Structures by: Belov N. V.

Total: 277

Rb (Be2 F5)

Be2F5Rb

Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1961) 6, 847-858

a=7.98Å   b=4.69Å   c=6.12Å

α=89.67°   β=91°   γ=90.45°

Li Cd (Mo O4) (O H)

CdHLiMoO5

Kobtsev, B.M.Kharitonov, Yu.A.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 179, 84-87

a=7.91Å   b=5.95Å   c=9.77Å

α=90°   β=107.5°   γ=90°

Cd Sb6 S8 I4

CdI4S8Sb6

Sirota, M.I.Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Simonov, V.I.

Kristallografiya (1976) 21, 64-68

a=8.862Å   b=8.913Å   c=9.487Å

α=133.61°   β=86.28°   γ=89.11°

Ca3 Al2 (O H)10 (S O4) (H2 O)2

Al2Ca3H14O16S

Borisov, C.V.Brusentsev, F.A.Belov, N.V.Klevcova, R.F.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1964) 155, 1082-1084

a=14.03Å   b=8.51Å   c=9.93Å

α=90°   β=94.5°   γ=90°

Cd5 Si2 O8 (O H)2

Cd5H2O10Si2

Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Deineko, I.P.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1971) 16, 1174-1178

a=17.95Å   b=5.28Å   c=11.5Å

α=90°   β=109°   γ=90°

Zn2 (As O4) (O H) (H2 O)

AsH3O6Zn2

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 855-856

a=12.72Å   b=8.15Å   c=10.17Å

α=90°   β=104.2°   γ=90°

Na2 Zn2 Ti Ge O7

GeNa2O7TiZn2

Sandomirskii, P.A.Evstigneyeva, T.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1976) 17, 1080-1083

a=20.453Å   b=11.844Å   c=5.221Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4 Ba Ti2 B2 (Si O3)10

B2BaNa4O30Si10Ti2

Shumyatskaya, N.G.Voronkov, A.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 492-499

a=9.799Å   b=16.84Å   c=7.199Å

α=90°   β=93.37°   γ=90°

Na2 (Ti0.5 Mn0.5) (Ti0.25 Zr0.75) (Si2 O7) O (F (O H))0.5

F0.5H0.5Mn0.5Na2O8.5Si2Ti0.75Zr0.75

Simonov, V.I.Belov, N.V.

Kristallografiya (1959) 4, 163-175

a=5.53Å   b=7.1Å   c=18.3Å

α=90°   β=102.72°   γ=90°

Na2 In (Si O4) (O H)

HInNa2O5Si

Pushcharovskii, D.Yu.Kudryavtseva, O.V.Ivanov, V.P.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 217, 86-88

a=9.487Å   b=7.419Å   c=6.798Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb5 Sb4 S11

Pb5S11Sb4

Petrova, I.V.Kuznetsov, A.I.Pobedimskaya, E.A.Belokoneva, E.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 337-340

a=23.51Å   b=4.036Å   c=21.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H6 Na12 Ca6 Fe3 Zr3 Si24 O72 Cl2

Ca6Cl2Fe3H6Na12O72Si24Zr3

Golyshev, V.M.Simonov, V.I.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 93-98

a=14.252Å   b=14.252Å   c=30.01799Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na Ca2 Ti (Si2 O7) O F

Ca2FNaO8Si2Ti

Kheirov, M.B.Mamedov, Kh.S.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 150, 162-164

a=18.9Å   b=7.47Å   c=5.68Å

α=90°   β=90°   γ=101.33°

Na (Zn.8 Fe.2) P O4

Fe0.2NaO4PZn0.8

Plakhov, G.F.Belov, N.V.

Kristallografiya (1978) 23, 709-715

a=8.717Å   b=15.267Å   c=8.043Å

α=90°   β=90°   γ=90.2°

Na2 Ca (Ca3 Ce) (Ti0.5 Nb0.5) (Si2 O7)2 O1.5 F2.5

Ca4CeF2.5Na2Nb0.5O15.5Si4Ti0.5

Simonov, V.I.Belov, N.V.

