Structures by: Sopo H.

Total: 15

C40H52N4O16U2

C40H52N4O16U2

Harri SopoJukka SviiliArto ValkonenReijo Sillanpää

Polyhedron (2006) 25, 5 1223-1232

a=13.5841(3)Å   b=16.3528(4)Å   c=21.0204(5)Å

α=90.00°   β=106.354(2)°   γ=90.00°

C52H76N2O8U,2(C2H3N)

C52H76N2O8U,2(C2H3N)

Harri SopoJukka SviiliArto ValkonenReijo Sillanpää

Polyhedron (2006) 25, 5 1223-1232

a=7.1860(2)Å   b=13.5433(5)Å   c=14.3965(5)Å

α=92.854(2)°   β=94.564(2)°   γ=92.227(2)°

C42H56N2O8U

C42H56N2O8U

Harri SopoJukka SviiliArto ValkonenReijo Sillanpää

Polyhedron (2006) 25, 5 1223-1232

a=8.79500(10)Å   b=20.8201(4)Å   c=10.9669(2)Å

α=90.00°   β=99.1560(10)°   γ=90.00°

C54H80N2O8U

C54H80N2O8U

Harri SopoJukka SviiliArto ValkonenReijo Sillanpää

Polyhedron (2006) 25, 5 1223-1232

a=14.8509(3)Å   b=10.9267(4)Å   c=16.7848(7)Å

α=90.00°   β=102.040(2)°   γ=90.00°

C44H60N2O8U

C44H60N2O8U

Harri SopoAri VäisänenReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 1 184-196

a=9.5394(2)Å   b=9.6303(2)Å   c=11.7396(3)Å

α=106.8500(10)°   β=91.9950(10)°   γ=91.0010(10)°

C44H60N2O8U,2(c2H3N)

C44H60N2O8U,2(c2H3N)

Harri SopoAri VäisänenReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 1 184-196

a=8.8922(2)Å   b=11.7134(2)Å   c=12.2525(3)Å

α=74.9760(10)°   β=69.6940(10)°   γ=79.2650(10)°

C46H64N2O8U,2(C2H3N)

C46H64N2O8U,2(C2H3N)

Harri SopoAri VäisänenReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 1 184-196

a=9.1043(3)Å   b=10.9246(4)Å   c=13.0396(4)Å

α=93.197(2)°   β=108.741(2)°   γ=93.142(2)°

C58H88N2O4U,2(C2H3N)

C58H88N2O4U,2(C2H3N)

Harri SopoAri VäisänenReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 1 184-196

a=9.4243(3)Å   b=12.9906(3)Å   c=14.2802(5)Å

α=109.058(2)°   β=99.946(2)°   γ=104.502(2)°

C60H92N2O8U,4(C7H8)

C60H92N2O8U,4(C7H8)

Harri SopoAri VäisänenReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 1 184-196

a=15.3013(3)Å   b=24.3376(4)Å   c=23.6905(5)Å

α=90.00°   β=108.2540(10)°   γ=90.00°

C54H80N2O6U,2(C2H3N)

C54H80N2O6U,2(C2H3N)

Harri SopoKamal GoljahanpoorReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 13 3397-3408

a=9.4697(2)Å   b=11.1762(3)Å   c=15.0633(4)Å

α=94.7380(10)°   β=104.7450(10)°   γ=111.7950(10)°

C56H84N2O6U

C56H84N2O6U

Harri SopoKamal GoljahanpoorReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 13 3397-3408

a=9.4543(3)Å   b=11.2111(4)Å   c=13.3303(5)Å

α=103.444(2)°   β=98.870(2)°   γ=94.052(2)°

C60H92N2O6U,2(C2H3N)

C60H92N2O6U,2(C2H3N)

Harri SopoKamal GoljahanpoorReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 13 3397-3408

a=9.4071(2)Å   b=11.7023(2)Å   c=15.3342(4)Å

α=100.5650(10)°   β=105.6330(10)°   γ=95.305(2)°

C60H88N2O6U1

C60H88N2O6U1

Harri SopoKamal GoljahanpoorReijo Sillanpää

Polyhedron (2007) 26, 13 3397-3408

a=9.9942(2)Å   b=25.7977(5)Å   c=10.8009(3)Å

α=90°   β=98.1970(10)°   γ=90°

C40H52N2O8U,2(H2O)

C40H52N2O8U,2(H2O)

Harri SopoJukka SviiliArto ValkonenReijo Sillanpää

Polyhedron (2006) 25, 5 1223-1232

a=11.5007(2)Å   b=8.20490(10)Å   c=21.5198(5)Å

α=90.00°   β=92.9907(7)°   γ=90.00°

<i>N</i>,<i>N</i>-Bis(5-<i>tert</i>-butyl-2-hydroxy-3-methylbenzyl)-<i>N</i>- (6-hydroxyhexyl)ammonium chloride monohydrate

C30H48NO3,Cl1,H2O

Sopo, HarriSillanpää, Reijo

Acta Crystallographica Section C (2007) 63, 7 o386-o388

a=9.3064(2)Å   b=25.5909(9)Å   c=13.0271(4)Å

α=90.00°   β=90.306(2)°   γ=90.00°