Structures by: Chukanov N. V.

Total: 127

Cs4.34 Na1.90 (Ti (Ti0.80 Nb0.18)4 Si12 O34 (O H)5) (H2 O)5.37

Cs4.34H15.74Na1.9Nb0.72O44.37Si12Ti4.2

Zubkova, N.V.Giester, G.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Tillmanns, E.Chukanov, N.V.Turchkova, A.G.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.189Å   b=7.2489Å   c=6.9376Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4.75 Na1.82 (Ti (Ti0.79 Nb0.20)4 Si12 O34 (O H)5.2) (H2 O)10.62

H26.44K4.75Na1.82Nb0.8O49.82Si12Ti4.16

Zubkova, N.V.Tillmanns, E.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Turchkova, A.G.Giester, G.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.262Å   b=7.247Å   c=6.966Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3.52 K3.96 (Ba1.5 (Mn0.70 Fe0.24) (H2 O)1.83) (Ti7.8 Nb0.2 (O4.56 (O H)3.44)) (Si4 O12)4 (H2 O)5.44

Ba1.5Fe0.24H17.98K3.96Mn0.7Na3.52Nb0.2O63.27Si16Ti7.8

Rozenberg, K.A.Pekov, I.V.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2002) 47, 265-266

a=14.298Å   b=13.816Å   c=7.792Å

α=90°   β=116.85°   γ=90°

(Na2.4 K1.6) (K2.2 (H3 O)0.79) (K0.72 Ba0.48) (Fe0.66 Mg0.44 (H2 O)2.21) (Ti4.8 Nb3.2 ((O H)1.93 O6.07)) (Si4 O12)4 (H2 O)2.92

Ba0.48Fe0.66H14.56K4.52Mg0.44Na2.4Nb3.2O61.92Si16Ti4.8

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Subbotin, V.V.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2002) 47, 453-456

a=14.45Å   b=13.91Å   c=7.836Å

α=90°   β=117.42°   γ=90°

K Na (H3 O)1.94 Ca0.7 Sr0.7 Ba0.2 Zn1.64 Mn0.1 Fe0.08 (Ti5.68 Nb2.32) (Si16 O48) (O5.1 (O H)2.9) (H2 O)6.98

Ba0.2Ca0.7Fe0.08H22.68KMn0.1NaNb2.32O64.92Si16Sr0.7Ti5.68Zn1.64

Rozenberg, K.A.Chukanov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 383, 657-660

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Na1.92 (K2.58 (H3 O)1.36) (Ba1.51 K0.91) (Mn0.3 Zn0.2 (H2 O)) (Ti6.56 Nb1.44) (O5.18 (O H)2.82) (Si4 O12)4 (H2 O)8

Ba1.51H24.9K3.49Mn0.3Na1.92Nb1.44O66.36Si16Ti6.56Zn0.2

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 386, 345-349

a=14.326Å   b=13.802Å   c=7.783Å

α=90°   β=116.949°   γ=90°

K (Na Mg2) (Si4 O10 F2)

F2KMg2NaO10Si4

Pekov, I.V.Ferraris, G.Chukanov, N.V.Ivaldi, G.Zadov, A.E.Pushcharovskii, D.Yu.

European Journal of Mineralogy (1,1989-) (2003) 15, 447-454

a=5.269Å   b=9.092Å   c=10.197Å

α=90°   β=100.12°   γ=90°

Ba (U O2)2 (P O4)2 (H2 O)5.78

BaH11.56O17.78P2U2

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Sidorenko, G.A.Chukanov, N.V.Pasero, M.Pushcharovskii, D.Yu.Merlino, S.

Doklady Akad. Nauk (2003) 389, 203-206

a=6.965Å   b=6.964Å   c=17.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mn1.14 Fe2.35 Zn0.72 Al0.28 Mg0.19) Ca2 Be4 (P O4)6 (O H)4 (H2 O)6

Al0.28Be4Ca2Fe2.35H16Mg0.19Mn1.14O34P6Zn0.72

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Pietraszko, A.

