Structures by: Antipin M. Y.

Total: 264

C9H9NO4

C9H9NO4

Nelyubina, Yulia V.Antipin, Mikhail YuLyssenko, Konstantin A.

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 15 3615-3620

a=7.6786(2)Å   b=7.7348(2)Å   c=14.8561(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H5MnO3

C8H5MnO3

Borissova, Alexandra O.Antipin, Mikhail YuLyssenko, Konstantin A.

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 40 10845-10851

a=10.7512(5)Å   b=6.9258(3)Å   c=11.6465(5)Å

α=90.00°   β=115.7940(7)°   γ=90.00°

(Cl F2) (B F4)

BClF6

Buslaev, Yu.A.Ellern, A.M.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1988) 33, 307-311

a=5.644Å   b=8.873Å   c=9.822Å

α=90°   β=116.84°   γ=90°

BF3

BF3

Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Sukhoverkhov, V.F.Buslaev, Yu.A.Ellern, A.M.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1984) 279, 892-895

a=4.73Å   b=7.374Å   c=13.987Å

α=87.21°   β=89.22°   γ=72.7°

La (B Si O5)

BLaO5Si

Shuvaeva, V.A.Belokoneva, E.L.Leonyuk, N.I.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1996) 41, 1097-1101

a=6.838Å   b=6.838Å   c=6.773Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C10H8N4S

C10H8N4S

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=7.2520(15)Å   b=22.588(5)Å   c=13.668(3)Å

α=90.00°   β=103.53(3)°   γ=90.00°

C12H11N5S

C12H11N5S

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=6.6310(13)Å   b=28.084(6)Å   c=7.3250(15)Å

α=90.00°   β=90.12(3)°   γ=90.00°

C10H8N4S

C10H8N4S

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=6.8940(14)Å   b=12.355(3)Å   c=13.064(3)Å

α=90.00°   β=102.27(3)°   γ=90.00°

C9H7N4O1.50

C9H7N4O1.50

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=24.447(5)Å   b=40.453(8)Å   c=3.8150(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H9N5

C13H9N5

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=10.208(2)Å   b=22.983(5)Å   c=5.0410(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H15N5

C19H15N5

Nesterov, Volodymyr V.Antipin, Mikhail Yu.Nesterov, Vladimir N.Moore, Craig E.Cardelino, Beatriz H.Timofeeva, Tatiana V.

The Journal of Physical Chemistry B (2004) 108, 25 8531

a=8.4370(17)Å   b=11.525(2)Å   c=16.874(3)Å

α=90.00°   β=101.16(3)°   γ=90.00°

C12H12Cr

C12H12Cr

Lyssenko, Konstantin A.Korlyukov, Alexander A.Golovanov, Denis G.Ketkov, Sergey YuAntipin, Mikhail Yu

The journal of physical chemistry. A (2006) 110, 20 6545-6551

a=9.5714(2)Å   b=9.5714(2)Å   c=9.5714(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H15AuClP

C18H15AuClP

Borissova, Alexandra O.Korlyukov, Alexander A.Antipin, Mikhail YuLyssenko, Konstantin A.

The journal of physical chemistry. A (2008) 112, 46 11519-11522

a=10.1077(2)Å   b=12.2492(4)Å   c=12.9943(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H8N2S2

C4H8N2S2

Bushmarinov, Ivan S.Antipin, Mikhail YuAkhmetova, Vnira R.Nadyrgulova, Guzel R.Lyssenko, Konstantin A.

The journal of physical chemistry. A (2008) 112, 22 5017-5023

a=12.1589(19)Å   b=4.7880(8)Å   c=10.7556(15)Å

α=90.00°   β=102.048(7)°   γ=90.00°

C32H12BF24,C5H6N,C5H5N

C32H12BF24,C5H6N,C5H5N

Kong, S.Borissova, A. O.Lesnichin, S. B.Hartl, M.Daemen, L. L.Eckert, J.Antipin, M. YuShenderovich, I. G.

