Structures by: Varghese B.

Total: 187

C26H50N4O8S

C26H50N4O8S

Raghava, Saripalli V.Srivastava, Bhartendu K.Ramshad, KalluruttimmalAntharjanam, SudhadeviVarghese, BabuMuraleedharan, Kannoth M.

Soft matter (2018) 14, 12 2357-2364

a=10.0952(13)Å   b=16.406(2)Å   c=10.2489(14)Å

α=90°   β=90.105(3)°   γ=90°

C24H46N4O8S

C24H46N4O8S

Raghava, Saripalli V.Srivastava, Bhartendu K.Ramshad, KalluruttimmalAntharjanam, SudhadeviVarghese, BabuMuraleedharan, Kannoth M.

Soft matter (2018) 14, 12 2357-2364

a=9.5100(9)Å   b=15.8715(12)Å   c=10.7748(11)Å

α=90°   β=105.503(3)°   γ=90°

C24H46N4O8S

C24H46N4O8S

Raghava, Saripalli V.Srivastava, Bhartendu K.Ramshad, KalluruttimmalAntharjanam, SudhadeviVarghese, BabuMuraleedharan, Kannoth M.

Soft matter (2018) 14, 12 2357-2364

a=9.5629(6)Å   b=15.7440(9)Å   c=21.1445(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H50N4O8S

C26H50N4O8S

Raghava, Saripalli V.Srivastava, Bhartendu K.Ramshad, KalluruttimmalAntharjanam, SudhadeviVarghese, BabuMuraleedharan, Kannoth M.

Soft matter (2018) 14, 12 2357-2364

a=10.2919(8)Å   b=15.7509(9)Å   c=20.9127(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H27B9Hf2,C7H8

C20H27B9Hf2,C7H8

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=17.2181(8)Å   b=12.9003(7)Å   c=14.6113(9)Å

α=90°   β=110.082(2)°   γ=90°

C20H24B5Hf2

C20H24B5Hf2

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=9.3061(8)Å   b=7.8838(7)Å   c=14.9171(12)Å

α=90°   β=100.720(2)°   γ=90°

C30H49B5ClIr3

C30H49B5ClIr3

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=18.0776(6)Å   b=23.0282(9)Å   c=16.1926(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C20H40B10Ir2),CH2Cl2

2(C20H40B10Ir2),CH2Cl2

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=33.2362(7)Å   b=10.6642(2)Å   c=16.7899(4)Å

α=90°   β=111.7926(8)°   γ=90°

C20H38B10Ir2O2

C20H38B10Ir2O2

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=16.6847(6)Å   b=14.6954(6)Å   c=10.9866(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C20H40B6Ir2)0.333(CH2Cl)

(C20H40B6Ir2)0.333(CH2Cl)

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=12.7437(7)Å   b=15.8667(7)Å   c=21.9272(9)Å

α=74.729(2)°   β=86.099(2)°   γ=68.806(3)°

C38H54AuB6Co2P

C38H54AuB6Co2P

Borthakur, RosmitaKar, SouravBarik, Subrat KumarBhattacharya, SomnathKundu, GargiVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Inorganic chemistry (2017) 56, 3 1524-1533

a=19.911(5)Å   b=12.631(2)Å   c=17.268(4)Å

α=90°   β=103.586(7)°   γ=90°

C16H21BrClNO2

C16H21BrClNO2

Reddy, P. GanapatiVarghese, BabuBaskaran, Sundarababu

Organic letters (2003) 5, 4 583-585

a=11.517(7)Å   b=7.363(10)Å   c=18.932(11)Å

α=90.00°   β=97.29(6)°   γ=90.00°

C40H40N4O4

C40H40N4O4

Srimurugan, SankareswaranViswanathan, BalasubramanianVaradarajan, Thirukallam KanthadaiVarghese, Babu

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 16 3044-3047

a=10.0407(13)Å   b=15.0369(16)Å   c=22.816(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(C40H40N4O8S2),1.33(CH2Cl2),0.66(C2H6O),(H2O)