Kristallografiya (1967) 12, 848-853

a=18.6Å   b=5.636Å   c=7.421Å

α=90°   β=101.42°   γ=90°

Na2 (Cr2 O7) (H2 O)2

Cr2H4Na2O9

Kharitonov, Yu.A.Kuz'min, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 942-948

a=6.21Å   b=10.9Å   c=12.94Å

α=90°   β=95°   γ=90°

Ca6.5 Nb1.5 (Si2 O7)2 O4

Ca6.5Nb1.5O18Si4

Li, T.-J.Simonov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1966) 167, 566-569

a=10.79Å   b=10.36Å   c=7.3Å

α=90°   β=110°   γ=90°

K3 Y Si3 O8 (O H)2

H2K3O10Si3Y

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 181, 591-594

a=13.536Å   b=13.17Å   c=5.867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 (Si O4) O

O5SiY2

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 926-933

a=10.41Å   b=6.721Å   c=12.49Å

α=90°   β=102.65°   γ=90°

Na2 Zr Si6 O15 (H2 O)3

H6Na2O18Si6Zr

Neronova, N.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 150, 642-645

a=7.4Å   b=14.4Å   c=7.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Zr (Si6 O15) (H2 O)3

H6Na2O18Si6Zr

Neronova, N.N.Belov, N.V.

Kristallografiya (1964) 9, 828-834

a=7.4Å   b=14.4Å   c=7.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Ca3 (Si3 O10)

Ca3Na2O10Si3

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 76-79

a=16.38Å   b=5.16Å   c=11.74Å

α=90°   β=93°   γ=90°

Na2 Cd3 Si3 O10

Cd3Na2O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 181, 92-95

a=16.29Å   b=5.083Å   c=10.85Å

α=90°   β=86°   γ=90°

Na4 Cd2 Si3 O10

Cd2Na4O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 179, 1329-1332

a=10Å   b=5.83Å   c=16.8Å

α=90°   β=80°   γ=90°

Ba (Al2 Si2 O8)

Al2BaO8Si2

Bakakin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1960) 5, 864-868

a=9.08Å   b=9.58Å   c=8.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd (Mo O4)

CdMoO4

Chichagov, A.V.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1966) 11, 686-689

a=5.17Å   b=5.17Å   c=11.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zn.2 Mn.08 Fe.24 Ti0.44)2 Ti2 O7

Fe0.48Mn0.16O7Ti2.88Zn0.4

Nikolaeva, L.E.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 1098-1100

a=5.225Å   b=8.955Å   c=9.783Å

α=90°   β=107°   γ=90°

Zn3 (P O4)2 (H2 O)4

H8O12P2Zn3

Mamedov, Kh.S.Gamidov, R.S.Belov, N.V.

Kristallografiya (1961) 6, 114-117

a=10.64Å   b=18.36Å   c=5.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn3 (P O4)2 (H2 O)4

H8O12P2Zn3

Gamidov, R.S.Mamedov, Kh.S.Golovachev, V.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 150, 381-384

a=10.64Å   b=18.36Å   c=5.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Mn (B2 O5)

B2CaMnO5

Belov, N.V.Simonov, M.A.Yakubovich, O.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 98-100

a=12.455Å   b=5.643Å   c=11.43Å

α=90°   β=90°   γ=77.64°

Cd2 (B2 O5)

B2Cd2O5

Belov, N.V.Sokolova, E.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 603-606

a=6.36Å   b=9.95Å   c=3.45Å

α=90.83°   β=91.96°   γ=105.47°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Sokolova, E.V.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1980) 25, 1285-1286

a=8.324Å   b=8.324Å   c=3.2638Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Sokolova, E.V.Belov, N.V.Boronikhin, V.A.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 246, 1126-1129

a=6.118Å   b=8.486Å   c=5.257Å

α=91.46°   β=89.64°   γ=104.85°

Sn.225 Fe.575 Fe1.465 Mg.735 (B O3) O2

BFe2.04Mg0.735O5Sn0.225

Simonov, M.A.Yamnova, N.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1094-1097

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Fe3 (B O3) O2

BFe3O5

Yamnova, N.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1975) 20, 156-159

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Li Mn (B O3)

BLiMnO3

Egorov-Tismenko, Yu.K.Bondareva, O.S.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1978) 23, 487-490

a=5.188Å   b=8.952Å   c=10.367Å

α=90°   β=91.75°   γ=90°

Li Zn B O3

BLiO3Zn

Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Bondareva, O.S.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1978) 23, 487-490

a=5.094Å   b=8.806Å   c=10.374Å

α=90°   β=91.09°   γ=90°

(Nd0.5 Bi0.5) Fe3 (B O3)4

B4Bi0.5Fe3Nd0.5O12

Belokoneva, E.L.Timchenko, T.I.Leonyuk, N.I.Al'shinskaya, L.I.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1979) 20, 542-544

a=9.587Å   b=9.587Å   c=7.608Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Zn2 Mn B4.68 O11

B4.68MnNa2O11Zn2

Malinovskii, Yu.A.Bondareva, O.S.Belov, N.V.

