Structures by: Belovitskaya Y. U.

Total: 4

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.75 Ca0.23) (Sr0.63 Ba1.08 Ce0.82 Ca0.46) (C O3)5

C5Ba1.08Ca0.69Ce0.82Na2.75O15Sr0.63

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Gobechiya, E.R.

Kristallografiya (2002) 47, 46-49

a=10.579Å   b=10.579Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.23 Ca0.49 Ce0.09) (Ca0.95 Ce0.69 Sr0.55 Ba0.50 Na0.44) (C O3)5

C5Ba0.5Ca1.44Ce0.78Na2.67O15Sr0.55

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Subbotin, V.V.

Kristallografiya (2001) 46, 1009-1013

a=10.4974Å   b=10.4974Å   c=6.4309Å

α=90°   β=90°   γ=120°