Structures by: Albrecht-Schmitt T. E.

Total: 498

C54H99Br3NdO3P3

C54H99Br3NdO3P3

Windorff, Cory J.Celis-Barros, CristianSperling, Joseph M.McKinnon, Noah C.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemical Science (2020) 11, 10 2770-2782

a=28.7058(10)Å   b=11.4228(4)Å   c=18.1359(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H99AmBr3O3P3

C54H99AmBr3O3P3

Windorff, Cory J.Celis-Barros, CristianSperling, Joseph M.McKinnon, Noah C.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemical Science (2020) 11, 10 2770-2782

a=28.768(9)Å   b=11.456(4)Å   c=18.185(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H99Br3CeO3P3

C54H99Br3CeO3P3

Windorff, Cory J.Celis-Barros, CristianSperling, Joseph M.McKinnon, Noah C.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemical Science (2020) 11, 10 2770-2782

a=28.920(5)Å   b=11.434(2)Å   c=18.209(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H99Br3O3P3Pr

C54H99Br3O3P3Pr

Windorff, Cory J.Celis-Barros, CristianSperling, Joseph M.McKinnon, Noah C.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemical Science (2020) 11, 10 2770-2782

a=28.7155(12)Å   b=11.4126(4)Å   c=18.1299(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H99Br3LaO3P3

C54H99Br3LaO3P3

Windorff, Cory J.Celis-Barros, CristianSperling, Joseph M.McKinnon, Noah C.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemical Science (2020) 11, 10 2770-2782

a=28.8790(16)Å   b=11.4223(7)Å   c=18.2083(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lutecium borate

B24O49Lu4

Xuemiao YinYaxing WangXiaojing BaiYumin WangLanhua ChenChengliang XiaoJuan DiwuShiyu DuZhifang ChaiThomas E. Albrecht-SchmittShuao Wang

Nature Communications (2017) 8, 14438

a=17.0783(4)Å   b=17.0783(4)Å   c=20.3077(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Europium borate

B7O16Eu

Xuemiao YinYaxing WangXiaojing BaiYumin WangLanhua ChenChengliang XiaoJuan DiwuShiyu DuZhifang ChaiThomas E. Albrecht-SchmittShuao Wang

Nature Communications (2017) 8, 14438

a=6.8148(8)Å   b=7.1444(9)Å   c=12.7191(15)Å

α=96.093(3)°   β=98.513(3)°   γ=101.750(3)°

Samarium borate

B7O17Sm

Xuemiao YinYaxing WangXiaojing BaiYumin WangLanhua ChenChengliang XiaoJuan DiwuShiyu DuZhifang ChaiThomas E. Albrecht-SchmittShuao Wang

Nature Communications (2017) 8, 14438

a=8.7754(17)Å   b=27.454(5)Å   c=6.8312(12)Å

α=90°   β=127.524(5)°   γ=90°

Neodymium borate chloride

B12Cl2O29Nd2

Xuemiao YinYaxing WangXiaojing BaiYumin WangLanhua ChenChengliang XiaoJuan DiwuShiyu DuZhifang ChaiThomas E. Albrecht-SchmittShuao Wang

Nature Communications (2017) 8, 14438

a=8.1867(4)Å   b=14.5421(7)Å   c=9.8317(5)Å

α=90°   β=90.281(2)°   γ=90°

Lanthanum borate chloride

B4ClLaO8

Xuemiao YinYaxing WangXiaojing BaiYumin WangLanhua ChenChengliang XiaoJuan DiwuShiyu DuZhifang ChaiThomas E. Albrecht-SchmittShuao Wang

Nature Communications (2017) 8, 14438

a=6.5268(17)Å   b=11.251(3)Å   c=9.814(3)Å

α=90°   β=105.271(7)°   γ=90°

SCU-100

C37H28Ag2N8

Sheng, DaopengZhu, LinXu, ChaoXiao, ChengliangWang, YanlongWang, YaxingChen, LanhuaDiwu, JuanChen, JingChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Environmental science & technology (2017)

a=15.784(3)Å   b=15.784(3)Å   c=31.144(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H28Ag2N8O8Re2

