Structures by: Zhu Z. B.

Total: 140

C24H24N2O6S

C24H24N2O6S

Zhu, Zhi-BinShi, Min

Organic letters (2010) 12, 20 4462-4465

a=13.5739(16)Å   b=15.7377(17)Å   c=11.1867(13)Å

α=90.00°   β=101.209(2)°   γ=90.00°

C36H37ClO5

C36H37ClO5

Zhu, Zhi-BinShi, Min

Organic letters (2009) 11, 22 5278-5281

a=30.1433(15)Å   b=30.1433(15)Å   c=18.809(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),H2O

C12H8O6S2,2(C19H18N),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=13.412(4)Å   b=13.544(3)Å   c=14.951(4)Å

α=113.82(2)°   β=90.15(2)°   γ=111.63(2)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),C2H6O

C12H8O6S2,2(C19H18N),C2H6O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=15.3836(5)Å   b=15.5242(3)Å   c=19.5258(6)Å

α=90.00°   β=100.466(3)°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),3(C3H8O)

C12H8O6S2,2(C19H18N),3(C3H8O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=15.4604(5)Å   b=19.5093(7)Å   c=18.6701(6)Å

α=90.00°   β=96.156(3)°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C4H10O)

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C4H10O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=10.2879(11)Å   b=11.4520(10)Å   c=11.8164(8)Å

α=103.006(7)°   β=93.516(7)°   γ=91.882(8)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C5H12O)

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C5H12O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=10.4668(7)Å   b=11.3787(7)Å   c=11.8377(8)Å

α=103.561(6)°   β=92.449(6)°   γ=92.814(5)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),4(C3H7NO)

C12H8O6S2,2(C19H18N),4(C3H7NO)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=9.6402(6)Å   b=11.3384(8)Å   c=13.9981(12)Å

α=83.054(6)°   β=83.325(6)°   γ=86.826(5)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),C4H8O2

C12H8O6S2,2(C19H18N),C4H8O2

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=10.2797(10)Å   b=10.6209(14)Å   c=12.2253(9)Å

α=81.195(9)°   β=74.204(8)°   γ=69.673(11)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),4(C2H6OS)

C12H8O6S2,2(C19H18N),4(C2H6OS)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=8.8152(6)Å   b=9.3074(9)Å   c=19.3273(11)Å

α=87.102(6)°   β=89.767(5)°   γ=63.850(8)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(CH4O),2(H2O)

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(CH4O),2(H2O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=10.8382(11)Å   b=13.0040(10)Å   c=17.5401(16)Å

α=96.672(7)°   β=91.670(8)°   γ=94.678(8)°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C3H8O),H2O

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C3H8O),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=15.2948(7)Å   b=18.2388(13)Å   c=9.5627(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C5H12O),H2O

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C5H12O),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=19.8998(9)Å   b=15.4214(6)Å   c=9.2206(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C4H10O),H2O

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C4H10O),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=18.878(3)Å   b=15.3625(17)Å   c=9.4488(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C3H7NO),3(H2O)

C12H8O6S2,2(C19H18N),2(C3H7NO),3(H2O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=13.8413(12)Å   b=12.9378(8)Å   c=18.2777(17)Å

α=90.00°   β=125.265(6)°   γ=90.00°

C14H18Li2O18S2

C14H18Li2O18S2

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=6.5955(13)Å   b=8.4859(17)Å   c=10.520(2)Å

α=97.89(3)°   β=104.35(3)°   γ=105.18(3)°

C14H13Li3O16S2,H2O

C14H13Li3O16S2,H2O

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=9.4773(19)Å   b=11.234(2)Å   c=11.395(2)Å

α=103.42(3)°   β=105.59(3)°   γ=111.57(3)°

C14H18Li4O19S2,6(H2O)

C14H18Li4O19S2,6(H2O)

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=7.9183(16)Å   b=23.776(5)Å   c=14.591(3)Å

α=90.00°   β=91.53(3)°   γ=90.00°

C7H7LiO8S,H2O

C7H7LiO8S,H2O

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=6.744(2)Å   b=7.4426(15)Å   c=11.956(4)Å

