Structures by: Chandra M.

Total: 10

Di(chloro)(hexahapto-para-cymene)(dimethylsulphoxide)ruthenium (II)

C12H20Cl2ORuS

Chandra, ManishPandey, D.ShankarPuerta, M. CarmenValerga, Pedro

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 1 m28-m29

a=7.8522(16)Å   b=9.4124(9)Å   c=10.9151(17)Å

α=106.850(11)°   β=94.395(15)°   γ=99.697(13)°

Uranium Arsenate

C2H0AsF3N1.5O4U

V. Koteswara RaoK. BharathiRamanath PrabhuManabendra ChandraSrinivasan Natarajan

Inorganic Chemistry (2010) 49, 2931-2947

a=17.6377(11)Å   b=8.0072(5)Å   c=12.5801(8)Å

α=90.00°   β=112.553(2)°   γ=90.00°

C35H30Cl3F6N3P2Ru

C35H30Cl3F6N3P2Ru

Sanjay K. SinghManoj TrivediM. ChandraAbhaya N. SahayDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2004) 43, 8600-8608

a=11.1490(9)Å   b=11.5520(12)Å   c=15.0040(13)Å

α=99.373(8)°   β=97.987(7)°   γ=106.853(8)°

C38H36BClF4N3PRu

C38H36BClF4N3PRu

Sanjay K. SinghManoj TrivediM. ChandraAbhaya N. SahayDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2004) 43, 8600-8608

a=12.6480(9)Å   b=15.4830(8)Å   c=18.5280(17)Å

α=90.000(6)°   β=102.173(6)°   γ=90.000(5)°

C20H21Cl2N3Ru

C20H21Cl2N3Ru

Sanjay K. SinghManoj TrivediM. ChandraAbhaya N. SahayDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2004) 43, 8600-8608

a=11.504(2)Å   b=13.7250(8)Å   c=13.2170(14)Å

α=90.000(7)°   β=105.232(13)°   γ=90.000(10)°

C22H25Cl2N3Ru

C22H25Cl2N3Ru

Sanjay K. SinghManoj TrivediM. ChandraAbhaya N. SahayDaya Shankar Pandey

Inorganic Chemistry (2004) 43, 8600-8608

a=12.2560(11)Å   b=12.8320(13)Å   c=14.361(2)Å

α=90.000(10)°   β=104.162(9)°   γ=90.000(8)°

Uranium Phosphite

CH6F3NO3PU

Mandal, SukhenduChandra, ManabendraNatarajan, Srinivasan

Inorganic Chemistry (2007) 46, 19 7935-7943

a=6.1929(18)Å   b=7.225(2)Å   c=7.999(2)Å

α=92.453(4)°   β=102.094(4)°   γ=108.916(4)°

Uranium Phosphite

C2H7F3NO3PU

Mandal, SukhenduChandra, ManabendraNatarajan, Srinivasan

Inorganic Chemistry (2007) 46, 19 7935-7943

a=7.338(2)Å   b=10.669(3)Å   c=9.383(3)Å

α=90.00°   β=102.581(4)°   γ=90.00°

Uranium Phosphite

C2H7FNO5PU

Mandal, SukhenduChandra, ManabendraNatarajan, Srinivasan

Inorganic Chemistry (2007) 46, 19 7935-7943

a=6.725(2)Å   b=6.901(2)Å   c=9.272(3)Å

α=103.186(4)°   β=111.028(4)°   γ=97.386(4)°

Uranium Arsenate

CH0As0.5FNO2U0.5

V. Koteswara RaoK. BharathiRamanath PrabhuManabendra ChandraSrinivasan Natarajan

Inorganic Chemistry (2010) 49, 2931-2947

a=7.2852(6)Å   b=15.6714(13)Å   c=21.6630(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°