Kristallografiya (2004) 49, 1037-1041

a=15.941Å   b=11.877Å   c=6.625Å

α=90°   β=95.09°   γ=90°

Na1.72 Zr (Si4 O11)

Na1.72O11Si4Zr

Gobechiya, E.R.Ferraris, G.Pekov, I.V.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gula, A.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 808-812

a=11.063Å   b=10.15Å   c=8.6Å

α=90°   β=100.3°   γ=90°

Na14 Ca6 Zr3 (Fe1.35 Ta0.51) (Si0.78 Nb0.13 W0.09) (Si0.5 Al0.3 Ti0.2) (Si24 O72) (O H)3.52 Cl0.8 (H2 O)1.6

Al0.3Ca6Cl0.8Fe1.35H6.72Na14Nb0.13O77.12Si25.28Ta0.51Ti0.2W0.09Zr3

Rastsvetaeva, R.K.Moekkel, S.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 250-255

a=14.245Å   b=14.245Å   c=30.163Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Fe2.5 Mg2.2 Mn0.2 Al0.1) Ca2 Be4 (P O4)6 (O H)4.6 (H2 O)5.4

Al0.1Be4Ca2Fe2.5H15.4Mg2.2Mn0.2O34P6

Rastsvetaeva, R.K.Barinova, A.V.Chukanov, N.V.Pietraszko, A.

Doklady Akad. Nauk (2004) 398, 492-497

a=6.668Å   b=9.879Å   c=9.883Å

α=73.53°   β=85.6°   γ=86.93°

(Mg1.86 Fe0.14) (Na0.28 Ca0.19) (Al3.39 Be0.61 Si5 O18) (H2 O)0.92

Al3.39Be0.61Ca0.19Fe0.14H1.84Mg1.86Na0.28O18.92Si5

Yakubovich, O.V.Massa, W.Gavrilenko, P.G.Pekov, I.V.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2004) 49, 1049-1060

a=16.85Å   b=9.729Å   c=9.298Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs0.08 Na0.42 (H2 O)0.18 (Al2 (Be2.35 Li0.65) Si6 O18)

Al2Be2.34Cs0.079Li0.66Na0.419O24.19Si6

Yakubovich, O.V.Pekov, I.V.Steele, I.M.Massa, W.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2009) 54, 432-445

a=9.2102Å   b=9.2102Å   c=9.2179Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Pb1.8 Zn0.2) (Mn0.15 Al0.1 Fe0.75) (V O4)2 (O H)

Al0.1Fe0.75HMn0.15O9Pb1.8V2Zn0.2

Gurbanova, O.A.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2001) 378, 204-207

a=8.782Å   b=6.148Å   c=7.628Å

α=90°   β=111.1°   γ=90°

(K Na0.9) (Ca0.6 Na0.3) Ca1.4 (Nb2.7 Ti1.2 Fe0.05) (Nb2.65 Ti1.3 Fe0.05) (Si16 O48) ((O H)4.75 O3.25) (H2 O)11

Ca2Fe0.1H26.75KNa1.2Nb5.35O67Si16Ti2.5

Yamnova, N.A.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2000) 375, 487-490

a=14.641Å   b=14.214Å   c=7.9148Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°

Na0.58 Mg6 (Si4 Al2 O10) O8 H1.42

Al2H1.42Mg6Na0.58O18Si4

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.Armbruster, T.Seredkin, M.V.Organova, N.I.Chukanov, N.V.

