Structures by: Verma A. K.

Total: 87

C21H15N

C21H15N

Saunthwal, Rakesh K.Patel, MonikaVerma, Akhilesh K.

Organic letters (2016) 18, 9 2200-2203

a=10.3062(5)Å   b=11.6276(6)Å   c=13.2088(7)Å

α=75.920(4)°   β=88.720(4)°   γ=87.090(4)°

C30H25NO2

C30H25NO2

Aggarwal, TraptiJha, Rajeev R.Tiwari, Rakesh K.Kumar, SonuKotla, Siva K ReddyKumar, SushilVerma, Akhilesh K.

Organic letters (2012) 14, 20 5184-5187

a=12.248(3)Å   b=9.8892(14)Å   c=18.728(3)Å

α=90.00°   β=101.406(19)°   γ=90.00°

C32H27NO,0.5(C6H6O2)

C32H27NO,0.5(C6H6O2)

Aggarwal, TraptiJha, Rajeev R.Tiwari, Rakesh K.Kumar, SonuKotla, Siva K ReddyKumar, SushilVerma, Akhilesh K.

Organic letters (2012) 14, 20 5184-5187

a=14.1464(7)Å   b=19.8061(7)Å   c=9.9041(4)Å

α=90.00°   β=105.253(5)°   γ=90.00°

C17H14BrNO

C17H14BrNO

Joshi, MeghaTiwari, RakeshVerma, Akhilesh Kumar

Organic letters (2012) 14, 4 1106-1109

a=28.568(7)Å   b=6.3111(16)Å   c=7.901(3)Å

α=90.00°   β=96.49(4)°   γ=90.00°

C24H21N

C24H21N

Verma, Akhilesh KumarJoshi, MeghaSingh, Ved Prakash

Organic letters (2011) 13, 7 1630-1633

a=7.001(5)Å   b=15.566(7)Å   c=17.278(6)Å

α=90.00°   β=97.18(5)°   γ=90.00°

C16H13NO4

C16H13NO4

Verma, Akhilesh K.Danodia, Abhinandan K.Saunthwal, Rakesh K.Patel, MonikaChoudhary, Deepak

Organic letters (2015) 17, 15 3658-3661

a=24.4884(13)Å   b=7.9625(4)Å   c=18.5286(11)Å

α=90.00°   β=131.954(3)°   γ=90.00°

C25H17FN2O,H2O

C25H17FN2O,H2O

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Sushmita, ?Verma, Akhilesh K.

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 29 5594-5601

a=6.1550(5)Å   b=15.2830(11)Å   c=10.6069(9)Å

α=90°   β=94.491(6)°   γ=90°

C36H28S

C36H28S

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Verma, Akhilesh K.

Organic & Biomolecular Chemistry (2017)

a=9.4120(7)Å   b=12.0734(14)Å   c=13.3979(14)Å

α=111.486(10)°   β=93.777(7)°   γ=100.958(8)°

C15H17O6

C15H17O6

Verma, Ashish KumarChennaiah, AndeDubbu, SateeshVankar, Yashwant D.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8258-8262

a=5.8896(9)Å   b=10.8408(14)Å   c=11.3786(15)Å

α=90°   β=102.397(5)°   γ=90°

C14H18O6

C14H18O6

Verma, Ashish KumarChennaiah, AndeDubbu, SateeshVankar, Yashwant D.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8258-8262

a=5.0069(4)Å   b=9.5409(7)Å   c=26.840(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H20O6

C15H20O6

Verma, Ashish KumarChennaiah, AndeDubbu, SateeshVankar, Yashwant D.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8258-8262

a=5.072(5)Å   b=10.504(5)Å   c=14.874(5)Å

α=90.000(5)°   β=92.305(5)°   γ=90.000(5)°

2(C20H22O10)

2(C20H22O10)

Verma, Ashish KumarChennaiah, AndeDubbu, SateeshVankar, Yashwant D.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 37 8258-8262

a=10.047(5)Å   b=15.961(5)Å   c=24.731(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C22H14ClIN2OS

C22H14ClIN2OS

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Kumar, ShivVerma, Akhilesh K.

