Structures by: Sunoj R. B.

Total: 43

C14H10BrNO4S

C14H10BrNO4S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=7.608(2)Å   b=9.473(3)Å   c=9.930(3)Å

α=99.760(5)°   β=96.941(4)°   γ=90.080(5)°

C16H12FNO5S

C16H12FNO5S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=8.087(2)Å   b=8.590(3)Å   c=11.637(4)Å

α=87.857(13)°   β=79.184(11)°   γ=79.188(12)°

C16H12Cl2NO5S

C16H12Cl2NO5S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=5.327(3)Å   b=15.367(10)Å   c=19.690(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H20Cl2N6O4

C28H20Cl2N6O4

Sinan, MominulPanda, ManashiBanerjee, PriyabrataShinisha, C. B.Sunoj, Raghavan B.Goswami, Sreebrata

Organic letters (2009) 11, 15 3218-3221

a=7.518(3)Å   b=27.568(8)Å   c=12.404(4)Å

α=90.00°   β=105.52(2)°   γ=90.00°

C22H21Cl2N10O4.5Ru

C22H21Cl2N10O4.5Ru

Patra, SrikantaSarkar, BiprajitGhumaan, SandeepPatil, Mahendra P.Mobin, Shaikh M.Sunoj, Raghavan B.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 7 1188-1194

a=26.0150(19)Å   b=14.7830(11)Å   c=13.7050(18)Å

α=90.00°   β=91.845(8)°   γ=90.00°

C22H21Cl2N10O4.5Ru

C22H21Cl2N10O4.5Ru

Patra, SrikantaSarkar, BiprajitGhumaan, SandeepPatil, Mahendra P.Mobin, Shaikh M.Sunoj, Raghavan B.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 7 1188-1194

a=8.8430(12)Å   b=10.6290(11)Å   c=15.7520(10)Å

α=94.398(7)°   β=104.293(8)°   γ=112.925(10)°

C40H40Cu3N6NaO6

C40H40Cu3N6NaO6

Ray, AurkieRosair, Georgina M.Rajeev, RamananSunoj, Raghavan B.Rentschler, EvaMitra, Samiran

Dalton Transactions (2009) 43 9510-9519

a=16.5327(15)Å   b=10.1651(8)Å   c=22.890(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H52Cl4O2P2Ru2,CH2Cl2

C52H52Cl4O2P2Ru2,CH2Cl2

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=11.277(4)Å   b=12.280(4)Å   c=21.270(7)Å

α=95.437(4)°   β=91.368(4)°   γ=92.086(4)°

C32H23ClO2P2Pd,CH2Cl2

C32H23ClO2P2Pd,CH2Cl2

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=11.789(3)Å   b=12.147(2)Å   c=12.8117(19)Å

α=62.959(14)°   β=68.313(17)°   γ=76.844(18)°

C32H23BrO2P2Pd

C32H23BrO2P2Pd

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=9.112(4)Å   b=24.206(11)Å   c=12.977(6)Å

α=90.00°   β=102.137(6)°   γ=90.00°

C32H23BrNiO2P2,CH2Cl2

C32H23BrNiO2P2,CH2Cl2

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=11.9842(12)Å   b=12.0194(12)Å   c=12.7559(13)Å

α=63.683(1)°   β=67.267(1)°   γ=76.562(1)°

Di-μ-chlorobis(μ-(3-diphenylphosphanecarbonylphenyl) diphenylphosphanylmethanone)dicopper(I)

C64H48Cl2Cu2O4P4,4(C2H3N)

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=14.1567(18)Å   b=14.4395(18)Å   c=17.487(2)Å

α=91.137(2)°   β=91.028(2)°   γ=112.604(2)°

Μ-Diiodobis(μ-(3-diphenylphosphanecarbonylphenyl)- diphenylphosphanylmethanone)dicopper(I) tetrahydrofuran solvate

C64H48Cu2I2O4P4,C4H80

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=13.0999(19)Å   b=29.083(4)Å   c=18.143(3)Å

α=90.00°   β=110.317(2)°   γ=90.00°

2(C64H48Ag2Cl2O8P4),3(CH2Cl2)

2(C64H48Ag2Cl2O8P4),3(CH2Cl2)