American Mineralogist (2004) 89, 1138-1141

a=5.358Å   b=9.281Å   c=14.574Å

α=90°   β=97.08°   γ=90°

Na13.56 K0.18 Ca2.4 Mn3.51 Fe1.2 Ce0.57 Zr3 Ti0.06 Nb0.43 Si0.46 O2.07 (O H).49 Cl0.35 (H2 O)1.2

Ca2.4Ce0.57Cl0.35Fe1.2H2.89K0.18Mn3.51Na13.56Nb0.43O3.76Si0.46Ti0.06Zr3

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.134Å   b=14.134Å   c=30.178Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na15.66 K0.21 Ca3 Sr0.36 Y0.09 Mn1.44 Fe1.44 Ce0.33 Zr3.54 Ti0.21 Nb0.27 Si0.9 O2.34 (O H).90 Cl0.53 F0.66 (H2 O)0.86

Ca3Ce0.33Cl0.53F0.66Fe1.44H2.62K0.21Mn1.44Na15.66Nb0.27O4.1Si0.9Sr0.36Ti0.21Y0.09Zr3.54

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.192Å   b=14.192Å   c=30.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca16 (Mg2 (Si7 Al) (O31 (O H))) Cl4

AlCa16Cl4HMg2O32Si7

Rastsvetaeva, R.K.Zadov, A.E.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2008) 53, 226-232

a=15.1Å   b=15.11Å   c=15.092Å

α=90.06°   β=90.01°   γ=89.93°

(Ca0.5 Na0.5)24 K10 (Si0.5 Al0.5)60 O120 (S O4)5.6 Cl1.5 (C O3)0.4 (H2 O)11

C0.36Al30Ca11.415Cl1.56K9.789Na18.423O154.74S5.45Si30

Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Ivanova, A.G.

Kristallografiya (2009) 54, 223-230

a=12.847Å   b=12.847Å   c=26.461Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ba1.44 K0.8 Na Ca0.76) Ti2 (Ti1.6 Nb0.2 Zr0.2) (Fe6 Mn1.5 Mg0.5) (Si2 O7)4 O2 (O H)8 F2

Ba1.44Ca0.76F2Fe6H8K0.8Mg0.5Mn1.5NaNb0.2O38Si8Ti3.6Zr0.2

Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.Rozenberg, K.A.

Kristallografiya (2008) 53, 593-596

a=5.35Å   b=6.909Å   c=20.96Å

α=90°   β=90°   γ=90°

?

Al7.62Ca18.1Fe2.55Mg0.63Na0.9O78Si18Ti2.2

Aksenov, Sergey M.Chukanov, Nikita V.Rusakov, Vyacheslav S.Panikorovskii, Taras L.Rastsvetaeva, Ramiza K.Gainov, Ramil R.Vagizov, Farit G.Lyssenko, Konstantin A.Belakovskiy, Dmitry I.

Acta Crystallographica Section B (2016) 72, 5 744-752

a=15.5326(2)Å   b=15.5326(2)Å   c=11.8040(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaKNaO11Si4

CaKNaO11Si4

Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Chukanov, Nikita V.Kolitsch, Uwe

Acta Crystallographica Section B (2014) 70, 4 768-775

a=7.021(2)Å   b=8.250(3)Å   c=10.145(2)Å

α=102.23(2)°   β=100.34(2)°   γ=115.09(3)°

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Chukanov, Nikita V.Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Kristiansen, RoyPekov, Igor V.Belakovskiy, Dmitriy I.Van, Konstantin V.Bychkova, Yana V.Britvin, Sergey N.

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2017) 73, Pt 5 899-906

a=4.7514(10)Å   b=7.5719(16)Å   c=9.9414(2)Å

α=90°   β=90.0150(36)°   γ=90°

Chlorpropamide

C10H13ClN2O3S

Tatiana N. DrebushchakNikita V. ChukanovElena V. Boldyreva

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 10 o4393-o4395

a=14.777(3)Å   b=9.316(4)Å   c=19.224(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Chlorpropamide

C10H13ClN2O3S

Tatiana N. DrebushchakNikita V. ChukanovElena V. Boldyreva

Acta Crystallographica Section C (2007) 63, 6 o355-o357

a=6.126(2)Å   b=8.941(6)Å   c=12.020(4)Å

α=90.00°   β=99.68(3)°   γ=90.00°

Chlorpropamide, δ-form

C10H13ClN2O3S

Drebushchak, Tatiana N.Chukanov, Nikita V.Boldyreva, Elena V.