Kristallografiya (1980) 25, 944-949

a=4.972Å   b=8.613Å   c=19.513Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

Nd Ga3 (B O3)4

B4Ga3NdO12

Timchenko, T.I.Al'shinskaya, L.I.Belov, N.V.Leonyuk, N.I.Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 382-384

a=9.5Å   b=9.5Å   c=7.502Å

α=90°   β=90°   γ=120°

AgGaGeS4

AgGaGeS4

Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.Alimova, L.L.Badikov, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 257, 611-614

a=12.028Å   b=22.918Å   c=6.874Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag1.43 V4 O10

Ag1.43O10V4

Belov, N.V.Kuz'min, E.A.Drozdov, Yu.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 210, 339-341

a=11.93Å   b=8.81Å   c=3.69Å

α=90°   β=90°   γ=90.4°

Ag2.95 V4 O12

Ag2.95O12V4

Kuz'min, E.A.Belov, N.V.Drozdov, Yu.N.

Kristallografiya (1974) 19, 65-69

a=18.33Å   b=8.09Å   c=3.6Å

α=90°   β=90°   γ=104.5°

Ag3AuTe2

Ag3AuTe2

Belov, N.V.Spiridonov, E.M.Chamid, S.Pobedimskaya, E.A.

Kristallografiya (1978) 23, 483-485

a=10.39Å   b=10.39Å   c=10.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Fe (P O4) (O H)

FeHNa2O5P

Kabalov, Yu.K.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 850-853

a=5.227Å   b=13.861Å   c=11.774Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (I O3)

IKO3

Kalinin, V.P.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 590-593

a=7.71Å   b=7.701Å   c=7.698Å

α=109.06°   β=109.27°   γ=109.29°

K I O3 K N O3 (H I O3)2

H2I3K2NO12

Kalinin, V.R.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 1340-1342

a=7.109Å   b=10.638Å   c=15.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Li2 (I O3)3

I3Li2O9Rb

Kalinin, V.R.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 583-585

a=8.333Å   b=11.292Å   c=11.121Å

α=90°   β=90°   γ=111.64°

K H (I O3)2

HI2KO6

Kalinin, V.R.Ilyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 318-321

a=8.138Å   b=39.361Å   c=11.5458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.66 Sb0.34)6 Sn S9

Pb3.96S9Sb2.04Sn

Kaplunnik, L.N.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 1086-1089

a=11.549Å   b=11.549Å   c=11.549Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ce Si6 O15

CeK2O15Si6

Karpov, O.G.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1977) 22, 382-384

a=17.661Å   b=11.854Å   c=8.698Å

α=90°   β=90°   γ=132.32°

Na Nd Si6 O13 (O H)2 (H2 O)1.0

NaNdO15Si6

Karpov, O.G.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Burshtein, I.F.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 593-596

a=30.87Å   b=7.387Å   c=7.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd4 (B O3)2 (O H)2

B2Cd4H2O8

Kazanskaya, E.V.Belov, N.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 1100-1103

a=14.019Å   b=14.019Å   c=14.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Kazanskaya, E.V.Sandomirskii, P.A.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1340-1343

a=8.309Å   b=8.309Å   c=3.259Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Cd Ge O4

CdGeLi2O4

Korjakina, N.S.Suvorova, N.V.Dem'yanets, L.N.Belov, N.V.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1971) 200, 329-332

a=6.64Å   b=5.47Å   c=5.13Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 (Si3 O10) (O H)

HO11Si3Y3

Kornev, A.N.Maksimov, B.A.Batalieva, N.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 202, 1324-1327

a=10.343Å   b=7.294Å   c=11.093Å

α=90°   β=90°   γ=96.9°

Na2 Cu (Si4 O10)

CuNa2O10Si4

Kornev, A.N.Ilyukhin, V.V.Lider, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 205, 831-833

a=6.94Å   b=7.87Å   c=9.89Å

α=102.133°   β=102.133°   γ=115.7°

Cs Li (S O4)

CsLiO4S

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.Zhelezin, E.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 1384-1387

a=9.456Å   b=5.456Å   c=8.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Er (P O3)4

ErKO12P4

Krutik, V.M.Pobedimskaya, E.A.Pushcharovskii, D.Yu.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 252, 607-610

a=7.285Å   b=8.012Å   c=8.444Å

α=90°   β=90°   γ=91.96°

Na1.13 K0.125 (Ba Sr Pb)0.0835 Ca0.75 Fe4.42 Mn1.42 (Li Mg)0.25 Zn0.42 Al0.5 (P6 O23.82 F1.16)

Al0.5Ba0.0835Ca0.75F1.16Fe4.42K0.125Li0.25Mg0.25Mn1.42Na1.13O23.82P6Pb0.0835Sr0.0835Zn0.42

Krutik, V.M.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1979) 24, 743-750

a=16.476Å   b=24.581Å   c=9.996Å

α=90°   β=90°   γ=105.79°

(Sc (C O (N H2)2)4) (N O3)3

C4H16N11O13Sc

Kuskov, V.I.Treushnikov, E.N.Belov, N.V.