Kumar, PawanSiddiqui, Mujahuddin M.Reddi, YerrnaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 32 11385-11399

a=14.296(3)Å   b=29.654(7)Å   c=15.474(3)Å

α=90.00°   β=102.318(3)°   γ=90.00°

C36H44Cl4Pd2Se2

C36H44Cl4Pd2Se2

Kolay, SiddharthaWadawale, AmeyDas, DasarathiKisan, Hemanta K.Sunoj, Raghavan B.Jain, Vimal K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10828-10837

a=8.5654(5)Å   b=11.1973(8)Å   c=11.5045(6)Å

α=110.442(6)°   β=97.754(5)°   γ=109.719(6)°

C46H50N2Pd2Se4

C46H50N2Pd2Se4

Kolay, SiddharthaWadawale, AmeyDas, DasarathiKisan, Hemanta K.Sunoj, Raghavan B.Jain, Vimal K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10828-10837

a=24.997(5)Å   b=9.941(5)Å   c=18.149(5)Å

α=90.00°   β=97.153(5)°   γ=90.00°

C36H42Cl2Pd2Se2

C36H42Cl2Pd2Se2

Kolay, SiddharthaWadawale, AmeyDas, DasarathiKisan, Hemanta K.Sunoj, Raghavan B.Jain, Vimal K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10828-10837

a=15.1293(5)Å   b=15.0902(5)Å   c=15.1702(4)Å

α=90.00°   β=97.287(3)°   γ=90.00°

C46H50N2Pd2S2Se2

C46H50N2Pd2S2Se2

Kolay, SiddharthaWadawale, AmeyDas, DasarathiKisan, Hemanta K.Sunoj, Raghavan B.Jain, Vimal K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 30 10828-10837

a=8.735(5)Å   b=10.919(5)Å   c=23.272(5)Å

α=98.092(5)°   β=93.574(5)°   γ=96.018(5)°

C31H23Au2Cl2NO2P2

C31H23Au2Cl2NO2P2

Kumar, PawanKashid, Vitthalrao S.Reddi, YernaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 9 4167-4179

a=8.4416(18)Å   b=17.820(4)Å   c=9.883(2)Å

α=90°   β=91.510(3)°   γ=90°

C43H40Cl4N2O2P2Ru2,CH2Cl2,O

C43H40Cl4N2O2P2Ru2,CH2Cl2,O

Kumar, PawanKashid, Vitthalrao S.Reddi, YernaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 9 4167-4179

a=12.3052(14)Å   b=12.6279(14)Å   c=15.3356(17)Å

α=90.014(2)°   β=93.922(2)°   γ=105.059(2)°

C31H23ClNO2P2Rh

C31H23ClNO2P2Rh

Kumar, PawanKashid, Vitthalrao S.Reddi, YernaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 9 4167-4179

a=11.894(3)Å   b=14.148(3)Å   c=15.675(4)Å

α=90°   β=101.663(3)°   γ=90°

(6-Diphenyphosphancarbonylpyridin-2-yl)diphenylphosphanylmethanone

C31H23NO2P2

Kumar, PawanKashid, Vitthalrao S.Reddi, YernaiduMague, Joel T.Sunoj, Raghavan B.Balakrishna, Maravanji S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 9 4167-4179

a=15.7730(15)Å   b=9.3471(9)Å   c=18.1249(17)Å

α=90°   β=102.0110(10)°   γ=90°

C24H20N4O3Pd

C24H20N4O3Pd

Deb, ArghyaSingh, SukritiSeth, KapileswarPimparkar, SandeepBhaskararao, BangaruGuin, SrimantaSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

ACS Catalysis (2017) 7, 12 8171

a=8.323(2)Å   b=11.108(2)Å   c=11.747(3)Å

α=95.970(18)°   β=98.14(2)°   γ=94.164(18)°

C16H16N2O2Pd,C6H6O

C16H16N2O2Pd,C6H6O

Maji, ArunReddi, YernaiduSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

ACS Catalysis (2018) 8, 11 10111

a=6.7169(5)Å   b=11.3747(7)Å   c=13.8249(10)Å

α=67.899(7)°   β=87.885(6)°   γ=79.889(6)°

C8H7BrO3

C8H7BrO3

Paul, MathiasBreugst, MartinNeudörfl, Jörg-MartinSunoj, Raghavan B.Berkessel, Albrecht

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 15 5044-5051

a=7.5391(10)Å   b=19.828(3)Å   c=5.4014(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H20N2O

C22H20N2O

Paul, MathiasBreugst, MartinNeudörfl, Jörg-MartinSunoj, Raghavan B.Berkessel, Albrecht