Acta Crystallographica Section C (2008) 64, 12 o623-o625

a=9.3198(4)Å   b=10.3218(3)Å   c=26.2663(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Chlorpropamide, ε-form

C10H13ClN2O3S

Drebushchak, Tatiana N.Chukanov, Nikita V.Boldyreva, Elena V.

Acta Crystallographica Section C (2008) 64, 12 o623-o625

a=19.9121(10)Å   b=7.3459(4)Å   c=9.1384(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.79Ca0.27Na3.7O15.207Si3.21

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H5.38Na1.581O17.69Rb0.2Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1280Å   b=14.644Å   c=14.642Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rauchite

As1.78H20Mg0.31Ni0.69O22P0.22U2

Pekov, I. V.Levitskiy, V. V.Krivovichev, S. V.Zolotarev, A. A.Bryzgalov, I. A.Zadov, A. E.Chukanov, N. V.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 913-922

a=7.100Å   b=7.125Å   c=19.955Å

α=92.406°   β=94.924°   γ=90.420°

Hydrokenomicrolite

Ba0.66Bi0.02Ca0.02Ce0.04Cs0.03H6.068La0.04Mn0.04Nb0.1Nd0.04O8.92Pb0.02Si0.04Sn0.1Sr0.54Ta1.75Ti0.01U0.2

Andrade, M. B.Atencio, D.Chukanov, N. V.Ellena, J.

American Mineralogist (2013) 98, 292-296

a=10.454Å   b=10.454Å   c=10.454Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Langbanshyttanite

As2H16MgMn2O18Pb2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Johsson, E.Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 675-681

a=5.0528Å   b=5.7671Å   c=14.617Å

α=85.656°   β=82.029°   γ=88.728°

Fluorbritholite-(Y)

Ca1.52Ce0.35Dy0.15Er0.15FGd0.12La0.06Mn0.03Nd0.33O12Pr0.06Si3Sm0.12Y1.96Yb0.18

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Husdal, T. A.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen (2011) 188, 191-197

a=9.4437Å   b=9.4437Å   c=6.8169Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H6Na2O18Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1312Å   b=14.6853Å   c=14.6349Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.85H1.998Al2.82Ca0.51Na3.49O15.549Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.627Å   b=12.627Å   c=5.136Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Raslakite

Al0.2Ca3.708Ce0.3ClFe2.199H2.87Hf0.099K0.201Mg0.15Mn0.9Na15.591Nb0.2O76.6Si25.3Sr0.201Ti0.15Zr3.801

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 374, 195-198

a=14.229Å   b=14.229Å   c=30.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hielscherite

C0.39Al0.3Ca3O25S1.57Si0.7

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.1178Å   b=11.1178Å   c=10.5381Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Alsakharovite-Zn

Ba0.1CaFe0.05H12.11K0.5Mn0.05Na1.6Nb1.2O32.87Si8Sr1.4Ti2.8Zn0.9

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2002) 383, 110-113

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Manganoeudialyte

C2.64H40.56Al0.75Ca18Ce0.18F0.39Fe3.6K1.17Mn5.72Na47.84Nb0.87O254.37Si75.57Sr2.43Ti0.57Zr9.24

Nomura, S. F.Atencio, D.Chukanov, N. V.Rastsvetaeva, R. K.Coutinho, J. M. V.Karipidis, T. K.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2010) 139, 35-47

a=14.2418Å   b=14.2418Å   c=30.1143Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Balliranoite

C0.45Al3Ca1.246ClK0.366Na2.388O13.95S0.15Si3

Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Olysych, L. V.Bonaccorsi, E.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 113-119

a=12.695Å   b=12.695Å   c=5.325Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.7Ca0.21Na3.73O15.207Si3.3

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.607Å   b=12.607Å   c=5.111Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Chesnokovite

H18Na2O12Si

Pekova, I. V.Chukanov, N. V.Zadov, A. E.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D Yu

Geology of Ore Deposits (2007) 49, 727-738

a=11.7119Å   b=19.973Å   c=11.5652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Megacyclite

H46KNa8O46Si9

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Listsin, D. V.Rabadanov, M. K.Pushcharovsky, D. Y.

