Structures by: Trunov V. K.

Total: 78

K Nd (S O4)2

KNdO8S2

Iskhakova, L.D.Gasanov, Yu.M.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1988) 29, 95-99

a=8.551Å   b=7.159Å   c=10.679Å

α=90°   β=92.42°   γ=90°

Y2 (W O6)

O6WY2

Tyulin, A.V.Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1989) 34, 885-892

a=5.221Å   b=9.029Å   c=9.915Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 P6 O18 (H2 O)12

H24Nd2O30P6

Trunov, V.K.Chudinova, N.N.Borodina, L.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1988) 300, 1375-1379

a=9.149Å   b=11.693Å   c=11.959Å

α=90°   β=96.92°   γ=90°

Na Mg4 (V O4)3

Mg4NaO12V3

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1988) 29, 182-184

a=6.89Å   b=6.89Å   c=19.292Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Th (Mo O4)3

K2Mo3O12Th

Bushuev, N.N.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1976) 21, 69-72

a=17.62999Å   b=12.13Å   c=5.363Å

α=90°   β=105.8°   γ=90°

Ba2 Ho (B O3)2 Cl

B2Ba2ClHoO6

Khamaganova, T.N.Nevskii, N.N.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1989) 34, 1422-1425

a=6.432Å   b=5.312Å   c=11.286Å

α=90°   β=96.03°   γ=90°

Ba2 Yb (B O3)2 Cl

B2Ba2ClO6Yb

Trunov, V.K.Nevskii, N.N.Khamaganova, T.N.

Kristallografiya (1989) 34, 1422-1425

a=6.397Å   b=5.279Å   c=11.222Å

α=90°   β=96.17°   γ=90°

Ba3 Pr2 (B O3)4

B4Ba3O12Pr2

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.733Å   b=16.843Å   c=9.009Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba3 La2 (B O3)4

B4Ba3La2O12

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Efremov, V.A.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.734Å   b=17.043Å   c=9.056Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Nd (P O3)4

AgNdO12P4

Chudinova, N.N.Anisimova, N.Yu.Karmanovskaya, N.B.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 1288-1290

a=9.947Å   b=13.17Å   c=7.271Å

α=90°   β=90.48°   γ=90°

K5 In (Mo O4)4

InK5Mo4O16

Kudin, O.V.Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2734-2739

a=10.46Å   b=12.092Å   c=14.625Å

α=90°   β=114.02°   γ=90°

Rb Gd (S O4)2 (H2 O)

GdH2O9RbS2

Sarukhanyan, N.L.Iskhakova, L.D.Ilyukhin, V.V.Trunov, V.K.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.265Å   b=8.37Å   c=10.443Å

α=90°   β=119.49°   γ=90°

Rb Ho (S O4)2 (H2 O)

H2HoO9RbS2

Sarukhanyan, N.L.Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.21Å   b=8.298Å   c=10.404Å

α=90°   β=119.63°   γ=90°

Rb Yb (S O4)2 (H2 O)

H2O9RbS2Yb

Sarukhanyan, N.L.Ilyukhin, V.V.Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.124Å   b=8.255Å   c=10.333Å

α=90°   β=119.82°   γ=90°

U O3 (Mo O3)2 (H2 O)3

H6Mo2O12U

Serezhkin, V.N.Chuvaev, V.F.Kovba, L.M.Trunov, V.K.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 210, 873-876

a=12.77Å   b=6.715Å   c=11.53Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U O2 Cr O4 (H2 O)5.5

CrH11O11.5U

Serezhkin, V.N.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1981) 26, 301-304

a=11.179Å   b=7.119Å   c=26.49Å

α=90°   β=94.19°   γ=90°

U O2 Mo O4

MoU

Serezhkin, V.N.Kovba, L.M.Trunov, V.K.