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 15 5044-5051

a=22.245(2)Å   b=9.3234(9)Å   c=8.4228(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

8,9-Dibenzoylhexahydro-3a,6-ethano-inden-5-one

C25H24O3

Saswati LahiriSomnath YadavSrirupa BanerjeeMahendra P. PatilRaghavan B. Sunoj

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 435-444

a=9.005(5)Å   b=14.836(8)Å   c=14.242(8)Å

α=90.00°   β=91.149(9)°   γ=90.00°

C14H14O2Se2

C14H14O2Se2

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=9.946(2)Å   b=10.576(2)Å   c=12.964(3)Å

α=90.00°   β=107.33(3)°   γ=90.00°

C7H6O2Se

C7H6O2Se

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=6.4768(6)Å   b=15.168(2)Å   c=13.6745(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H14O2Te2

C14H14O2Te2

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=10.1688(6)Å   b=10.8693(7)Å   c=13.4716(8)Å

α=90.00°   β=104.8850(10)°   γ=90.00°

C14H12O2Se

C14H12O2Se

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=10.9213(16)Å   b=11.6525(15)Å   c=9.3047(12)Å

α=90.00°   β=93.432(16)°   γ=90.00°

C14H12Cl2Te2

C14H12Cl2Te2

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=24.144(2)Å   b=8.0642(7)Å   c=8.0329(7)Å

α=90.00°   β=97.670(2)°   γ=90.00°

C16H18O4Te2

C16H18O4Te2

Santosh K. TripathiUpali PatelDipankar RoyRaghavan B. SunojHarkesh B. SinghGotthelf WolmershäuserRay J. Butcher

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 9237-9247

a=26.645(6)Å   b=9.494(2)Å   c=18.848(5)Å

α=90.00°   β=135.036(3)°   γ=90.00°

C16H19NO

C16H19NO

Kumarasamy, ElangoRaghunathan, RamyaKandappa, Sunil KumarSreenithya, A.Jockusch, SteffenSunoj, Raghavan B.Sivaguru, J.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 2 655-662

a=9.3923(2)Å   b=10.7073(2)Å   c=12.7975(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H19NO

C16H19NO

Kumarasamy, ElangoRaghunathan, RamyaKandappa, Sunil KumarSreenithya, A.Jockusch, SteffenSunoj, Raghavan B.Sivaguru, J.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 2 655-662

a=9.3935(2)Å   b=10.7059(3)Å   c=12.8032(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H21NO

C17H21NO

Kumarasamy, ElangoRaghunathan, RamyaKandappa, Sunil KumarSreenithya, A.Jockusch, SteffenSunoj, Raghavan B.Sivaguru, J.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 2 655-662

a=8.5255(2)Å   b=12.7647(4)Å   c=13.2058(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H21NO

C17H21NO

Kumarasamy, ElangoRaghunathan, RamyaKandappa, Sunil KumarSreenithya, A.Jockusch, SteffenSunoj, Raghavan B.Sivaguru, J.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 2 655-662

a=8.5245(2)Å   b=12.7658(4)Å   c=13.2061(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cyclotriphosphazane

[EtNP(OAr)]3

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=21.975(2)Å   b=21.975(2)Å   c=21.975(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H66N3O3P3Se2

C42H66N3O3P3Se2

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=10.699(2)Å   b=13.772(3)Å   c=16.160(3)Å

α=82.50(3)°   β=87.05(3)°   γ=70.99(3)°

Cyclotriphosphazane

C33H48N3O3P3

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=8.3291(18)Å   b=12.8684(13)Å   c=17.5186(11)Å

α=74.354(7)°   β=82.157(10)°   γ=89.252(10)°

Cyclotriphosphazne

[EtNP(OAr)]3

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=8.5910(15)Å   b=19.2723(19)Å   c=20.150(2)Å

α=90.00°   β=101.520(10)°   γ=90.00°

C30H42N3O3P3S3

C30H42N3O3P3S3

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=11.547(2)Å   b=15.144(3)Å   c=19.175(4)Å

α=90.00°   β=101.10(3)°   γ=90.00°

C42H66N3O3P3Se3

C42H66N3O3P3Se3

Ramaswamy MurugavelGanesan PrabusankarAshish SharmaRaghavan B. SunojRay J. Butcher

Inorganic Chemistry (2009) 48, 2048-2059

a=18.652(3)Å   b=9.8500(18)Å   c=25.85(5)Å

α=90.00°   β=93.452(16)°   γ=90.00°