The journal of physical chemistry. A (2011) 115, 27 8041-8048

a=13.1238(14)Å   b=18.615(3)Å   c=18.123(3)Å

α=90.00°   β=100.884(3)°   γ=90.00°

C5H10N2S2

C5H10N2S2

Bushmarinov, I. S.Fedyanin, I. V.Lyssenko, K. A.Lapteva, V. L.Pisarev, S. A.Palyulin, V. A.Zefirov, N. S.Antipin, M. Yu

The journal of physical chemistry. A (2011) 115, 45 12738-12745

a=10.3212(4)Å   b=8.8807(3)Å   c=7.5565(3)Å

α=90.00°   β=93.299(2)°   γ=90.00°

H4NO,Cl

H4NO,Cl

Nelyubina, Yulia V.Antipin, Mikhail YuLyssenko, Konstantin A.

The journal of physical chemistry. A (2007) 111, 6 1091-1095

a=6.8955(5)Å   b=5.9218(5)Å   c=7.2123(5)Å

α=90.00°   β=114.141(5)°   γ=90.00°

Sm (Al (O H)6 Mo6 O18) (H2 O)11

AlH28Mo6O35Sm

Andreev, G.B.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Antipin, M.Yu.

Kristallografiya (2002) 47, 439-441

a=10.927Å   b=11.757Å   c=22.327Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 (Sn (O O H)6)

H6O12Rb2Sn

Churakov, A.V.Prikhodchenko, P.V.Ippolitov, E.G.Antipin, M.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 73-76

a=7.454Å   b=7.454Å   c=10.066Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Np O2 (O C (N H2)2)5) (Cl O4) (H2 O)

C5H22ClN10NpO12

Grigor'ev, M.S.Antipin, M.Yu.Garnov, A.Yu.Krot, N.N.

Radiokhimiya (2002) 44, 415-419

a=9.134Å   b=10.748Å   c=11.762Å

α=114.32°   β=90.33°   γ=90.46°

(Np O2) Cl (O C (N H2)2)4

C4H16ClN8NpO6

Grigor'ev, M.S.Antipin, M.Yu.Krot, N.N.Garnov, A.Yu.

Radiokhimiya (2002) 44, 415-419

a=10.448Å   b=12.166Å   c=11.596Å

α=90°   β=98.79°   γ=90°

K2 (U O2) (C2 O4) (S O4) (H2 O)3

C2H6K2O13SU

Artem'eva, M.Yu.Vologzhanina, A.V.Dolgushin, F.M.Antipin, M.Yu.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 2068-2073

a=5.743Å   b=9.544Å   c=11.845Å

α=89.49°   β=84.95°   γ=83.01°

Pb (Zr O3)

O3PbZr

Shuvaeva, V.A.Antipin, M.Yu.Fesenko, O.E.Smotrakov, V.G.Struchkov, Yu.T.

Kristallografiya (1992) 37, 1033-1035

a=5.89Å   b=5.897Å   c=4.134Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Sb O (Ge O4)

GeO5SbTl

Belokoneva, E.L.Dolgushin, F.M.Antipin, M.Yu.Mill', B.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 631-636

a=13.358Å   b=6.664Å   c=10.762Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl Sb O (Ge O4)

GeO5SbTl

Belokoneva, E.L.Antipin, M.Yu.Dolgushin, F.M.Mill', B.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1080-1086

a=13.331Å   b=6.659Å   c=10.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 (Os (C O) Cl5) H2 O

CH2Cl5K2O2Os

Berngardt, E.A.Sinitsyn, N.M.Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1509-1513

a=12.116Å   b=7.121Å   c=13.606Å

α=90°   β=115.08°   γ=90°

(N H4)3 H (Se O4)2

H13N3O8Se2

Merinov, B.V.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Tregubchenko, A.M.Baranov, A.I.Shuvalov, L.A.

Kristallografiya (1991) 36, 872-875

a=6.052Å   b=6.052Å   c=22.97Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K6 (Os (C O) Cl5) (Os (C O)3 Cl3)4

C13Cl17K6O13Os5

Berngardt, E.A.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.Sinitsyn, N.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 2001-2005

a=11.327Å   b=11.327Å   c=62.427Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C (N H2)3 Sb F4

CH6F4N3Sb

Udovenko, A.A.Davidovich, R.L.Ivanov, S.B.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1990) 16, 448-452

a=5.096Å   b=10.554Å   c=12.218Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BrF3