Radiokhimiya (1971) 13, 659-659

a=7.195Å   b=5.484Å   c=13.58Å

α=90°   β=104.57°   γ=90°

Er Ta O4

ErO4Ta

Trunov, V.K.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.29Å   b=5.443Å   c=5.103Å

α=90°   β=96.44°   γ=90°

Lu Ta O4

LuO4Ta

Trunov, V.K.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.24Å   b=5.424Å   c=5.062Å

α=90°   β=96.08°   γ=90°

Gd Ta O4

GdO4Ta

Trunov, V.K.Krongauz, V.G.Efremov, V.A.Kinzhibalo, L.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.356Å   b=5.506Å   c=5.168Å

α=90°   β=96.69°   γ=90°

Y (Ta O4)

O4TaY

Trunov, V.K.Efremov, V.A.Kinzhibalo, L.N.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.302Å   b=5.454Å   c=5.115Å

α=90°   β=96.46°   γ=90°

Dy Ta O4

DyO4Ta

Trunov, V.K.Krongauz, V.G.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.319Å   b=5.472Å   c=5.131Å

α=90°   β=96.58°   γ=90°

W Cr2 O6

Cr2O6W

Trunov, V.K.Kovba, L.M.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1966) 2, 151-154

a=4.571Å   b=4.571Å   c=8.853Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y (Nb O4)

NbO4Y

Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Efremov, V.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1981) 26, 67-71

a=7.037Å   b=10.945Å   c=5.298Å

α=90°   β=134.07°   γ=90°

Y0.33 Ta O3

O3TaY0.33

Trunov, V.K.Lykova, L.N.Afonsky, N.S.

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Khimiya (1968) 9, 55-58

a=5.473Å   b=5.365Å   c=7.762Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr (Nb O3)2

Nb2O6Sr

Trunov, V.K.Averina, I.M.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1981) 26, 390-391

a=7.722Å   b=5.592Å   c=10.989Å

α=90°   β=90.36°   γ=90°

Li In (Mo O4)2

InLiMo2O8

Velikodnyi, Yu.A.Efremova, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 165-168

a=7.137Å   b=7.952Å   c=12.843Å

α=90°   β=104.11°   γ=90°

K3 (K1.05 Cs1.95) Dy4 (S O4)9 (H2 O)2

Cs1.95Dy4H4K4.05O38S9

Gasanov, Yu.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1990) 35, 617-620

a=8.998Å   b=18.256Å   c=21.232Å

α=90°   β=95.73°   γ=90°

Yb4 (P4 O12)3

O36P12Yb4

Anisimova, N.Yu.Trunov, V.K.Karmanovskaya, N.B.Chudinova, N.N.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1992) 28, 441-444

a=20.974Å   b=20.974Å   c=12.134Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co (V O3)2 (H2 O)4

CoH8O10V2

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.Bezrukov, I.Ya.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 346-349

a=13.04Å   b=9.929Å   c=6.928Å

α=90°   β=112.35°   γ=90°

K2 Ca (V O3)4 (H2 O)7

CaH14K2O19V4

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 174-177

a=8.025Å   b=14.733Å   c=15.203Å

α=90°   β=99.14°   γ=90°

Cs V O3 (H2 O)0.5

CsHO3.5V

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 171-173

a=5.774Å   b=18.233Å   c=8.905Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(U O2) (Mo O4) (H2 O)2

H4MoO8U

Serezhkin, V.N.Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 861-865

a=13.612Å   b=11.005Å   c=10.854Å

α=90°   β=113.05°   γ=90°

K (U O2) (O H) (Cr O4) (H2 O)1.5

CrH4KO8.5U

Serezhkina, L.B.Trunov, V.K.Kholodkovskaya, L.N.Kuchumova, N.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1990) 16, 1288-1291

a=13.292Å   b=9.477Å   c=13.137Å

α=90°   β=104.12°   γ=90°

Rb2 Mg2 V10 O28 (H2 O)16

H32Mg2O44Rb2V10

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.Makarevich, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 350-356

a=8.879Å   b=10.904Å   c=11.052Å

α=114.19°   β=73.7°   γ=108.81°

(N H4)2 (Mg2 (H2 O)16) (V10 O28)

H40Mg2N2O44V10

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.Makarevich, L.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1990) 26, 350-356

a=8.874Å   b=10.881Å   c=11.081Å

α=114.46°   β=74.09°   γ=107.79°

BaNb2O6

BaNb2O6

Sirotinkin, S.P.Sirotinkin, V.P.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 1609-1611

a=3.952Å   b=6.049Å   c=10.434Å

α=90°   β=90.35°   γ=90°

K2 Sr P2 O7

K2O7P2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Sirotinkin, S.P.Tskhelashvili, N.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1993-1994

a=9.168Å   b=5.712Å   c=14.72Å

α=90°   β=105.79°   γ=90°

Rb2 Sr (P2 O7)