Kristallografiya (1978) 23, 1196-1205

a=11.722Å   b=11.146Å   c=7.484Å

α=93.57°   β=96.21°   γ=111.43°

Y4 Ge O6 ((O H).5 F.5)4

F2GeH2O8Y4

Maksimov, B.A.Kharitonov, Yu.A.Nikol'skii, Yu.V.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 87-89

a=5.618Å   b=6.276Å   c=6.885Å

α=91.45°   β=109.44°   γ=111.24°

Y4 Ge O6 (O H)4

GeH4O10Y4

Maksimov, B.A.Belov, N.V.Nikol'skii, Yu.V.Kharitonov, Yu.A.Plyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 87-89

a=5.618Å   b=6.276Å   c=6.885Å

α=91.45°   β=109.44°   γ=111.24°

Na2 Co Ge O4

CoGeNa2O4

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1070-1073

a=5.325Å   b=8.935Å   c=5.603Å

α=90°   β=90°   γ=126.59°

Li Na (Ge4 O9)

Ge4LiNaO9

Matveeva, R.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 213, 584-587

a=15.9Å   b=4.683Å   c=9.322Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 (Fe F6)

F6FeNa3

Matvienko, E.N.Yakubovich, O.V.Simonov, M.A.Ivashchenko, A.N.Belov, N.V.Mel'nikov, O.K.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 257, 105-108

a=5.514Å   b=5.734Å   c=7.973Å

α=90°   β=90.42°   γ=90°

Na15 Y3 (Si12 O36)

Na15O36Si12Y3

Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 261, 623-627

a=22.109Å   b=22.109Å   c=12.692Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na4 Sc2 (Si4 O13)

Na4O13Sc2Si4

Maksimov, B.A.Belov, N.V.Mel'nikov, O.K.Zhdanova, T.A.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 98-102

a=14.442Å   b=5.288Å   c=14.219Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2Ge7O16

Ca2Ge7O16

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Ivanova, L.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 110-113

a=11.34Å   b=11.34Å   c=4.64Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaGe2O5

CaGe2O5

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 246, 1123-1126

a=5.416Å   b=5.517Å   c=6.858Å

α=104.89°   β=102.05°   γ=106.8°

Na Y Si O4

NaO4SiY

Merinov, B.V.Ilyukhin, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 248, 1108-1111

a=5.128Å   b=6.393Å   c=11.135Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd4 Ge O8

GeNd4O8

Merinov, B.V.Masimov, B.A.Dem'yanets, D.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 353-356

a=7.475Å   b=5.727Å   c=17.927Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Y Si2 O7

Na3O7Si2Y

Merinov, B.V.Belov, N.V.Maksimov, B.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 1128-1130

a=9.422Å   b=9.422Å   c=13.79Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Nd Ge O4

GeLiNdO4

Merinov, B.V.Maksimov, B.A.Dem'yanets, L.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 357-360

a=5.096Å   b=11.923Å   c=5.399Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na In (Se O4)2 (H2 O)6

H12InNaO14Se2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 235, 575-577

a=7.189Å   b=12.693Å   c=7.188Å

α=93.17°   β=106.83°   γ=93.13°

Na3 In (S O4)3 (H2 O)3

H6InNa3O15S3

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 602-606

a=15.72Å   b=15.72Å   c=8.772Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K In (S O4)2 (H2 O)4

H8InKO12S2

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 589-593

a=10.606Å   b=9.231Å   c=10.654Å

α=90°   β=90°   γ=103.23°

(N H4) In (S O4)2 (H2 O)4

H12InNO12S2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 892-896

a=9.25Å   b=10.597Å   c=10.797Å

α=90°   β=90°   γ=102.22°

Sr (Ge O3)

