Structures by: Velikodnyi Y. U.

Total: 23

Na Mg4 (V O4)3

Mg4NaO12V3

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1988) 29, 182-184

a=6.89Å   b=6.89Å   c=19.292Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K5 In (Mo O4)4

InK5Mo4O16

Kudin, O.V.Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2734-2739

a=10.46Å   b=12.092Å   c=14.625Å

α=90°   β=114.02°   γ=90°

Y (Nb O4)

NbO4Y

Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Efremov, V.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1981) 26, 67-71

a=7.037Å   b=10.945Å   c=5.298Å

α=90°   β=134.07°   γ=90°

Sr (Nb O3)2

Nb2O6Sr

Trunov, V.K.Averina, I.M.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1981) 26, 390-391

a=7.722Å   b=5.592Å   c=10.989Å

α=90°   β=90.36°   γ=90°

Li In (Mo O4)2

InLiMo2O8

Velikodnyi, Yu.A.Efremova, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 165-168

a=7.137Å   b=7.952Å   c=12.843Å

α=90°   β=104.11°   γ=90°

Ca Mg V2 O7

CaMgO7V2

Murashov, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1453-1454

a=6.756Å   b=14.495Å   c=11.253Å

α=90°   β=99.12°   γ=90°

Ca Co V2 O7

CaCoO7V2

Murashov, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 1453-1454

a=6.769Å   b=14.472Å   c=11.225Å

α=90°   β=99.52°   γ=90°

Pb Mg (V2 O7)

MgO7PbV2

Murashova, E.V.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1991) 36, 617-621

a=6.854Å   b=15.007Å   c=11.49Å

α=90°   β=97.84°   γ=90°

Pb Zn V2 O7

O7PbV2Zn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1991) 36, 617-621

a=6.911Å   b=14.853Å   c=11.338Å

α=90°   β=99.51°   γ=90°

Ba Zn (P2 O7)

BaO7P2Zn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 847-850

a=5.316Å   b=7.309Å   c=7.579Å

α=102.68°   β=92.13°   γ=94.08°

Ba Cd P2 O7

BaCdO7P2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 847-850

a=5.639Å   b=7.047Å   c=7.618Å

α=101.64°   β=89.8°   γ=93.27°

Ba Mg P2 O7

BaMgO7P2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 851-854

a=5.483Å   b=8.561Å   c=12.626Å

α=90°   β=91.32°   γ=90°

Pb Zn P2 O7

O7P2PbZn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 851-854

a=5.113Å   b=8.294Å   c=12.847Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

Ca1.22 Cd0.78 (V2 O7)

Ca1.22Cd0.78O7V2

Murashova, E.V.Zhuravlev, V.D.Velikodnyi, Yu.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 738-739

a=4.8992Å   b=11.22Å   c=5.7143Å

α=90°   β=96.59°   γ=90°

(Sr1.5 Cd0.5) (V2 O7)

Cd0.5O7Sr1.5V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.057Å   b=7.057Å   c=25.566Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.58 Ca0.42) (V2 O7)

Ca0.42O7Sr1.58V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Ilyukhin, A.B.Zhuravlev, V.D.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 428-431

a=7.007Å   b=7.007Å   c=25.503Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb In (W O4)2

InO8RbW2

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 731-732

a=5.84Å   b=5.84Å   c=7.598Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na3 (Na Sc)0.75 (W O4)3

Na3.75O12Sc0.75W3

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.85Å   b=13.92Å   c=7.28Å

α=90°   β=112.98°   γ=90°

Na2.20 Zn0.90 (Mo O4)2

Mo2Na2.2O8Zn0.9

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.62Å   b=13.66Å   c=7.159Å

α=90°   β=112.25°   γ=90°

K3 Sc (Mo O4)3

K3Mo3O12Sc

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Kudin, O.V.Makarevich, L.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2112-2116

a=9.327Å   b=10.867Å   c=13.635Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K In (W O4)2

InKO8W2

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.79Å   b=5.79Å   c=14.515Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb In (Mo O4)2

InMo2O8Rb

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.817Å   b=5.817Å   c=7.623Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Mg (V2 O7)

K2MgO7V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1988) 33, 904-905

a=8.38Å   b=8.38Å   c=11.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°