   c=8.252Å

α=90°   β=90°   γ=90.09°

AlGeKO4

AlGeKO4

Sandomirskii, P. A.Meshalkin, S. S.Rozhdestvenskaya, I. V.Dem'yanets, L. N.Uvarova, T. G.

Kristallografiya (1986) 31, 522-527

a=18.429Å   b=18.429Å   c=8.599Å

α=90°   β=90°   γ=120°