BrF3

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 1393-1395

a=5.315Å   b=7.305Å   c=6.624Å

α=90°   β=90°   γ=90°

I F5

F5I

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 1220-1223

a=15.21Å   b=6.91Å   c=18.196Å

α=90°   β=93.47°   γ=90°

(Cl F2) (Os F6)

ClF8Os

Ellern, A.M.Sharabarin, A.V.Sinitsyn, N.M.Antipin, M.Yu.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 1686-1688

a=4.998Å   b=5.146Å   c=5.658Å

α=90°   β=89.91°   γ=90°

(Cl F2) (Nb F6)

ClF8Nb

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 2266-2270

a=9.981Å   b=5.781Å   c=10.522Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cl F2) (Ta F6)

ClF8Ta

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 2266-2270

a=10.049Å   b=5.775Å   c=10.67Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cl F2) (Bi F6)

BiClF8

Ellern, A.M.Antipin, M.Yu.Sharabarin, A.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 86-88

a=5.174Å   b=5.674Å   c=10.552Å

α=91.28°   β=94.03°   γ=92.2°

((N H2)2 C S H) (Cl O4)

CH5ClN2O4S

Eskudero, H.M.Akimov, V.M.Antipin, M.Yu.Lindeman, S.V.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 767-770

a=4.985Å   b=7.905Å   c=8.251Å

α=105.05°   β=91.8°   γ=100.29°

Zn P2

P2Zn

Zanin, I.E.Aleinikova, K.B.Antipin, M.Yu.

Kristallografiya (2003) 48, 232-237

a=5.0661Å   b=5.0661Å   c=18.532Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn3 P2

P2Zn3

Zanin, I.E.Aleinikova, K.B.Afanas'ev, M.M.Antipin, M. Yu.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 889-892

a=8.0785Å   b=8.0785Å   c=11.3966Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Aluminium oxide

Al2O3

Tsirelson, V GAntipin, M YGerr, R GOzerov, R PStruchkov, Y T

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 87, 425-433

a=4.7606(5)Å   b=4.7606(5)Å   c=12.994(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

ClF3

ClF3

Antipin, M.Yu.Sukhoverkhov, V.F.Ellern, A.M.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1989) 34, 819-822

a=8.051Å   b=4.401Å   c=14.612Å

α=90°   β=96.05°   γ=90°

((Np O2) (Cr O4)) (C O (N H2)2)2

C2H8CrN4NpO8

Andreev, G.B.Antipin, M.Yu.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.

Kristallografiya (2001) 46, 433-434

a=7.192Å   b=12.902Å   c=11.226Å

α=90°   β=92.19°   γ=90°

(Np O2 (N C S) (C O (N H2)2)4) (C O (N H2)2)0.5

C5.5H18N10NpO6.5S

Andreev, G.B.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Antipin, M.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2000) 375, 778-781

a=7.8511Å   b=7.8511Å   c=56.843Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 (U O2) (Mo O4)2 (H2 O)

H2Mo2O11Rb2U

Khrustalev, V.N.Andreev, G.B.Antipin, M.Yu.Budantseva, N.A.Fedoseev, A.M.Shirokova, I.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1996-1998

a=7.967Å   b=10.956Å   c=13.679Å

α=90°   β=96.69°   γ=90°

K2 Ca (S O4)2 (H2 O)

CaH2K2O9S2

Bokii, G.B.Pal'chik, N.A.Antipin, M.Yu.

Trudy Instituta Geologii I Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie (1978) 385, 3-7

a=6.225Å   b=7.127Å   c=9.727Å

α=90°   β=104.153°   γ=90°

Dicesium- C70 fulleride dimer - hexamethoxycyclotriveratrylene - N,N-dimethylformamide-benzene solvate

4(C701),4(Cs1),2C27H30O6,14C3H7N1O1,1.5C6H6

Konarev, Dmitri V.Khasanov, Salavat S.Vorontsov, Ivan I.Saito, GunziAntipin, Mikhail Yu.Otsuka, AkihiroLyubovskaya, Rimma N.

