Structures by: Treushnikov E. N.

Total: 8

Na2 Ca3 (Si3 O10)

Ca3Na2O10Si3

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 76-79

a=16.38Å   b=5.16Å   c=11.74Å

α=90°   β=93°   γ=90°

(Sc (C O (N H2)2)4) (N O3)3

C4H16N11O13Sc

Kuskov, V.I.Treushnikov, E.N.Belov, N.V.

Kristallografiya (1978) 23, 1196-1205

a=11.722Å   b=11.146Å   c=7.484Å

α=93.57°   β=96.21°   γ=111.43°

Na2 Zr Ge O5

GeNa2O5Zr

Nosirev, N.A.Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 216, 82-85

a=14.1Å   b=13.88Å   c=5.56Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca3 Cl2 (Si O4)

Ca3Cl2O4Si

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 193, 1048-1051

a=9.79Å   b=6.76Å   c=10.96Å

α=90°   β=105.4°   γ=90°

Na2 Zr (Si O4) O

Na2O5SiZr

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 334-337

a=13.92Å   b=5.46Å   c=13.7Å

α=90°   β=120°   γ=90°

K (H (I O3)2)

HI2KO6

Treushnikov, E.N.Loshmanov, A.A.Kalinin, V.R.Fukin, L.E.Yamzin, I.I.Ilyukhin, V.V.Dudarev, V.Ya.Solov'ev, S.P.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 263-267

a=10.583Å   b=8.626Å   c=7.747Å

α=90°   β=90°   γ=112.19°

Cu S O4 (C O (N H2)2 )3

C3H12CuN6O7S

Treushnikov, E.N.Kuskov, V.I.Belov, N.V.

Kristallografiya (1977) 22, 994-1003

a=13.004Å   b=9.268Å   c=8.873Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nickelboussingaultite

H20N2NiO14S2

Treushnikov, E. N.Kuskov, V. I.Soboleva, L. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1978) 23, 30-41

a=6.243Å   b=9.484Å   c=12.467Å

α=90°   β=90°   γ=112.067°