(C40H40N4O8S2),1.33(CH2Cl2),0.66(C2H6O),(H2O)

Srimurugan, SankareswaranViswanathan, BalasubramanianVaradarajan, Thirukallam KanthadaiVarghese, Babu

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 16 3044-3047

a=27.55(2)Å   b=10.928(8)Å   c=23.154(9)Å

α=90.00°   β=90.42(5)°   γ=90.00°

C19H19CoI2N3O

C19H19CoI2N3O

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=12.9288(3)Å   b=9.5177(2)Å   c=18.2171(5)Å

α=90°   β=108.7800(10)°   γ=90°

C19H20Cl2MnN3O1.5

C19H20Cl2MnN3O1.5

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=9.6360(3)Å   b=13.9208(4)Å   c=15.4915(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C36H34N6O4Co2).(Cl0.64I1.36).0.36(C2H3N).4(H2O)

(C36H34N6O4Co2).(Cl0.64I1.36).0.36(C2H3N).4(H2O)

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=16.0730(4)Å   b=16.5200(4)Å   c=16.8530(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H19Cl2CoN3O,0.5H2O

C19H19Cl2CoN3O,0.5H2O

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=9.5758(2)Å   b=13.8028(3)Å   c=15.2197(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H18Cl2CoN3O2

C18H18Cl2CoN3O2

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=13.7658(5)Å   b=15.0676(6)Å   c=8.9198(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C17H32N3O7).4.5(H2O)

2(C17H32N3O7).4.5(H2O)

Mathiselvam, ManoharanLoganathan, DuraikkannuVarghese, Babu

RSC Advances (2013) 3, 34 14528

a=30.174(10)Å   b=4.6629(19)Å   c=32.708(12)Å

α=90.00°   β=99.186(14)°   γ=90.00°

C19H22N2O6S

C19H22N2O6S

Singhamahapatra, AnadiSahoo, LaxminarayanVarghese, BabuLoganathan, Duraikkannu

RSC Advances (2014) 4, 35 18038

a=8.4767(8)Å   b=8.8960(8)Å   c=15.3032(14)Å

α=75.243(5)°   β=84.666(5)°   γ=65.095(5)°

C14H17NO4S

C14H17NO4S

Singhamahapatra, AnadiSahoo, LaxminarayanVarghese, BabuLoganathan, Duraikkannu

RSC Advances (2014) 4, 35 18038

a=6.53780(10)Å   b=12.7943(3)Å   c=17.9426(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H17NO4S

C14H17NO4S

Singhamahapatra, AnadiSahoo, LaxminarayanVarghese, BabuLoganathan, Duraikkannu

RSC Advances (2014) 4, 35 18038

a=6.5396(2)Å   b=12.8007(6)Å   c=17.9487(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H34B4Mo2O6Ru2

C26H34B4Mo2O6Ru2

Bijan MondalBijnaneswar MondalKoushik PalBabu VargheseSundargopal Ghosh

Chem.Commun. (2015) 51, 3828

a=17.5892(4)Å   b=15.9899(4)Å   c=11.2183(3)Å

α=90°   β=102.022(2)°   γ=90°

C25H34B3ClMo2O5W

C25H34B3ClMo2O5W

Bijan MondalBijnaneswar MondalKoushik PalBabu VargheseSundargopal Ghosh

Chem.Commun. (2015) 51, 3828

a=9.0059(8)Å   b=18.5886(14)Å   c=17.7675(14)Å

α=90.00°   β=99.389(2)°   γ=90.00°

C30H31BMo2O10Ru2

C30H31BMo2O10Ru2

Bijan MondalBijnaneswar MondalKoushik PalBabu VargheseSundargopal Ghosh

Chem.Commun. (2015) 51, 3828

a=17.2668(7)Å   b=30.7845(13)Å   c=12.5659(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H6O4

