Structures by: Wang G. F.

Total: 13

Ba3 La2 (B O3)4

B4Ba3La2O12

Wang, G.-F.Pan, S.-K.Huang, Z.-X.

Jiegon Huaxue (2002) 21, 382-384

a=7.731Å   b=17.043Å   c=9.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La Sc3 (B O3)4

B4LaO12Sc3

Wang, G.-F.Lu, S.-F.Chen, W.-Z.Wu, Q.-J.He, M.-Y.Lin, Z.-B.

Materials Research Innovation (1999) 2, 341-344

a=7.74Å   b=9.864Å   c=12.066Å

α=90°   β=105.48°   γ=90°

La Sc3 (B O3)4

B4LaO12Sc3

Lu, S.-F.He, M.-Y.Chen, W.-Z.Lin, Z.-B.Wang, G.-F.Wu, Q.-J.

Materials Research Innovation (1999) 2, 345-348

a=9.819Å   b=9.819Å   c=7.987Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K La (W O4)2

KLaO8W2

Han, X.-M.Lin, Z.-B.Wang, G.-F.Hu, Z.-S.

Materials Research Innovation (2002) 6, 118-121

a=5.447Å   b=5.447Å   c=12.08Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H20FeIN12O3

C12H20FeIN12O3

Wang, Gao-FengSong, Xiao-JiaoChen, FeiLi, Yi-ZhiChen, Xue-TaiXue, Zi-Ling

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 36 10919-10922

a=7.555(3)Å   b=25.707(11)Å   c=11.485(5)Å

α=90.00°   β=93.827(6)°   γ=90.00°

C26H39Co2I2N25O4

C26H39Co2I2N25O4

Wang, Gao-FengSong, Xiao-JiaoChen, FeiLi, Yi-ZhiChen, Xue-TaiXue, Zi-Ling

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 36 10919-10922

a=19.9487(18)Å   b=12.1594(13)Å   c=20.182(2)Å

α=90.00°   β=107.802(3)°   γ=90.00°

C26H45F6FeN13O2P

C26H45F6FeN13O2P

Wang, Gao-FengSong, Xiao-JiaoChen, FeiLi, Yi-ZhiChen, Xue-TaiXue, Zi-Ling

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 36 10919-10922

a=11.6055(17)Å   b=12.6303(13)Å   c=12.6377(19)Å

α=98.8230(10)°   β=95.409(2)°   γ=97.5500(10)°

Poly[[diaquatetra-μ~2~-cyanido-κ^8^<i>C</i>:<i>N</i>-copper(II)nickel(II)] monohydrate]

C4H6CuN4NiO3

Qin, Ying LianYang, Bin WuWang, Gao FengSun, Hong

Acta Crystallographica, Section C: Structural Chemistry (2016) 72, 7 555-560

a=14.1746(7)Å   b=7.0724(4)Å   c=8.8940(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

5,5'-dithiodisalicylic acid

C14H10O6S2

Sun, Shu-WenZhou, Fu-LinWang, Gao-FengCui, Gui-Hua

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 7 o1701

a=5.3065(6)Å   b=11.1657(13)Å   c=23.906(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

La2 Ca (B10 O19)

B10CaLa2O19

Wang, J.-X.Liu, J.-G.Fu, P.-Z.Wu, Y.-C.Wang, G.-F.Zhou, H.-Y.Chen, C.-T.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 753-755

a=11.043Å   b=6.563Å   c=9.129Å

α=90°   β=91.47°   γ=90°

C12H18FeN12O2,CH2Cl2

C12H18FeN12O2,CH2Cl2

Wang, Gao-FengSong, Xiao-JiaoChen, FeiLi, Yi-ZhiChen, Xue-TaiXue, Zi-Ling

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 36 10919-10922

a=8.6334(12)Å   b=8.7729(13)Å   c=14.2422(14)Å

α=78.270(2)°   β=74.950(3)°   γ=75.447(2)°

5-ferrocenylsalicylate titanocene

C27H22FeO3Ti

Gao, Z.-W.Wang, G.-F.Gao, L.-X.Zhang, C.-Y.Wu, D.-H.Yu, W.-R.Liu, Z.-T.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 4 551-552

a=13.752(4)Å   b=12.180(4)Å   c=12.468(3)Å

α=90.00°   β=92.42(2)°   γ=90.00°