Chemical Communications (2002) 21 2548

a=25.937(8)Å   b=29.113(11)Å   c=34.221(14)Å

α=90.00°   β=103.328(9)°   γ=90.00°

C15H19N3O2

C15H19N3O2

Antipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.Clark, Ronald D.Nesterov, Vladimir N.Dolgushin, Fedor M.Wu, JavierLeyderman, Alex

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 351

a=7.991(2)Å   b=26.326(5)Å   c=6.5880(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H19N3O2

C15H19N3O2

Antipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.Clark, Ronald D.Nesterov, Vladimir N.Dolgushin, Fedor M.Wu, JavierLeyderman, Alex

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 351

a=28.310(10)Å   b=6.612(2)Å   c=7.474(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H19N3O2

C13H19N3O2

Antipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.Clark, Ronald D.Nesterov, Vladimir N.Dolgushin, Fedor M.Wu, JavierLeyderman, Alex

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 351

a=26.099(5)Å   b=6.637(2)Å   c=7.555(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H19N3O2

C13H19N3O2

Antipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.Clark, Ronald D.Nesterov, Vladimir N.Dolgushin, Fedor M.Wu, JavierLeyderman, Alex

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 351

a=26.285(5)Å   b=6.6470(10)Å   c=7.631(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H19N3O2

C15H19N3O2

Antipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.Clark, Ronald D.Nesterov, Vladimir N.Dolgushin, Fedor M.Wu, JavierLeyderman, Alex

Journal of Materials Chemistry (2001) 11, 2 351

a=28.158(6)Å   b=6.584(2)Å   c=7.3950(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H10Ru

C10H10Ru

Borissova, Alexandra O.Antipin, Mikhail Yu.Perekalin, Dmirtrii S.Lyssenko, Konstantin A.

CrystEngComm (2008) 10, 7 827

a=7.01210(10)Å   b=8.82340(10)Å   c=12.7646(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H28N2O4,2(N3)

C12H28N2O4,2(N3)

Bushmarinov, Ivan S.Nabiev, Orudzh G.Kostyanovsky, Remir G.Antipin, Mikhail Yu.Lyssenko, Konstantin A.

CrystEngComm (2011) 13, 8 2930

a=7.60360(10)Å   b=8.54800(10)Å   c=13.8275(2)Å

α=90.00°   β=90.3164(7)°   γ=90.00°

2(H2O),I,Na

2(H2O),I,Na

Nelyubina, Yulia V.Antipin, Mikhail Yu.Lyssenko, Konstantin A.

CrystEngComm (2007) 9, 8 632

a=5.95660(13)Å   b=7.09890(15)Å   c=7.11640(15)Å

α=109.500(17)°   β=98.390(17)°   γ=114.690(17)°

CH5N2O,NO3

CH5N2O,NO3

Nelyubina, Yulia V.Lyssenko, Konstantin A.Golovanov, Denis G.Antipin, Mikhail Yu.

CrystEngComm (2007) 9, 11 991

a=7.9761(1)Å   b=8.2004(1)Å   c=7.3668(1)Å

α=90.00°   β=103.414(1)°   γ=90.00°

C62H52Si2,CHCl3

C62H52Si2,CHCl3

Xiaowei ZhanChad RiskoAlexander KorlyukovFrancis SenaTatiana V. TimofeevaMikhail Yu. AntipinStephen BarlowJean-Luc BrédasSeth R. Marder

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 39 3814

a=10.356(4)Å   b=13.044(5)Å   c=19.594(7)Å

α=97.790(8)°   β=104.678(8)°   γ=99.573(9)°

C32H32Si2

C32H32Si2

Xiaowei ZhanChad RiskoAlexander KorlyukovFrancis SenaTatiana V. TimofeevaMikhail Yu. AntipinStephen BarlowJean-Luc BrédasSeth R. Marder

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 39 3814

a=9.782(2)Å   b=22.465(6)Å   c=12.753(3)Å

α=90.00°   β=99.581(19)°   γ=90.00°

C30H26O2Si

C30H26O2Si

Xiaowei ZhanChad RiskoAlexander KorlyukovFrancis SenaTatiana V. TimofeevaMikhail Yu. AntipinStephen BarlowJean-Luc BrédasSeth R. Marder

Journal of Materials Chemistry (2006) 16, 39 3814

a=27.005(7)Å   b=16.153(7)Å   c=16.336(5)Å

α=90.00°   β=93.294(10)°   γ=90.00°

H96Na12O116Sn8W18

H96Na12O116Sn8W18

Sokolov, Maxim N.Izarova, Natalya V.Virovets, Alexander V.Fedin, Vladimir P.Starikova, Zoya A.Antipin, Mikhail Yu.