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 10 2657-2662

a=9.8708(4)Å   b=40.1183(17)Å   c=9.9473(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H14N2

C19H14N2

Kumar, SonuSaunthwal, Rakesh K.Aggarwal, TraptiKotla, Siva K ReddyVerma, Akhilesh K.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 38 9063-9071

a=13.739(5)Å   b=5.908(5)Å   c=17.319(5)Å

α=90.000(5)°   β=91.208(5)°   γ=90.000(5)°

C17H16N2O2S

C17H16N2O2S

Saunthwal, Rakesh K.Patel, MonikaDanodia, Abhinandan K.Verma, Akhilesh K.

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 5 1521-1530

a=9.751(5)Å   b=18.905(5)Å   c=16.646(5)Å

α=90.000(5)°   β=92.408(5)°   γ=90.000(5)°

C25H24O

C25H24O

Saunthwal, Rakesh K.Danodia, abhinandan K.Saini, Kapil MohanVerma, Akhilesh K.

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=19.703(2)Å   b=8.2643(5)Å   c=23.1696(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H25IN2

C28H25IN2

Verma, Akhilesh K.Kumar, SonuMujahid, Mohammad

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=9.6023(3)Å   b=11.8204(4)Å   c=12.0014(6)Å

α=118.262(4)°   β=99.616(3)°   γ=94.267(3)°

C7H6Cl2MnN2O3

C7H6Cl2MnN2O3

Dutta, DebajitSharma, PranayFrontera, AntonioGogoi, AnshumanVerma, Akalesh K.Dutta, DikshaSarma, BipulBhattacharyya, Manjit K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20021-20038

a=5.9147(4)Å   b=9.6733(7)Å   c=9.9806(7)Å

α=74.397(4)°   β=77.060(3)°   γ=79.148(4)°

C96H84Cu6N16O40

C96H84Cu6N16O40

Nath, HirenDutta, DebajitSharma, PranayFrontera, AntonioVerma, Akalesh K.Barceló-Oliver, MiquelDevi, MaryBhattacharyya, Manjit K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 28 9863-9881

a=12.317(5)Å   b=14.999(7)Å   c=17.394(8)Å

α=79.894(9)°   β=84.538(9)°   γ=71.908(9)°

C6H18CoO9

C6H18CoO9

Nath, HirenDutta, DebajitSharma, PranayFrontera, AntonioVerma, Akalesh K.Barceló-Oliver, MiquelDevi, MaryBhattacharyya, Manjit K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 28 9863-9881

a=8.0383(7)Å   b=15.1299(14)Å   c=12.5637(11)Å

α=90°   β=129.548(6)°   γ=90°

C19H16N2

C19H16N2

Kumar, PradeepGarg, VineetaKumar, ManojVerma, Akhilesh K.

Chemical Communications (2019)

a=8.0425(5)Å   b=12.1560(7)Å   c=14.5478(9)Å

α=90°   β=97.933(2)°   γ=90°

C24H15Cl4NO

C24H15Cl4NO

Kumar, ShivSaunthwal, Rakesh K.Saini, Kapil MohanVerma, Akhilesh K.

Chemical Communications (2019)

a=10.0953(5)Å   b=26.4194(9)Å   c=8.7916(5)Å

α=90°   β=114.895(6)°   γ=90°

C24H18N2

C24H18N2

Mishra, Pawan K.Verma, ShaliniKumar, ManojKumar, AnkitVerma, Akhilesh K.

Chemical Communications (2019)

a=9.304(6)Å   b=12.635(6)Å   c=14.949(7)Å

α=90°   β=99.29(4)°   γ=90°

C25H17N1

C25H17N1

Mishra, Pawan K.Verma, ShaliniKumar, ManojKumar, AnkitVerma, Akhilesh K.