O7P2Rb2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Sirotinkin, S.P.Tskhelashvili, N.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2370-2374

a=10.27Å   b=5.867Å   c=14.413Å

α=90°   β=116.48°   γ=90°

Cs2 Sr (P2 O7)

Cs2O7P2Sr

Trunov, V.K.Oboznenko, Yu.V.Tskhelashvili, N.B.Sirotinkin, S.P.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 2370-2374

a=10.528Å   b=6.081Å   c=14.766Å

α=90°   β=118.34°   γ=90°

Li Pb (P O4)

LiO4PPb

Trunov, V.K.Makarevich, L.G.Oboznenko, Yu.V.Tskhelashvili, N.B.Sirotkin, S.P.

Kristallografiya (1990) 35, 205-208

a=7.982Å   b=18.626Å   c=4.938Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb Mg (V2 O7)

MgO7PbV2

Murashova, E.V.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1991) 36, 617-621

a=6.854Å   b=15.007Å   c=11.49Å

α=90°   β=97.84°   γ=90°

Pb Zn V2 O7

O7PbV2Zn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1991) 36, 617-621

a=6.911Å   b=14.853Å   c=11.338Å

α=90°   β=99.51°   γ=90°

Ba Zn (P2 O7)

BaO7P2Zn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 847-850

a=5.316Å   b=7.309Å   c=7.579Å

α=102.68°   β=92.13°   γ=94.08°

Ba Cd P2 O7

BaCdO7P2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 847-850

a=5.639Å   b=7.047Å   c=7.618Å

α=101.64°   β=89.8°   γ=93.27°

Ba Mg P2 O7

BaMgO7P2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 851-854

a=5.483Å   b=8.561Å   c=12.626Å

α=90°   β=91.32°   γ=90°

Pb Zn P2 O7

O7P2PbZn

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 851-854

a=5.113Å   b=8.294Å   c=12.847Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

Rb3 Na3 Sc2 (Mo O4)6

Mo6Na3O24Rb3Sc2

Tursina, A.I.Trunov, V.K.Efremov, V.A.Gasanov, Yu.M.

Kristallografiya (1990) 35, 625-629

a=10.795Å   b=12.497Å   c=18.652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Dy (Se O4)2

DyKO8Se2

Ishakova, L.D.Trunov, V.K.Ovanisyan, S.M.

Kristallografiya (1990) 35, 1099-1104

a=27.47Å   b=5.657Å   c=8.989Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Pr (Se O4)2

KO8PrSe2

Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.Ovanisyan, S.M.

Kristallografiya (1990) 35, 1083-1088

a=8.823Å   b=7.371Å   c=11.139Å

α=90°   β=91.33°   γ=90°

Eu H (Se O4)2

EuHO8Se2

Iskhakova, L.D.Ovanisyan, S.M.Trunov, V.K.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 30-33

a=9.232Å   b=13.514Å   c=10.061Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb In (W O4)2

InO8RbW2

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 731-732

a=5.84Å   b=5.84Å   c=7.598Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na3 (Na Sc)0.75 (W O4)3

Na3.75O12Sc0.75W3

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.85Å   b=13.92Å   c=7.28Å

α=90°   β=112.98°   γ=90°

Na2.20 Zn0.90 (Mo O4)2

Mo2Na2.2O8Zn0.9

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.62Å   b=13.66Å   c=7.159Å

α=90°   β=112.25°   γ=90°

Cs H C2 O4

C2HCsO4

Kholodkovskaya, L.N.Tskhelashvili, N.B.Trunov, V.K.

Journal of Structural Chemistry (USSR) (= Zhurnal Strukturnoi Khimii) (1990) 31, 154-157

a=10.378Å   b=6.759Å   c=6.677Å

α=90°   β=93.739°   γ=90°

Cs2 C2 O4 (H2 O)2

C2H4Cs2O6

Kholodkovskaya, L.N.Tskhelashvili, N.B.Trunov, V.K.

