Structures by: Weiss A.

Total: 126

Hg3 O Cl4

Cl4Hg3O

Weiss, A.Nagorsen, G.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1953) 274, 151-168

a=9.26Å   b=9.26Å   c=9.26Å

α=90°   β=90°   γ=90°

TaV

TaV

Richter, K.H.Weiss, A.

Berichte der Bunsengesellschaft fuer Physikalische Chemie (1988) 92, 833-840

a=3.175Å   b=3.175Å   c=3.175Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AlCu2Ti

AlCu2Ti

Meyer zu Reckendorf, R.Schmidt, P.C.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Frankfurt Am Main) (1989) 163, 103-108

a=6.0237Å   b=6.0237Å   c=6.0237Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Au (Cd Sn)

AuCdSn

Weiss, A.Krompholz, K.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1976) 67, 400-403

a=6.5033Å   b=6.5033Å   c=6.5033Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuGaLi2

AuGaLi2

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.188Å   b=6.188Å   c=6.188Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuGeLi2

AuGeLi2

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.17Å   b=6.17Å   c=6.17Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuInLi2

AuInLi2

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.466Å   b=6.466Å   c=6.466Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Mg

AuLi2Mg

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.442Å   b=6.442Å   c=6.442Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Pb

AuLi2Pb

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.601Å   b=6.601Å   c=6.601Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Sb

AuLi2Sb

Witte, H.Pauly, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.442Å   b=6.442Å   c=6.442Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Sb

AuLi2Sb

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=6.441Å   b=6.441Å   c=6.441Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Si

AuLi2Si

Witte, H.Weiss, A.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.078Å   b=6.078Å   c=6.078Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Sn

AuLi2Sn

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.438Å   b=6.438Å   c=6.438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuLi2Tl

AuLi2Tl

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.549Å   b=6.549Å   c=6.549Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Au0.5 Pd0.5) Zn

Au0.5Pd0.5Zn

Weiss, A.Krompholz, K.

Journal of the Less-Common Metals (1976) 50, 213-222

a=3.093Å   b=3.093Å   c=3.093Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Au0.1 Pd0.9) Zn

Au0.1Pd0.9Zn

Weiss, A.Krompholz, K.

Journal of the Less-Common Metals (1976) 50, 213-222

a=2.876Å   b=2.876Å   c=3.408Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Au2 (Cd In2 Sn)

Au2CdIn2Sn

Krompholz, K.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1976) 67, 400-403

a=6.5129Å   b=6.5129Å   c=6.5129Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AuBiLi2

AuBiLi2

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.65Å   b=6.65Å   c=6.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgAlLi2

AgAlLi2

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.35Å   b=6.35Å   c=6.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Li2 Bi

AgBiLi2

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.736Å   b=6.736Å   c=6.736Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Li2 Bi

AgBiLi2

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=6.737Å   b=6.737Å   c=6.737Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgCd2Ce

AgCd2Ce

Berger, G.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 142, 109-121

a=6.651Å   b=6.651Å   c=6.651Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgCeMg2

AgCeMg2

Berger, G.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 142, 109-121

a=7.294Å   b=7.294Å   c=7.294Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgInLi2

AgInLi2

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.572Å   b=6.572Å   c=6.572Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag (Ga0.1 Mg0.9)

AgGa0.1Mg0.9

Zwilling, M.Weiss, A.Abdulahad, I.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1971) 62, 231-237

a=3.3Å   b=3.3Å   c=3.3Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ag Ga) Li2

AgGaLi2

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.289Å   b=6.289Å   c=6.289Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ag In) Li2

AgInLi2

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=6.572Å   b=6.572Å   c=6.572Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgInTe2

AgInTe2

Weiss, A.Range, K.J.Engert, G.

Solid State Communications (1969) 7, 1749-1752

a=6.23Å   b=6.23Å   c=6.23Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgLi2Mg

AgLi2Mg

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.607Å   b=6.607Å   c=6.607Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgLi2Pb

AgLi2Pb

Weiss, A.Pauly, H.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.678Å   b=6.678Å   c=6.678Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgLi2Sb

AgLi2Sb

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.583Å   b=6.583Å   c=6.583Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgLi2Sn

AgLi2Sn

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.552Å   b=6.552Å   c=6.552Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgLi2Tl

AgLi2Tl

Witte, H.Pauly, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.671Å   b=6.671Å   c=6.671Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgMg2Pr

AgMg2Pr

Berger, G.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 142, 109-121

a=7.26Å   b=7.26Å   c=7.26Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgMg2Sm

AgMg2Sm

Berger, G.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 142, 109-121

a=7.194Å   b=7.194Å   c=7.194Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ag Pb) Li2

AgLi2Pb

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=6.678Å   b=6.678Å   c=6.678Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 (Ag Sb)

AgLi2Sb

Weiss, A.Witte, H.Pauly, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=6.586Å   b=6.586Å   c=6.586Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Silver palladium magnesium (0.5/0.5/1)

Ag0.5MgPd0.5

Sharma, S.N.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 104, L5-L8

a=3.239Å   b=3.239Å   c=3.239Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca0.5 Sr0.5) Si2