C12H6O4

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=3.7990(3)Å   b=10.4652(9)Å   c=12.4395(10)Å

α=90.00°   β=90.309(6)°   γ=90.00°

C18H22N2O6

C18H22N2O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=8.5222(4)Å   b=9.1871(5)Å   c=23.0730(11)Å

α=90.00°   β=97.067(2)°   γ=90.00°

C12H10O6

C12H10O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=3.7812(3)Å   b=6.1345(5)Å   c=13.3677(11)Å

α=101.929(5)°   β=93.522(5)°   γ=93.507(5)°

C12H10O6

C12H10O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=56.173(5)Å   b=3.777(5)Å   c=11.660(5)Å

α=90.000(5)°   β=96.062(5)°   γ=90.000(5)°

C18H18N2O4

C18H18N2O4

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=9.5230(18)Å   b=17.603(5)Å   c=9.8656(17)Å

α=90.000(18)°   β=103.425(13)°   γ=90.000(19)°

C16H32Pd2S2

C16H32Pd2S2

Singhal, A.Jain, V. K.Mishra, R.Varghese, Babu

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 5 1121

a=12.369(3)Å   b=13.674(2)Å   c=12.3800(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H37Cl2CuN4O4.5

C40H37Cl2CuN4O4.5

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=9.342(2)Å   b=21.1380(19)Å   c=37.486(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H38Cl2N4O9Zn

C40H38Cl2N4O9Zn

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=22.156(5)Å   b=9.8328(17)Å   c=20.202(2)Å

α=90.00°   β=115.408(13)°   γ=90.00°

C40H38Cl2CuN4O9

C40H38Cl2CuN4O9

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=22.153(12)Å   b=9.755(2)Å   c=22.365(6)Å

α=90.00°   β=124.36(3)°   γ=90.00°

C19H25Cl2CoN3O12

C19H25Cl2CoN3O12

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=10.8936(5)Å   b=19.2866(10)Å   c=13.2468(6)Å

α=90°   β=112.981(2)°   γ=90°

C19H21ClCoIN3O6

C19H21ClCoIN3O6

Anjana, S. S.Varghese, B.Murthy, Narasimha N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 10 3187-3197

a=9.0682(3)Å   b=11.6181(4)Å   c=12.1412(4)Å

α=103.0870(10)°   β=104.1930(10)°   γ=90.1940(10)°

C20H24N2O6S

C20H24N2O6S

Singhamahapatra, AnadiSahoo, LaxminarayanVarghese, BabuLoganathan, Duraikkannu

RSC Advances (2014) 4, 35 18038

a=19.9851(13)Å   b=13.9008(8)Å   c=8.3536(5)Å

α=90.00°   β=113.968(3)°   γ=90.00°

C22H36B4Mo2O2

C22H36B4Mo2O2

Bijan MondalBijnaneswar MondalKoushik PalBabu VargheseSundargopal Ghosh

Chem.Commun. (2015) 51, 3828

a=9.0041(3)Å   b=9.0041(3)Å   c=31.3056(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C16H42N5Si2Mg)2(C24F20B1)0.5(C3H7)

2(C16H42N5Si2Mg)2(C24F20B1)0.5(C3H7)

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=13.2058(8)Å   b=17.3404(11)Å   c=22.4899(14)Å

α=107.115(2)°   β=93.834(2)°   γ=100.549(2)°

C39H39BF20MgN4OSi

C39H39BF20MgN4OSi

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=10.5343(11)Å   b=14.0892(17)Å   c=15.5860(18)Å

α=93.660(6)°   β=97.234(6)°   γ=96.484(6)°

C24H12BCl8,C18H48MgN5Si2

C24H12BCl8,C18H48MgN5Si2

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=15.9642(6)Å   b=18.7235(8)Å   c=17.2584(7)Å

α=90°   β=99.5740(10)°   γ=90°

C24H62Mg2N8O2,2(C24H12BCl8),C4H8O1

C24H62Mg2N8O2,2(C24H12BCl8),C4H8O1

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=12.9003(4)Å   b=13.2308(4)Å   c=13.5186(4)Å