New Data on Minerals. Moscow (2007) 42, 81-92

a=24.8219Å   b=11.9236Å   c=14.8765Å

α=90°   β=94.486°   γ=90°

Fukalite

CH4Ca4O11Si2

Merlino, S.Bonaccorsi, E.Grabezhev, A. I.Zadov, A. E.Pertsev, N. N.Chukanov, N. V.

American Mineralogist (2009) 94, 323-333

a=7.573Å   b=23.364Å   c=11.544Å

α=90°   β=109.15°   γ=90°

Niveolanite

CH2.92BeCa0.09Na0.9O5

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Agakhanov, A. A.Belakovskiy, D. I.Horvath, L.Filinchuk, Y. E.Gobechiya, E. R.Pushcharovsky, D. Y.Rabadanov, M. K.

The Canadian Mineralogist (2008) 46, 1343-1354

a=13.1304Å   b=13.1304Å   c=5.4189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Perrierite-(La)

Al0.5Ca0.6FeLa3.4Mn0.5Nb0.5O22Si4Ti2.5

Chukanov, N. V.Blass, G.Pekov, I. V.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2011) 140, 34-44

a=13.668Å   b=5.6601Å   c=11.743Å

α=90°   β=113.64°   γ=90°

Lileyite

Ba1.5Ca0.4F1.6Fe0.6K0.3Mg0.8Mn0.2Na1.9Nb0.1O16.4Si4Sr0.2Ti2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.Zadov, A. E.Van, K. V.Blass, G.Schuller, W.Ternes, B.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 181-188

a=19.905Å   b=7.098Å   c=5.405Å

α=90°   β=96.349°   γ=90°

Gunterblassite

Ba0.3Ca0.7Fe0.5H18K1.2Mg0.15Na0.15O36Si13

Rastvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2012) 442, 57-62

a=6.538Å   b=6.975Å   c=37.26Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hydroxylborite

BH3Mg3O6

Rudnev, V. V.Chukanov, N. V.Nechelyustov, G. N.Yamnova, N. A.

Geology of Ore Deposits (2007) 49, 710-719

a=8.924Å   b=8.924Å   c=3.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.722H1.998Al2.67Ca0.09Na3.91O15.165Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.606Å   b=12.606Å   c=5.118Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hielscherite

Ca3O25S2Si

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.106Å   b=11.106Å   c=10.492Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.721H1.998Al2.76Ca0.45Na3.31O15.162Si3.24

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.767H1.998Al2.82Ca0.6Na3.155O15.3Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.625Å   b=12.625Å   c=5.122Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Witzkeite

CaFe0.05H4K4N2Na4O24S4

Nestola, F.Camara, F.Chukanov, N. V.Atencio, D.Coutinho, J. M. V.Contreira, R. R.Farber, G.

American Mineralogist (2012) 97, 1783-1787

a=24.902Å   b=5.3323Å   c=17.246Å

α=90°   β=94.281°   γ=90°

Thaumasite

C0.5Ca3O25S1.27Si

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.070Å   b=11.070Å   c=10.4397Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite-Rb

H1.816Na0.06O15.908Rb1.769Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=14.2999Å   b=14.4408Å   c=14.7690Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mountainite

Ca2H2.44KNa2O26Si8

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Chukanov, N. V.

