Structures by: Xia L. C.

Total: 3

B3NaO9Ca4

B3NaO9Ca4

Li WuXia Long ChenYan Ping XuYan Ping Sun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 3042-3047

a=10.68004(11)Å   b=11.28574(11)Å   c=6.48521(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B3Sr4KO9

B3Sr4KO9

Li WuXia Long ChenYan Ping XuYan Ping Sun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 3042-3047

a=11.03843(8)Å   b=11.98974(9)Å   c=6.88446(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B3KO9Ca4

B3KO9Ca4

Li WuXia Long ChenYan Ping XuYan Ping Sun

Inorganic Chemistry (2006) 45, 3042-3047

a=10.63455(10)Å   b=11.51705(11)Å   c=6.51942(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°