Structures by: Belakovskiy D. I.

Total: 10

Manganoblödite

Co0.14H8Mg0.29Mn0.44Na1.96Ni0.06O12S2.03

Kasatkin, A. V.Nestola, F.Plášil, J.Marty, J.Belakovskiy, D. I.Agakhanov, A. A.Mills, S. J.Pedron, D.Lanza, A.Favaro, M.Bianchin, S.Lykova, I. S.Goliáš, V.Birch, W. D.

Mineralogical Magazine (2013) 77, 3 367-383

a=11.137(2)Å   b=8.2790(10)Å   c=5.5381(9)Å

α=90.00°   β=100.423(13)°   γ=90.00°

?

Al7.62Ca18.1Fe2.55Mg0.63Na0.9O78Si18Ti2.2

Aksenov, Sergey M.Chukanov, Nikita V.Rusakov, Vyacheslav S.Panikorovskii, Taras L.Rastsvetaeva, Ramiza K.Gainov, Ramil R.Vagizov, Farit G.Lyssenko, Konstantin A.Belakovskiy, Dmitry I.

Acta Crystallographica Section B (2016) 72, 5 744-752

a=15.5326(2)Å   b=15.5326(2)Å   c=11.8040(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Chukanov, Nikita V.Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Kristiansen, RoyPekov, Igor V.Belakovskiy, Dmitriy I.Van, Konstantin V.Bychkova, Yana V.Britvin, Sergey N.

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2017) 73, Pt 5 899-906

a=4.7514(10)Å   b=7.5719(16)Å   c=9.9414(2)Å

α=90°   β=90.0150(36)°   γ=90°

Langbanshyttanite

As2H16MgMn2O18Pb2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Johsson, E.Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 675-681

a=5.0528Å   b=5.7671Å   c=14.617Å

α=85.656°   β=82.029°   γ=88.728°

Niveolanite

CH2.92BeCa0.09Na0.9O5

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Agakhanov, A. A.Belakovskiy, D. I.Horvath, L.Filinchuk, Y. E.Gobechiya, E. R.Pushcharovsky, D. Y.Rabadanov, M. K.

The Canadian Mineralogist (2008) 46, 1343-1354

a=13.1304Å   b=13.1304Å   c=5.4189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Perrierite-(La)

Al0.5Ca0.6FeLa3.4Mn0.5Nb0.5O22Si4Ti2.5

Chukanov, N. V.Blass, G.Pekov, I. V.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2011) 140, 34-44

a=13.668Å   b=5.6601Å   c=11.743Å

α=90°   β=113.64°   γ=90°

Windhoekite

Ca1.98Fe2.76H20Mn0.14O32Si8

Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Blass, G.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 171-179

a=14.319Å   b=17.825Å   c=5.242Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Metavivianite

Fe3H14O16P2

Chukanov, N. V.Scholz, R.Aksenov, S. M.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Belakovskiy, D. I.Krambrock, K.Paniago, R. M.Righi, A.Martins, R. F.Belotti, F. M.Bermanec, V.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 725-741

a=7.989Å   b=9.321Å   c=4.629Å

α=97.34°   β=95.96°   γ=108.59°

Calciolangbeinite

Ca1.325K2Mg0.67O12S3

Pekov, I. V.Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Yapaskurt, V. O.Chukanov, N. V.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 673-682

a=10.19Å   b=10.19Å   c=10.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Holfertite

Ca0.75H11.17O32.46Ti3U5.31

Sokolova, E.Hawthorne, F. C.Belakovskiy, D. I.Pautov, L. A.

The Canadian Mineralogist (2005) 43, 1545-1552

a=10.824Å   b=10.824Å   c=7.549Å

α=90°   β=90°   γ=120°