Chemical Communications (2019)

a=8.5750(2)Å   b=9.8132(2)Å   c=11.2552(2)Å

α=102.2380(10)°   β=93.9930(10)°   γ=110.8450(10)°

C19H19CoN2O5,C7H5O2

C19H19CoN2O5,C7H5O2

Bhattacharyya, Manjit K.Saha, UtpalDutta, DebajitFrontera, AntonioVerma, Akalesh K.Sharma, PranayDas, Amal

New Journal of Chemistry (2020) 44, 11 4504-4518

a=13.6288(5)Å   b=14.6252(6)Å   c=13.1217(5)Å

α=90°   β=111.204(2)°   γ=90°

C12H16MnN4O8S

C12H16MnN4O8S

Sharma, PranayGogoi, AnshumanVerma, Akalesh K.Frontera, AntonioBhattacharyya, Manjit K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 14 5473-5488

a=17.1442(15)Å   b=8.3999(8)Å   c=12.5573(11)Å

α=90°   β=94.503(4)°   γ=90°

C10H20CuN2O10S

C10H20CuN2O10S

Sharma, PranayGogoi, AnshumanVerma, Akalesh K.Frontera, AntonioBhattacharyya, Manjit K.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 14 5473-5488

a=7.782(5)Å   b=9.410(5)Å   c=11.461(5)Å

α=87.598(5)°   β=83.605(5)°   γ=77.477(5)°

C30H28Cu2O10,C38H30Cu2N4O6,N2O6

C30H28Cu2O10,C38H30Cu2N4O6,N2O6

Bhattacharyya, Manjit K.Saha, UtpalDutta, DebajitDas, AmalVerma, Akalesh K.Frontera, Antonio

RSC Advances (2019) 9, 29 16339

a=32.0440(10)Å   b=9.8805(3)Å   c=21.1886(7)Å

α=90°   β=92.9860(10)°   γ=90°

C26H20CuN2O5

C26H20CuN2O5

Bhattacharyya, Manjit K.Saha, UtpalDutta, DebajitDas, AmalVerma, Akalesh K.Frontera, Antonio

RSC Advances (2019) 9, 29 16339

a=10.4496(3)Å   b=21.2448(7)Å   c=11.2140(4)Å

α=90°   β=117.886(2)°   γ=90°

C20H21IN2O4S

C20H21IN2O4S

Manjusha V. KarkhelikarRajeev R. JhaB. SridharPravin R. LikharAkhilesh K. Verma

Chem.Commun. (2014) 50, 8526

a=8.0734(5)Å   b=17.0233(10)Å   c=15.3571(9)Å

α=90.00°   β=96.854(1)°   γ=90.00°

C24H26N2O6S,CHCl3

C24H26N2O6S,CHCl3

Manjusha V. KarkhelikarRajeev R. JhaB. SridharPravin R. LikharAkhilesh K. Verma

Chem.Commun. (2014) 50, 8526

a=17.5098(18)Å   b=8.4729(9)Å   c=18.956(2)Å

α=90.00°   β=94.435(2)°   γ=90.00°

C27H29ClO3

C27H29ClO3

Veejendra K. YadavAshish K. VermaPiyush KumarVijaykumar Hulikal

Chem.Commun. (2014) 50, 15457

a=8.310(6)Å   b=8.664(6)Å   c=65.12(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Pyrrolo(2,1-a)quinoxaline'

C25H18N2

Rustagi, VineetaAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

Green Chemistry (2011) 13, 7 1640

a=8.8589(3)Å   b=10.2068(4)Å   c=11.4469(4)Å

α=64.251(4)°   β=84.500(3)°   γ=74.527(3)°

C25H18N2

C25H18N2

Rustagi, VineetaAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

Green Chemistry (2011) 13, 7 1640

a=9.309(5)Å   b=28.239(5)Å   c=7.304(5)Å

α=90.000(5)°   β=102.501(5)°   γ=90.000(5)°

C24H18ClN4OZn,C7H6O2,O,OH2,Cl

C24H18ClN4OZn,C7H6O2,O,OH2,Cl

Bhattacharyya, Manjit K.Saha, UtpalDutta, DebajitFrontera, AntonioVerma, Akalesh K.Sharma, PranayDas, Amal

New Journal of Chemistry (2020) 44, 11 4504-4518

a=10.7414(9)Å   b=12.6975(12)Å   c=13.4453(9)Å

α=115.264(7)°   β=92.237(6)°   γ=111.454(8)°

C27H22N2O

C27H22N2O

Mishra, Pawan K.Verma, Akhilesh K.

Green Chem. (2016) 18, 23 6367

a=18.7062(12)Å   b=8.1149(5)Å   c=28.815(2)Å

α=90°   β=106.281(7)°   γ=90°

C38H37Cl2N3Pd

C38H37Cl2N3Pd

Kumar, AnujKumar, ManojVerma, Akhilesh K.

