Structures by: Si C.

Total: 19

C14H10BBr3

C14H10BBr3

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=13.2781(3)Å   b=5.93600(10)Å   c=18.4485(4)Å

α=90°   β=100.580(2)°   γ=90°

C22H26BBrO2

C22H26BBrO2

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=20.7096(3)Å   b=6.43840(10)Å   c=15.5735(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C44H42B2Br2O2

C44H42B2Br2O2

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=42.071(3)Å   b=29.3977(10)Å   c=6.6541(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H22BBrO

C28H22BBrO

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=16.0697(11)Å   b=19.1015(11)Å   c=7.1840(5)Å

α=90°   β=99.697(6)°   γ=90°

2(C50H54B2Br2)

2(C50H54B2Br2)

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=8.0182(3)Å   b=16.5443(7)Å   c=17.4491(8)Å

α=64.933(4)°   β=86.117(3)°   γ=77.027(3)°

C62H56B2Br2,1[C6H14]

C62H56B2Br2,1[C6H14]

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=9.836(2)Å   b=10.894(2)Å   c=14.514(3)Å

α=82.02(3)°   β=73.02(3)°   γ=71.06(3)°

0.5(C58H54B2Br2),0.5[C6H14],0.5[C6H14]

0.5(C58H54B2Br2),0.5[C6H14],0.5[C6H14]

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=13.450(3)Å   b=14.624(3)Å   c=15.214(3)Å

α=91.36(3)°   β=92.15(3)°   γ=116.43(3)°

C36H36BBr

C36H36BBr

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=8.4803(5)Å   b=9.1672(5)Å   c=19.9099(11)Å

α=80.254(4)°   β=85.195(5)°   γ=68.593(5)°

C62H78B2Br2

C62H78B2Br2

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=9.4752(4)Å   b=9.8107(4)Å   c=15.1088(6)Å

α=93.579(3)°   β=100.145(3)°   γ=90.470(3)°

C22H26BBrO2

C22H26BBrO2

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=6.4265(4)Å   b=15.8695(10)Å   c=20.6170(11)Å

α=90°   β=97.511(5)°   γ=90°

C46H31IrN5O2P

C46H31IrN5O2P

Zhang, FuliSi, ChangfengDong, XiaobinWei, DonghuiYang, XinGuo, KunpingWei, BinLi, ZhongyiZhang, ChiLi, SuzhiZhai, BinCao, Guangxiu

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 35 9146

a=11.5534(5)Å   b=12.7423(6)Å   c=14.4329(6)Å

α=96.811(2)°   β=104.865(2)°   γ=105.379(2)°

C30H26BBr

C30H26BBr

Yuan, K.Kahan, R. J.Si, C.Williams, A.Kirschner, S.Uzelac, M.Zysman-Colman, E.Ingleson, M. J.

Chemical Science (2020) 11, 12 3258-3267

a=16.2062(11)Å   b=8.1904(4)Å   c=17.1370(7)Å

α=90°   β=91.218(5)°   γ=90°

Poly[triaqua[μ~6~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)]

C16H12O12Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=16.1681(13)Å   b=16.2610(13)Å   c=13.7893(11)Å

α=90.00°   β=110.5080(10)°   γ=90.00°

Poly[[diaqua(μ-4,4-bipyridine)[μ~5~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)] monohydrate]

C26H20N2O12Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=7.8759(8)Å   b=8.0318(8)Å   c=20.590(2)Å

α=86.441(2)°   β=88.9860(10)°   γ=72.182(2)°

Poly[diaqua[1,4-bis(1<it>H</it>-imidazol-1-yl)benzene][μ~4~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dizinc(II)]

C28H20N4O11Zn2

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=10.070(3)Å   b=12.144(3)Å   c=14.172(4)Å

α=104.630(5)°   β=105.637(5)°   γ=109.156(5)°

Poly[[μ~7~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato](1,10-phenanthroline)dicadmium(II)]

C28H14Cd2N2O9

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=11.2042(4)Å   b=11.2728(5)Å   c=11.7208(4)Å

α=109.5370(10)°   β=97.5610(10)°   γ=110.3680(10)°

Poly[μ-aqua-(μ-4,4-bipyridine)[μ~5~-3-(3-carboxy-5-carboxylatophenoxy)phthalato]-μ~3~-hydroxido-dinickel(II)]

C26H18N2Ni2O11

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=9.2229(8)Å   b=12.2226(10)Å   c=13.0730(11)Å

α=112.261(5)°   β=106.134(5)°   γ=97.765(6)°

Poly[[μ-1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene][μ-4-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]dicobalt(II)]

C48H32Co2N4O10

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=12.068(2)Å   b=14.523(3)Å   c=14.662(3)Å

α=68.654(3)°   β=79.061(3)°   γ=75.130(3)°

Poly[[tetrakis[μ-1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene]bis[μ~5~-3-(3,5-dicarboxylatophenoxy)phthalato]tetracobalt(II)] bis[1,4-bis(pyridin-4-yl)benzene]]

C96H60Co4N8O18,2(C16H12N2)

Zhang, XiaoyuYang, QinglinYun, MengSi, ChangdaiAn, NingJia, MeimeiLiu, JiachengDong, Xiuyan

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 6

a=31.055(9)Å   b=23.792(6)Å   c=16.540(4)Å

α=90°   β=94.255(5)°   γ=90°