Zeitschrift fur Kristallographie (2009) 224, 389-396

a=13.704Å   b=6.5760Å   c=13.751Å

α=90°   β=105.752°   γ=90°

Pezzottaite

Al2Be2Cs0.75H6LiNa0.226O18.285Si6

Yakubivich, O. V.Pekov, I. V.Steele, I. M.Massa, W.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 399-412

a=15.955Å   b=15.955Å   c=27.810Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Beryl

Al2Be2.34Cs0.079H2Li0.66Na0.419O18.19Si6

Yakubivich, O. V.Pekov, I. V.Steele, I. M.Massa, W.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 399-412

a=9.2101Å   b=9.2101Å   c=9.2179Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Afwillite

Ca3H6O10Si2

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Zadov, A. E.

Crystallography Reports (2009) 54, 418-422

a=16.330Å   b=5.6389Å   c=11.685Å

α=90.08°   β=126.446°   γ=89.95°

Zanazziite

Al0.26Be2CaFe0.97H8.5Mg1.61Mn0.18O17P3

Rastsvetaeva, R. K.Rozenberg, K. A.Chukanov, N. V.Mockel, S.

Crystallography Reports (2009) 54, 568-571

a=15.876Å   b=11.860Å   c=6.607Å

α=90°   β=95.490°   γ=90°

Cancrinite

C0.5H6Al3Ca0.03K0.18Na3.53O14.25Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.688Å   b=12.688Å   c=5.189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.5H6Al3Ca0.04K0.15Na3.58O14.25Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.688Å   b=12.688Å   c=5.189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Davyne

Al3CaClK0.39Na2.61O14S0.5Si3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 793-799

a=12.773Å   b=12.773Å   c=5.334Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Alloriite

C0.31H18Al12Ca2.23Cl0.17K2.16Na11.61O61.79S2.7Si12

Rastsvetaeva, R. K.Ivanova, A. G.Chukanov, N. V.Verin, I. A.

Doklady Earth Sciences (2007) 415, 815-819

a=12.892Å   b=12.892Å   c=21.340Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Windhoekite

Ca1.98Fe2.76H20Mn0.14O32Si8

Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Blass, G.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 171-179

a=14.319Å   b=17.825Å   c=5.242Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Khaidarkanite

Al0.745CuF0.73H4.5O4

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Karpenko, V. Y.

Doklady Chemistry (1997) 353, 45-48

a=12.326Å   b=2.907Å   c=10.369Å

α=90°   β=97.90°   γ=90°

Ikranite

Ca3.3Ce0.498Cl0.26Fe2.1H14.43K0.3Mn1.398Na9.63Nb0.1O79.16Si24.3Sr0.504Ti0.1Zr3.399

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Khasanov, S. S.

Doklady Chemistry (2000) 371, 65-69

a=14.167Å   b=14.167Å   c=30.081Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tsepinite-Na

Ba0.08Fe0.02H11.94K0.44Na1.09Nb1.8O32.44Si8Sr0.2Ti2.2

Rastsvetaeva, R. K.Organova, N. I.Rozhdestvenskaya, I. V.Shlyukova, Z. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 371, 52-56

a=14.604Å   b=14.274Å   c=7.933Å

α=90°   β=117.40°   γ=90°

Raslakite

Al0.2Ca3.708Ce0.3ClFe2.199H3.537Hf0.099K0.201Mg0.15Mn0.9Na15.591Nb0.2O76.6Si25.3Sr0.201Ti0.15Zr3.801

Ekimenkova, I. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 374, 195-198

a=14.229Å   b=14.229Å   c=30.019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Greifensteinite

Al0.2Be2CaFe1.6H9Mg0.2Mn0.35O17P3

Rastsvetaeva, R. K.Gurbanova, O. A.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2002) 383, 78-81

a=15.903Å   b=11.885Å   c=6.677Å

α=90°   β=94.68°   γ=90°

Bario-olgite

Ba0.94Ca0.04Ce0.18K0.06Na2.12O8P2Sr0.66

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Kulikova, I. M.Zubkova, N. V.Krotova, O. D.Sorokina, N. I.Pushcharovsky, D. Y.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 133, 41-49

a=5.541Å   b=5.541Å   c=7.020Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lepkhenelmite-Zn

