Structures by: Sergienko V. S.

Total: 11

(N H4)2 (Ru N O Cl4 (O H)) (H Cl) H2 O

Cl5H12N3O3Ru

Khodashova, T.S.Bokii, G.B.Porai-Koshits, M.A.Sergienko, V.S.Parpiev, N.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 1105-1109

a=11.26Å   b=15.74Å   c=6.76Å

α=90°   β=90°   γ=104°

Na2 K6 (Mn W6 O24) (H2 O)12

H24K6MnNa2O36W6

Sergienko, V.S.Molchanov, V.N.Torchenkova, E.A.Porai-Koshits, M.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 936-942

a=13.038Å   b=13.038Å   c=18.296Å

α=90°   β=90°   γ=120°

H5 (P Mo10 V2 O40) (H2 O)36

H77Mo10O76PV2

Sergienko, V.S.Yurchenko, E.N.Porai-Koshits, M.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1980) 21, 111-125

a=12.858Å   b=12.858Å   c=18.341Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H6 (P Mo9 V3 O40) (H2 O)30

H66Mo9O70PV3

Sergienko, V.S.Porai-Koshits, M.A.Yurchenko, E.N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1980) 21, 111-125

a=12.824Å   b=12.824Å   c=18.246Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ru (N O) (O H) (N H3)4) (Re O4)2

H13N5O10Re2Ru

Minacheva, L.Kh.Kokunova, V.N.Sergienko, V.S.Kokunov, Yu.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1293-1296

a=14.424Å   b=12.044Å   c=15.04Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru N O O H (N O2)2 (N H3)2

H7N5O6Ru

Khodashova, T.S.Porai-Koshits, M.A.Sergienko, V.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 478-485

a=11.244Å   b=12.875Å   c=10.504Å

α=90°   β=96.061°   γ=90°

(N H3)2 B12 H10 (H2 O)0.5

B12H17N2O0.5

Dudenkov, I.V.Zhizhin, K.Yu.Goeva, L.V.Chernyavskii, A.S.Katser, S.B.Sergienko, V.S.Solntsev, K.A.Kuznetsov, N.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 2016-2019

a=22.99Å   b=10.293Å   c=9.323Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 Mo O2 F4

F4MoO2Rb2

Sergienko, V.S.Porai-Koshits, M.A.Shodatchova, T.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 461-467

a=7.084Å   b=14.273Å   c=5.972Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N,N'-bis(o-fluorophenyl)diaza-18-crown-6)diperchlorato barium(ii)

C24H32BaCl2F2N2O12

Sazonov, Petr K.Minacheva, Lidiya Kh.Churakov, Andrei V.Sergienko, Vladimir S.Artamkina, Galina A.Oprunenko, Yuri F.Beletskaya, Irina P.

Dalton Transactions (2009) 5 843-850

a=8.178(3)Å   b=12.054(3)Å   c=15.072(4)Å

α=90.00°   β=99.02(3)°   γ=90.00°

Aqua(N,N'-bis(o-fluorophenyl)diaza-18-crown- 6)lead(ii)diperchlorate

C24H34F2N2O5Pb,2(ClO4)

Sazonov, Petr K.Minacheva, Lidiya Kh.Churakov, Andrei V.Sergienko, Vladimir S.Artamkina, Galina A.Oprunenko, Yuri F.Beletskaya, Irina P.

Dalton Transactions (2009) 5 843-850

a=19.423(5)Å   b=12.719(3)Å   c=13.109(3)Å

α=90.00°   β=94.711(3)°   γ=90.00°

(N H4)3 (Rh Cl6) (H2 O)

Cl6H14N3ORh

Bukanova, A.E.Sidorova, T.P.Sergienko, V.S.Porai-Koshits, M.A.Shubochkin, L.K.Belan, V.N.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1988) 33, 379-382

a=12.213Å   b=14.151Å   c=7.012Å

α=90°   β=90°   γ=90°