Structures by: Zhu J. L.

Total: 18

(Ca1.9 La1.1) (Mn2 O7)

Ca1.9La1.1Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.8215Å   b=3.8215Å   c=19.2105Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.2 La0.8) (Mn2 O7)

Ca2.2La0.8Mn2O7

Zhu, J.L.Jin, C.Q.Yu, R.C.Li, F.Y.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7893Å   b=3.7893Å   c=19.2258Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.4 La0.6) (Mn2 O7)

Ca2.4La0.6Mn2O7

Zhu, J.L.Jin, C.Q.Yu, R.C.Li, F.Y.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7636Å   b=3.7636Å   c=19.3092Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca2.6 La0.4) (Mn2 O7)

Ca2.6La0.4Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.7401Å   b=3.7401Å   c=19.362Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 (Mn2 O7)

Ca3Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.Q.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (2002) 194, 159-166

a=3.6957Å   b=3.6957Å   c=19.4873Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.6 Ca0.4) (Mn O3)

Ca0.4La0.6MnO3

Zhu, J.L.Yu, R.C.Li, F.Y.Jin, C.-Q.Zhang, Z.

Materials Science and Engineering B (2002) 95, 19-23

a=5.4164Å   b=5.4454Å   c=7.7099Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La1.2 Ca1.8) (Mn2 O7)

Ca1.8La1.2Mn2O7

Zhu, J.L.Yu, R.C.Jin, C.-Q.Li, F.Y.Zhang, Z.

Materials Science and Engineering B (2002) 95, 19-23

a=3.8354Å   b=3.8354Å   c=19.2679Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H14O2

C20H14O2

Chen, Kuo-HsinChiang, Yi-JungZhu, Jia-Liang

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8353-8364

a=8.1025(5)Å   b=8.5681(5)Å   c=11.8342(8)Å

α=99.111(2)°   β=108.530(2)°   γ=102.689(2)°

C15H12O3S

C15H12O3S

Chen, Kuo-HsinChiang, Yi-JungZhu, Jia-Liang

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8353-8364

a=5.2060(2)Å   b=13.3385(6)Å   c=17.7829(8)Å

α=90°   β=90.2054(17)°   γ=90°

C60H24In8N36O48,H1.92O,6(H2O)

C60H24In8N36O48,H1.92O,6(H2O)

Guo, Xiao-QingWang, MiaoMeng, FeiTang, Yan-FengTian, ShuYang, Hua-LingJiang, Guo-QingZhu, Jin-Li

CrystEngComm (2016) 18, 30 5616

a=20.1682(2)Å   b=20.1682(2)Å   c=20.1682(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C54H40Co7N6O34,H2O

C54H40Co7N6O34,H2O

Guo, Xiao-QingWang, MiaoTang, Yan-FengMeng, FeiJiang, Guo-QingZhu, Jin-Li

CrystEngComm (2016) 18, 10 1768

a=24.6165(9)Å   b=35.8569(15)Å   c=30.2783(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Aquabis[4-(methylsulfanyl)benzoato-κ<i>O</i>](1,10-phenanthroline-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)copper(II) monohydrate

C28H24CuN2O5S2,H2O

Zhu, Jin-LiLi, Jian-huaWang, MiaoJiang, Guo-MinJiang, Guo-Qing

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 8 980-982

a=30.2105(12)Å   b=17.2468(6)Å   c=10.7009(4)Å

α=90.00°   β=101.426(2)°   γ=90.00°

Poly[bis(μ-2-amino-4,5-dicyanoimidazolato-κ^2^<i>N</i>^1^:<i>N</i>^3^)-<i>trans</i>-bis(<i>N</i>,<i>N</i>-dimethylformamide-κ<i>O</i>)cadmium]

C16H18CdN12O2

Zhu, Jin-LiJiang, Guo -QingGuo, Xiao-QingTang, Yan-FengWang, Miao

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 9 1022-1025

a=9.8438(2)Å   b=9.1897(2)Å   c=22.8948(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-(Dimethylamino)benzaldehyde

C9H11NO

Gao, BoZhu, Jian-Liang

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 7 o1182

a=10.356(6)Å   b=7.686(4)Å   c=20.8434(13)Å

α=90.00°   β=96.808(13)°   γ=90.00°

Pentacarbonyl-1κ^2^C,2κ^3^C-(ferrocenyldiphenylphosphine-1κP)[μ-2-(4- methylphenyl)-2-azapropane-1,3-dithiolato- 1:2κ^4^<i>S</i>,<i>S</i>:<i>S</i>,<i>S</i>']diiron(I)(Fe—–-Fe)

C36H30Fe3NO5PS2

Tang, Yan-FengZhu, Jin-Li

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1423

a=13.600(2)Å   b=10.8964(19)Å   c=23.396(4)Å

α=90.00°   β=94.741(3)°   γ=90.00°

C11H19O2

C11H19O2

Zhu, Jia-LiangWu, Sih-TingShie, Jr-Yun

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 8 3623-3633

a=12.655(3)Å   b=10.193(3)Å   c=8.544(2)Å

α=90.00°   β=102.529(6)°   γ=90.00°

C264H204Fe4N36,C45H36O6,0.36(Cs)0.45(C2F6N1O4S2),3.175(CH12B11),1.125(C2H3N),0.5(C4H8O2)

C264H204Fe4N36,C45H36O6,0.36(Cs)0.45(C2F6N1O4S2),3.175(CH12B11),1.125(C2H3N),0.5(C4H8O2)

Zhang, DaweiRonson, Tanya K.Greenfield, Jake L.Brotin, ThierryBerthault, PatrickLéonce, EstelleZhu, Jun-LongXu, LinNitschke, Jonathan R.

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 20 8339-8345

a=31.1172(2)Å   b=59.4899(3)Å   c=49.3791(6)Å

α=90°   β=92.1540(10)°   γ=90°

C14H16CuN3O8S

C14H16CuN3O8S

Zhu, Jin-LongZhu, PeizhiYan, MinChen, HaitaoZhang, Kou-Lin

CrystEngComm (2021)

a=15.1069(18)Å   b=10.2825(11)Å   c=20.870(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°