C37H28Ag2N8O8Re2

Sheng, DaopengZhu, LinXu, ChaoXiao, ChengliangWang, YanlongWang, YaxingChen, LanhuaDiwu, JuanChen, JingChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Environmental science & technology (2017)

a=15.4983(11)Å   b=15.4983(11)Å   c=7.6894(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Plutonium doped potassium borate

K[B5O7(OH)2]H2O:Pu

Wang, ShuaoDiwu, JuanSimonetti, AntonioBooth, Corwin H.Albrecht-Schmitt, Thomas E

Environmental science & technology (2011) 45, 21 9457-9463

a=9.4619(12)Å   b=7.4691(10)Å   c=11.3740(15)Å

α=90.00°   β=97.4120(10)°   γ=90.00°

K2 (U O2 Co (P O4)2) (H2 O)

CoH2K2O11P2U

Yu YaqinAlbrecht-Schmitt, T.E.

Solid State Sciences (2008) 10, 821-824

a=8.1051Å   b=17.0316Å   c=7.8255Å

α=90°   β=105.574°   γ=90°

Tl2 ((U O2) (Te O3)2)

O8Te2Tl2U

Almond, P.M.McKee, M.L.Albrecht-Schmitt, T.E.

Angew. Chem. Int. ed. (2002) 41, 3426-3429

a=7.4054Å   b=7.9268Å   c=8.944Å

α=94.122°   β=107.438°   γ=107.18°

Na8 ((U O2)6 (Te O3)10)

Na8O42Te10U6

Almond, P.M.McKee, M.L.Albrecht-Schmitt, T.E.

Angew. Chem. Int. ed. (2002) 41, 3426-3429

a=16.8969Å   b=16.8969Å   c=16.8969Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Zr (I O3)6)

Cs2I6O18Zr

Shehee, T.C.Pehler, S.F.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Alloys Compd. (2005) 388, 225-229

a=11.7684Å   b=11.7684Å   c=11.7201Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb2 (Mo (I O3)6)

I6MoO18Rb2

Shehee, T.C.Pehler, S.F.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Alloys Compd. (2005) 388, 225-229

a=11.4048Å   b=11.4048Å   c=11.4062Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb2 (Zr (I O3)6)

I6O18Rb2Zr

Shehee, T.C.Pehler, S.F.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Alloys Compd. (2005) 388, 225-229

a=11.5575Å   b=11.5575Å   c=11.4987Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K (U O2 (I O3)3)

I3KO11U

Shvareva, T.Y.Almond, P.M.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 499-504

a=11.495Å   b=7.2293Å   c=25.394Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Ni (Sb3)

CeNiSb3

Macaluso, R.T.Chan, J.Y.Sykora, R.E.Albrecht-Schmitt, T.E.Wells, D.M.Nakatsuji, S.Fisk, Z.Mar, A.Lee, H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 293-298

a=12.634Å   b=6.2037Å   c=18.3698Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((Np O2) (I O3)2) (K Cl)0.5 (H2 O)3.25

Cl0.5H6.5I2K0.5NpO11.25

Bean, A.C.Scott, B.L.Albrecht-Schmitt, T.E.Runde, W.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1346-1351

a=21.537Å   b=11.67Å   c=7.3154Å

α=90°   β=93.033°   γ=90°

((Pu O2) (I O3)2) (K Cl)0.5 (H2 O)2.5

Cl0.5H5I2K0.5O10.5Pu

Bean, A.C.Scott, B.L.Albrecht-Schmitt, T.E.Runde, W.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1346-1351

a=21.57Å   b=11.656Å   c=7.348Å

α=90°   β=94°   γ=90°

K ((Np O2) (I O3)3) (H2 O)1.5

H3I3KNpO12.5

Sykora, R.E.Bean, A.C.Albrecht-Schmitt, T.E.Scott, B.L.Runde, W.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 725-730

a=7.796Å   b=7.151Å   c=21.785Å

α=90°   β=97.399°   γ=90°

K6 ((U O2)4 (Cr O4)7) (H2 O)6

Cr7H12K6O42U4

Sykora, R.E.McDaniel, S.M.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1431-1436

a=10.9583Å   b=22.5819Å   c=7.9552Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 ((U O2)2 (I O3)6) (I O3) (H2 O)