The Journal of Organic Chemistry (2020)

a=8.1816(5)Å   b=17.0410(9)Å   c=12.2796(8)Å

α=90°   β=107.688(7)°   γ=90°

C51H47Cl2N2PPd

C51H47Cl2N2PPd

Kumar, AnujKumar, ManojVerma, Akhilesh K.

The Journal of Organic Chemistry (2020)

a=15.5895(5)Å   b=14.6791(6)Å   c=19.4121(7)Å

α=90°   β=94.969(3)°   γ=90°

C38H36Cl3N3Pd

C38H36Cl3N3Pd

Kumar, AnujKumar, ManojVerma, Akhilesh K.

The Journal of Organic Chemistry (2020)

a=21.7121(8)Å   b=21.2886(8)Å   c=16.5409(7)Å

α=90°   β=111.614(2)°   γ=90°

C18H13NS

C18H13NS

Kumar, SonuCruz-Hernández, CarlosPal, ShilpiSaunthwal, Rakesh K.Patel, MonikaTiwari, Rakesh K.Juaristi, EusebioVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2015)

a=14.661(3)Å   b=8.1860(12)Å   c=12.112(2)Å

α=90.00°   β=108.70(2)°   γ=90.00°

C19H14N4O

C19H14N4O

Kumar, PradeepAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 12 6388-6397

a=15.3912(6)Å   b=5.576(3)Å   c=18.214Å

α=90.000(12)°   β=92.26°   γ=90.00°

C21H22N2O3S

C21H22N2O3S

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Kumar, ShivVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 5 2689-2698

a=39.285(15)Å   b=5.8249(12)Å   c=17.044(4)Å

α=90°   β=91.05(3)°   γ=90°

C14H9FN2OS

C14H9FN2OS

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Kumar, ShivVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 5 2689-2698

a=27.762(6)Å   b=8.200(2)Å   c=11.158(3)Å

α=90°   β=91.106(19)°   γ=90°

C21H22N2O3S

C21H22N2O3S

Saini, Kapil MohanSaunthwal, Rakesh K.Kumar, ShivVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 5 2689-2698

a=6.5932(3)Å   b=12.0844(3)Å   c=24.7934(9)Å

α=90°   β=97.030(3)°   γ=90°

C17H19N3O3

C17H19N3O3

Kumar, ManojVerma, ShaliniMishra, Pawan K.Verma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 12 8067-8079

a=13.0333(3)Å   b=6.8004(2)Å   c=17.1688(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H12N2O3

C13H12N2O3

Kumar, ManojVerma, ShaliniMishra, Pawan K.Verma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 12 8067-8079

a=8.4330(5)Å   b=10.8448(6)Å   c=12.9749(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H16N4O4

C19H16N4O4

Kumar, ManojVerma, ShaliniMishra, Pawan K.Verma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 12 8067-8079

a=16.7645(9)Å   b=7.1009(4)Å   c=15.2474(8)Å

α=90°   β=108.694(6)°   γ=90°

C15H10INO,0.25CH3OH,0.5H2O

C15H10INO,0.25CH3OH,0.5H2O

Brahmchari, DhirendraVerma, Akhilesh K.Mehta, Saurabh

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 6 3339-3347

a=13.8012(4)Å   b=14.1127(5)Å   c=15.8686(6)Å

α=90.852(2)°   β=104.066(2)°   γ=103.825(2)°

C17H15N

C17H15N

Saunthwal, Rakesh K.Patel, MonikaVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 15 6563-6572

a=5.7496(5)Å   b=14.9245(15)Å   c=15.4463(15)Å

α=99.866(9)°   β=93.978(8)°   γ=96.051(8)°

C22H20N2

C22H20N2

Verma, ShaliniMishra, Pawan K.Kumar, ManojSur, SouvikVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 12 6650-6663

a=13.7079(6)Å   b=5.7149(2)Å   c=21.2609(9)Å

α=90°   β=102.121(3)°   γ=90°

C26H23N3O3

C26H23N3O3

Kumar, SonuSaunthwal, Rakesh K.Mujahid, MohammadAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9912-9923

a=5.7605(19)Å   b=11.654(4)Å   c=16.447(6)Å

α=75.46(3)°   β=87.95(3)°   γ=86.69(3)°

C27H24N2O3

C27H24N2O3

Kumar, SonuSaunthwal, Rakesh K.Mujahid, MohammadAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9912-9923