α=86.834(2)°   β=70.3360(10)°   γ=88.059(2)°

2(C24H12BCl8),C24H48MgO6

2(C24H12BCl8),C24H48MgO6

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=12.507(2)Å   b=12.918(2)Å   c=13.134(2)Å

α=102.231(7)°   β=105.328(7)°   γ=103.876(7)°

C48H66BCl8KN4O3

C48H66BCl8KN4O3

Banerjee, SumantaAnkur, ?Andrews, Alex P.Varghese, BabuVenugopal, Ajay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7313-7319

a=17.9339(14)Å   b=12.3687(9)Å   c=24.6000(19)Å

α=90°   β=93.480(2)°   γ=90°

(C24H26N6Co1)3(ClO4)0.5(C2H3N)0.5(H2O)

(C24H26N6Co1)3(ClO4)0.5(C2H3N)0.5(H2O)

S, AnjanaSaloisanei, DonringPanda, SanjibVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Trans. (2017)

a=9.7799(10)Å   b=15.9328(17)Å   c=43.470(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H26Cl2CoN6O8

C26H26Cl2CoN6O8

S, AnjanaSaloisanei, DonringPanda, SanjibVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Trans. (2017)

a=12.6679(3)Å   b=17.9049(5)Å   c=13.4203(4)Å

α=90°   β=93.127(2)°   γ=90°

C26H22Cl2Cu2N4O12

C26H22Cl2Cu2N4O12

Anbu, SellamuthuKandaswamy, MuthusamyKamalraj, SubbanMuthumarry, JohnpaulVarghese, Babu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 28 7310-7318

a=8.3293(3)Å   b=17.7557(7)Å   c=19.8896(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60H66Cl2Cu2N10O8P2

C60H66Cl2Cu2N10O8P2

Manikandan, PalanichamySubramoni, MahadevanVarghese, BabuThangiahManoharan, Periakaruppan

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 19 3219

a=23.769(3)Å   b=14.386(2)Å   c=20.284(3)Å

α=90.00°   β=100.61(3)°   γ=90.00°

C23H46Cl3NP2Pd2Se

C23H46Cl3NP2Pd2Se

Narayan, SanjayJain, Vimal K.Varghese, Babu

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 14 2359

a=11.592(2)Å   b=11.9292(14)Å   c=13.6590(11)Å

α=88.531(8)°   β=84.457(11)°   γ=61.357(12)°

C28H40B2O4Ru2

C28H40B2O4Ru2

Anju, R. S.Roy, Dipak KumarGeetharani, K.Mondal, BijanVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 12828-12831

a=9.6314(3)Å   b=13.3745(5)Å   c=22.5647(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H34BO3Ru2

C27H34BO3Ru2

Anju, R. S.Roy, Dipak KumarGeetharani, K.Mondal, BijanVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 12828-12831

a=10.773(4)Å   b=10.793(4)Å   c=12.098(4)Å

α=73.97(2)°   β=73.995(19)°   γ=83.093(19)°

C22H30Cl2N4Ni2O18

C22H30Cl2N4Ni2O18

Anbu, SellamuthuKandaswamy, MuthusamyVarghese, Babu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 16 3823-3832

a=8.978(2)Å   b=12.042(2)Å   c=14.186(2)Å

α=90.000(5)°   β=90.981(10)°   γ=90.000(5)°

C128H132Cl4Cu6N16O36P4

C128H132Cl4Cu6N16O36P4

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 37 5636-5638

a=15.990(4)Å   b=16.422(2)Å   c=16.724(4)Å

α=105.052(12)°   β=103.96(2)°   γ=116.852(18)°

C40H38Cl2Cu2N4O10

C40H38Cl2Cu2N4O10

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 37 5636-5638

a=20.2323(8)Å   b=9.1681(4)Å   c=20.8139(8)Å

α=90.00°   β=95.760(2)°   γ=90.00°

C56H55Cl2Cu2N6O14P

C56H55Cl2Cu2N6O14P

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 37 5636-5638

a=14.4129(3)Å   b=26.9168(5)Å   c=14.6457(3)Å

α=90.00°   β=98.0740(10)°   γ=90.00°

C12H6O4

C12H6O4

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=3.7990(3)Å   b=10.4652(9)Å   c=12.4395(10)Å