α=82.36(3)°   β=75.55(3)°   γ=65.57(2)°

C7H12Li2O11S,3(H2O)

C7H12Li2O11S,3(H2O)

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=6.7774(14)Å   b=19.536(4)Å   c=12.428(4)Å

α=90.00°   β=107.44(3)°   γ=90.00°

C14H12Li3O16S2,H10LiO5,3(H2O)

C14H12Li3O16S2,H10LiO5,3(H2O)

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=6.6823(13)Å   b=22.875(5)Å   c=17.016(3)Å

α=90.00°   β=99.25(3)°   γ=90.00°

2(C7H13Li3O12S),H2O

2(C7H13Li3O12S),H2O

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=6.7398(13)Å   b=8.9279(18)Å   c=11.803(2)Å

α=94.93(3)°   β=96.12(3)°   γ=106.26(3)°

C7H10Li2O10S,H2O

C7H10Li2O10S,H2O

Ge, Zhong-YiZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2018) 20, 21 2968

a=7.6540(15)Å   b=7.9908(16)Å   c=11.596(2)Å

α=100.74(3)°   β=92.23(3)°   γ=117.66(3)°

C6H12Ca2O13S2,4.5(H2O)

C6H12Ca2O13S2,4.5(H2O)

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=12.880(3)Å   b=17.407(4)Å   c=16.870(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H16Mg2O20S4,8(H2O)

C12H16Mg2O20S4,8(H2O)

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=13.257(3)Å   b=18.326(4)Å   c=7.1499(14)Å

α=90.00°   β=115.93(3)°   γ=90.00°

C6H6CaO9S2,3(H2O)

C6H6CaO9S2,3(H2O)

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=8.2224(16)Å   b=8.8596(18)Å   c=10.543(2)Å

α=87.39(3)°   β=68.54(3)°   γ=77.46(3)°

C6H6O9S2Sr,3(H2O)

C6H6O9S2Sr,3(H2O)

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=21.868(4)Å   b=17.015(3)Å   c=7.9824(16)Å

α=90.00°   β=93.20(3)°   γ=90.00°

C6H10O12S2Sr2,H2O

C6H10O12S2Sr2,H2O

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=19.134(4)Å   b=8.1984(16)Å   c=19.519(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C3H5BaO6S

C3H5BaO6S

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=5.8767(12)Å   b=16.476(3)Å   c=7.5012(15)Å

α=90.00°   β=94.47(3)°   γ=90.00°

C6H8BaO10S2,2(H2O)

C6H8BaO10S2,2(H2O)

Zhu, Zhi-BiaoWan, WangDeng, Zhao-PengGe, Zhong-YiHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 20 6675

a=19.875(4)Å   b=7.8394(16)Å   c=8.8456(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H32Cu4N8O4S,2(C6H5O4S)

C40H32Cu4N8O4S,2(C6H5O4S)

Deng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoZhang, Xian-FaHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2011) 13, 11 3895

a=10.628(2)Å   b=35.255(7)Å   c=15.059(3)Å

α=90.00°   β=110.50(3)°   γ=90.00°

C3H6LiO6S

C3H6LiO6S

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=6.3752(13)Å   b=7.1912(14)Å   c=8.2477(16)Å

α=73.61(3)°   β=68.38(3)°   γ=66.73(3)°

C3H4LiO5S

C3H4LiO5S

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=4.8192(10)Å   b=7.1534(14)Å   c=8.3947(17)Å

α=92.21(3)°   β=93.66(3)°   γ=101.87(3)°

C6H4LiO8S2,H4N

C6H4LiO8S2,H4N

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=18.130(4)Å   b=9.0962(18)Å   c=13.786(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H38Li12O49S6

C18H38Li12O49S6

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=36.593(7)Å   b=12.589(3)Å   c=10.619(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H6Li2O9S2,H2O

C6H6Li2O9S2,H2O

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=7.7858(16)Å   b=8.8783(18)Å   c=9.1955(18)Å