H2I7K3O26U2

Sykora, R.E.Scott, B.L.Bean, A.C.Runde, W.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 725-730

a=7.0609Å   b=14.5686Å   c=14.7047Å

α=119.547°   β=95.256°   γ=93.206°

(U O2) (Sb2 O4)

O6Sb2U

Sykora, R.E.King, J.E.Ilies, A.J.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1717-1722

a=13.49Å   b=4.0034Å   c=5.1419Å

α=90°   β=104.165°   γ=90°

Cs6 ((U O2)4 (W5 O21) (O H)2 (H2 O)2)

Cs6H6O33U4W5

Sykora, R.E.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 3729-3734

a=15.9593Å   b=15.9593Å   c=14.2149Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cm (I O3)3

CmI3O9

Sykora, R.E.Assefa, Z.Albrecht-Schmitt, T.E.Haire, R.G.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 4413-4419

a=7.2014Å   b=8.5062Å   c=13.4622Å

α=90°   β=100.142°   γ=90°

K2 ((U O2)3 (Te O3)2 O2)

K2O14Te2U3

Woodward, J.D.Almond, P.M.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 3971-3976

a=6.7989Å   b=7.0123Å   c=7.8965Å

α=101.852°   β=102.974°   γ=100.081°

Rb2 ((U O2)3 (Te O3)2 O2)

O14Rb2Te2U3

Woodward, J.D.Almond, P.M.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 3971-3976

a=7.0101Å   b=7.0742Å   c=8.0848Å

α=105.509°   β=101.76°   γ=99.456°

Cs2 ((U O2)3 (Te O3)2 O2)

Cs2O14Te2U3

Woodward, J.D.Albrecht-Schmitt, T.E.Almond, P.M.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 3971-3976

a=7.0007Å   b=7.5195Å   c=8.4327Å

α=109.3°   β=100.57°   γ=99.5°

Sr ((U O2)2 (I O3)2 O2) (H2 O)

H2I2O13SrU2

Bean, A.C.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 416-423

a=7.814Å   b=6.9425Å   c=21.434Å

α=90°   β=99.324°   γ=90°

Pb ((U O2)2 (I O3)2 O2) (H2 O)

H2I2O13PbU2

Bean, A.C.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 416-423

a=7.8441Å   b=6.9328Å   c=21.34Å

α=90°   β=99.062°   γ=90°

Tl2 ((U O2)3 (I O3)4 O2)

I4O20Tl2U3

Bean, A.C.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 416-423

a=7.0602Å   b=7.9475Å   c=9.0175Å

α=91.867°   β=105.595°   γ=91.577°

Rb2 ((U O2)3 (I O3)4 O2)

I4O20Rb2U3

Bean, A.C.Albrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 161, 416-423

a=7.0834Å   b=7.8935Å   c=9.092Å

α=91.741°   β=105.11°   γ=92.214°

Gd1.05Sc0.95Se3

Gd1.05Sc0.95Se3

Jin GengbangChoi EunsangAlbrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1075-1081

a=3.8922Å   b=12.648Å   c=9.621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Sc S3

GdS3Sc

Jin GengbangChoi EunsangAlbrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1075-1081

a=7.0361Å   b=9.4574Å   c=6.3833Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3.04 Sc0.96 S6

Gd3.04S6Sc0.96

Jin GengbangChoi EunsangAlbrecht-Schmitt, T.E.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1075-1081

a=13.5488Å   b=16.3057Å   c=3.8337Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C56H64CeN8O4,2(CH2Cl2)

C56H64CeN8O4,2(CH2Cl2)

Klamm, Bonnie E.Windorff, Cory J.Marsh, Matthew L.Meeker, David S.Albrecht-Schmitt, Thomas E

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 62 8634-8636

a=15.120(6)Å   b=25.007(9)Å   c=15.405(6)Å

α=90°   β=95.137(9)°   γ=90°

C58H68Cl4N8O4Pu

C58H68Cl4N8O4Pu

Klamm, Bonnie E.Windorff, Cory J.Marsh, Matthew L.Meeker, David S.Albrecht-Schmitt, Thomas E

