Structures by: Zhuravlev V. D.

Total: 6

Ca Mg V2 O7

CaMgO7V2

Murashov, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1453-1454

a=6.756Å   b=14.495Å   c=11.253Å

α=90°   β=99.12°   γ=90°

Ca Co V2 O7

CaCoO7V2

Murashov, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1453-1454

a=6.769Å   b=14.472Å   c=11.225Å

α=90°   β=99.52°   γ=90°

Ca1.22 Cd0.78 (V2 O7)

Ca1.22Cd0.78O7V2

Murashova, E.V.Zhuravlev, V.D.Velikodnyi, Yu.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 738-739

a=4.8992Å   b=11.22Å   c=5.7143Å

α=90°   β=96.59°   γ=90°

(Sr1.5 Cd0.5) (V2 O7)

Cd0.5O7Sr1.5V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.057Å   b=7.057Å   c=25.566Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.58 Ca0.42) (V2 O7)

Ca0.42O7Sr1.58V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.007Å   b=7.007Å   c=25.503Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (V O3)2 H2 O

BaH2O7V2

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.Zhuravlev, V.D.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1172-1175

a=7.412Å   b=9.011Å   c=9.741Å

α=90°   β=90°   γ=90°