a=9.8429(4)Å   b=15.4103(7)Å   c=15.0070(6)Å

α=90°   β=101.052(4)°   γ=90°

C19H13INO2

C19H13INO2

Akhilesh K. VermaVineeta RustagiTrapti AggarwalAmit P. Singh

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 7691-7703

a=7.8585(14)Å   b=10.2138(15)Å   c=10.9770(17)Å

α=81.589(13)°   β=69.608(15)°   γ=80.851(14)°

C22H18INO2

C22H18INO2

Akhilesh K. VermaVineeta RustagiTrapti AggarwalAmit P. Singh

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 7691-7703

a=5.905(2)Å   b=10.998(4)Å   c=15.103(5)Å

α=93.85(3)°   β=99.30(3)°   γ=103.80(3)°

C27H19NO2

C27H19NO2

Trapti AggarwalSonu KumarDevendra K. DhakedRakesh K. TiwariPrasad V. BharatamAkhilesh K. Verma

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 8562-8573

a=11.7890(10)Å   b=5.3518(5)Å   c=30.328(3)Å

α=90.00°   β=95.048(8)°   γ=90.00°

C24H18INO3

C24H18INO3

Trapti AggarwalSonu KumarDevendra K. DhakedRakesh K. TiwariPrasad V. BharatamAkhilesh K. Verma

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 8562-8573

a=30.5692(16)Å   b=7.5130(3)Å   c=17.2889(8)Å

α=90.00°   β=90.341(4)°   γ=90.00°

C24H17N

C24H17N

Akhilesh K. VermaRajeev R. JhaRitu ChaudharyRakesh K. TiwariKotla Siva K. ReddyAbhinandan Danodia

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 8191-8205

a=9.6169(5)Å   b=12.7831(9)Å   c=13.5263(9)Å

α=90°   β=90.225(2)°   γ=90°

Aminopropenol

C22H17NO

Akhilesh K. VermaDeepak ChoudharyRakesh K. SaunthwalVineeta RustagiMonika PatelRakesh K. Tiwari

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 6657-6669

a=11.3784(19)Å   b=5.7382(8)Å   c=13.148(3)Å

α=90.00°   β=114.27(2)°   γ=90.00°

C24H21BrN2O

C24H21BrN2O

Akhilesh K. VermaSiva K. Reddy KotlaDeepak ChoudharyMonika PatelRakesh K. Tiwari

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4386-4401

a=10.5885(7)Å   b=12.0366(5)Å   c=16.3904(10)Å

α=90.00°   β=96.405(6)°   γ=90.00°

(NEt4)2[Fe2(mu-NtBu)(mu-S)Cl2]

(C8H20N)2(Fe3)2(C4H9N2)(S2)(Cl)4

Xu-Dong ChenJeremiah S. DuncanAtul K. VermaSonny C. Lee

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15884-15886

a=9.3855(3)Å   b=15.6669(8)Å   c=20.7398(11)Å

α=90.00°   β=95.827(3)°   γ=90.00°

(Et4N)[Fe4(mu3-NtBu)3(mu3-S)Cl4]

(Et4N)[(Fe3)3(Fe2)(NtBu2)3(S2)(Cl)4]

Xu-Dong ChenJeremiah S. DuncanAtul K. VermaSonny C. Lee

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15884-15886

a=23.4155(10)Å   b=20.7305(9)Å   c=17.8411(13)Å

α=90.00°   β=130.1660(10)°   γ=90.00°

(Et4N)2[Fe4(mu3-NtBu)(mu3-S)3Cl4].(CH3CN)

(Et4N)2[(Fe3)2(Fe2)2(NtBu2)(S2)3(Cl)4].(CH3CN)

Xu-Dong ChenJeremiah S. DuncanAtul K. VermaSonny C. Lee

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15884-15886

a=26.4805(11)Å   b=10.7835(4)Å   c=12.7847(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe2(mu-NHtBu)(mu-S)[N(TMS)2]2