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 62 8634-8636

a=15.0632(9)Å   b=24.9196(15)Å   c=15.3540(9)Å

α=90°   β=95.012(2)°   γ=90°

Beta-sodium uranium(IV) pentafluoride hydrate

Na,UF5,H2O

Chemey, Alexander T.Sperling, Joseph M.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

RSC Advances (2018) 8, 50 28642

a=7.957(3)Å   b=7.027(2)Å   c=8.792(3)Å

α=90°   β=108.678(7)°   γ=90°

Beta-sodium uranium(IV) pentafluoride

Na,UF5

Chemey, Alexander T.Sperling, Joseph M.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

RSC Advances (2018) 8, 50 28642

a=10.0029(12)Å   b=10.0029(12)Å   c=13.0457(16)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C66H34N6O12Zn2

C66H34N6O12Zn2

Zhiyong GuoDillip K. PandaKrishnendu MaityDavid LindseyT. Gannon ParkerThomas E. Albrecht-SchmittJorge L. Barreda-EsparzaPeng XiongWei ZhouSourav Saha

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 894-899

a=11.6270Å   b=15.5550Å   c=22.2220Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Thorium vanadate selenite

Th(VO3)2(SeO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=6.839(2)Å   b=14.481(5)Å   c=7.149(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cerium vanadate iodate

Ce(VO3)2(IO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=7.0352(6)Å   b=14.5215(11)Å   c=7.2665(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Neodymium vanadate iodate

Nd(VO3)2(IO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=6.9863(11)Å   b=14.422(2)Å   c=7.2237(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Praseodymium vanadate iodate

Pr(VO3)2(IO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=7.0009(7)Å   b=14.4453(14)Å   c=7.2344(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Samarium vanadate iodate

Sm(VO3)2(IO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=6.9439(10)Å   b=14.303(2)Å   c=7.1880(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Europium vanadate iodate

Eu(VO3)2(IO3)

Teresa EatonJian LinJustin N. CrossJared T. StritzingerThomas E. Albrecht-Schmitt

Chem.Commun. (2014) 50, 3668

a=6.9278(4)Å   b=14.2624(9)Å   c=7.1720(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Barium uranyl borate phosphate

Ba5[(UO2)(PO4)3(B5O9)](H2O)0.125

Wu, ShijunWang, ShuaoDiwu, JuanDepmeier, WulfMalcherek, ThomasAlekseev, Evgeny V.Albrecht-Schmitt, Thomas E

Chemical communications (Cambridge, England) (2012) 48, 29 3479-3481

a=24.934(4)Å   b=24.934(4)Å   c=6.7732(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Americium(III) Diethyldithiobarbamate

Am1(C5H10NS2)3(C12H8N2)

Cary, Samantha K.Su, JingGalley, Shane S.Albrecht-Schmitt, Thomas EBatista, Enrique R.Ferrier, Maryline G.Kozimor, Stosh A.Mocko, VeronikaScott, Brian L.Van Alstine, Cayla E.White, Frankie D.Yang, Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 41 14452-14461

a=16.9165(8)Å   b=10.5877(5)Å   c=18.5943(9)Å

α=90°   β=96.9730(10)°   γ=90°

Curium(III)(Et2DTC)3phen

Cm(C5H10S2N)3(C12H8N2)

Cary, Samantha K.Su, JingGalley, Shane S.Albrecht-Schmitt, Thomas EBatista, Enrique R.Ferrier, Maryline G.Kozimor, Stosh A.Mocko, VeronikaScott, Brian L.Van Alstine, Cayla E.White, Frankie D.Yang, Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 41 14452-14461

a=17.0129(11)Å   b=10.6573(7)Å   c=18.7412(12)Å

α=90°   β=96.3710(13)°   γ=90°

Cf(C5H10NS2)3(C12H8N2)CH3CN

Cf(C5H10NS2)3(C12H8N2)CH3CN

Cary, Samantha K.Su, JingGalley, Shane S.Albrecht-Schmitt, Thomas EBatista, Enrique R.Ferrier, Maryline G.Kozimor, Stosh A.Mocko, VeronikaScott, Brian L.Van Alstine, Cayla E.White, Frankie D.Yang, Ping

