Structures by: Zavalii P. Y.

Total: 37

Ni Si3 P4

NiP4Si3

Il'nitskaya, O.N.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1991) 27, 1108-1110

a=5.1598Å   b=5.1598Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni3.36 Si1.76 P6

Ni3.36P6Si1.76

Il'nitskaya, O.N.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 38-40

a=3.5058Å   b=11.0868Å   c=5.313Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Ni6 In11

In11Ni6Pr5

Kalychak, Ya.M.Baranyak, V.M.Zavalii, P.Yu.Dmytrakh, O.V.Bodak, O.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 600-601

a=14.579Å   b=14.579Å   c=4.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr7 Re24 B24

B24Pr7Re24

Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.Mykhalenko, S.I.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=10.566Å   b=10.566Å   c=25.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho2.51 Co B3

B3CoHo2.51

Kuz'ma, Yu.B.Zavalii, P.Yu.Pidgaetskaya, G.M.Gubich, I.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 1397-1401

a=5.4Å   b=5.4Å   c=15.151Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ho3 Ni19 B10

B10Ho3Ni19

Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1990) 35, 998-999

a=13.177Å   b=8.719Å   c=5.78Å

α=90°   β=91.33°   γ=90°

Pr8 Re12.62 B12

B12Pr8Re12.62

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Mikhalenko, S.I.

Kristallografiya (1990) 35, 621-624

a=10.665Å   b=10.665Å   c=14.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn4 B4

B4Mn4

Kuz'ma, Yu.B.Mykhalenko, S.I.Zavalii, P.Yu.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=7.183Å   b=7.183Å   c=4.005Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re4 B4

B4Re4

Mykhalenko, S.I.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Journal of Alloys Compd. (1994) 203, 55-59

a=10.586Å   b=10.586Å   c=4.201Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm11 Co40 B40

B40Co40Sm11

Kuz'ma, Yu.B.Zavalii, P.Yu.Zavalii, L.V.

Kristallografiya (1990) 35, 638-641

a=7.051Å   b=7.051Å   c=38.709Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho2 Ni10 B5

B5Ho2Ni10

Zavalii, P.Yu.Bruskov, V.A.Kuz'ma, Yu.B.Gubich, I.B.

Kristallografiya (1991) 36, 490-491

a=17.588Å   b=9.001Å   c=9.477Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho20 (Fe4 B4)17

B68Fe68Ho20

Kuz'ma, Yu.B.Zavalii, P.Yu.Gubich, I.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 289-290

a=6.983Å   b=6.983Å   c=66.67Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni Si3 P4

NiP4Si3

Il'nitskaya, O.N.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1311-1313

a=5.1598Å   b=5.1598Å   c=10.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((N H4)2 (Cu3 Cl5)) (C2 H2)0.4 (H2 O)0.4

Cl5Cu2.99911N2O0.4

Mykhalichko, B.M.Mys'kiv, M.G.Osechkin, S.I.Zavalii, P.Yu.Mazus, M.D.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1991) 17, 827-832

a=21.083Å   b=21.083Å   c=21.083Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce4 Ni7 In8

Ce4In8Ni7

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.Dmytrakh, O.V.

Kristallografiya (1988) 33, 601-604

a=14.752Å   b=24.184Å   c=4.3951Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In4NiYb

In4NiYb

Kalychak, Ya.M.Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.Zaremba, V.I.Bruskov, V.A.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 602-603

a=4.398Å   b=16.606Å   c=7.278Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cu0.25 In0.75)2 Eu

Cu0.5EuIn1.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 739-740

a=4.942Å   b=4.942Å   c=3.935Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.5 In1.5) La

Cu0.5In1.5La

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.821Å   b=4.821Å   c=4.025Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 In0.75)2 Nd

Cu0.5In1.5Nd

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.784Å   b=4.784Å   c=3.8Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 In0.75)2 Pr

Cu0.5In1.5Pr

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.789Å   b=4.789Å   c=3.812Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Eu (In0.75 Ni0.25)2

EuIn1.5Ni0.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 739-740

a=4.96Å   b=4.96Å   c=3.933Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (In1.5 Ni0.5)

CeIn1.5Ni0.5

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.834Å   b=4.834Å   c=3.928Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ce2 Cu3 In3)1.25

Ce2Cu4In3

Baranyak, V.M.Bel'skii, V.K.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1990) 26, 1985-1987

a=4.245Å   b=4.245Å   c=10.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr3 V3 O0.24 D9.566

D9.566O0.24V3Zr3

Zavaliy, I.Yu.Yelon, W.B.Pecharskii, V.K.Zavalii, P.Yu.Saldan, I.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 75-82

a=13.0258Å   b=13.0258Å   c=13.0258Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr3 V3 O0.31 D9.566

D9.566O0.31V3Zr3

Zavaliy, I.Yu.Yelon, W.B.Zavalii, P.Yu.Pecharskii, V.K.Saldan, I.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 75-82

a=13.0264Å   b=13.0264Å   c=13.0264Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zr3 V3 O0.67

O0.67V3Zr3

Zavaliy, I.Yu.Yelon, W.B.Zavalii, P.Yu.Pecharskii, V.K.Saldan, I.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 75-82

a=12.161Å   b=12.161Å   c=12.161Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2CoIn8

Ce2CoIn8

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Bruskov, V.A.Baranyak, V.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.64Å   b=4.64Å   c=12.251Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CoHoIn5

CoHoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 209-210

a=4.547Å   b=4.547Å   c=7.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeCoIn5

CeCoIn5

Kal'ichak, Ya.M.Zaremba, V.I.Baranyak, V.M.Bruskov, V.A.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1989) 1989, 213-215

a=4.601Å   b=4.601Å   c=7.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co1.87In4Lu3

Co1.87In4Lu3

Zaremba, V.I.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Sobolev, A.N.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki (1989) 1989, 37-39

a=7.814Å   b=7.814Å   c=3.521Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeCu1.5In1.5

CeCu1.5In1.5

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Bel'skii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 2316-2318

a=4.245Å   b=4.245Å   c=10.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce1.22Ge4Sc3

Ce1.22Ge4Sc3

Shpyrka, Z.M.Bruskov, V.A.Pecharskii, V.K.Mokraya, I.R.Bodak, O.I.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 969-972

a=7.188Å   b=13.99Å   c=7.416Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3.66Ge4Y0.86

Ce3.66Ge4Y0.86

Shpyrka, Z.M.Mokraya, I.R.Bruskov, V.A.Bodak, O.I.Zavalii, P.Yu.Pecharskii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 969-972

a=7.754Å   b=14.99Å   c=7.918Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn6.867 (O H)3 (V O4)3.602 (V2 O7)0.199

H3Mn6.867O18.801V4

Zhang, F.Zavalii, P.Yu.Whittingham, M.S.

Journal of Materials Chemistry (1999) 9, 3137-3140

a=13.2293Å   b=13.2293Å   c=5.25472Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 In0.75)2 Sm

Cu0.5In1.5Sm

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.704Å   b=4.704Å   c=3.647Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce (Cu0.5 In1.5)

CeCu0.5In1.5

Baranyak, V.M.Dmytrakh, O.V.Zavalii, P.Yu.Kal'ichak, Ya.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 873-874

a=4.818Å   b=4.818Å   c=3.899Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce0.78Cu8.76In3.88

Ce0.78Cu8.76In3.88

Baranyak, V.M.Kal'ichak, Ya.M.Zavalii, P.Yu.Bel'skii, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 2316-2318

a=12.482Å   b=12.482Å   c=12.482Å

α=90°   β=90°   γ=90°