α=83.00(3)°   β=66.68(3)°   γ=75.45(3)°

C3H5Li2O6S,H2O

C3H5Li2O6S,H2O

Wan, WangZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengZhao, HuiGao, Shan

CrystEngComm (2012) 14, 16 5274

a=13.552(3)Å   b=15.623(3)Å   c=7.5203(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H14Ag5N5O19S3

C15H14Ag5N5O19S3

Deng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, ShanHuo, Li-HuaZhao, Hui

Dalton Transactions (2009) 8 1290

a=11.622(2)Å   b=11.817(2)Å   c=12.037(2)Å

α=110.76(3)°   β=105.50(3)°   γ=106.24(3)°

C10H10Ag3N3O12S2

C10H10Ag3N3O12S2

Deng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, ShanHuo, Li-HuaZhao, HuiNg, Seik Weng

Dalton Transactions (2009) 33 6552-6561

a=11.8808(12)Å   b=5.3522(3)Å   c=17.1234(12)Å

α=90.00°   β=125.214(3)°   γ=90.00°

C5H4AgNO4S,H2O

C5H4AgNO4S,H2O

Deng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, ShanHuo, Li-HuaZhao, HuiNg, Seik Weng

Dalton Transactions (2009) 33 6552-6561

a=15.2500(5)Å   b=17.8880(6)Å   c=6.4355(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C5H4Ag2N2O7S

C5H4Ag2N2O7S

Deng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, ShanHuo, Li-HuaZhao, HuiNg, Seik Weng

Dalton Transactions (2009) 33 6552-6561

a=5.5773(11)Å   b=18.952(4)Å   c=9.4721(19)Å

α=90.00°   β=97.25(3)°   γ=90.00°

C12H8O6S2,2(C19H18N),CH4O

C12H8O6S2,2(C19H18N),CH4O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaDeng, Zhao-PengXie, Xin-YuZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Advances (2015) 5, 52 41692

a=15.2630(4)Å   b=15.5332(3)Å   c=19.3594(7)Å

α=90.00°   β=100.221(3)°   γ=90.00°

C6H5ClO5PbS,0.5(C10H8N2)

C6H5ClO5PbS,0.5(C10H8N2)

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=33.4445(16)Å   b=10.3580(5)Å   c=7.9750(3)Å

α=90.00°   β=101.332(4)°   γ=90.00°

C12H8Cl2O9Pb2S2

C12H8Cl2O9Pb2S2

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=7.1884(5)Å   b=10.6571(7)Å   c=12.4644(8)Å

α=92.225(5)°   β=91.080(6)°   γ=109.457(6)°

C32H22Cl2N4O8Pb2S2

C32H22Cl2N4O8Pb2S2

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=7.5895(4)Å   b=13.3371(6)Å   c=16.5241(6)Å

α=90.00°   β=92.337(4)°   γ=90.00°

C6H7ClO9PbS2,H2O

C6H7ClO9PbS2,H2O

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=7.7120(3)Å   b=9.8706(5)Å   c=17.3297(8)Å

α=90.00°   β=95.495(4)°   γ=90.00°

C36H22Cl2N4O8Pb2S2,2(H2O)

C36H22Cl2N4O8Pb2S2,2(H2O)

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=9.3621(6)Å   b=9.7551(5)Å   c=10.9477(8)Å

α=80.577(5)°   β=69.059(6)°   γ=88.515(5)°

C16H13ClN2O8PbS2,H2O

C16H13ClN2O8PbS2,H2O

Huang, Guo-ZhenZou, XinZhu, Zhi-BiaoDeng, Zhao-PengHuo, Li-HuaGao, Shan

CrystEngComm (2017) 19, 13 1778

a=8.5537(10)Å   b=9.2608(15)Å   c=13.8202(14)Å

α=99.041(11)°   β=102.300(9)°   γ=108.323(12)°

C31H20N5O9SYb

C31H20N5O9SYb

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.60661(19)Å   b=14.8753(2)Å   c=17.4492(3)Å

α=90.00°   β=104.6085(17)°   γ=90.00°

C31H20LuN5O9S

C31H20LuN5O9S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.6033(3)Å   b=14.8669(4)Å   c=17.4306(5)Å