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 41 14452-14461

a=10.4360(12)Å   b=34.561(4)Å   c=11.3259(14)Å

α=90°   β=117.142(3)°   γ=90°

Potassium uranyl borate hydrate

K[(UO2)B6O11H]

Xu, XiaomeiLiu, ZhiyongYang, ShitongChen, LanhuaDiwu, JuanAlekseev, Evgeny V.Chai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15464-15472

a=32.347(7)Å   b=6.4311(13)Å   c=11.143(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium Uranyl Phosphite

[Ca1.81(UO2)0.19][(UO2)2(HPO3)4]*5H2O

Villa, Eric M.Diwu, JuanAlekseev, Evgeny V.Depmeier, WulfAlbrecht-Schmitt, Thomas E

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9637-9644

a=22.8646(15)Å   b=6.6182(3)Å   c=7.0309(4)Å

α=90.00°   β=94.762(4)°   γ=90.00°

Strontium Uranyl Phosphite

Sr[(UO2)(HPO3)2]*2H2O

Villa, Eric M.Diwu, JuanAlekseev, Evgeny V.Depmeier, WulfAlbrecht-Schmitt, Thomas E

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9637-9644

a=7.746(2)Å   b=8.651(2)Å   c=8.723(2)Å

α=98.81(2)°   β=108.52(2)°   γ=110.153(18)°

Barium Uranyl Phosphite

Ba2[(UO2)2(HPO3)4]*5H2O

Villa, Eric M.Diwu, JuanAlekseev, Evgeny V.Depmeier, WulfAlbrecht-Schmitt, Thomas E

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9637-9644

a=10.5731(5)Å   b=16.6827(8)Å   c=13.3432(7)Å

α=90.00°   β=113.273(2)°   γ=90.00°

Barium Uranium(IV) Phosphate

Ba[U(PO4)2]

Villa, Eric M.Diwu, JuanAlekseev, Evgeny V.Depmeier, WulfAlbrecht-Schmitt, Thomas E

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 26 9637-9644

a=6.8496(15)Å   b=6.8496(15)Å   c=17.566(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Potassium neptunium nitratoborate

K2[(Np(VI)O2)(Np(V)O2)2B10O16(OH)2](NO3)2

Wang, ShuaoAlekseev, Evgeny V.Depmeier, WulfAlbrecht-Schmitt, Thomas E

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 22 3955-3957

a=6.599(5)Å   b=16.026(12)Å   c=11.053(9)Å

α=90.00°   β=90.922(13)°   γ=90.00°

SCU-3

UO2(C21O7H12P)(O0.5)

Wang, YanlongLi, YuxiangBai, ZhuanlingXiao, ChengliangLiu, ZhiyongLiu, WeiChen, LanhuaHe, WeiweiDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 43 18810-18814

a=19.552(3)Å   b=21.898(4)Å   c=25.297(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C6H6O9P2U),2(C2.50N0.50)

2(C6H6O9P2U),2(C2.50N0.50)

Zheng, TaoGao, YangChen, LanhuaLiu, ZhiyongDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 41 18158-18166

a=17.6906(12)Å   b=9.2409(6)Å   c=19.8228(13)Å

α=90°   β=114.697(6)°   γ=90°

C6H6FO8P2U,C7H10N

C6H6FO8P2U,C7H10N

Zheng, TaoGao, YangChen, LanhuaLiu, ZhiyongDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 41 18158-18166

a=9.7194(9)Å   b=10.3787(9)Å   c=10.4643(9)Å

α=110.067(2)°   β=103.971(2)°   γ=105.105(2)°

1,3,5-tri(4'-carboxylphenyl) benzoic thorium

Th2(C27H15O6)2Cl7(C7H11N2)5

Li, YuxiangWeng, ZhehuiWang, YanlongChen, LanhuaSheng, DaopengDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 3 918-921

a=17.427(3)Å   b=30.021(5)Å   c=18.374(4)Å

α=90°   β=114.813(4)°   γ=90°

4,4',4'-nitrilotribenzoic thorium

Th2(C21H1206N)3(H2O)2

Li, YuxiangWeng, ZhehuiWang, YanlongChen, LanhuaSheng, DaopengDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 3 918-921

a=24.8612(19)Å   b=24.8612(19)Å   c=28.260(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