(Fe3)2(C4H10N)2(S2)(C6H18NSi21)2

Xu-Dong ChenJeremiah S. DuncanAtul K. VermaSonny C. Lee

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15884-15886

a=16.4939(8)Å   b=9.0249(5)Å   c=23.5935(13)Å

α=90.00°   β=101.945(2)°   γ=90.00°

(Et4N)2[Fe4(mu3-NtBu)2(mu3-S)2Cl4]

(Et4N)2[(Fe3)2(Fe2)2(NtBu2)2(S2)2(Cl)4]

Xu-Dong ChenJeremiah S. DuncanAtul K. VermaSonny C. Lee

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 15884-15886

a=17.8185(12)Å   b=11.3121(7)Å   c=22.1301(14)Å

α=90.00°   β=108.7950(10)°   γ=90.00°

Tolyl ortho-semidine complex (5b)

[(Fe3)(C15H16N21)2(C24H17S1)],C4H10O

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=12.006(2)Å   b=20.159(4)Å   c=20.486(4)Å

α=90.00°   β=96.24(3)°   γ=90.00°

T-butly amine adduct, (2 . C7H8)

(Fe2)(SC24H171)2(NC4H11)2,(C7H8)

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=12.229(2)Å   b=20.175(4)Å   c=43.619(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Homoleptic Dimer Aniline

(Fe2)2(C9H11S1)4(C6H7N)2(CH2Cl2)4

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=12.276(3)Å   b=12.791(3)Å   c=18.173(4)Å

α=88.04(3)°   β=74.45(3)°   γ=63.27(3)°

Ortho-semidine complex (5a)

[(Fe3)(C13H12N21)2(C24H17S1)],(C6H6)

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=11.363(2)Å   b=19.154(4)Å   c=21.950(4)Å

α=90.00°   β=112.67(3)°   γ=90.00°

Iron Hydrazine Dimer (4)

C96H92Fe2N12O0S4

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=13.5817(14)Å   b=18.8132(15)Å   c=19.608(2)Å

α=68.624(5)°   β=89.564(4)°   γ=83.087(5)°

Di-t-butylaminebis(2,4,6-triphenylbenzenethiolato)iron(II)

(Fe2)(SC24H171)2(NC4H11)2,(C7H8)0.5

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2008) 47, 11382-11390

a=11.188(2)Å   b=12.099(2)Å   c=19.913(4)Å

α=104.66(3)°   β=92.79(3)°   γ=95.16(3)°

FeCl[N(TMS)2]2(THF)

(Fe3)(Cl1)(C6H18NSi21)2(C4H8O)

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=8.3297(4)Å   b=11.4333(6)Å   c=15.7784(8)Å

α=105.188(2)°   β=92.640(2)°   γ=109.323(2)°

[Li(DME)3]2[Fe2(mu-NPh)2Cl4]

(Li)2(C4H10O2)6(Fe3)2(C6H5N2)2(Cl)4

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=29.2305(14)Å   b=11.6925(5)Å   c=19.0941(8)Å

α=90.00°   β=128.378(2)°   γ=90.00°

[Li(THF)4]2[Fe3(mu-NTol)4Cl4]

(Li)2(C4H8O)8(Fe3)2(Fe4)(C7H7N2)4(Cl)4

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=14.4481(7)Å   b=32.386(2)Å   c=14.4685(8)Å

α=90.00°   β=91.6100(15)°   γ=90.00°

[Li(TMEDA)2]{FeCl2[N(TMS)2]2}

(Li1)(C12H32LiN4)2(Fe3)(Cl1)2(C6H18NSi21)2

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=19.2815(4)Å   b=22.4243(4)Å   c=19.525Å

α=90.00°   β=96.7900(8)°   γ=90.00°

Li2(THF)7[Fe2(mu-NMes)4Cl4]

(Li)2(C4H8O)7(Fe3)2(C9H11N2)2(Cl)4

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=13.5238(4)Å   b=19.3851(6)Å   c=20.3408(7)Å

α=90.00°   β=94.9114(14)°   γ=90.00°

[Li(DME)3]2[Fe4(mu3-NPh)4Cl4].DME

(Li2)2(C4H10O2)7(Fe2)2(Fe3)2(C6H5N2)4(Cl)4

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=12.5052(6)Å   b=15.2469(8)Å   c=35.828(2)Å

α=90.00°   β=96.323(2)°   γ=90.00°

C32H24FNO3

C32H24FNO3

Aggarwal, TraptiImam, MaryamKaushik, Naveen K.Chauhan, Virander S.Verma, Akhilesh K.