Ca0.5Si2Sr0.5

Eisenmann, B.Riekel, C.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1970) 372, 325-331

a=3.91Å   b=3.91Å   c=5.15Å

α=90°   β=90°   γ=120°

LiTl

LiTl

Baden, W.Schmidt, P.C.Weiss, A.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1979) 51, 183-190

a=3.438Å   b=3.438Å   c=3.438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al21.33S32

Al21.33S32

Schaefer, H.Schaefer, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1963) 325, 77-89

a=9.93Å   b=9.93Å   c=9.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Si

SiSr

Rocktaeschel, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1962) 316, 231-236

a=4.83Å   b=11.33Å   c=4.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2MgTl

Li2MgTl

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.796Å   b=6.796Å   c=6.796Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Mg In2

In2LiMg

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.824Å   b=6.824Å   c=6.824Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NbV

NbV

Richter, K.H.Weiss, A.

Berichte der Bunsengesellschaft fuer Physikalische Chemie (1988) 92, 833-840

a=3.18Å   b=3.18Å   c=3.18Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Mg H3

H3KMg

Schumacher, R.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 163, 179-183

a=4.025Å   b=4.025Å   c=4.025Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaMgSn

CaMgSn

Eisenmann, B.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1972) 391, 241-254

a=7.86Å   b=4.66Å   c=8.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Si O2

O2Si

Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1954) 276, 95-112

a=4.72Å   b=5.16Å   c=8.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al Br3 (H2 S)

AlBr3H2S

Weiss, A.Plass, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1956) 283, 390-400

a=7.89Å   b=7.89Å   c=6.61Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeCuMg2

CeCuMg2

Berger, G.Weiss, A.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 142, 109-121

a=7.29Å   b=7.29Å   c=7.29Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cd0.35 Tl0.65) Li

Cd0.35LiTl0.65

Baden, W.Weiss, A.Schmidt, P.C.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1979) 51, 183-190

a=3.428Å   b=3.428Å   c=3.428Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cd1.25 Tl0.75) Li2

Cd1.25Li2Tl0.75

Baden, W.Weiss, A.Schmidt, P.C.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1979) 51, 183-190

a=6.772Å   b=6.772Å   c=6.772Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HgLi2Mg

HgLi2Mg

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1960) 59, 414-418

a=6.661Å   b=6.661Å   c=6.661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LiTl

LiTl

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=3.435Å   b=3.435Å   c=3.435Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2MgSn

Li2MgSn

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.764Å   b=6.764Å   c=6.764Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaLi2Mg

GaLi2Mg

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.569Å   b=6.569Å   c=6.569Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2MgPb

Li2MgPb

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.822Å   b=6.822Å   c=6.822Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hg0.5 Tl0.5) Li

Hg0.5LiTl0.5

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 554-558

a=3.352Å   b=3.352Å   c=3.352Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NaTl

NaTl

Schmidt, P.C.Baden, W.Weiden, N.Weiss, A.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 92, 205-212

a=7.462Å   b=7.462Å   c=7.462Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hg Tl) Na2

HgNa2Tl

Schmidt, P.C.Weiss, A.Baden, W.Weiden, N.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 92, 205-212

a=7.36Å   b=7.36Å   c=7.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Nb Ti)

NbTi

Baden, W.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1983) 74, 89-93

a=3.286Å   b=3.286Å   c=3.286Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MgSnSr

MgSnSr

Eisenmann, B.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1972) 391, 241-254

a=8.18Å   b=4.92Å   c=8.75Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CuLi2Sn

CuLi2Sn

Pauly, H.Witte, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 47-58

a=6.282Å   b=6.282Å   c=6.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CdLi2Mg

CdLi2Mg

Pauly, H.Weiss, A.Witte, H.

Zeitschrift fuer Metallkunde (1968) 59, 414-418

a=6.803Å   b=6.803Å   c=6.803Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cd0.8 Zn0.2) Li

Cd0.8LiZn0.2

Zwilling, M.Schmidt, P.C.Weiss, A.

Applied Physics A (1978) 16, 255-269

a=6.629Å   b=6.629Å   c=6.629Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaSi2

BaSi2

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Angewandte Chemie (German Edition) (1977) 89, 673-674

a=4.047Å   b=4.047Å   c=5.33Å

α=90°   β=90°   γ=120°

EuSi2

EuSi2

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Journal of Solid State Chemistry (1977) 20, 173-181

a=4.304Å   b=4.304Å   c=13.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Si2

Si2Sr

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Journal of Solid State Chemistry (1977) 20, 173-181

a=4.438Å   b=4.438Å   c=13.83Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaSi2

BaSi2

Janzon, K.H.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1970) 372, 87-99

a=8.92Å   b=6.75Å   c=11.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al (P S4)

AlPS4

Weiss, A.Schaefer, H.

