Structures by: Shinde D. R.

Total: 12

C21H27BrNOSi

C21H27BrNOSi

Shaikh, Aslam C.Shinde, Dinesh R.Patil, Nitin T.

Organic letters (2016) 18, 5 1056

a=8.162(5)Å   b=11.461(9)Å   c=12.471(10)Å

α=82.763(10)°   β=71.881(14)°   γ=79.447(19)°

C24H33NOSi

C24H33NOSi

Shaikh, Aslam C.Shinde, Dinesh R.Patil, Nitin T.

Organic letters (2016) 18, 5 1056

a=7.1879(12)Å   b=34.402(6)Å   c=17.855(3)Å

α=90°   β=91.042(3)°   γ=90°

C30H52N6O3

C30H52N6O3

Rayavarapu, SureshKheria, SanjeevShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Sanjayan, G. J.

Organic & Biomolecular Chemistry (2017)

a=6.8629(8)Å   b=13.3106(7)Å   c=17.3781(11)Å

α=107.076(5)°   β=91.166(7)°   γ=91.431(7)°

C26H48N6O5,CH3OH

C26H48N6O5,CH3OH

Rayavarapu, SureshKheria, SanjeevShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Sanjayan, G. J.

Organic & Biomolecular Chemistry (2017)

a=8.5829(13)Å   b=9.4082(14)Å   c=19.835(3)Å

α=91.627(4)°   β=102.132(4)°   γ=101.559(5)°

C30H40N6O3,CH2Cl2

C30H40N6O3,CH2Cl2

Rayavarapu, SureshKheria, SanjeevShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Sanjayan, G. J.

Organic & Biomolecular Chemistry (2017)

a=9.3827(4)Å   b=11.1000(6)Å   c=16.5626(9)Å

α=73.523(2)°   β=84.484(2)°   γ=73.317(2)°

C26H19NO

C26H19NO

Bagle, Pradip N.Mane, Manoj V.Vanka, K.Shinde, Dinesh R.Shaikh, Samir R.Gonnade, Rajesh G.Patil, Nitin T.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 100 14462-14465

a=27.5560(19)Å   b=7.4414(5)Å   c=19.1328(15)Å

α=90°   β=109.435(3)°   γ=90°

Piv-Gly-L-Pro-SAnt-NH-IBu

C22H34N4O5S

Jedhe, Ganesh S.Vijayadas, Kuruppanthara N.Kotmale, AmolSangtani, EktaShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Rajamohanan, Pattuparambil R.Sanjayan, G. J.

RSC Adv. (2016)

a=11.074(3)Å   b=9.322(2)Å   c=12.530(3)Å

α=90°   β=107.562(14)°   γ=90°

Piv-D-Pro-L-Pro-SAnt-NH-IBu

C25H38N4O5S

Jedhe, Ganesh S.Vijayadas, Kuruppanthara N.Kotmale, AmolSangtani, EktaShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Rajamohanan, Pattuparambil R.Sanjayan, G. J.

RSC Adv. (2016)

a=10.3453(4)Å   b=11.3579(4)Å   c=11.0517(4)Å

α=90°   β=95.026(2)°   γ=90°

Boc-L-tert-Leu-L-Pro-SAnt-NH-IBu

C26H42N4O6S

Jedhe, Ganesh S.Vijayadas, Kuruppanthara N.Kotmale, AmolSangtani, EktaShinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Rajamohanan, Pattuparambil R.Sanjayan, G. J.

RSC Adv. (2016)

a=9.9914(2)Å   b=21.9595(4)Å   c=14.1883(3)Å

α=90°   β=109.9280(10)°   γ=90°

C26H35N5O4,CH2Cl2

C26H35N5O4,CH2Cl2

Kheria, SanjeevRayavarapu, SureshKotmale, Amol S.Shinde, Dinesh R.Gonnade, Rajesh G.Sanjayan, Gangadhar J.

The Journal of organic chemistry (2017)

a=8.325(3)Å   b=11.876(4)Å   c=14.568(5)Å

α=82.969(12)°   β=82.600(11)°   γ=77.932(11)°