α=90.00°   β=90.309(6)°   γ=90.00°

C18H22N2O6

C18H22N2O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=8.5222(4)Å   b=9.1871(5)Å   c=23.0730(11)Å

α=90.00°   β=97.067(2)°   γ=90.00°

C12H10O6

C12H10O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=56.173(5)Å   b=3.777(5)Å   c=11.660(5)Å

α=90.000(5)°   β=96.062(5)°   γ=90.000(5)°

C12H10O6

C12H10O6

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=3.7812(3)Å   b=6.1345(5)Å   c=13.3677(11)Å

α=101.929(5)°   β=93.522(5)°   γ=93.507(5)°

C18H18N2O4

C18H18N2O4

Saravanakumar, RajendranVarghese, BabuSankararaman, Sethuraman

CrystEngComm (2009) 11, 2 337-346

a=9.5230(18)Å   b=17.603(5)Å   c=9.8656(17)Å

α=90.000(18)°   β=103.425(13)°   γ=90.000(19)°

C24H29BrClCuN5O6

C24H29BrClCuN5O6

Elumalai, SundaravadivelSairaj, VedavalliMuthusamy, KandaswamyVarghese, BabuPerumal, Madankumar

RSC Advances (2014)

a=10.906(5)Å   b=11.079(5)Å   c=12.921(5)Å

α=102.848(5)°   β=113.134(5)°   γ=90.888(5)°

C26H34B4Mo2O6Ru2

C26H34B4Mo2O6Ru2

Mondal, BijanBhattacharyya, MoulikaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 27 10999-11007

a=17.5892(4)Å   b=15.9899(4)Å   c=11.2183(3)Å

α=90°   β=102.022(2)°   γ=90°

C23H34B4Mo2O3RuS

C23H34B4Mo2O3RuS

Mondal, BijanBhattacharyya, MoulikaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 27 10999-11007

a=11.6377(2)Å   b=15.7590(3)Å   c=15.3447(3)Å

α=90°   β=94.0160(10)°   γ=90°

C23H34B4Mo2O3RuSe

C23H34B4Mo2O3RuSe

Mondal, BijanBhattacharyya, MoulikaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 27 10999-11007

a=11.6583(3)Å   b=15.8237(3)Å   c=15.3209(3)Å

α=90°   β=93.8254(10)°   γ=90°

C23H34B4Mo2O3RuTe

C23H34B4Mo2O3RuTe

Mondal, BijanBhattacharyya, MoulikaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 27 10999-11007

a=11.7257(9)Å   b=16.0144(11)Å   c=15.2907(11)Å

α=90°   β=93.2070(10)°   γ=90°

C20H30B4Br4Co2

C20H30B4Br4Co2

Sharmila, DudekulaRamalakshmi, RongalaChakrahari, Kiran KumarvarmaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 26 9976-9985

a=9.6049(2)Å   b=35.0685(9)Å   c=16.3289(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H51B6Co4O2

