Structures by: Shaikh A. C.

Total: 22

2-NO2radical

C31H38N5O4

Shaikh, Aslam C.Moutet, JulesVeleta, José M.Hossain, Md MubarakBloch, JanAstashkin, Andrei V.Gianetti, Thomas L.

Chemical Science (2020)

a=10.834(7)Å   b=11.010(7)Å   c=13.357(9)Å

α=71.977(17)°   β=84.217(17)°   γ=64.762(17)°

2-Hradical

C30.95H38.88N4O2,0.33(H2O)

Shaikh, Aslam C.Moutet, JulesVeleta, José M.Hossain, Md MubarakBloch, JanAstashkin, Andrei V.Gianetti, Thomas L.

Chemical Science (2020)

a=20.1829(5)Å   b=10.7314(3)Å   c=25.5707(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2-Hcation

C1H2Cl2,BF4,C31H39N4O2

Shaikh, Aslam C.Moutet, JulesVeleta, José M.Hossain, Md MubarakBloch, JanAstashkin, Andrei V.Gianetti, Thomas L.

Chemical Science (2020)

a=11.5110(3)Å   b=12.4254(3)Å   c=13.1831(3)Å

α=85.1060(18)°   β=78.778(2)°   γ=64.945(3)°

C21H27BrNOSi

C21H27BrNOSi

Shaikh, Aslam C.Shinde, Dinesh R.Patil, Nitin T.

Organic letters (2016) 18, 5 1056

a=8.162(5)Å   b=11.461(9)Å   c=12.471(10)Å

α=82.763(10)°   β=71.881(14)°   γ=79.447(19)°

C24H33NOSi

C24H33NOSi

Shaikh, Aslam C.Shinde, Dinesh R.Patil, Nitin T.

Organic letters (2016) 18, 5 1056

a=7.1879(12)Å   b=34.402(6)Å   c=17.855(3)Å

α=90°   β=91.042(3)°   γ=90°

C42H50O4S

C42H50O4S

Ghotekar, Ganesh S.Shirsath, Sachin R.Shaikh, Aslam C.Muthukrishnan, M.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 37 5022-5025

a=17.0878(7)Å   b=10.7963(4)Å   c=21.0437(9)Å

α=90°   β=109.074(2)°   γ=90°

C31H35NO2Si

C31H35NO2Si

Shinde, Popat S.Shaikh, Aslam C.Patil, Nitin T.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 52 8152-8155

a=10.5604(7)Å   b=12.5871(10)Å   c=20.6289(15)Å

α=90.00°   β=103.411(3)°   γ=90.00°

C31H33NO2Si

C31H33NO2Si

Shinde, Popat S.Shaikh, Aslam C.Patil, Nitin T.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 52 8152-8155

a=17.0259(11)Å   b=19.7058(12)Å   c=8.2013(5)Å

α=90.00°   β=101.746(4)°   γ=90.00°

C14H16O3

C14H16O3

Viswanadh, N.Ghotekar, Ganesh S.Thoke, Mahesh B.Velayudham, R.Shaikh, Aslam C.Karthikeyan, M.Muthukrishnan, M.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 18 2252-2255

a=21.1661(9)Å   b=6.9223(3)Å   c=23.4838(9)Å

α=90°   β=91.652(2)°   γ=90°

C10H12O3

C10H12O3

Viswanadh, N.Ghotekar, Ganesh S.Thoke, Mahesh B.Velayudham, R.Shaikh, Aslam C.Karthikeyan, M.Muthukrishnan, M.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 18 2252-2255

a=7.9634(4)Å   b=10.2991(5)Å   c=11.6563(6)Å

α=90.00°   β=91.605(4)°   γ=90.00°

CF3O3S,C26H18NO

CF3O3S,C26H18NO

Mule, Ravindra D.Shaikh, Aslam C.Gade, Amol B.Patil, Nitin T.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 84 11909-11912

a=8.9248(5)Å   b=11.0144(6)Å   c=12.8073(7)Å

α=107.950(5)°   β=91.426(4)°   γ=100.556(4)°

CF3O3S,C30H20NO

CF3O3S,C30H20NO

Mule, Ravindra D.Shaikh, Aslam C.Gade, Amol B.Patil, Nitin T.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 84 11909-11912

a=9.0551(3)Å   b=29.5519(9)Å   c=20.7844(6)Å

α=90.00°   β=99.425(3)°   γ=90.00°

C29H25BN2

C29H25BN2

Aslam C. ShaikhDnyanesh S. RanadeShridhar ThoratArunava MaityPrasad P. KulkarniRajesh G. GonnadeParthapratim MunshiNitin T. Patil

