Structures by: Al-Ama A. G.

Total: 6

Pb1.5 (B O2.25)2

B2O4.5Pb1.5

Al'-Ama, A.G.Stefanovich, S.Yu.Belokoneva, E.L.Kurazhkovskaya, V.S.Dimitrova, O.V.Kabalov, Yu.K.

Kristallografiya (2002) 47, 24-29

a=4.9253Å   b=4.9253Å   c=6.3884Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na Pb2 (C O3)2 (O H)

C2HNaO7Pb2

Belokoneva, E.L.Al'-Ama, A.G.Dimitrova, O.V.Kurazhkovskaya, V.S.Stefanovich, S.Yu.

Kristallografiya (2002) 47, 253-258

a=5.268Å   b=5.268Å   c=13.48Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pb In (P O4) (P O3 (O H))

HInO8P2Pb

Belokoneva, E.L.Gurbanova, O.A.Dimitrova, O.V.Al'-Ama, A.G.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1121-1126

a=9.666Å   b=6.66Å   c=10.73Å

α=90°   β=90°   γ=109.5°

Li In (P O3 (O H))2

H2InLiO8P2

Gurbanova, O.A.Dimitrova, O.V.Belokoneva, E.L.Al'-Ama, A.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1442-1448

a=5.49Å   b=7.946Å   c=6.929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na0.5 Pb2 (B5 O9) (O H)1.5 (H2 O)0.5

B5H2.5Na0.5O11Pb2

Al'-Ama, A.G.Dimitrova, O.V.Belokoneva, E.L.Stefanovich, S.Yu.Mochenova, N.N.

Kristallografiya (2006) 51, 429-433

a=11.426Å   b=11.328Å   c=6.5735Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In (B P2 O8) (H2 O)0.8

BH1.6InO8.8P2

Belokoneva, E.L.Al'-Ama, A.G.Gurbanova, O.A.Dimitrova, O.V.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1115-1120

a=9.581Å   b=9.581Å   c=15.9Å

α=90°   β=90°   γ=120°