C32H51B6Co4O2

Sharmila, DudekulaRamalakshmi, RongalaChakrahari, Kiran KumarvarmaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 26 9976-9985

a=19.9069(9)Å   b=11.4558(4)Å   c=16.9951(9)Å

α=90.00°   β=115.311(6)°   γ=90.00°

C26H34B2Co2IMo2O6

C26H34B2Co2IMo2O6

Sharmila, DudekulaRamalakshmi, RongalaChakrahari, Kiran KumarvarmaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 26 9976-9985

a=9.3527(2)Å   b=17.1264(3)Å   c=20.0330(3)Å

α=90.00°   β=92.060(2)°   γ=90.00°

C20H32B2Co2S2

C20H32B2Co2S2

Sharmila, DudekulaRamalakshmi, RongalaChakrahari, Kiran KumarvarmaVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 26 9976-9985

a=28.0135(16)Å   b=8.5928(3)Å   c=19.9723(12)Å

α=90.00°   β=114.615(4)°   γ=90.00°

C40H37Cl2CuN4O4.5

C40H37Cl2CuN4O4.5

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=9.342(2)Å   b=21.1380(19)Å   c=37.486(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H38Cl2N4O9Zn

C40H38Cl2N4O9Zn

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=22.156(5)Å   b=9.8328(17)Å   c=20.202(2)Å

α=90.00°   β=115.408(13)°   γ=90.00°

C40H38Cl2CuN4O9

C40H38Cl2CuN4O9

Sabiah, ShahulhameedVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Dalton Transactions (2009) 44 9770-9780

a=22.153(12)Å   b=9.755(2)Å   c=22.365(6)Å

α=90.00°   β=124.36(3)°   γ=90.00°

C21H16O11Os3RuS

C21H16O11Os3RuS

Yuvaraj, K.Roy, Dipak KumarAnju, V. P.Mondal, BijnaneswarVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 45 17184-17190

a=8.6735(3)Å   b=28.0865(9)Å   c=11.7927(4)Å

α=90.00°   β=102.006(2)°   γ=90.00°

C21H16O11Ru4S

C21H16O11Ru4S

Yuvaraj, K.Roy, Dipak KumarAnju, V. P.Mondal, BijnaneswarVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 45 17184-17190

a=8.7820(2)Å   b=28.1031(5)Å   c=11.6956(2)Å

α=90.00°   β=101.670(2)°   γ=90.00°

C29H38B5Mo2O9Ru3S

C29H38B5Mo2O9Ru3S

Yuvaraj, K.Roy, Dipak KumarAnju, V. P.Mondal, BijnaneswarVarghese, BabuGhosh, Sundargopal

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 45 17184-17190

a=25.7689(9)Å   b=25.0277(9)Å   c=14.7792(5)Å

α=90.00°   β=122.069(2)°   γ=90.00°

C27H39B9Zr2

C27H39B9Zr2

De, AnangshaZhang, Qian-FanMondal, BijanCheung, Ling FungKar, SouravSaha, KoushikVarghese, BabuWang, Lai-ShengGhosh, Sundargopal

Chemical science (2018) 9, 7 1976-1981

a=17.2544(6)Å   b=12.8796(3)Å   c=14.6295(5)Å

α=90°   β=109.855(2)°   γ=90°

Bis(μ-diphenyl phosphato-κ^2^<i>O</i>:<i>O</i>)bis({2-methoxy-<i>N</i>,<i>N</i>-bis[(pyridin-2-yl)methyl]aniline-κ^4^<i>N</i>,<i>N</i>',<i>N</i>'',<i>O</i>}cobalt(II)) bis(perchlorate)

C62H58Co2N6O10P22,2(ClO4)

Anjana, S. S.Varghese, BabuPrasad, Edamana

Acta Crystallographica Section C (2017) 73, 6 492-497

a=11.0638(2)Å   b=14.0258(4)Å   c=20.8917(6)Å

α=90°   β=101.5900(10)°   γ=90°

Bis(μ-diphenyl phosphato-κ^2^<i>O</i>:<i>O</i>)bis({<i>N</i>,<i>N</i>-bis[(pyridin-2-yl)methyl]quinolin-8-amine-κ^4^<i>N</i>,<i>N</i>',<i>N</i>'',<i>O</i>}cobalt(II)) bis(perchlorate)

C66H56Co2N8O8P22,2(Cl1O4)