Al0.112Ba0.92Ca0.26Fe0.04H10.667K0.54Mg0.01Mn0.15Na0.24Nb1.024O31.222Si7.888Sr0.22Ti2.968Zn0.58

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Shilov, G. V.Kononkova, N. N.Zadov, A. E.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 133, 49-59

a=14.381Å   b=13.889Å   c=7.793Å

α=90°   β=117.52°   γ=90°

Kottenheimite

Ca3H30O25.66S1.82Si

Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Van, K. V.Mockel, S.Zadov, A. E.

The Canadian Mineralogist (2012) 50, 55-63

a=11.1548Å   b=11.1548Å   c=10.5702Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tsepinite-Ca

Ba0.27Ca1.105Fe0.005H42.44K0.555Mn0.025Na0.7Nb0.8O35.064Si8Sr0.34Ti3.2Zn0.015

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Ferraris, G.Gula, A.Pushcharovsky, D. Y.Zadov, A. E.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2003) 2003, 461-480

a=14.484Å   b=14.191Å   c=7.907Å

α=90°   β=117.26°   γ=90°

Potassicarfvedsonite

F0.4Fe4.46H1.6K0.684Li0.28Mn0.2Na2.216O23.6Si8Ti0.06

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Lebedeva, Y. S.Pushcharovsky, D. Y.Ferraris, G.Gula, A.Zadov, A. E.Novakova, A. A.Petersen, O. V.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2004) 2004, 555-574

a=10.002Å   b=18.054Å   c=5.319Å

α=90°   β=103.90°   γ=90°

Nenadkevichite

H4Na1.09Nb0.3O8.85Si2Ti0.7

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1997) 357, 364-367

a=7.350Å   b=14.153Å   c=7.124Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Novgorodovaite

CH2CaClO3

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Nekrasov, Y. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (2001) 381, 353-355

a=6.936Å   b=7.382Å   c=7.443Å

α=90°   β=94.3°   γ=90°

Tsepinite-K

Ba0.14Ca0.2H27.34K0.42Na0.2Nb1.2O32.02Si8Sr0.64Ti2.8

Rosenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Verin, I. A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (2003) 393, 784-787

a=14.490Å   b=14.23Å   c=7.881Å

α=90°   β=117.28°   γ=90°

Labuntsovite-Mn

H15.68K3.4Mn0.2Na2Nb0.8O32.4Si8Ti3.2

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Shlyukova, Z. V.Khomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1998) 43, 820-827

a=14.42Å   b=13.91Å   c=7.8Å

α=90°   β=116.9°   γ=90°

Labuntsovite-Fe

Ba0.4Fe0.063H16K2.8Mg0.025Mn0.063Na2.25Nb0.4O32.3Si8Ti3.6

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Shlyukova, Z. V.Khomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1998) 43, 820-827

a=14.33Å   b=13.83Å   c=7.79Å

α=90°   β=117.1°   γ=90°

Kuzmenkoite-Mn

Ba0.03Fe0.4H13.17K1.63Mn0.56Na0.18Nb0.34O32.25Si8Ti3.4

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.

Crystallography Reports (2000) 45, 759-761

a=14.369Å   b=13.906Å   c=7.812Å

α=90°   β=117.09°   γ=90°

Ancylite-(Ce)

C2H2.83Ba0.01Ca0.02Ce0.52F0.13La0.28Nd0.11O7.73Pr0.04Sm0.01Sr0.97

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ancylite-(Ce)

CH2.225Ba0.005Ca0.025Ce0.31F0.075La0.2Nd0.045O3.925Pr0.015Sr0.4

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ikranite

Ca3.3Ce0.33Cl0.74Fe2.1H18.453K0.3La0.132Mn1.398Na9.627Nb0.1Nd0.036O79.661Si24.3Sr0.504Ti0.1Zr3.4

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2003) 48, 717-720

a=14.167Å   b=14.167Å   c=30.081Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Golyshevite

CH6.82Al0.08Ca9.348Ce0.102Cl0.29Fe2.19K0.6Mn0.3Na10.44Nb0.57O78.53Si24.66Zr3

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Verin, I. A.