Dalton Transactions (2003) 23 4389

a=14.478(8)Å   b=14.478(8)Å   c=32.08(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H9NO2

C8H9NO2

Nelyubina, Yulia V.Glukhov, Ivan V.Antipin, Mikhail Yu.Lyssenko, Konstantin A.

Chemical Communications (2010) 46, 20 3469

a=7.09070(10)Å   b=9.2114(2)Å   c=11.5972(2)Å

α=90°   β=97.8440(10)°   γ=90°

C8H9NO2

C8H9NO2

Nelyubina, Yulia V.Glukhov, Ivan V.Antipin, Mikhail Yu.Lyssenko, Konstantin A.

Chemical Communications (2010) 46, 20 3469

a=11.7652(2)Å   b=7.1877(2)Å   c=17.1679(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Triphelyn phosphite

C18H15O3P

Golovanov, Denis G.Lyssenko, Konstantin A.Antipin, Mikhail Yu.Vygodskii, Yakov S.Lozinskaya, Elena I.Shaplov, Alexander S.

CrystEngComm (2005) 7, 77 465

a=11.8146(14)Å   b=9.8538(11)Å   c=13.4621(16)Å

α=90.00°   β=102.271(3)°   γ=90.00°

C13H15N3O2S

C13H15N3O2S

Nelyubina, Yulia V.Antipin, Mikhail Yu.Cherepanov, Iliya A.Lyssenko, Konstantin A.

CrystEngComm (2010) 12, 1 77

a=10.2520(4)Å   b=11.2447(4)Å   c=23.8900(8)Å

α=103.240(5)°   β=91.368(5)°   γ=90.574(5)°

4-Aminopyridinium 4-nitrophenolate 4-nitrophenol

C12H9N2O6,C5H7N2

Draguta, SergiuFonari, Marina S.Masunov, Artëm E.Zazueta, JoelSullivan, ShannonAntipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.

CrystEngComm (2013) 15, 23 4700

a=5.4942(4)Å   b=15.1735(10)Å   c=10.4980(7)Å

α=90.00°   β=101.7070(10)°   γ=90.00°

2-Amino,6-methylpyridinium 4-nitrophenolate 4-nitrophenol

C6H5NO3,C6H4NO3,C6H9N2

Draguta, SergiuFonari, Marina S.Masunov, Artëm E.Zazueta, JoelSullivan, ShannonAntipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.

CrystEngComm (2013) 15, 23 4700

a=14.0366(10)Å   b=10.7686(7)Å   c=11.8026(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3,4-Diaminopyridinium 4-nitrophenolate 4-nitrophenol

C12H9N2O6,C5H8N3

Draguta, SergiuFonari, Marina S.Masunov, Artëm E.Zazueta, JoelSullivan, ShannonAntipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.

CrystEngComm (2013) 15, 23 4700

a=5.5319(5)Å   b=15.2012(15)Å   c=10.6928(10)Å

α=90.00°   β=104.581(2)°   γ=90.00°

3-Aminopyridine 4-nitrophenol

C6H4NO3,C5H7N2

Draguta, SergiuFonari, Marina S.Masunov, Artëm E.Zazueta, JoelSullivan, ShannonAntipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.

CrystEngComm (2013) 15, 23 4700

a=11.367(2)Å   b=3.8092(7)Å   c=13.278(3)Å

α=90.00°   β=112.892(3)°   γ=90.00°

2,3-Diaminopyrimidinium 4-nitrophenolate 4-nitrophenol

C6H5NO3,C6H4NO3,C4H7N4

Draguta, SergiuFonari, Marina S.Masunov, Artëm E.Zazueta, JoelSullivan, ShannonAntipin, Mikhail Yu.Timofeeva, Tatiana V.