α=90.00°   β=104.603(3)°   γ=90.00°

C19H13EuN2O7S

C19H13EuN2O7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.9548(2)Å   b=8.47498(17)Å   c=17.9413(4)Å

α=90.00°   β=103.253(2)°   γ=90.00°

C31H20GdN5O9S

C31H20GdN5O9S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.6131(3)Å   b=14.8734(4)Å   c=17.5855(5)Å

α=90.00°   β=104.818(3)°   γ=90.00°

C31H20N5O9STb

C31H20N5O9STb

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.5956(5)Å   b=14.8563(5)Å   c=17.5154(7)Å

α=90.00°   β=104.709(4)°   γ=90.00°

C31H20HoN5O9S

C31H20HoN5O9S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.6315(2)Å   b=14.8756(3)Å   c=17.5103(4)Å

α=90.00°   β=104.705(2)°   γ=90.00°

C7H5O6S,H14LuO11S,3(H2O)

C7H5O6S,H14LuO11S,3(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=21.5768(6)Å   b=7.5992(2)Å   c=12.2880(4)Å

α=90.00°   β=100.920(3)°   γ=90.00°

C7H5O6S,H14HoO11S,3(H2O)

C7H5O6S,H14HoO11S,3(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=21.6475(8)Å   b=7.6506(3)Å   c=12.2817(5)Å

α=90.00°   β=101.053(4)°   γ=90.00°

C7H9ErO9S,H2O

C7H9ErO9S,H2O

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=10.8891(3)Å   b=9.3172(3)Å   c=12.0758(3)Å

α=90.00°   β=91.687(3)°   γ=90.00°

C19H13N2NdO7S

C19H13N2NdO7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.9718(3)Å   b=8.51291(18)Å   c=18.0845(3)Å

α=90.00°   β=103.0039(19)°   γ=90.00°

C17H13N2O7SY

C17H13N2O7SY

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.1787(7)Å   b=8.5094(3)Å   c=17.7717(10)Å

α=90.00°   β=107.669(7)°   γ=90.00°

C19H13LaN2O7S

C19H13LaN2O7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=12.0291(4)Å   b=8.5249(3)Å   c=18.2684(7)Å

α=90.00°   β=102.318(3)°   γ=90.00°

C19H13N2O7PrS

C19H13N2O7PrS

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.9937(4)Å   b=8.5177(2)Å   c=18.1162(5)Å

α=90.00°   β=102.778(3)°   γ=90.00°

C15H18LaO18S2,2(H2O)

C15H18LaO18S2,2(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.8254(5)Å   b=12.3142(8)Å   c=12.5150(9)Å

α=102.120(6)°   β=98.179(6)°   γ=90.704(5)°

C16H34Nd2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34Nd2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.9284(3)Å   b=12.3932(6)Å   c=15.1406(7)Å

α=107.264(4)°   β=96.798(3)°   γ=96.614(3)°

C7H5O6S,H14O11STm,3(H2O)

C7H5O6S,H14O11STm,3(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=21.5538(13)Å   b=7.6181(5)Å   c=12.2261(9)Å

α=90.00°   β=101.022(6)°   γ=90.00°

C7H5O6S,ErH14O11S,3(H2O)

C7H5O6S,ErH14O11S,3(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=21.6150(9)Å   b=7.6224(3)Å   c=12.2659(7)Å

α=90.00°   β=101.123(5)°   γ=90.00°

C7H9LuO9S,H2O

C7H9LuO9S,H2O

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=10.8405(4)Å   b=9.2489(3)Å   c=12.0420(4)Å

α=90.00°   β=91.702(3)°   γ=90.00°

C7H5O6S,H14O11SYb,3(H2O)

C7H5O6S,H14O11SYb,3(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=21.5318(10)Å   b=7.5936(3)Å   c=12.2444(7)Å

α=90.00°   β=100.940(5)°   γ=90.00°

C17H13N2O7PrS

C17H13N2O7PrS

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.2702(3)Å   b=8.58496(16)Å   c=18.2760(4)Å

