Structures by: Starodub P. K.

Total: 2

Fe52Ge112Tb117

Fe52Ge112Tb117

Pecharskii, V.K.Bodak, O.I.Bel'skii, V.K.Mokra, I.R.Starodub, P.K.Gladyshevskii, E.I.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1987) 32, 194-196

a=28.58Å   b=28.58Å   c=28.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co V B3

B3CoV

Starodub, P.K.Kuz'ma, Yu.B.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1973) 9, 337-340

a=3.04Å   b=17.55Å   c=2.98Å

α=90°   β=90°   γ=90°