CrystEngComm (2013) 15, 23 4700

a=5.0160(4)Å   b=21.6277(16)Å   c=15.7012(13)Å

α=90.00°   β=90.7690(10)°   γ=90.00°

(Na12 (O H)4 (H2 O)28) (W18 Sn8 O66) (H2 O)27

Na12O119Sn8W18

Sokolov, M.N.Antipin, M. Yu.Izarova, N.V.Virovets, A.V.Fedin, V.P.Starikova, Z.A.

DALTON TRANSACTIONS (CAMBRIDGE, ENGLAND : 2003) (2003) 2003, 4389-4390

a=14.478Å   b=14.478Å   c=32.08Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bis(mu~2~-2-(dimethylamino)ethoxo-N,O,O)-di(phenolyato-O)-di-tin(II)

C20H30N2O4Sn2

Korlyukov, Alexander A.Khrustalev, Victor N.Vologzhanina, Anna V.Lyssenko, Konstantin A.Nechaev, Mikhail. S.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2011) 67, 4 315-323

a=13.0745(2)Å   b=12.9669(2)Å   c=13.6824(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H25N3Na3NdO20,6(H2O)

C21H25N3Na3NdO20,6(H2O)

Serezhkin, Viktor N.Vologzhanina, Anna V.Serezhkina, Larisa B.Smirnova, Ekaterina S.Grachova, Elena V.Ostrova, Polina V.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2009) 65, 1 45-53

a=10.2800(5)Å   b=10.9960(5)Å   c=17.1772(8)Å

α=73.7610(10)°   β=77.5970(9)°   γ=72.8990(10)°

C21H25ErN3Na3O20,3.5(H2O)

C21H25ErN3Na3O20,3.5(H2O)

Serezhkin, Viktor N.Vologzhanina, Anna V.Serezhkina, Larisa B.Smirnova, Ekaterina S.Grachova, Elena V.Ostrova, Polina V.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2009) 65, 1 45-53

a=9.6488(8)Å   b=18.9547(15)Å   c=17.8915(14)Å

α=90.00°   β=91.7350(10)°   γ=90.00°

C14H10CrN2

C14H10CrN2

Khrustalev, Victor N.Vasil'kov, Alexander Yu.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 3 304-311

a=7.7300(5)Å   b=12.0887(8)Å   c=11.1762(8)Å

α=90.00°   β=91.6830(10)°   γ=90.00°

C14H13CrN

C14H13CrN

Khrustalev, Victor N.Vasil'kov, Alexander Yu.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 3 304-311

a=12.9628(19)Å   b=12.0803(18)Å   c=13.610(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H10CrF3N

C14H10CrF3N

Khrustalev, Victor N.Vasil'kov, Alexander Yu.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 3 304-311

a=9.7145(13)Å   b=7.8227(11)Å   c=15.740(2)Å

α=90.00°   β=98.276(4)°   γ=90.00°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.8850(10)Å   b=8.013(3)Å   c=9.251(3)Å

α=90.0°   β=88.80(2)°   γ=90.0°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.7208(6)Å   b=8.2110(10)Å   c=8.8310(10)Å

α=90.0°   β=90.940(10)°   γ=90.0°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.7720(10)Å   b=8.111(2)Å   c=8.981(2)Å

α=90.0°   β=89.95(2)°   γ=90.0°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.7720(10)Å   b=8.111(2)Å   c=8.981(2)Å

α=90.0°   β=89.95(2)°   γ=90.0°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.8850(10)Å   b=8.013(3)Å   c=9.251(3)Å

α=90.0°   β=88.80(2)°   γ=90.0°

C10H10V

C10H10V

Antipin, M. Yu.Boese, R.

Acta Crystallographica Section B (1996) 52, 2 314-322

a=5.934(2)Å   b=8.013(4)Å   c=9.344(4)Å

α=90.0°   β=91.52(4)°   γ=90.0°

C25H30N4O3

C25H30N4O3

Bushmarinov, Ivan S.Dmitrienko, Artem O.Korlyukov, Alexander A.Antipin, Mikhail Yu.