α=90.00°   β=107.839(2)°   γ=90.00°

C17H13N2NdO7S

C17H13N2NdO7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.2649(8)Å   b=8.5729(3)Å   c=18.2321(9)Å

α=90.00°   β=108.005(8)°   γ=90.00°

C17H13DyN2O7S

C17H13DyN2O7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.1794(2)Å   b=8.50490(16)Å   c=17.8416(4)Å

α=90.00°   β=107.657(2)°   γ=90.00°

C16H34Eu2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34Eu2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.9008(4)Å   b=12.3804(6)Å   c=15.0796(7)Å

α=107.260(4)°   β=96.890(4)°   γ=96.645(4)°

C17H13N2O7STb

C17H13N2O7STb

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.1852(3)Å   b=8.5087(2)Å   c=17.9015(4)Å

α=90.00°   β=107.712(3)°   γ=90.00°

C17H13LaN2O7S

C17H13LaN2O7S

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.3057(3)Å   b=8.60327(20)Å   c=18.4261(4)Å

α=90.00°   β=107.497(3)°   γ=90.00°

C16H34Gd2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34Gd2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.9036(7)Å   b=12.3541(8)Å   c=15.0517(10)Å

α=107.339(6)°   β=96.737(6)°   γ=96.821(6)°

C16H34O28S2Sm2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34O28S2Sm2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.9111(5)Å   b=12.3804(6)Å   c=15.0892(9)Å

α=107.252(5)°   β=96.881(5)°   γ=96.565(5)°

C16H34Dy2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34Dy2O28S2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.8588(3)Å   b=12.3336(6)Å   c=15.0079(10)Å

α=107.378(5)°   β=97.003(4)°   γ=96.478(3)°

C17H13N2O7SSm

C17H13N2O7SSm

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=11.2394(3)Å   b=8.5661(2)Å   c=18.1081(4)Å

α=90.00°   β=107.825(3)°   γ=90.00°

C16H34O28S2Tb2,2(C7H5O6S),8(H2O)

C16H34O28S2Tb2,2(C7H5O6S),8(H2O)

Xiao, Ying-HuiDeng, ZhaopengZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaGao, Shan

Dalton Transactions (2017)

a=7.8714(5)Å   b=12.3614(7)Å   c=15.0485(8)Å

α=107.370(5)°   β=97.074(5)°   γ=96.371(5)°

C8H14MgN4O8

C8H14MgN4O8

Deng, Zhao-PengKang, WeiZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 27 8354-8360

a=5.1545(10)Å   b=13.940(3)Å   c=9.1871(18)Å

α=90.00°   β=98.45(3)°   γ=90.00°

C8H12N4O7Sr,H2O

C8H12N4O7Sr,H2O

Deng, Zhao-PengKang, WeiZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 27 8354-8360

a=12.169(2)Å   b=14.549(3)Å   c=15.315(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H12CaN4O7,H2O

C8H12CaN4O7,H2O

Deng, Zhao-PengKang, WeiZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 27 8354-8360

a=14.347(3)Å   b=14.902(3)Å   c=12.099(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H10BaN4O6,H2O

C8H10BaN4O6,H2O

Deng, Zhao-PengKang, WeiZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaZhao, HuiGao, Shan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 27 8354-8360

a=9.5261(6)Å   b=15.7700(9)Å   c=4.3128(2)Å

α=90.00°   β=97.767(2)°   γ=90.00°

C12H14O2

C12H14O2

Tian, Guo-QiangYuan, Zhi-LiangZhu, Zhi-BinShi, Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 23 2668-2670

a=46.33(2)Å   b=5.461(3)Å   c=8.220(4)Å

α=90.00°   β=92.926(11)°   γ=90.00°

C11H10Br2O

C11H10Br2O

Tian, Guo-QiangYuan, Zhi-LiangZhu, Zhi-BinShi, Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 23 2668-2670

a=6.0931(9)Å   b=13.8466(19)Å   c=26.311(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(H3O)

C12H8O8S2,2(H3O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=29.188(7)Å   b=5.7170(10)Å   c=22.742(8)Å

