Structures by: Seropegin Y. U.

Total: 32

Ge2 Yb Pd2

Ge2Pd2Yb

Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.Borisenko, O.L.Kovachikova, M.V.Nikiforov, V.N.Kochetkov, Yu.V.

Journal of Alloys Compd. (1994) 216, 259-263

a=4.2841Å   b=4.2841Å   c=10.001Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Pt23Si11

Ce3Pt23Si11

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Kuyukov, K.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2002) 347, 121-123

a=16.837Å   b=16.837Å   c=16.837Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al12Ce3Ru4

Al12Ce3Ru4

Bukhan'ko, N.G.Gribanov, A.V.Tursina, A.I.Malyshev, S.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 149-151

a=8.8652Å   b=8.8652Å   c=9.57Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce Pd3 In2

CeIn2Pd3

Nesterenko, S.N.Tursina, A.I.Rogl, P.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 220-222

a=10.265Å   b=4.6234Å   c=9.8779Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 Ru Ge2

Ge2RuSm2

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=10.948Å   b=10.839Å   c=4.302Å

α=90°   β=90°   γ=123.23°

Sm Ru2 Ge2

Ge2Ru2Sm

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=4.229Å   b=4.229Å   c=9.933Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm Ru Ge

GeRuSm

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=7.165Å   b=4.476Å   c=7.152Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm Ru1.54 Ge0.46

Ge0.46Ru1.54Sm

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=7.557Å   b=7.557Å   c=7.557Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Ru2 Ge4

Ge4Ru2Sm3

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=10.899Å   b=8.139Å   c=4.319Å

α=90°   β=90°   γ=109.29°

Sm3 Ru2 Ge2

Ge2Ru2Sm3

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=5.62Å   b=7.808Å   c=13.567Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 (Ru0.4 Ge0.6)2 Ge3.2

Ge4.4Ru0.8Sm2

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=4.061Å   b=4.178Å   c=16.223Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Ru4 Ge13

Ge13Ru4Sm3

Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 365, 168-172

a=9.016Å   b=9.016Å   c=9.016Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Rh12Si7.11

Ce2Rh12Si7.11

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Bodak, O.I.Seropegin, Yu.D.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 142-145

a=9.706Å   b=9.706Å   c=3.8394Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce6Rh30Si19

Ce6Rh30Si19

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 142-145

a=15.698Å   b=15.698Å   c=3.8571Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CeRh2Si

CeRh2Si

Tursina, A.I.Bodak, O.I.Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Novitskii, A.A.

Journal of Alloys Compd. (2004) 367, 146-148

a=4.0413Å   b=17.73Å   c=4.0675Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm8 Pt11 Si5

Pt11Si5Sm8

Barakatova, Zh.M.Aksel'rud, L.G.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Kristallografiya (1995) 40, 370-372

a=8.715Å   b=8.715Å   c=7.086Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb3Sn

Nb3Sn

Guseva, I.A.Seropegin, Yu.D.Sokolovskaya, E.M.

Journal of the Less-Common Metals (1982) 87, 109-115

a=5.273Å   b=5.273Å   c=5.273Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd (Ti0.8 Zr0.2) Ge

GdGeTi0.8Zr0.2

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Streletskii, A.N.Leonov, A.V.Seropegin, Yu.D.Sviridov, I.A.Telegina, I.V.Verbetskii, V.N.Morozkin, A.V.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.06Å   b=4.06Å   c=15.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ti Ge

GdGeTi

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Telegina, I.V.Sviridov, I.A.Leonov, A.V.Streletskii, A.N.Verbetskii, V.N.Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.065Å   b=4.065Å   c=15.454Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ti Ge

GdGeTi

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Leonov, A.V.Verbetskii, V.N.Sviridov, I.A.Streletskii, A.N.Morozkin, A.V.Telegina, I.V.Seropegin, Yu.D.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.069Å   b=4.069Å   c=7.725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Nb.934 Zr.066)3 Sn

Nb2.802SnZr0.198

Guseva, I.A.Seropegin, Yu.D.Sokolovskaya, E.M.

Journal of the Less-Common Metals (1982) 87, 109-115

a=5.302Å   b=5.302Å   c=5.302Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Pd5Si

Ce3Pd5Si

Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Kubarev, O.L.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2001) 317, 324-326

a=13.027Å   b=7.377Å   c=7.58Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce4Pd29Si14

Ce4Pd29Si14

Tursina, A.I.Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (2001) 319, 145-147

a=18.01Å   b=18.01Å   c=18.01Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce7Ge2Pd4

Ce7Ge2Pd4

Gribanov, A.V.Sologub, O.L.Seropegin, Yu.D.Pavlyuk, V.V.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Salamakha, P.S.

Journal of Alloys Compd. (1993) 198, 39-42

a=9.315Å   b=12.277Å   c=12.698Å

α=90°   β=114.31°   γ=90°

Ce3Ge6Pt4

Ce3Ge6Pt4

Gribanov, A.V.Sologub, O.L.Salamakha, P.S.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 179, 7-11

a=4.419Å   b=26.222Å   c=4.422Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ge10.72Pt23.28

Ce3Ge10.72Pt23.28

Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Aksel'rud, L.G.Bodak, O.I.Pavlyuk, V.V.Velikhovskii, A.A.Nikiforov, V.N.

Journal of Alloys Compd. (1993) 202, 133-136

a=17.1833Å   b=17.1833Å   c=17.1833Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce3Ge6Pd20

Ce3Ge6Pd20

Gribanov, A.V.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.

Journal of Alloys Compd. (1994) 204, 9-11

a=12.4453Å   b=12.4453Å   c=12.4453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CeGe2.33Rh0.67

CeGe2.33Rh0.67

Shapiev, B.I.Sologub, O.L.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.Salamakha, P.S.

Journal of the Less-Common Metals (1991) 175, 1-4

a=4.322Å   b=4.339Å   c=17.101Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce2Ge4Pt7

Ce2Ge4Pt7

Gribanov, A.V.Pavlyuk, V.V.Salamakha, P.S.Bodak, O.I.Sologub, O.L.Seropegin, Yu.D.Pecharskii, V.K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 189, 11-13

a=19.866Å   b=4.089Å   c=11.439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm (Pt0.53 Ge0.47)

Ge0.47Pt0.53Sm

Prots', Yu.M.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Salamakha, P.S.Seropegin, Yu.D.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1993) 206, 109-110

a=4.033Å   b=10.884Å   c=4.287Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm Pt5 Si3

Pt5Si3Sm

Prots', Yu.M.Bodak, O.I.Pecharskii, V.K.Salamakha, P.S.Seropegin, Yu.D.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1993) 205, 329-330

a=15.921Å   b=15.921Å   c=3.957Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tm6 Pd8 Ge8

Ge8Pd8Tm6

Prots', Yu.M.Seropegin, Yu.D.Bodak, O.I.Salamakha, P.S.Pecharskii, V.K.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1993) 205, 331-332

a=13.921Å   b=6.918Å   c=4.169Å

α=90°   β=90°   γ=90°