Crystallography Reports (2005) 50, 539-543

a=14.231Å   b=14.231Å   c=29.984Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rondorfite

Ca8Cl2MgO16Si4

Rastsvetaeva, R. K.Zadov, A. E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2008) 53, 199-205

a=15.100Å   b=15.110Å   c=15.092Å

α=90.06°   β=90.01°   γ=89.93°

Britvinite

C2B3.468F2Mg9O58Pb14.144Si10.532

Yakubovich, O. V.Massa, W.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2008) 53, 206-215

a=9.3409Å   b=9.3579Å   c=18.8333Å

α=80.365°   β=75.816°   γ=59.870°

Jinshajiangite

Ba1.44Ca0.76F2Fe6H8K0.8Mg0.5Mn1.5NaNb0.2O38Si8Ti3.6Zr0.2

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Rozenberg, K.

Crystallography Reports (2008) 53, 553-556

a=5.350Å   b=6.909Å   c=20.96Å

α=90°   β=99.83°   γ=90°

Uramarsite

As1.22H12.72N1.15Na0.09O18P0.78U2

Rastsvetaeva, R. K.Sidorenko, G. A.Ivanova, A. G.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2008) 53, 771-774

a=7.173Å   b=7.167Å   c=9.30Å

α=90.13°   β=90.09°   γ=89.96°

Saleeite

As0.66Fe0.19H20Mg0.81O22P1.34U2

Yakubovich, O. V.Steele, I. M.Atencio, D.Menezes, L. A.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2008) 53, 764-770

a=6.952Å   b=19.865Å   c=6.969Å

α=90°   β=90.806°   γ=90°

Footemineite

Be4Ca2Fe0.52H16Li0.17Mg0.05Mn4.14O34P6

Atencio, D.Matioli, P. A.Smith, J. B.Chukanov, N. V.Coutinho, J. M. V.Rastsvetaeva, R. K.Mockel, S.

American Mineralogist (2008) 93, 1-6

a=6.788Å   b=9.972Å   c=10.014Å

α=73.84°   β=85.34°   γ=87.44°

Fluorcalciobritholite

Ca3.006Ce0.931FLa0.542Nd0.261O12P1.05Pr0.079Si1.95Y0.179

Pekov, I. V.Pasero, M.Yaskovskaya, A. N.Chukanov, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Merlino, S.Zubkova, N. V.Kononkova, N. N.Men'shikov, Y. P.Zadov, A. E.

European Journal of Mineralogy (2007) 19, 95-103

a=9.580Å   b=9.580Å   c=6.985Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mejillonesite

H7Mg2NaO11P2

Atencio, D.Chukanov, N. V.Nestola, F.Witzke, T.Coutinho, J. M. V.Zadov, A. E.Contreira, R. R.Farber, G.

American Mineralogist (2012) 97, 19-25

a=16.295Å   b=13.009Å   c=8.434Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Londonite

Al4B10.8Be4.84Cs0.553K0.332O28

Pekov, I. V.Yakubovich, O. V.Massa, W.Chukanov, N. V.Kononkova, N. N.Agakhanov, A. A.Karpenko, V. Y.

The Canadian Mineralogist (2010) 48, 241-254

a=7.3149Å   b=7.3149Å   c=7.3149Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.771H1.998Al2.91Ca0.6Na3.255O15.312Si3.09

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.617Å   b=12.617Å   c=5.129Å

α=90°   β=90°   γ=120°