Structures by: Svarichevskaya S. I.

Total: 3

Y Mo B4

B4MoY

Kuz'ma, Yu.B.Sobolev, A.S.Svarichevskaya, S.I.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 1697-1702

a=6.016Å   b=11.65Å   c=3.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Cr2 B6

B6CeCr2

Kuz'ma, Yu.B.Svarichevskaya, S.I.

Kristallografiya (1972) 17, 939-941

a=6.56Å   b=8.318Å   c=3.102Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 Re B6

B6ReY2

Kuz'ma, Yu.B.Svarichevskaya, S.I.

Kristallografiya (1972) 17, 658-661

a=9.175Å   b=11.55Å   c=3.673Å

α=90°   β=90°   γ=90°