Structures by: Viswamitra M. A.

Total: 8

Na (V O3)

NaO3V

Ramani, K.Shaikh, A.M.Viswamitra, M.A.Reddy, B.S.

Ferroelectrics (1975) 9, 49-56

a=10.494Å   b=9.434Å   c=5.863Å

α=90°   β=108.8°   γ=90°

C10H15N3O5

C10H15N3O5

Padmaja, N.Ramakumar, S.Viswamitra, M. A.

Acta Crystallographica Section C (1991) 47, 7 1445-1448

a=5.6320(10)Å   b=14.636(3)Å   c=13.914(3)Å

α=90°   β=90.570(10)°   γ=90°

C17H17N3O2

C17H17N3O2

Priya, V.Shamala, N.Viswamitra, M. A.Senthil Kumar, U. P.Jeyaraman, R.

Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 6 1048-1051

a=7.6590(10)Å   b=12.7410(10)Å   c=15.0950(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H22N2O

C20H22N2O

Priya, V.Shamala, N.Viswamitra, M. A.Ravindran, T.Jeyaraman, R.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 8 1519-1522

a=18.456(2)Å   b=24.097(3)Å   c=7.5400(10)Å

α=90.0°   β=91.80(10)°   γ=90.0°

C22H24N2O4

C22H24N2O4

Priya, V.Shamala, N.Viswamitra, M. A.Ravindran, T.Jeyaraman, R.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 5 983-985

a=7.5210(10)Å   b=10.872(2)Å   c=22.901(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1,C9H11Br1N3O8P11,1.25H2O1

Na1,C9H11Br1N3O8P11,1.25H2O1

Mande, S.S.Seshadri, T.P.Viswamitra, M.A.

Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 6 876-879

a=4.7330(10)Å   b=17.3050(10)Å   c=19.2430(10)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

2,6-diphenyl-thiopyran-4-one

C17H16OS

T. NarasimhamurthyR.V. KrishnakumarJ.C.N.BennyK.PandiarajanM.A.Viswamitra

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 7 870-871

a=10.867(3)Å   b=24.284(4)Å   c=5.427(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Picromerite

H12K2MgO14S2

Kannan, K. K.Viswamitra, M. A.

Zeitschrift fur Kristallographie (1965) 122, 161-174

a=9.072Å   b=12.212Å   c=6.113Å

α=90°   β=104.83°   γ=90°