Structures by: Yongkui S.

Total: 3

K4 H2 (Si W7 Mo4 Co (H2 O) O39) (H2 O)22

Co0.9996K4Mo3.9996O57SiW6.9996

Dai LiyiShan YongkuiHe Mingyuan

Journal of Molecular Structure (2003) 644, 165-170

a=14.096Å   b=14.096Å   c=12.373Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na (Co (H2 O)2) (B P2 O8) (H2 O)

BCoH6NaO11P2

Shi HengzhenShan YongkuiDai LiyiLiu YuyanWeng Linhong

Jiegon Huaxue (2003) 22, 391-394

a=9.447Å   b=9.447Å   c=15.83Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C40H80ClNa4O58V15

C40H80ClNa4O58V15

Yongkui, ShanSongping, D. Huang

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2001) 216, 3 370-372

a=28.492(1)Å   b=14.8423(7)Å   c=23.741(1)Å

α=90°   β=124.109(1)°   γ=90°