Structures by: Yingxia W.

Total: 4

Nd2 Ca2 (Mn O7)

Ca2MnNd2O7

Wang YingxiaBie LijianDu YuLin JianhuaRichardson, J.W.jr.You LipingLoong Chun-K

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 65-72

a=11.1096Å   b=11.1096Å   c=17.1987Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ge10 O20 F) (N (C H3)2 (C2 H5)2)

C6H16FGe10NO20

Wang YingxiaSong JiaqingGies, H.

Solid State Sciences (2003) 5, 1421-1433

a=9.271Å   b=9.271Å   c=14.349Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La4 Ba2.6 Ca1.4 ((Mn4 Ca) O19)

Ba2.6Ca2.4La4Mn4O19

Bie LijianWang YingxiaYou LipingLin JianhuaRichardson, J.W.jr.Dong ChengLoong Chun-K

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 516-522

a=9.8394Å   b=5.6823Å   c=15.6435Å

α=90°   β=102.093°   γ=90°

(La1.8 Ba0.8 Sr0.4) (Mn2 O9) ((Ca0.8 La0.1 Sr0.1)2 O)

Ba0.8Ca1.6La2Mn2O10Sr0.6

Bie LijianWang YingxiaLin JianhuaLoong Chun-K

Inorganic Chemistry Communications (2002) 5, 966-970

a=5.63591Å   b=5.63591Å   c=16.2843Å

α=90°   β=90°   γ=120°