Journal of Structural Chemistry (USSR) (= Zhurnal Strukturnoi Khimii) (1990) 31, 154-157

a=6.2094Å   b=11.052Å   c=6.195Å

α=90°   β=112.87°   γ=90°

Sm2 Ca8 O2 (B O3)6

B6Ca8O20Sm2

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Dzhurinskii, B.F.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1991) 36, 855-857

a=8.132Å   b=16.081Å   c=3.583Å

α=90°   β=101.31°   γ=90°

K2 Rb Tb (V O4)2

K2O8RbTbV2

Efremov, V.A.Mel'nikov, P.P.Karril'o Eredero, H.D.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 88-91

a=5.967Å   b=5.967Å   c=7.738Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs3 Nd (Mo O4)3

Cs3Mo3NdO12

Efremov, V.A.Gasanov, Yu.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1991) 36, 342-346

a=9.177Å   b=6.363Å   c=25.842Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Rb Gd (V O4)2

GdK2O8RbV2

Efremov, V.A.Mel'nikov, P.P.Karril'o Eredero, H.D.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 88-91

a=5.971Å   b=5.971Å   c=7.722Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (V O3)2 H2 O

BaH2O7V2

Avtamonova, N.V.Trunov, V.K.Zhuravlev, V.D.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1988) 24, 1172-1175

a=7.412Å   b=9.011Å   c=9.741Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb (Ge4 O9)

Ge4O9Pb

Shashkov, A.Yu.Efremov, V.A.Matsichek, I.Rannev, N.V.Trunov, V.K.Venevtsev, Yu.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 583-587

a=11.42Å   b=11.42Å   c=4.753Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Pb (Mo O4)2

K2Mo2O8Pb

Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 235, 820-823

a=10.377Å   b=7.812Å   c=5.993Å

α=90°   β=90°   γ=115.88°

Na5 Lu (Mo O4)4

LuMo4Na5O16

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Berezina, T.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.323Å   b=11.323Å   c=11.385Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Tb (Mo O4)4

Mo4Na5O16Tb

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Trunov, V.K.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.409Å   b=11.409Å   c=11.453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Lu (W O4)4

LuNa5O16W4

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Averina, I.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.387Å   b=11.387Å   c=11.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 Sc (Mo O4)3

K3Mo3O12Sc

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Kudin, O.V.Makarevich, L.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2112-2116

a=9.327Å   b=10.867Å   c=13.635Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs H5 (P O4)2

CsH5O8P2

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Matsichek, I.Gudinitsa, E.N.Fakeev, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 3213-3216

a=10.879Å   b=7.768Å   c=9.526Å

α=90°   β=96.6°   γ=90°

Rb In (Mo O4)2

InMo2O8Rb

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.817Å   b=5.817Å   c=7.623Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K In (W O4)2

InKO8W2

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.79Å   b=5.79Å   c=14.515Å

α=90°   β=90°   γ=120°

U2 Mo O8

MoO8U2

Serezhkin, V.N.Kovba, L.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1973) 18, 514-517

a=6.734Å   b=23.24Å   c=4.115Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U3 Mo20 O64

Mo20O64U3

Serezhkin, V.N.Kovba, L.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1973) 18, 961-965

a=8.246Å   b=28.76Å   c=19.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(U O2) (Mo O4)

MoO6U

Serezhkin, V.N.Kovba, L.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1972) 17, 1127-1130

a=7.195Å   b=5.484Å   c=13.58Å

α=90°   β=104.57°   γ=90°

La0.33 Ta O3

La0.33O3Ta

Trunov, V.K.Lykova, L.N.Afonsky, N.S.

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Khimiya (1968) 9, 55-58

a=3.921Å   b=3.921Å   c=7.902Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Mg (V2 O7)

K2MgO7V2

Murashova, E.V.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1988) 33, 904-905

a=8.38Å   b=8.38Å   c=11.36Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Nd (Se O4)2 (H2 O)4

CsH8NdO12Se2

Obanesyan, S.M.Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1987) 32, 501-503

a=6.85Å   b=19.479Å   c=8.974Å

α=90°   β=94.76°   γ=90°

Eu0.5 Ta O3

Eu0.5O3Ta

Sirotinkin, V.P.Sirotinkin, S.P.Trunov, V.K.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1989) 34, 803-805

a=3.8771Å   b=3.8771Å   c=7.796Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4) (U O2) F (Se O4) (H2 O)

FH6NO7SeU

Blatov, V.A.Serezhkina, L.B.Serezhkin, V.N.Trunov, V.K.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1989) 34, 91-92

a=8.45Å   b=13.483Å   c=13.569Å

α=90°   β=90°   γ=90°