Structures by: Yang H. F.

Total: 53

Nd5 Co21 B4

B4Co21Nd5

Liang, J.K.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Chu, W.G.Yang, H.F.

Journal of Applied Physics (2001) 90, 1931-1933

a=5.0987Å   b=5.0987Å   c=17.6523Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 (Fe Mo) O6

FeMoO6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5693Å   b=5.5693Å   c=7.8983Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe0.8 Mo1.2) O6

Fe0.8Mo1.2O6Sr2

Liu, G.Y.Yang, H.F.Feng, X.M.Rao, G.-H.Liang, J.K.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5749Å   b=5.5749Å   c=7.9034Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.1 Mo0.9) O6

Fe1.1Mo0.9O6Sr2

Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Yang, H.F.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=5.5659Å   b=5.5659Å   c=7.8929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.5 Mo0.5) O6

Fe1.5Mo0.5O6Sr2

Liu, G.Y.Liu, W.F.Rao, G.-H.Liang, J.K.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8717Å   b=7.8717Å   c=7.8717Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Fe1.4 Mo0.6) O6

Fe1.4Mo0.6O6Sr2

Liu, G.Y.Liang, J.K.Rao, G.-H.Liu, W.F.Feng, X.M.Yang, H.F.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2003) 353, 42-47

a=7.8776Å   b=7.8776Å   c=7.8776Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La5Si4

La5Si4

Yang, H.F.Rao, G.-H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 334, 131-134

a=8.0467Å   b=8.0467Å   c=15.4476Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5Si4

Nd5Si4

Yang, H.F.Rao, G.-H.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 334, 131-134

a=7.8694Å   b=7.8694Å   c=14.8077Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 (Si2 Ge2)

Ge2Pr5Si2

Yang, H.F.Chu, W.G.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 189-194

a=7.8282Å   b=15.2072Å   c=7.9902Å

α=90°   β=90°   γ=93.82°

Nd5 (Si2 Ge2)

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Feng, X.M.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.7674Å   b=15.1133Å   c=7.9409Å

α=90°   β=90°   γ=93.6°

Nd5 Si2.8 Ge1.2

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Ouyang, Z.W.Rao, G.-H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9068Å   b=7.9068Å   c=14.7907Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Ge4

Ge4Nd5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.8631Å   b=15.1163Å   c=7.9559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 (Si2.8 Ge1.2)

Ge1.2Nd5Si2.8

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 346, 190-196

a=7.6939Å   b=15.1054Å   c=7.9439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Ge4

Ge4Pr5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Ouyang, Z.W.Chu, W.G.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 189-194

a=7.9141Å   b=15.1829Å   c=8.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5 Si2 Ge2

Ge2Pr5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Chu, W.G.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9725Å   b=7.9725Å   c=14.8855Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd5 Si2 Ge2

Ge2Nd5Si2

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, W.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 348, 150-156

a=7.9304Å   b=7.9304Å   c=14.7661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd5Ge4

Gd5Ge4

Yang, H.F.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Liang, J.K.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.689Å   b=14.8196Å   c=7.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr5Si4

Pr5Si4

Yang, H.F.Rao, G.H.Chu, W.G.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2003) 263, 146-153

a=7.9092Å   b=7.9092Å   c=14.9437Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 La2 Ge4

Gd3Ge4La2

Yang, H.F.Liang, J.K.Liu, G.Y.Rao, G.-H.Chu, W.G.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=7.7486Å   b=15.0729Å   c=7.9648Å

α=90°   β=90°   γ=92.29°

La5 Ge4

Ge4La5

Yang, H.F.Rao, G.-H.Liu, G.Y.Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Liu, W.F.Chu, W.G.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2003) 361, 113-117

a=8.0761Å   b=15.5209Å   c=8.1725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pr0.9 Ca0.1) (Ba1.9 Pr0.1) (Cu3 O7.128)

Ba1.9Ca0.1Cu3O7.128Pr

Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Chen, J.R.Yang, H.F.Rao, G.H.Liu, G.Y.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.9036Å   b=3.895Å   c=11.7308Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pr0.8 Ca0.2) (Ba1.8 Pr0.2) (Cu3 O7.224)

Ba1.8Ca0.2Cu3O7.224Pr

Song, G.B.Liu, G.Y.Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.Chen, J.R.Yang, H.F.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.8928Å   b=3.8767Å   c=11.6816Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.8 Sr0.2) (Cu3 O6.77)

Ba1.8Cu3O6.77PrSr0.2

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.9069Å   b=3.8834Å   c=11.7274Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.7 Sr0.3) (Cu3 O6.80)

Ba1.7Cu3O6.8PrSr0.3

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8921Å   b=3.8921Å   c=11.7197Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.6 Sr0.4) (Cu3 O6.84)

Ba1.6Cu3O6.84PrSr0.4

Song, G.B.Liang, J.K.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, L.T.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.889Å   b=3.889Å   c=11.6997Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.5 Sr0.5) (Cu3 O6.84)

Ba1.5Cu3O6.84PrSr0.5

Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8847Å   b=3.8847Å   c=11.6802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.4 Sr0.6) (Cu3 O6.86)

Ba1.4Cu3O6.86PrSr0.6

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, H.F.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.879Å   b=3.879Å   c=11.6579Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.8 Ba1.2) (Cu3 O7.31)

Ba1.2Cu3O7.31Pr1.8

Song GongbaoLiang JingkuiYang LintaoRao GuanghuiChen, J.R.Liu, G.Y.Yang, H.F.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.8778Å   b=3.8778Å   c=11.5488Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.5 Ba1.5) (Cu3 O7.28)