Naturwissenschaften (1960) 47, 495-495

a=5.61Å   b=5.67Å   c=9.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgAlS2

AgAlS2

Range, K.J.Weiss, A.Engert, G.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1974) 29, 186-189

a=3.5Å   b=3.5Å   c=6.84Å

α=90°   β=90°   γ=120°

AgInS2

AgInS2

Keubler, M.Range, K.J.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1969) 24, 1060-1061

a=6.81Å   b=6.81Å   c=6.81Å

α=32.05°   β=32.05°   γ=32.05°

AgInSe2

AgInSe2

Engels, J.Weiss, A.Range, K.J.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1968) 23, 1262-1263

a=5.82Å   b=5.82Å   c=5.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgInTe2

AgInTe2

Engert, G.Weiss, A.Engels, J.Range, K.J.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1968) 23, 1008-1008

a=6.02Å   b=6.02Å   c=6.02Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba Ag2 Ge2

Ag2BaGe2

Winter, J.Eisenmann, B.Weiss, A.May, N.Ziegleder, G.Schaefer, H.Mueller, W.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.58Å   b=4.58Å   c=10.69Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Ag2 Ge2

Ag2CaGe2

Ziegleder, G.Winter, J.Schaefer, H.Mueller, W.Weiss, A.May, N.Eisenmann, B.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.33Å   b=4.33Å   c=10.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B (P S4)

BPS4

Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1963) 18, 81-82

a=5.6Å   b=5.25Å   c=9.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaGe2

BaGe2

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1977) 32, 1352-1353

a=4.755Å   b=4.755Å   c=14.731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Ge2

Ge2Sr

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 524-524

a=4.104Å   b=4.104Å   c=5.165Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca0.65 Sr0.35 Si2

Ca0.65Si2Sr0.35

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1979) 34, 358-359

a=3.891Å   b=3.891Å   c=5.048Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BaLi2Si

BaLi2Si

Axel, H.Mueller, W.Weiss, A.Schaefer, H.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1967) 22, 1081-1081

a=4.74Å   b=6.75Å   c=6.25Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaGe2

BaGe2

Evers, J.Oehlinger, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1980) 35, 397-398

a=4.769Å   b=4.769Å   c=14.737Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)2 (Mo S4)

H8MoN2S4

Schaefer, H.Schaefer, G.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1964) 19, 76-76

a=9.599Å   b=7.009Å   c=12.288Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)3 Sb S4

H12N3S4Sb

Graf, H.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1969) 24, 1345-1346

a=7.94Å   b=7.94Å   c=7.94Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn In2 S4

In2S4Zn

Range, K.J.Becker, W.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1969) 24, 811-812

a=10.59Å   b=10.59Å   c=10.59Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr5 Si3

Si3Sr5

Nagorsen, G.Rocktaeschel, G.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1967) 22, 101-102

a=8.055Å   b=8.055Å   c=15.688Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BaMg2Si2

BaMg2Si2

Eisenmann, B.Winter, J.Mueller, W.May, N.Schaefer, H.Weiss, A.Ziegleder, G.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.65Å   b=4.65Å   c=11.09Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaCu2Si2

CaCu2Si2

Eisenmann, B.Mueller, W.May, N.Ziegleder, G.Schaefer, H.Winter, J.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.04Å   b=4.04Å   c=10Å

α=90°   β=90°   γ=90°

SiTe2

SiTe2

Weiss, A.Weiss, Ar.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1953) 8, 104-104

a=4.28Å   b=4.28Å   c=6.71Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba Mg2 Ge2

BaGe2Mg2

Eisenmann, B.May, N.Schaefer, H.Mueller, W.Weiss, A.Winter, J.Ziegleder, G.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.67Å   b=4.67Å   c=11.33Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Zn2 Ge2

CaGe2Zn2

Eisenmann, B.May, N.Mueller, W.Schaefer, H.Weiss, A.Winter, J.Ziegleder, G.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1350-1352

a=4.21Å   b=4.21Å   c=10.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Hg Cl3

Cl3HgNa

Weiss, A.Damm, K.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1954) 9, 82-82

a=9.48Å   b=4.16Å   c=18.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Hg Br2) (Hg O)4

Br2Hg5O4

Weiss, A.Nagorsen, G.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1954) 9, 237-237

a=11.89Å   b=6.08Å   c=11.76Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K8Si46

K8Si46

Gallmeier, J.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1969) 24, 665-667

a=10.3Å   b=10.3Å   c=10.3Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K8Sn46

K8Sn46

Gallmeier, J.Weiss, A.Schaefer, H.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1969) 24, 665-667

a=12.03Å   b=12.03Å   c=12.03Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba5Si3

Ba5Si3

Janzon, K.H.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1966) 21, 287-287

a=8.436Å   b=8.436Å   c=16.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2LiSi3

Ca2LiSi3

Mueller, W.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1971) 26, 5-7

a=11.24Å   b=10.5Å   c=4.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaLiSi2

CaLiSi2

Mueller, W.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1971) 26, 534-536

a=7.98Å   b=3.8Å   c=10.69Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 Li Ge3

Ca2Ge3Li

Mueller, W.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1971) 26, 5-7

a=11.38Å   b=10.73Å   c=4.43Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Li Ge2

CaGe2Li

Mueller, W.Schaefer, H.Weiss, A.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1971) 26, 534-536

a=8.07Å   b=3.93Å   c=10.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°