1,3,5-tri(4'-carboxylphenyl) benzoic thorium

Th(C27H15O6)Cl3(C7H11N2)2

Li, YuxiangWeng, ZhehuiWang, YanlongChen, LanhuaSheng, DaopengDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 3 918-921

a=17.273(2)Å   b=15.263(2)Å   c=17.298(2)Å

α=90°   β=118.669(3)°   γ=90°

Th(TPO)(OH)(H2O)

Th(C21H12PO7)(OH)(H2O)9

Li, YuxiangWeng, ZhehuiWang, YanlongChen, LanhuaSheng, DaopengLiu, YunhaiDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 48 20867-20873

a=11.797(2)Å   b=12.889(2)Å   c=14.037(3)Å

α=66.065(4)°   β=78.731(4)°   γ=69.924(4)°

Th(TPO)Cl2

Th(C21H12PO7)Cl2

Li, YuxiangWeng, ZhehuiWang, YanlongChen, LanhuaSheng, DaopengLiu, YunhaiDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 48 20867-20873

a=21.735(2)Å   b=23.205(2)Å   c=10.5286(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H11O16P4U2,C4H12N

C12H11O16P4U2,C4H12N

Zheng, TaoGao, YangGui, DaxiangChen, LanhuaSheng, DaopengDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 22 9031-9035

a=19.7287(17)Å   b=15.1632(14)Å   c=9.0568(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H11O16P4U2,C4H12N

C12H11O16P4U2,C4H12N

Zheng, TaoGao, YangGui, DaxiangChen, LanhuaSheng, DaopengDiwu, JuanChai, ZhifangAlbrecht-Schmitt, Thomas EWang, Shuao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 22 9031-9035

a=9.6374(18)Å   b=15.312(3)Å   c=18.465(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2,2'-Dithiodinicotinic acid hydrochloride monohydrate

C12H9N2O4S2,Cl,H2O

Chemey, Alexander T.McGuire, Chad M.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Acta Crystallographica Section E (2018) 74, 6 820-824

a=7.9906(12)Å   b=9.7081(14)Å   c=10.2704(15)Å

α=86.727(3)°   β=73.088(3)°   γ=73.538(3)°

Lithium zirconium octafluoride

ZrF8,4Li

Chemey, Alexander T.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Acta Crystallographica Section E (2019) 75, 2 139-141

a=9.5959(3)Å   b=9.6218(3)Å   c=5.6735(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Europium antimony sulfide

Eu6S17Sb6

Jin, GengbangWells, Daniel M.Crerar, Shane J.Shehee, Thomas C.Mar, ArthurAlbrecht-Schmitt, Thomas E.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 i116-i119

a=8.236(2)Å   b=15.237(3)Å   c=22.724(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis[μ-1,3-bis(diphenylphosphino)propane]disilver bis(tetrafluoroborate)

C54H52Ag2P42,2BF41

Smith, Michele L.Almond, Philip M.Albrecht-Schmitt, Thomas E.Hill, William E.

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 11 m1013-m1014

a=10.6882(7)Å   b=11.3911(7)Å   c=12.9037(8)Å

α=90.908(2)°   β=114.075(2)°   γ=112.741(2)°

Caesium thorium phyllosilicate

Cs2O15Si6Th

Woodward, Jonathan D.Almond, Philip M.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Acta Crystallographica, Section E (2005) 61, 4 i58-i60

a=16.2920(10)Å   b=7.2154(6)Å   c=13.6800(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ethylene diammonium dineptunium decafluoride

F10Np2,C2H10N2

Sullens, Tyler A.Almond, Philip M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 m973-m975

a=16.0190(11)Å   b=7.0570(5)Å   c=8.7203(6)Å

α=90°   β=91.5360(10)°   γ=90°

Thorium chromate monohydrate

Cr2O9Th

Tyler A. SullensThomas E. Albrecht-Schmitt

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 i258-i260

a=10.9824(6)Å   b=11.6668(6)Å   c=22.4586(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Ethyl-3-methyl-1<i>H</i>-imidazol-3-ium spiropentaborate

C6H11N2,B5H4O10

Parker, T. GannonPubbi, DivyaBeehler, AustinAlbrecht-Schmitt, Thomas E.