ACS combinatorial science (2011) 13, 5 530-536

a=11.890(2)Å   b=17.956(4)Å   c=12.679(3)Å

α=90.00°   β=113.643(4)°   γ=90.00°

C25H20N2O3

C25H20N2O3

Kumar, SonuSaunthwal, Rakesh K.Mujahid, MohammadAggarwal, TraptiVerma, Akhilesh K.

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9912-9923

a=9.1891(8)Å   b=9.3749(7)Å   c=13.1478(12)Å

α=99.582(7)°   β=105.656(8)°   γ=111.223(8)°

[Fe2(mu-Cl)3(THF)6]2[Fe3(mu-NPh)4Cl4].THF

(Fe2)4(Fe3)2(Fe4)(C6H5N2)4(Cl1)10(C4H8O)13

Jeremiah S. DuncanTamim M. NazifAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2003) 42, 1211-1224

a=13.4941(7)Å   b=14.7117(6)Å   c=23.6266(13)Å

α=83.721(2)°   β=88.776(2)°   γ=87.477(3)°

C12H18N6S4Ti

C12H18N6S4Ti

Atul K. VermaJun-Hong ChouThomas B. Rauchfuss

Inorganic Chemistry (1998) 37, 5960-5963

a=8.92050(10)Å   b=10.1979(2)Å   c=23.4470(6)Å

α=90.00°   β=96.265(2)°   γ=90.00°

Fe2(SMes)2(N{SiMe3}2)2(THF)2

(Fe2)2(C9H11S1)2(C6H18Si2N1)2

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1551-1562

a=10.4231(3)Å   b=10.9167(5)Å   c=12.8489(5)Å

α=66.488(2)°   β=69.768(2)°   γ=85.210(2)°

[(C4H8O)6Fe2],[(C7H7N2)4(C9H11S1)3(C6H18NSi21)(Fe3)3(Fe2)]2,(C4H8O)2

[(C4H8O)6Fe2],[(C7H7N2)4(C9H11S1)3(C6H18NSi21)(Fe3)3(Fe2)]2,(C4H8O)2

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1551-1562

a=25.5272(5)Å   b=21.9314(5)Å   c=30.2981(6)Å

α=90.00°   β=113.8988(10)°   γ=90.00°

Fe4(N-p-Tol)4(SMes)4, tetragonal form

[(Fe3)4(C7H7N2)4(C9H11S1)4],0.5(C6H6)

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1551-1562

a=17.1488(8)Å   b=17.1488(8)Å   c=43.475(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Fe4(N-p-Tol)4(SMes)4, monoclinic form

[(Fe3)4(C7H7N2)4(C9H11S1)4]

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1551-1562

a=20.7971(5)Å   b=11.4905(3)Å   c=24.9620(6)Å

α=90.00°   β=91.5564(11)°   γ=90.00°

Fe4(NPh)4(SMes)4

[(Fe3)4(C6H5N2)4(C9H11S1)4],1.5(C6H6)

Michael J. ZdillaAtul K. VermaSonny C. Lee

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1551-1562

a=15.2729(7)Å   b=18.6174(7)Å   c=23.6395(10)Å

α=105.992(2)°   β=96.730(2)°   γ=93.088(2)°

C31H19CoN5O4,8.5(H2O),0.5(H2O)

C31H19CoN5O4,8.5(H2O),0.5(H2O)

Chetry, SanjibSharma, PranayFrontera, AntonioSaha, UtpalVerma, Akalesh K.Sarma, BipulKALITA, PARAN JYOTIBhattacharyya, Manjit Kumar

New Journal of Chemistry (2021)

a=37.4938(11)Å   b=37.4938(11)Å   c=12.6456(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C31H19N5O4Zn,9(H2O)

C31H19N5O4Zn,9(H2O)

Chetry, SanjibSharma, PranayFrontera, AntonioSaha, UtpalVerma, Akalesh K.Sarma, BipulKALITA, PARAN JYOTIBhattacharyya, Manjit Kumar

New Journal of Chemistry (2021)

a=37.6663(7)Å   b=37.6663(7)Å   c=12.7165(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°