Structures by: Voroshilov Y. U.

Total: 37

W2Zr

W2Zr

Voroshilov, Yu.V.Lakh, V.I.Stadnyk, B.I.Kuz'ma, Yu.B.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1390-1392

a=7.61Å   b=7.61Å   c=7.61Å

α=90°   β=90°   γ=90°

V2Zr

V2Zr

Voroshilov, Yu.V.Fedorov, T.F.Gorshkova, L.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1968) 4, 128-130

a=7.419Å   b=7.419Å   c=7.419Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sn (P Se3)

PSe3Sn

Voroshilov, Yu.V.Potorii, M.N.Prits, I.P.Seikovskaya, L.A.Yatsenko, A.V.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1988) 33, 761-763

a=6.81Å   b=7.679Å   c=11.706Å

α=90°   β=124.47°   γ=90°

Zr Co3 B2

B2Co3Zr

Kuz'ma, Yu.B.Kripyakevich, P.I.Voroshilov, Yu.V.

Kristallografiya (1970) 15, 934-938

a=8.418Å   b=8.418Å   c=9.132Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co21 Sb2 B6

B6Co21Sb2

Voroshilov, Yu.V.Kuz'ma, Yu.B.Cherkashin, E.E.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1017-1019

a=10.594Å   b=10.594Å   c=10.594Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 U2 B6

B6Co21U2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.Cherkashin, E.E.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1017-1019

a=10.575Å   b=10.575Å   c=10.575Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 W2 B6

B6Co21W2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 652-653

a=10.498Å   b=10.498Å   c=10.498Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 Zr2 B6

B6Co21Zr2

Kuz'ma, Yu.B.Lakh, V.I.Voroshilov, Yu.V.Stadnyk, B.I.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 772-774

a=10.597Å   b=10.597Å   c=10.597Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni21 Sb2 B6

B6Ni21Sb2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.Cherkashin, E.E.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1109-1111

a=10.585Å   b=10.585Å   c=10.585Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni21 U2 B6

B6Ni21U2

Kuz'ma, Yu.B.Cherkashin, E.E.Voroshilov, Yu.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1965) 1, 1017-1019

a=10.647Å   b=10.647Å   c=10.647Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni21 Zr2 B6

B6Ni21Zr2

Lakh, V.I.Voroshilov, Yu.V.Stadnyk, B.I.Kuz'ma, Yu.B.

Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR (1966) 1966, 772-774

a=10.628Å   b=10.628Å   c=10.628Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AgAsSe2

AgAsSe2

Voroshilov, Yu.V.Golovej, M.I.Potorii, M.V.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya (1985) 28, 7-11

a=3.915Å   b=3.915Å   c=20.376Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb3 Sb2 Br9

Br9Rb3Sb2

Kun, S.V.Lazarev, V.B.Voroshilov, Yu.V.Peresh, E.Yu.Kun, A.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 410-413

a=7.939Å   b=7.939Å   c=9.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs3 Sb2 Br9

Br9Cs3Sb2

Kun, S.V.Lazarev, V.B.Voroshilov, Yu.V.Peresh, E.Yu.Kun, A.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 410-413

a=7.93Å   b=7.93Å   c=9.716Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs3 Sb2 I9

Cs3I9Sb2

Kun, S.V.Lazarev, V.B.Peresh, E.Yu.Voroshilov, Yu.V.Kun, A.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1993) 29, 410-413

a=8.46Å   b=8.46Å   c=10.398Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr Ni2 Si2

Ni2Si2Zr

Voroshilov, Yu.V.Gladyshevskii, E.I.Markiv, V.Ya.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1967) 3, 1404-1408

a=3.75Å   b=3.75Å   c=9.68Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hg3 Se2 I2

Hg3I2Se2

Minets, Yu.V.Voroshilov, Yu.V.Pan'ko, V.V.Khudolii, V.A.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 121-125

a=19.392Å   b=9.652Å   c=10.918Å

α=90°   β=116.64°   γ=90°

Hg3 Se2 Br2

Br2Hg3Se2

Minets, Yu.V.Khudolii, V.A.Voroshilov, Yu.V.Pan'ko, V.V.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 121-125

a=17.529Å   b=9.408Å   c=9.775Å

α=90°   β=89.51°   γ=90°

Sn2 (P2 S6)

P2S6Sn2

Voroshilov, Yu.V.Vysochansky, Yu.M.Grabar, A.A.Potorii, M.V.Vatsenko, A.V.Prits, I.P.Rizak, V.M.Seikovskaya, L.A.Slivka, V.Yu.