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 2 o171-o172

a=9.3599(12)Å   b=15.1128(19)Å   c=10.4770(13)Å

α=90.00°   β=92.181(2)°   γ=90.00°

C54H120Br12N6Pb3

C54H120Br12N6Pb3

Lee, SujinZhou, ChenkunNeu, JenniferBeery, DrakeArcidiacono, AshleyChaaban, MayaLin, HaoranGaiser, AlyssaChen, BanghaoAlbrecht-Schmitt, Thomas E.Siegrist, TheoMa, Biwu

Chemistry of Materials (2019)

a=17.3118(7)Å   b=17.3118(7)Å   c=21.7019(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C81H180Br19N9Pb3Zn2

C81H180Br19N9Pb3Zn2

Lee, SujinZhou, ChenkunNeu, JenniferBeery, DrakeArcidiacono, AshleyChaaban, MayaLin, HaoranGaiser, AlyssaChen, BanghaoAlbrecht-Schmitt, Thomas E.Siegrist, TheoMa, Biwu

Chemistry of Materials (2019)

a=14.9238(3)Å   b=14.9238(3)Å   c=30.6972(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C2H10Ce2F10N2

C2H10Ce2F10N2

Sykora, Richard E.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2001)

a=15.9330(10)Å   b=7.0420(5)Å   c=8.6496(6)Å

α=90.00°   β=91.6610(10)°   γ=90.00°

I2KO8V

I2KO8V

Sykora, Richard E.Ok, Kang MinHalasyamani, P. ShivWells, Daniel M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2002)

a=9.4001(15)Å   b=5.2383(8)Å   c=15.725(3)Å

α=90.00°   β=104.799(3)°   γ=90.00°

I2O8RbV

I2O8RbV

Sykora, Richard E.Ok, Kang MinHalasyamani, P. ShivWells, Daniel M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2002)

a=5.2878(9)Å   b=7.9830(10)Å   c=9.669(2)Å

α=72.456(3)°   β=89.686(3)°   γ=87.929(3)°

H0I3NO13V2

H0I3NO13V2

Sykora, Richard E.Ok, Kang MinHalasyamani, P. ShivWells, Daniel M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2002)

a=14.099(2)Å   b=10.2138(13)Å   c=8.0510(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

I3O13RbV2

I3O13RbV2

Sykora, Richard E.Ok, Kang MinHalasyamani, P. ShivWells, Daniel M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2002)

a=14.1212(10)Å   b=10.2392(7)Å   c=8.0300(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsI3O13V2

CsI3O13V2

Sykora, Richard E.Ok, Kang MinHalasyamani, P. ShivWells, Daniel M.Albrecht-Schmitt, T. E.

Chemistry of Materials (2002)

a=14.1810(10)Å   b=10.3178(8)Å   c=8.0756(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ce2I6O19

Ce2I6O19

Sykora, Richard E.Deakin, LauraMar, ArthurSkanthakumar, S.Soderholm, L.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1343

a=6.8297(4)Å   b=16.6725(9)Å   c=14.2487(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ce2H0.5I6O19

Ce2H0.5I6O19

Sykora, Richard E.Deakin, LauraMar, ArthurSkanthakumar, S.Soderholm, L.Albrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1343

a=6.8534(4)Å   b=16.9885(10)Å   c=14.2404(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Samarium copper tellurite sulfate

Sm2Cu(TeO3)2(SO4)2

Lin, JianChai, PingDiefenbach, KariemShatruk, MichaelAlbrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemistry of Materials (2014) 26, 6 2187

a=5.2140(6)Å   b=7.9348(9)Å   c=8.2384(9)Å

α=62.4110(10)°   β=73.9820(10)°   γ=85.4220(10)°

Yttrium copper tellurite sulfate

Y2Cu(TeO3)2(SO4)2

Lin, JianChai, PingDiefenbach, KariemShatruk, MichaelAlbrecht-Schmitt, Thomas E.

Chemistry of Materials (2014) 26, 6 2187

a=5.1645(4)Å   b=7.8154(6)Å   c=8.1013(6)Å

α=62.654(2)°   β=73.880(2)°   γ=85.266(2)°