Structures by: Andrianov V. I.

Total: 14

Hg3 Te2 I2

Hg3I2Te2

Lyakhovitskaya, V.A.Sorokina, N.I.Safonov, A.A.Verin, I.A.Andrianov, V.I.

Kristallografiya (1989) 34, 835-838

a=14.22Å   b=9.7Å   c=14.34Å

α=90°   β=79.9°   γ=90°

Ga2 (Se O3)3 (H2 O)3

Ga2H6O12Se3

Rastsvetaeva, R.K.Volodina, A.N.Andrianov, V.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1986) 291, 352-356

a=9.223Å   b=9.223Å   c=19.941Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ti2.31 Nb0.69) (Ca4.5 Mn1.5) (Na18.78 Sr0.3 Ce0.09) K0.165 (Si3 O9)2 (Si10 O28)2 Cl0.8 (H2 O)1.53

Ca4.5Cl0.8K0.165Na18.78Nb0.69O75.535Si26Ti2.31

Rastsvetaeva, R.K.Khomyakov, A.P.Andrianov, V.I.Gusev, A.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 1379-1383

a=14.046Å   b=14.046Å   c=60.6Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Gd Ga (Ti2 O7)

GaGdO7Ti2

Genkina, E.A.Andrianov, V.I.Belokoneva, E.L.Maksimov, B.A.Mill', B.V.Tamazyan, R.A.

Kristallografiya (1991) 36, 1408-1414

a=9.7804Å   b=13.605Å   c=7.4186Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba Al2 (Si O4)2 (H2 O)2

Al2BaH4O10Si2

Bolotina, N.B.Rastsvetaeva, R.K.Andrianov, V.I.Kashaev, A.A.

Kristallografiya (1991) 36, 361-368

a=5.346Å   b=37.05Å   c=7.698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 (Nd (N O3)5) H2 O

H2N5Na2NdO16

Vigdorchik, A.G.Malinovskii, Yu.A.Andrianov, V.I.Dryuchko, A.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 2357-2362

a=15.147Å   b=21.216Å   c=7.903Å

α=90°   β=90°   γ=90.74°

Vinogradovite

H1.68NaO7.34Si2Ti

Rastsvetaeva, R. K.Andrianov, V. I.

Soviet Physics Crystallography (1984) 29, 403-406

a=5.219Å   b=8.691Å   c=25.01Å

α=90°   β=104.43°   γ=90°

Grumantite

H3NaO6Si2

Yamnova, N. Y.Pushcharovsky, D. Y.Andrianov, V. I.Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.Mikheeva, M. G.

Soviet Physics Doklady (1989) 34, 284-286

a=15.979Å   b=18.25Å   c=7.169Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Volkovskite

B22Ca4ClH36KO46

Rastsvetaeva, R. K.Andrianov, V. I.Genkina, E. A.Sokolova, T. N.Kashaev, A. A.

Kristallografiya (1992) 37, 326-333

a=6.50Å   b=23.96Å   c=6.62Å

α=95.68°   β=119.6°   γ=90.59°

Sitinakite

H26K0.69Na2.11Nb0.2O17.69Si2Ti3.8

Sokolova, E. V.Rastsvetaeva, R. K.Andrianov, V. I.Egorov-Tismenko Y KMen'shikov, Y. P.

Soviet Physics Doklady (1989) 34, 583-585

a=7.819Å   b=7.819Å   c=12.099Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hsianghualite

Be3Ca3F2Li2O12Si3

Rastsvetaeva, R. K.Rekhlova, O. Y.Andrianov, V. I.Malinovskii, Y. A.

Soviet Physics Doklady (1991) 36, 11-13

a=12.864Å   b=12.864Å   c=12.864Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Alluaivite

Ca9Ce0.18Cl1.6H10K0.33Mn3Na37.56Nb1.38O163.07Si52Sr0.6Ti4.62

Rastsvetaeva, R. K.Khomyakov, A. P.Andrianov, V. I.Gusev, A. I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 1379-1383

a=14.046Å   b=14.046Å   c=60.600Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Murmanite

Ca0.6Fe0.6H16K0.2Mn0.45Na4.5Nb0.8O44Si8Ti6.6Zr0.25

Rastsvetaeva, R. K.Andrianov, V. I.

Soviet Physics Crystallography (1986) 31, 44-48

a=8.700Å   b=8.728Å   c=11.688Å

α=94.31°   β=98.62°   γ=105.62°

Alluaivite

Ca9Ce0.18Cl1.6H6K0.33Mn3Na37.56Nb1.38O163.07Si52Sr0.6Ti4.62

Rastsvetaeva R KKhomyakov A PAndrianov V IGusev A I

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 312, 1379-1383

a=14.046Å   b=14.046Å   c=60.600Å

α=90°   β=90°   γ=120°