Journal of Applied Crystallography (2012) 45, 6 1187-1197

a=35.9422(5)Å   b=12.91819(12)Å   c=4.99532(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis(acetato)diaquadioxouranium(VI) acetic acid disolvate

C4H10O8U,2(C2H4O2)

Grigoriev, Mikhail S.Antipin, Mikhail Yu.Krot, Nikolai N.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 m2078-m2079

a=6.914(2)Å   b=7.822(2)Å   c=8.211(2)Å

α=95.00(2)°   β=113.74(2)°   γ=99.79(2)°

3-oxapentane-1,5-diyl bis(p-toluenesulfonate)

C18H22O7S2

Andrey A. YakovenkoJose B. GallegosRobert D. LongTatiana V. TimofeevaMikhail Yu. Antipin

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 o2484-o2486

a=21.914(2)Å   b=5.6447(6)Å   c=15.4723(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-propenyl-2-methyl-1,2-dicarba-closo-dodecaborane(12)

C6H18B10

Grintselev-Knyazev, Gennadii V.Antipin, Mikhail Yu.Knyazev, Sergey P.Kirin, Valerii N.Chernyshev, Eugenii A.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 1 o16-o17

a=7.3615(16)Å   b=21.815(5)Å   c=7.6346(16)Å

α=90.00°   β=91.541(5)°   γ=90.00°

N,N-dimethyl-N-{4-[(E)-(4-methyl-3-nitrophenyl)diazenyl]phenyl}amine

C15H16N4O2

Oleg Ya. BorbulevychMikhail Yu. Antipin

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 12 o1250-o1251

a=10.509(6)Å   b=10.763(5)Å   c=13.146(7)Å

α=90.00°   β=107.26(4)°   γ=90.00°

Spiro(4,8-dibenzyl-1,3-dioxaazulenium-2,1'-2',4',6'-trinitrohexadienide)

C27H19N3O8

Borbulevych, Oleg Ya.Antipin, Michail Yu.Olekhnovich, Lev P.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 12 2177-2179

a=9.311(5)Å   b=12.877(7)Å   c=19.806(10)Å

α=90.00°   β=94.74(4)°   γ=90.00°

Spiro-1',1'-(2-methylamino-tio-troponyl)-2',4',6'-trinitrocyclohexadiene.

C14H10N4O6S

Borbulevych, Oleg Ya.Shishkin, Oleg V.Budarina, Zoya N.Antipin, Michail Yu.Olekhnovich, Lev P.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1915-1918

a=7.250(3)Å   b=9.938(5)Å   c=11.169(6)Å

α=72.88(4)°   β=82.74(4)°   γ=83.40(4)°

2-(3,5-Dinitropyridyl-2-oxy)-3,5,7-trimethylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one

C15H13N3O6

Borbulevych, Oleg Ya.Kurbatov, Sergey V.Vaslyaeva, Galina S.Antipin, Michail Yu.Olekhnovich, Lev P.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 11 1920-1921

a=12.996(5)Å   b=10.106(5)Å   c=12.717(11)Å

α=90.00°   β=110.35(6)°   γ=90.00°

Seychellogenin

(C30H46O3)3,C3H6O,H2O

Ilyin, Sergey G.Antonov, Alexander S.Stonik, Valentine A.Antipin, Michael Yu.Elyakov, Georgy B.

Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 8 1156-1158

a=6.235(9)Å   b=13.137(10)Å   c=25.73(3)Å

α=88.05(9)°   β=86.38(10)°   γ=84.50(9)°

Isoavarol diacetate

C25H34O4

Ilyin, Sergey G.Shubina, Larisa K.Stonik, Valentine A.Antipin, Michael Yu.

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 2 266-268

a=6.4620(10)Å   b=33.014(7)Å   c=10.457(2)Å

α=90.00°   β=93.30(3)°   γ=90.00°

1-(chloridomercurio)ferrocene

C10H9ClFeHg

Romanov, Aleksander S.Yakovenko, Andrey A.Antipin, Mikhail Yu.Lindline, JenniferTimofeeva, Tatiana V.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 m1297-m1299

a=24.618(11)Å   b=5.997(3)Å   c=14.136(7)Å

α=90.00°   β=106.288(6)°   γ=90.00°

Bis(triphenylphosphoranylidene)imminium di-μ-bromido-dibromidocuprate

2(C36H30NP2),Br4Cu22

Yakovenko, Andrey A.Timofeeva, Tatiana V.Antipin, Mikhail Yu.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 m1233-m1234

a=19.718(5)Å   b=15.994(4)Å   c=20.097(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°