Ba1.5Cu3O7.28Pr1.5

Song GongbaoLiang JingkuiYang LintaoChen, J.R.Liu, G.Y.Rao GuanghuiYang, H.F.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.8868Å   b=3.8868Å   c=11.6166Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.3 Ba1.7) (Cu3 O7.23)

Ba1.7Cu3O7.23Pr1.3

Song GongbaoLiang JingkuiYang LintaoChen, J.R.Liu, G.Y.Yang, H.F.Rao Guanghui

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.8921Å   b=3.8921Å   c=11.6597Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.15 Ba1.85) (Cu3 O7.21)

Ba1.85Cu3O7.21Pr1.15

Song GongbaoChen, J.R.Liang JingkuiYang LintaoLiu, G.Y.Rao GuanghuiYang, H.F.

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.9167Å   b=3.8787Å   c=11.7144Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.1 Ba1.9) (Cu3 O7.12)

Ba1.9Cu3O7.12Pr1.1

Song GongbaoLiang JingkuiYang LintaoChen, J.R.Liu, G.Y.Yang, H.F.Rao Guanghui

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.9253Å   b=3.8768Å   c=11.7272Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Pr0.08 Ba1.92) (Cu3 O7.1)

Ba1.92Cu3O7.1Pr1.08

Song GongbaoYang LintaoLiang JingkuiLiu, G.Y.Chen, J.R.Yang, H.F.Rao Guanghui

Appl. Phys. A (2003) 77, 915-921

a=3.9317Å   b=3.877Å   c=11.7331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.5 Co0.5)2

CoFeHf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.93Å   b=6.93Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.7 Co0.3)2

Co0.6Fe1.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Feng, X.M.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.95Å   b=6.95Å   c=6.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.2 Co0.8)2

Co1.6Fe0.4Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, W.F.Yang, H.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.9Å   b=6.9Å   c=6.9Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) Co2

Co2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liang, J.K.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=6.88Å   b=6.88Å   c=6.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.8 Co0.2)2

Co0.4Fe1.6Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.Liu, W.F.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.912Å   b=4.912Å   c=8.031Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) (Fe0.9 Co0.1)2

Co0.2Fe1.8Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, W.F.Yang, H.F.Liu, G.Y.Liang, J.K.Feng, X.M.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.919Å   b=4.919Å   c=8.046Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Hf0.8 Ta0.2) Fe2

Fe2Hf0.8Ta0.2

Ouyang, Z.W.Rao, G.H.Liu, G.Y.Yang, H.F.Liu, W.F.Feng, X.M.Liang, J.K.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 18-24

a=4.924Å   b=4.924Å   c=8.058Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Chlorobis(1,10-phenanthroline)copper(II) dichlorocuprate(I)

C24H16ClCuN41,Cl2Cu1

Yang, Hong-FangHuang, Chang-CangZhang, Han-HuiLiu, YongxiuLian, Zhao-XunXiao,Guang-Can

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 3 m291-m293

a=14.4063(5)Å   b=12.6196(6)Å   c=13.3400(5)Å

α=90.00°   β=111.480(3)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[[tetraaquaerbium(III)]-μ-oxalato- κ^4^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^2^:<i>O</i>^1^,<i>O</i>^2'^] [bromidobis(pyrazine-2-carboxylato-κ^2^<i>N</i>^1^,<i>O</i>)cuprate(II)] tetrahydrate]

C2H8ErO8,C10H6BrCuN4O4,4(H2O)

Yang, Hui-FuXu, Shi-Hai

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 m874-m875

a=8.6678(3)Å   b=10.2623(4)Å   c=13.8748(2)Å

α=96.8720(10)°   β=99.4190(10)°   γ=99.7480(10)°

Sr2 La ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.28)

Cu1.999Fe1.001LaO7.28Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Rao, G.H.Song, G.B.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8789Å   b=3.8789Å   c=11.4924Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Nd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.38)

Cu1.999Fe1.001NdO7.38Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8633Å   b=3.8633Å   c=11.4867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Sm ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001O7.4SmSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Feng, X.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8559Å   b=3.8559Å   c=11.4273Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Eu ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999EuFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Feng, X.M.Rao, G.H.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8502Å   b=3.8502Å   c=11.4084Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.34)

Cu1.999Fe1.001GdO7.34Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8457Å   b=3.8457Å   c=11.3895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ho ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001HoO7.4Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8213Å   b=3.8274Å   c=11.3682Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Dy ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999DyFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Rao, G.H.Song, G.B.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8274Å   b=3.8329Å   c=11.3652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Er ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999ErFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liu, Q.L.Liang, J.K.Song, G.B.Fan, H.M.Feng, X.M.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8159Å   b=3.8229Å   c=11.3742Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Yb ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.42)

Cu1.999Fe1.001O7.42Sr2Yb

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Yang, H.F.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8115Å   b=3.818Å   c=11.3856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.606 Cu0.394) (Cu0.803 Fe0.197)2 O7.38)

Cu2FeGdO7.38Sr2

Yang, L.T.Rao, G.H.Liang, J.K.Fan, H.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Song, G.B.Feng, X.M.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8422Å   b=3.8422Å   c=11.3731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.16)

Cu1.999Fe1.001GdO7.16Sr2

Yang, L.T.Feng, X.M.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8578Å   b=3.8578Å   c=11.4731Å

α=90°   β=90°   γ=90°