Chem.Commun. (2015) 51, 16115

a=17.3899(3)Å   b=10.3122(2)Å   c=26.5129(5)Å

α=90.00°   β=108.4870(10)°   γ=90.00°

C27H20BN

C27H20BN

Aslam C. ShaikhDnyanesh S. RanadeShridhar ThoratArunava MaityPrasad P. KulkarniRajesh G. GonnadeParthapratim MunshiNitin T. Patil

Chem.Commun. (2015) 51, 16115

a=8.8980(4)Å   b=7.0675(3)Å   c=30.3620(14)Å

α=90.00°   β=98.000(3)°   γ=90.00°

C29H23BN2

C29H23BN2

Aslam C. ShaikhDnyanesh S. RanadeShridhar ThoratArunava MaityPrasad P. KulkarniRajesh G. GonnadeParthapratim MunshiNitin T. Patil

Chem.Commun. (2015) 51, 16115

a=9.3145(5)Å   b=9.7778(6)Å   c=12.5665(7)Å

α=83.550(3)°   β=84.896(3)°   γ=76.744(3)°

C25H20BN

C25H20BN

Aslam C. ShaikhDnyanesh S. RanadeShridhar ThoratArunava MaityPrasad P. KulkarniRajesh G. GonnadeParthapratim MunshiNitin T. Patil

Chem.Commun. (2015) 51, 16115

a=13.9351(7)Å   b=9.0239(5)Å   c=14.1194(8)Å

α=90.00°   β=92.128(3)°   γ=90.00°

C21H25BN2

C21H25BN2

Aslam C. ShaikhDnyanesh S. RanadeShridhar ThoratArunava MaityPrasad P. KulkarniRajesh G. GonnadeParthapratim MunshiNitin T. Patil

Chem.Commun. (2015) 51, 16115

a=7.9636(2)Å   b=8.8054(2)Å   c=14.8492(5)Å

α=106.476(2)°   β=90.570(2)°   γ=116.512(2)°

2-NO2cation

BF4,C31H38N5O4

Shaikh, Aslam C.Moutet, JulesVeleta, José M.Hossain, Md MubarakBloch, JanAstashkin, Andrei V.Gianetti, Thomas L.

Chemical Science (2020)

a=22.4230(7)Å   b=11.1591(4)Å   c=26.6457(11)Å

α=90°   β=113.7260(10)°   γ=90°

C19H11FNO,CF3O3S

C19H11FNO,CF3O3S

Shaikh, Aslam C.Varma, Mokshada E.Mule, Ravindra D.Banerjee, SomsuvraKulkarni, Prasad P.Patil, Nitin T.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 4 1766-1777

a=10.2762(6)Å   b=12.0264(5)Å   c=15.3863(9)Å

α=90.00°   β=107.183(7)°   γ=90.00°

C13H12O4

C13H12O4

Ghotekar, Ganesh S.Shaikh, Aslam C.Muthukrishnan, M.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 4 2269-2276

a=6.9180(4)Å   b=13.6514(8)Å   c=11.8495(7)Å

α=90°   β=105.322(3)°   γ=90°

C25H14ClNO,CF3O3S

C25H14ClNO,CF3O3S

Shaikh, Aslam C.Banerjee, SomsuvraMule, Ravindra D.Bera, SaibalPatil, Nitin T.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 4120-4130

a=8.4075(7)Å   b=8.9280(8)Å   c=16.9361(14)Å

α=75.688(7)°   β=85.720(7)°   γ=69.640(8)°

C25H16NO,CF3O3S

C25H16NO,CF3O3S

Shaikh, Aslam C.Banerjee, SomsuvraMule, Ravindra D.Bera, SaibalPatil, Nitin T.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 4120-4130

a=8.0811(5)Å   b=8.9936(5)Å   c=16.6202(11)Å

α=94.273(5)°   β=97.317(5)°   γ=110.250(5)°