Anjana, S. S.Varghese, BabuPrasad, Edamana

Acta Crystallographica Section C (2017) 73, 6 492-497

a=13.0021(2)Å   b=12.8075(3)Å   c=19.8373(4)Å

α=90°   β=93.0080(10)°   γ=90°

L-histidinium trichloroacetate

C6H10N3O2,C2Cl3O2

S. Gokul RajG. Ramesh KumarR. MohanR. JayavelBabu Varghese

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 5 o1704-o1706

a=5.4505(18)Å   b=25.769(8)Å   c=9.210(2)Å

α=90.00°   β=99.98(2)°   γ=90.00°

C40H44N6Ni2O42,2N1O31,4H2O1

C40H44N6Ni2O42,2N1O31,4H2O1

Pal Chaudhuri, UrmilaVarghese, BabuMurthy, Narasimha N.

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 8 m627-m629

a=10.902(4)Å   b=10.613(4)Å   c=19.505(8)Å

α=90.00°   β=103.32(3)°   γ=90.00°

3-chloro-2-methylquinolin-4-one

C10H8ClNO

Vasuki, G.Parthasarathi, V.Ramamurthi, K.Jaisankar, P.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 3 o234-o235

a=24.493(4)Å   b=6.365(2)Å   c=12.859(8)Å

α=90.00°   β=117.240(3)°   γ=90.00°

4-Bromo-2,6-dichloroaniline

C6H4BrCl2N

M. Arun PrasadBabu VargheseM. V. Sangaranarayanan

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 o758-o759

a=4.015(3)Å   b=15.410(10)Å   c=25.730(5)Å

α=90.00°   β=91.22(7)°   γ=90.00°

3-Nitrocinnamic acid

C9H7NO4

Udaya lakshmi, K.Thamotharan, S.Srinivasan, M.Ramamurthi, K.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 o3636-o3638

a=3.7756(2)Å   b=9.4584(13)Å   c=24.295(4)Å

α=90.00°   β=90.875(8)°   γ=90.00°

Bis(melaminium) L-tartrate 2.5-hydrate

2C3H7N6,C4H4O62,2.5H2O

Udayalakshmi, K.Thamotharan, S.Ramamurthi, K.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o455-o457

a=7.5217(10)Å   b=22.186(3)Å   c=10.9869(18)Å

α=90.00°   β=98.356(12)°   γ=90.00°

2C8H20N,C30H18O6Si2,3C2H3N

2C8H20N,C30H18O6Si2,3C2H3N

A. SuvithaBabu VargheseM. N. Sudheendra Rao

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 1 o344-o346

a=9.919(4)Å   b=12.701(9)Å   c=21.568(14)Å

α=104.74(6)°   β=94.24(4)°   γ=99.59(5)°

5-Bromo-1,3-dichloro-2-iodobenzene

C6H2BrCl2I

M. Arun PrasadBabu VargheseM. V. Sangaranarayanan

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 o1933-o1934

a=11.630(6)Å   b=10.020(4)Å   c=16.300(10)Å

α=90.00°   β=109.84(4)°   γ=90.00°

(Z)-3,6-Diethynyl-3,6-dihydroxycyclohexa-1,4-diene

C10H8O2

Arkasish BandyopadhyayBabu VargheseSankararaman, Sethuraman

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 o2247-o2248

a=10.598(2)Å   b=6.2646(10)Å   c=14.153(3)Å

α=90.00°   β=102.06(2)°   γ=90.00°

C16H18O4

C16H18O4

RajnikantGupta, V. K.Singh, A.Lal, M.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 9 2272-2274

a=7.085(1)Å   b=9.836(1)Å   c=10.704(1)Å

α=102.95(1)°   β=95.58(1)°   γ=98.54(1)°

C18H22O5

C18H22O5

Alex, G.Srinivasan, S.Bakthavatchalam, R.Ramadas, S. R.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 2 303-307

a=8.7410(10)Å   b=20.477(2)Å   c=9.8900(10)Å

α=90°   β=92.170(10)°   γ=90°

C18H20O3

C18H20O3

Alex, G.Srinivasan, S.Bakthavatchalam, R.Ramadas, S. R.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 2 303-307

a=12.036(3)Å   b=28.753(3)Å   c=8.451(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-[(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)(phenyl)methyl]urea