GeO3Sr

Nadezhina, T.N.Ilyukhin, V.V.Pobedimskaya, E.A.Nikishina, N.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 1086-1089

a=8.699Å   b=9.935Å   c=11.148Å

α=106.04°   β=89.97°   γ=102.11°

Ca5 (Ge O4)2 (O H)2

Ca5Ge2H2O10

Nevskii, N.N.Ivanova, L.I.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 243, 345-347

a=8.9345Å   b=11.592Å   c=5.2186Å

α=90°   β=90°   γ=108.66°

Ca4 (Ge3 O10) H2 O

Ca4Ge3H2O11

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.Ivanova, L.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1074-1077

a=21.1895Å   b=10.577Å   c=9.2494Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Zn (Si O4) (H2 O)

CaH2O5SiZn

Nikitin, A.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1963) 148, 1386-1388

a=5.16Å   b=15.94Å   c=5.41Å

α=90°   β=86.1°   γ=90°

Sm4 Ge3 O9 (O H)6

Ge3H6O15Sm4

Nikol'skii, Yu.V.Maksimov, B.A.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 362-365

a=15.195Å   b=10.909Å   c=7.161Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr7 Al12 O25

Al12O25Sr7

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Glasser, L.D.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 821-824

a=17.91Å   b=17.91Å   c=7.16Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cd3 Sc2 (Ge O4)3

Cd3Ge3O12Sc2

Mill', B.V.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 399-402

a=12.458Å   b=12.458Å   c=12.458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Sc2 (Ge O4)3

Ca3Ge3O12Sc2

Mill', B.V.Belokoneva, E.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 399-402

a=12.512Å   b=12.512Å   c=12.512Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na15 Lu3 (Si12 O36)

Lu3Na15O36Si12

Merinov, B.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.Kharitonov, Yu.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 81-84

a=21.926Å   b=21.926Å   c=12.556Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca2 Mn7 (Si10 O28) (O H)2 (H2 O)5

Ca2H12Mn7O35Si10

Otroshchenko, L.P.Simonov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1344-1347

a=8.956Å   b=9.257Å   c=11.995Å

α=91.9°   β=47.5°   γ=85.83°

Ag5 Sb S4

Ag5S4Sb

Petrunina, A.A.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 188, 342-344

a=7.83Å   b=12.45Å   c=8.538Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na K2 Ca2 Ti (Si7 O18 (O H)) O

Ca2HK2NaO20Si7Ti

Petrunina, A.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1971) 198, 575-578

a=10.35Å   b=12.17Å   c=7.05Å

α=91°   β=99.33°   γ=92.5°

Na2 Zn (Si3 O8)

Na2O8Si3Zn

Plakhov, G.F.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 1109-1112

a=6.671Å   b=6.418Å   c=8.65Å

α=90°   β=90°   γ=103.8°

Na Be (Si3 O7) (O H)

BeHNaO8Si3

Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1961) 136, 1448-1450

a=12.63Å   b=7.38Å   c=14.02Å

α=90°   β=103.75°   γ=90°

Pb5 Sb4 S11

Pb5S11Sb4

Petrova, I.V.Kuznetsov, A.I.Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.Pobedimskaya, E.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 337-340

a=21.24Å   b=23.51Å   c=4.036Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb4 Sb6 S13

Pb4S13Sb6

Petrova, I.V.Belov, N.V.Bortnikov, N.S.Pobedimskaya, E.A.Kaplunnik, L.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 88-90

a=16.56Å   b=17.69Å   c=3.982Å

α=91.09°   β=96.46°   γ=96.77°

Pb4 Sb4 S11

Pb4S11Sb4

Petrova, I.V.Bortnikov, N.S.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 607-609

a=15.01Å   b=15.56Å   c=4.068Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 W O6

Nd2O6W

Polyanskaya, T.M.Borisov, S.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 193, 83-86

a=15.92Å   b=11.39Å   c=5.508Å

α=90°   β=92°   γ=90°

Ca2 (Al O2)3 (O H) (H2 O)

Al3Ca2H3O8

Ponomarev, V.I.Kheiker, D.M.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 194, 1072-1075

a=12.426Å   b=12.809Å   c=8.864Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (Ge O3) (H2 O)

BaGeH2O4

Ponomarev, V.I.Filipenko, O.S.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 584-587

a=7.48Å   b=7.7Å   c=7.16Å

α=91.167°   β=92.75°   γ=89.833°

Na2 Mn In (Si O3 (O H))2 (O H)

H3InMnNa2O9Si2

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Litvin, B.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 214, 91-94

a=15.25Å   b=7.601Å   c=7.154Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 Nd Si6 O15

K3NdO15Si6

Pushcharovskii, D.Yu.Karpov, O.G.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 1323-1325

a=16.011Å   b=14.984Å   c=7.276Å

α=90°   β=90°   γ=90°