Ukrains'kii Fizichnii Zhurnal (Russian Edition) (1990) 35, 71-75

a=6.518Å   b=7.463Å   c=11.475Å

α=90°   β=125.72°   γ=90°

Tl4 (P2 S6)

P2S6Tl4

Voroshilov, Yu.V.Gebesh, V.Yu.Potorii, M.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1994) 30, 479-483

a=16.366Å   b=13.321Å   c=11.41Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In4 (P2 Se6)3

In4P6Se18

Voroshilov, Yu.V.Potorii, M.V.Gebesh, V.Yu.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2495-2498

a=6.362Å   b=6.362Å   c=19.929Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn23Y6

Mn23Y6

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics (1965) 4, 915-919

a=12.47Å   b=12.47Å   c=12.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni2ScSi2

Ni2ScSi2

Voroshilov, Yu.V.Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1224-1228

a=3.72Å   b=3.72Å   c=9.5Å

α=90°   β=90°   γ=90°

HfNi2Si2

HfNi2Si2

Voroshilov, Yu.V.Markiv, V.Ya.Gladyshevskii, E.I.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1967) 3, 1224-1228

a=3.74Å   b=3.74Å   c=9.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb Tl4 Te3

PbTe3Tl4

Voroshilov, Yu.V.Gurzan, M.I.Kish, Z.Z.Lada, L.V.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1988) 24, 1265-1269

a=8.849Å   b=8.849Å   c=13.059Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sn2 (P2 Se6)

P2Se6Sn2

Voroshilov, Yu.V.Potorii, M.N.Prits, I.P.Seikovskaya, L.A.Yatsenko, A.V.

Kristallografiya (1988) 33, 1282-1283

a=6.81Å   b=7.679Å   c=11.706Å

α=90°   β=124.4°   γ=90°

Rb3 (Bi2 I9)

Bi2I9Rb3

Sidey, V.I.Voroshilov, Yu.V.Kun, S.V.Peresh, E.Yu.

Journal of Alloys Compd. (2000) 296, 53-58

a=14.69Å   b=8.195Å   c=25.645Å

α=90°   β=125.39°   γ=90°

Fe23Y6

Fe23Y6

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 5, 55-61

a=12.12Å   b=12.12Å   c=12.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho6Mn23

Ho6Mn23

Kripyakevich, P.I.Frankevich, D.P.Voroshilov, Yu.V.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 5, 55-61

a=12.34Å   b=12.34Å   c=12.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe23Yb6

Fe23Yb6

Kripyakevich, P.I.Voroshilov, Yu.V.Frankevich, D.P.

Poroshkovaya Metallurgiya (1965) 4, 915-919

a=11.95Å   b=11.95Å   c=11.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

FeZr2

FeZr2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.Markiv, V.Ya.Slolozdra, R.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 222-225

a=12.14Å   b=12.14Å   c=12.14Å

α=90°   β=90°   γ=90°

GaNi2Ta

GaNi2Ta

Markiv, V.Ya.Voroshilov, Yu.V.Kripyakevich, P.I.Cherkashin, E.E.

Kristallografiya (1964) 9, 737-738

a=5.933Å   b=5.933Å   c=5.933Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl4 Sn Te3

SnTe3Tl4

Voroshilov, Yu.V.Gurzan, M.I.Kish, Z.Z.Lada, L.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1479-1484

a=8.836Å   b=8.836Å   c=13.052Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co23Zr6

Co23Zr6

Kuz'ma, Yu.B.Markiv, V.Ya.Voroshilov, Yu.V.Skolozdra, R.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 259-263

a=11.516Å   b=11.516Å   c=11.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co2GaTa

Co2GaTa

Markiv, V.Ya.Cherkashin, E.E.Voroshilov, Yu.V.Kripyakevich, P.I.

Kristallografiya (1964) 9, 737-738

a=5.923Å   b=5.923Å   c=5.923Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co21 Re2 B6

B6Co21Re2

Kuz'ma, Yu.B.Voroshilov, Yu.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 652-653

a=10.513Å   b=10.513Å   c=10.513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb Co B

BCoNb

Shoemaker, D.P.Kripyakevich, P.I.Kuz'ma, Yu.B.Brink-Shoemaker, C.Voroshilov, Yu.V.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 257-261

a=3.266Å   b=17.177Å   c=5.947Å

α=90°   β=90°   γ=90°