C12H13N3O3

Rajeswari, S.Venkatesa Prabhu, G.Krishnakumar, K.Ramkumar, V.Babu Varghese

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 o2929-o2929

a=13.8460(4)Å   b=5.35270(10)Å   c=15.9052(4)Å

α=90.00°   β=101.3100(10)°   γ=90.00°

(N-<i>tert</i>-Butylpyrazine-2-carboxamide- κN^4^)chloridobis(dimethylglyoximato-κ^2^N,N)cobalt(III) hemihydrate

C17H27ClCoN7O5,0.5(H2O)

Martin, S.Revathi, C.Babu VargheseDayalan, A.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 m2670-m2670

a=11.4320(2)Å   b=15.8134(4)Å   c=26.2781(6)Å

α=90.00°   β=90.06(2)°   γ=90.00°

Porphyrin

C48H38N4

P. BhyrappaK. KarunanithiB. Varghese

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4755-o4755

a=13.5507(3)Å   b=6.70940(10)Å   c=19.4638(4)Å

α=90.00°   β=102.4630(10)°   γ=90.00°

[5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphinato]zinc(II) tetrachloroethane solvate

C48H36N4O4Zn,C2H2Cl4

Puttaiah BhyrappaKaruppaiah KarunanithiBabu Varghese

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 m3201-m3202

a=14.3347(3)Å   b=9.6644(2)Å   c=15.6369(3)Å

α=90.00°   β=100.8650(10)°   γ=90.00°

(2,3,5,10,12,13,15,20-Octaaphenylporphinato)copper(II) 1,1,2,2-tetrachloroethane solvate

C68H44CuN4,C2H2Cl4

Puttaiah BhyrappaKaruppaiah KarunanithiBabu Varghese

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 2 m330-m331

a=18.8891(5)Å   b=12.2800(4)Å   c=24.5323(7)Å

α=90.00°   β=106.2390(10)°   γ=90.00°

Poly[tetraaquabis(μ~2~-2,4,6-trinitrophenolato)barium(II)]

C12H4BaN6O14,4(H2O)

Vesta, C.Uthrakumar, R.Jerome Das, S.Varghese, Babu

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 3 m451-m452

a=11.6765(4)Å   b=6.6878(2)Å   c=27.0324(9)Å

α=90.00°   β=95.608(2)°   γ=90.00°

[μ-11,24-dimethyl-16,19-dioxa-3,7,15,20- tetraazatricyclo[20.3.1.1^9,13^]heptacosa- 1(25),2,7,9,11,13(27),14,20,22(26),23-decaene-26,27- diolato]bis[diaquanickel(II)] bis(perchlorate) tetrahydrate

C23H32N4Ni2O8,2(ClO4),4(H2O)

S. AnbuM. KandaswamyBabu Varghese

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 m2330-m2331

a=7.5227(3)Å   b=10.3081(3)Å   c=12.2764(5)Å

α=107.167(2)°   β=94.932(2)°   γ=103.092(2)°

Dichloridodiglycinezinc dihydrate

C4H10Cl2N2O4Zn,2H2O

Mary Navis Priya, S.Babu VargheseMary Linet, J.Jerome Das, S.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 m2318-m2318

a=14.4167(11)Å   b=6.9068(4)Å   c=12.9531(7)Å

α=90.0°   β=117.940(4)°   γ=90.0°

C60,4C2Cl4

C60,4C2Cl4

Arunkumar, C.Bhyrappa, P.Varghese, B.

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o278

a=10.049(5)Å   b=10.168(5)Å   c=13.412(5)Å

α=70.484(5)°   β=68.508(5)°   γ=79.834(5)°