α=90.00°   β=120.89(2)°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(C19H18N),4(H2O)

C12H8O8S2,2(C19H18N),4(H2O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=12.9215(9)Å   b=13.6231(8)Å   c=14.7007(12)Å

α=93.768(6)°   β=101.133(7)°   γ=110.031(6)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(H2O),H2O

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(H2O),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=27.0976(12)Å   b=12.9962(4)Å   c=13.9750(8)Å

α=90.00°   β=103.679(5)°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(CH4O),H2O

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(CH4O),H2O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=13.0823(9)Å   b=13.6545(8)Å   c=14.8789(7)Å

α=98.884(5)°   β=94.355(5)°   γ=110.469(6)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),CH4O

C12H8O8S2,2(C19H18N),CH4O

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=12.9200(7)Å   b=13.9363(6)Å   c=13.9627(6)Å

α=87.493(4)°   β=85.351(4)°   γ=63.093(5)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C2H6O),2(H2O)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C2H6O),2(H2O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=9.6061(19)Å   b=12.081(2)Å   c=12.588(3)Å

α=68.92(3)°   β=72.30(3)°   γ=82.30(3)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C3H8O)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C3H8O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=25.2368(15)Å   b=7.9675(4)Å   c=28.3845(16)Å

α=90.00°   β=111.958(7)°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C4H10O)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C4H10O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=25.3691(12)Å   b=8.0242(5)Å   c=15.2135(7)Å

α=90.00°   β=119.171(3)°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C5H12O)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C5H12O)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=25.6094(14)Å   b=8.1885(3)Å   c=15.2041(7)Å

α=90.00°   β=118.790(4)°   γ=90.00°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C4H8O2)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C4H8O2)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=9.0753(8)Å   b=13.0083(9)Å   c=13.1464(12)Å

α=63.421(8)°   β=75.925(8)°   γ=72.752(7)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C3H7NO)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C3H7NO)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=10.6098(10)Å   b=12.0437(9)Å   c=12.3814(8)Å

α=64.981(7)°   β=78.038(7)°   γ=66.971(8)°

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C2H6OS)

C12H8O8S2,2(C19H18N),2(C2H6OS)

Li, Ya-NanHuo, Li-HuaYu, Yi-ZheGe, Fa-YuanDeng, Zhao-PengZhu, Zhi-BiaoGao, Shan

RSC Adv. (2014)

a=8.9446(8)Å   b=11.9700(10)Å   c=12.7475(8)Å

α=103.421(6)°   β=107.836(7)°   γ=94.705(7)°

Poly[[triaquadisilver(I)]bis[μ~4~-3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonato] monohydrate]

C14H16Ag2O15S2,H2O1

Gao, ShanZhu, Zhi-BaoHuo, Li-HuaNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 m279-m281

a=8.3090(10)Å   b=11.264(2)Å   c=12.611(2)Å

α=112.743(6)°   β=97.608(7)°   γ=95.516(7)°

Poly[bis[aquamercury(I)]-di-μ-aqua-μ-1,5-naphthalenedisulfonato]

C10H6O6S2,4H2O,2Hg

Zhu, Zhi-BiaoShan GaoHuo, Li-HuaNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 m288-m289

a=13.199(3)Å   b=5.6990(10)Å   c=11.039(2)Å

α=90°   β=112.79(3)°   γ=90°

Hexaaquacobalt(II) 1,5-naphthalenedisulfonate

C10H6O6S2,CoH12O6

An, Dao-LiGao, ShanZhu, Zhi-BiaoHuo, Li-HuaZhao, Hui

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 1 m111-m112

a=13.195(3)Å   b=6.6680(10)Å   c=9.666(2)Å

α=90°   β=92.14(3)°   γ=90°

Trisodium [hydrogen bis(5-sulfonatosalicylate)] monohydrate

3Na,H,2C7H4O6S2,H2O

Zhu, Zhi-BiaoGao, ShanHuo, Li-HuaNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 1 m192-m194

a=22.563(5)Å   b=5.4640(10)Å   c=17.901(4)Å

α=90°   β=126.02(3)°   γ=90°